• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
   

Description: ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

 

ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 

Нэгдүгээр бүлэг

 

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь шүүхийн шинжилгээ хийх үндэслэл, журам, зарим төрлийн шинжилгээний онцлог болон шүүхийн шинжилгээний байгууллагын тогтолцоо, чиг үүрэг, шинжээчийн эрх зүйн байдлыг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль тогтоомж

2.1. Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль[1], Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль[2], Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай[3], Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль[4], энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

3.1. Эрүү, иргэн, захиргааны болон бусад хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүхийн шинжилгээ хийхэд энэ хуульд заасан журмыг баримтална.

4 дүгээр зүйл.Шүүхийн шинжилгээний зарчим

4.1. Шүүхийн шинжилгээ хийхэд дараахь зарчмыг баримтална:

4.1.1. хууль дээдлэх;

4.1.2. хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх;

4.1.3. хараат бус байх;

4.1.4. нууцыг хадгалах;

4.1.5. шинжилгээг тал бүрээс нь бүрэн, бодитой, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хийх.

 

5 дугаар зүйл.Шүүхийн шинжилгээ хийх үндэслэл

5.1. Шүүхийн шинжилгээ хийх үндэслэл нь шинжилгээ хийлгэх тухай хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамж, төрийн эрх бүхий байгууллагын хүсэлт байна.

5.2. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагаас хийсэн шинжилгээний талаар иргэн, байгууллагаас гаргасан гомдол, хүсэлт нь дахин шинжилгээ хийх шууд үндэслэл болохгүй.

6 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

6.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

6.1.1. ”шүүхийн шинжилгээ” гэж эрүү, иргэн, захиргааны болон бусад хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжид заасан тусгай мэдлэг шаардсан асуудал /шинжлэх ухаан, техник, урлаг, соёл, нягтлан бодох бүртгэл зэрэг/-ыг шийдвэрлэхийн тулд шинжилгээний объектод шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах ажиллагааг;

6.1.2. ”шинжээч” гэж шүүхийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахаар хуульд заасан журмын дагуу томилогдсон, тусгай мэдлэг, мэргэжил эзэмшсэн этгээдийг;

6.1.3. ”шүүхийн шинжилгээний мэргэжилтэн” гэж криминалистикийн болон эмнэлгийн тусгай мэдлэг, мэргэжил эзэмшсэн, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд мэргэжилтнээр оролцох эрх бүхий, шинжилгээний байгууллагын ажилтныг;

6.1.4. “шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд” гэж хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгч, шүүхийг болон хуульд заасан төрийн эрх бүхий байгууллагыг;

6.1.5. ”шинжээчийн дүгнэлт” гэж шинжээч өөрийн тусгай мэдлэгийн хүрээнд хийсэн шинжилгээний явц, үр дүнг тусгасан нотлох баримтын эх сурвалж болох баримт бичгийг;

6.1.6. “шинжилгээний магадлагаа” гэж эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хүсэлтийг үндэслэн хийсэн анхан шатны үзлэг, оношлогооны үр дүнг тусгасан баримт бичгийг;

6.1.7. ”шинжилгээний объект” гэж шинжилгээ хийж байгаа ул мөр, эд мөрийн баримт, бичиг баримт, эд юмс, амьтан, хүний бие, цогцос болон түүний хэсэг, харьцуулан судлах хэв загвар, хэргийн бусад материалыг;

6.1.8. ”харьцуулан шинжлэх хэв хэлбэр буюу дээж“ гэж шинжлэгдэж байгаа хүн, амьтан, цогцос, материал, эд юмс, бодис зэргийн шинж чанар, онцлогийг тусгасан, шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахад шинжээчид зайлшгүй шаардлагатай, хуульд заасан журмын дагуу хураан авагдсан объектыг;

6.1.9. ”шинжилгээний объектын гэмтэл буюу хорогдол“ гэж лабораторийн шинжилгээ болон үзлэг, шинжилгээний явцад физик, хими, биологийн аргуудыг хэрэглэсний улмаас объектын хэлбэр, хэмжээ, шинж чанар алдагдаж өөрчлөлт орохыг.


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

7 дугаар зүйл. Шүүхийн шинжилгээ хийлгэх шийдвэр гаргах

7.1. Шүүхийн шинжилгээ /цаашид “шинжилгээ” гэх/ хийлгэх шаардлагатай гэж үзвэл хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүх тогтоол, шүүгч захирамж, төрийн эрх бүхий байгууллага хүсэлт гаргана.

7.2. Шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол, захирамж, хүсэлтэд дараахь зүйлийг тусгана:

7.2.1. шинжилгээ хийлгэх үндэслэл;

7.2.2. шинжилгээ хийлгэх байгууллагын нэр;

7.2.3. шинжилгээ хийх хугацаа;

7.2.4. шинжээчид тавих асуулт;

7.2.5. шинжилгээний объектын талаархи мэдээлэл.

 

8 дугаар зүйл. Шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллагаар хийлгэх

8.1. Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол, захирамж, хүсэлтийг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлнэ.

8.2. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол, захирамж, хүсэлтийг хүлээн авч, шинжээчийн мэргэжил, ажлын дадлага, туршлага, мэргэшсэн байдал, эрдмийн зэрэг, цол, ажлын ачаалал зэргийг харгалзан тухайн хэрэгт хувийн сонирхолгүй шинжээчид шинжилгээ хийлгэхээр хуваарилна.

8.3. Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд нь шинжээчид эрх, үүргийг нь тайлбарлан өгч, дүгнэлт гаргахаас татгалзах буюу зайлсхийх, эсхүл санаатайгаар худал дүгнэлт гаргавал түүнд хүлээлгэх хариуцлагыг урьдчилан сануулж, гарын үсэг зуруулна.

8.4. Шинжилгээ хийх журмыг шинжилгээний төрлөөс хамааран хууль зүйн, эрүүл мэндийн болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

9 дүгээр зүйл.Шинжилгээг шүүхийн шинжилгээнийбайгууллагаас гадуур хийлгэх

9.1. Шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх бол шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол, захирамж, хүсэлт гаргаж, шинжилгээ хийхээр томилогдож байгаа шүүхийн шинжилгээний байгууллагад ажилладаггүй шинжээчийг дуудан ирүүлж, түүний биеийн байцаалт, мэргэжил, чадвартай танилцан, сэжигтэн, яллагдагч, хохирогчтой ямар харилцаатай болохыг тогтоохоос гадна шинжээчээс татгалзан гарах үндэслэл байгаа эсэхийг шалгана.

9.2. Энэ хуулийн 9.1-д заасан ажиллагааг явуулсны дараа харшлах шалтгаан байхгүй гэж үзвэл шинжээчид шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол, захирамж, хүсэлтийг гардуулан өгч, эрх, үүрэг, хариуцлагыг нь урьдчилан сануулж, гарын үсэг зуруулна.

9.3. Энэ хуулийн 9.2-т заасны дагуу шинжээчээр томилогдсон этгээд нь шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн дуудсанаар ирж, тавьсан асуултын дагуу дүгнэлт гаргана.

9.4. Шинжээч шинжилгээний явцад ямар нэгэн хүсэлт гаргавал түүнийг томилсон этгээд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 146, 154 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу тэмдэглэл үйлдэх үүрэгтэй.

10 дугаар зүйл. Шинжилгээний объект, түүнд тавих шаардлага

10.1. Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд нь шинжилгээний объектыг шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол, захирамж, хүсэлтийн хамт шүүхийн шинжилгээний байгууллага, эсхүл шинжээчид хүргүүлнэ.

10.2. Шинжилгээний объект нь шинж чанараа амархан алдах, устаж үгүй болохоор байвал түүнийг бэхжүүлж авсны дараа нэн даруй шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлж хадгалуулна.

10.3. Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд нь шинжилгээний объектыг шинжилгээ хийх байгууллага, шинжээчид хүргүүлэх боломжгүй бол шинжээчийг шинжилгээний объектод чөлөөтэй нэвтрэх, шинжилгээ хийх нөхцөлөөр хангах үүрэгтэй.

10.4. Шинжилгээний объект нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

           10.4.1. шинжилгээ хийхэд шаардагдах тоо хэмжээ, чанарын үзүүлэлтийг хангасан байх;

           10.4.2. эх хувь буюу биет байдлаар, эсхүл шинжилгээний шаардлага хангахуйц бусад хэлбэртэй байх;

           10.4.3. эдийн засгийн холбогдолтой шинжилгээний материалын хувьд эрх бүхий байгууллагын акт, дүгнэлт гарсан байх.

10.5. Шинжилгээний объектыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэх, хадгалах, шилжүүлэх, устгах журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

 

11 дүгээр зүйл. Шинжилгээ хийх хугацаа

11.1. Шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол, захирамж, хүсэлтийг шүүхийн шинжилгээний байгууллага хүлээн авсан өдрөөс эхлэн шинжилгээ хийж дуусгах хугацааг тооцно.

11.2. Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд нь объектын тоо хэмжээ, шинжилгээний цар хүрээ, онцлогийг харгалзан шинжилгээ хийх хугацааг тогтооно.

11.3. Шинжээч нь энэ хуулийн 11.2-т заасны дагуу тогтоосон хугацаанд шинжээчийн дүгнэлт гаргах боломжгүй бол шинжилгээ хийх хугацааг сунгуулах тухай хүсэлтээ шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдэд гаргана.

11.4. Энэ хуулийн 11.3-т заасан хүсэлтийг хүлээн авсан этгээд шүүхийн шинжилгээ хийх хугацааг мөн хуулийн 11.2-т заасныг үндэслэн сунгана.

12 дугаар зүйл. Шинжилгээ хийх журам

12.1. Шинжээч нь хүлээн авсан шинжилгээний объектыг гэрэл зураг болон бусад арга хэрэгслээр бэхжүүлэн авсны дараа батлагдсан аргачлалын дагуу шинжилгээ хийнэ.

12.2. Шинжилгээнд ирүүлсэн объект гэмтэж, устаж үгүй болохоор байвал шинжээч шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдэд энэ талаар урьдчилан мэдэгдэнэ.

12.3. Шинжээч нь шаардлагатай тохиолдолд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасан журмыг баримтлан харьцуулан шинжлэх хэв хэлбэр буюу дээж авч дүгнэлт гаргахдаа ашиглах эрхтэй.

12.4. Шинжээч харьцуулан шинжлэх хэв хэлбэр буюу дээжийг шинжилгээ дууссаны дараа шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдэд буцаах, эсхүл тодорхой хугацаагаар шүүхийн шинжилгээ хийсэн байгууллагад хадгалж болно.

12.5. Шинжилгээ хийж дууссаны дараа шинжээч нь шинжээчийн дүгнэлт, гэрэл зургийн үзүүлэлт, буцаах баримт материалыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулснаар шинжилгээг дууссанд тооцно.

12.6. Шинжилгээ хийх явцад шинжилгээний объект гэмтсэн, устаж үгүй болсон нь шүүхийн шинжилгээний байгууллага, шинжээчийн буруутай холбоогүй бол хохирлыг нь шүүхийн шинжилгээний байгууллага, шинжээч хариуцахгүй.

13 дугаар зүйл. Шинжээчийн эрх

13.1. Шинжээч дараахь эрх эдэлнэ:

            13.1.1. энэ хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахаас татгалзах;

            13.1.2. шинжилгээ хийхэд шаардлагатай баримт материалтай танилцах;

            13.1.3. шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахад шаардлагатай нэмэлт материал гаргаж ирүүлэхийг шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдээс хүсэх;

            13.1.4. шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрснөөр сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогч, гэрчийг байцаахад байлцах;

            13.1.5. дүгнэлт гаргахад ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлын талаар шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрснөөр сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогч, гэрчид асуулт тавих;

            13.1.6. шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд шинжээчийн энэ хуульд заасан эрхийг зөрчвөл Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасан журмын дагуу гомдол гаргах;

            13.1.7. хуульд заасан бусад эрх.

14 дүгээр зүйл. Шинжээчийн үүрэг

14.1. Шинжээч дараахь үүрэг хүлээнэ:

14.1.1. шинжилгээг тусгай мэдлэг, мэргэжлийн хүрээнд тал бүрээс нь бүрэн, бодитой хийх;

14.1.2. шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн тавьсан асуултын дагуу шинжилгээ хийж, тогтоосон хугацаанд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дүгнэлт гаргах;

14.1.3. хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүндийг хүндэтгэн хүнлэг харьцах;

14.1.4. шинжилгээ хийх явцад илэрхий болсон төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах;

14.1.5. хэрэгт ач холбогдол бүхий шинэ нөхцөл байдлыг олж тогтоовол энэ талаар дүгнэлтдээ тусгах;

14.1.6. шинжилгээнд ирүүлсэн шинжилгээний объектын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах;

14.1.7. шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд болон бусад этгээдээс хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдах;

14.1.8. хуульд заасан бусад үүрэг.

 

15 дугаар зүйл. Шинжээчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

15.1. Шинжээчид дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

15.1.1. шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдээс бусад этгээдийн хүсэлт, шийдвэрээр шинжилгээ хийх;

15.1.2. сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн мэдүүлгийг үндэслэн дүгнэлт гаргах;

15.1.3. тухайн шинжилгээтэй холбогдолгүй асуудлаар хэргийн оролцогчоос тайлбар, тодорхойлолт авах;

15.1.4. шинжилгээ хийхийн тулд өөрийн санаачилгаар баримт материал цуглуулах;

15.1.5. шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдээс бусад этгээдэд шинжилгээний үр дүнгийн талаар мэдээлэх;

15.1.6. шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэлгүйгээр шинжилгээний объектыг гэмтээх, устгах, эсхүл түүний шинж чанарыг өөрчлөх;

15.1.7. шинжилгээний явцад олж мэдсэн төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг задруулах, түүнийг хувийн сонирхлоор ашиглах;

15.1.8. тодорхой шинжилгээ хийсэнтэй холбогдуулан бусад байгууллага, иргэнээс шагнал, шан харамж авах;

 

16 дугаар зүйл. Шинжээчийг татгалзан гаргах

16.1. Шинжээч нь дараахь үндэслэл байвал шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахаас татгалзана:

16.1.1. урьд нь уг хэргийг байцаан шийтгэх болон хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд зохигч, гуравдагч этгээд, гэрч, хохирогч, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч, иргэдийн төлөөлөгч, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгч, орчуулагч, хэлмэрчийн хувиар оролцсон;

16.1.2. байцаан шийтгэх болон хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчийн төрөл садан байвал;

16.1.3. шинжээч нь албан тушаалын болон бусад талаар хэргийн оролцогчийн эрхшээлд байгаа бол;

16.1.4. хэргийн оролцогчтой хувийн харилцаатай, түүнчлэн тухайн хэргийг шударгаар шийдвэрлэж чадах эсэх талаар үндэслэл бүхий эргэлзээ байвал;

16.1.5. шинжээчээс тухайн хэргийн талаар хийсэн шалгалтын материал нь эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл болсон бол;

16.1.6. шинжилгээний объект нь шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах шаардлага хангахгүй байгаа бол;

16.1.7. шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн тавьсан асуулт шинжээчийн тусгай мэдлэгийн хүрээнээс хэтэрсэн, эсхүл тавьсан асуултад шинжлэх ухааны арга, хэрэгсэл ашиглан хариулах боломжгүй бол.

16.2. Энэ хуулийн 16.1.6, 16.1.7-д заасан үндэслэл байвал шинжээч үндэслэлээ тодорхой зааж шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахаас татгалзаж, шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдэд энэ тухайгаа нэн даруй мэдэгдэнэ.

16.3. Шинжээч энэ хуулийн 16.1.1-16.1.5-д заасан үндэслэлээр шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахаас татгалзвал шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд шинжилгээ хийлгэхээр өөр шинжээчийг томилно.

16.4. Энэ хуулийн 16.1.1-16.1.4-т заасан үндэслэл байвал хэргийн оролцогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч шинжээчийг татгалзан гаргах тухай хүсэлтийг гаргаж болно.

16.5. Шинжээчийг татгалзан гаргах хүсэлтийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 56.4-т заасан журмаар шийдвэрлэнэ.

17 дугаар зүйл. Шинжээч дүгнэлт гаргах

17.1. Шинжээч шинжилгээний явц, үр дүнг үндэслэн дүгнэлтээ бичгээр гаргаж, гарын үсэг зурна.

17.2. Шинжээчийн дүгнэлт нь шинжилгээний бодит үр дүнг тусгасан, шинжлэх ухааны тодорхой арга зүйд тулгуурласан, шинжээчийн эзэмшсэн тусгай мэдлэгийн хүрээнд хийгдсэн байна.

17.3. Шинжээчийн дүгнэлтийг шинжээчийн хувийн болон байгууллагын тэмдгээр баталгаажуулснаар хүчинтэйд тооцно.

17.4. Шинжээч өөрийн гаргасан дүгнэлтийн үнэн зөвийг хариуцна.

17.5. Шинжээч дүгнэлтээ хоёр хувь үйлдэж нэгийг нь шинжээчийг томилсон этгээдэд хүргүүлж, үлдэх хувийг шүүхийн шинжилгээний байгууллагын архивт хадгалуулна.

17.6. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагаас гадуур шинжилгээ хийлгэсэн тохиолдолд шинжээчийн дүгнэлтийг тухайн байгууллагын тэмдэг, шинжээчийн гарын үсгээр баталгаажуулна.

18 дугаар зүйл. Шинжээчийн дүгнэлтийн агуулга

18.1. Шинжээчийн дүгнэлтэд дараахь зүйлийг тусгана:

18.1.1. шинжилгээ хийсэн он, сар, өдөр, газар;

18.1.2. шинжилгээ хийх болсон үндэслэл;

18.1.3. шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн талаархи мэдээлэл;

18.1.4. шинжилгээ хийсэн шинжээчийн талаархи мэдээлэл /овог, нэр, боловсрол, мэргэжил, ажилласан жил, эрдмийн зэрэг, цол, албан тушаал/;

18.1.5. санаатайгаар худал дүгнэлт гаргасан тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг сануулсан тэмдэглэл;

18.1.6. шинжилгээний объект ба хэргийн материалыг шинжилсэн явц;

18.1.7. шинжилгээний явцад байлцсан хэргийн оролцогчийн талаархи мэдээлэл;

18.1.8. шинжээчид тавьсан асуулт, түүнд өгсөн хариулт, түүний үндэслэлийг асуулт тус бүрээр;

18.1.9. хүний биед хийсэн шинжилгээний дүгнэлтэд шинжилгээ хийлгэсэн этгээдээс шинжилгээ хийхэд шаардлагатай харьцуулан шинжлэх хэв хэлбэр буюу дээжийг авсан тухай мэдээлэл.

18.2. Шинжилгээний явцад хэрэглэсэн арга, аргачлал, тэдгээрийн үр дүнг харуулсан гэрэл зургийн үзүүлэлт бүхий материал нь шинжээчийн дүгнэлтийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох ба гэрэл зургийн үзүүлэлтийг хоёр хувь үйлдэн нэг хувийг шүүхийн шинжилгээний байгууллагын архивт хадгалуулна.

19 дүгээр зүйл. Нэмэлт шинжилгээ хийх

19.1. Шинжээчийн дүгнэлт тодорхойгүй буюу бүрэн бус, эсхүл шинжилгээ хийлгэж байгаа асуудалтай холбоотой шинэ нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн тогтоол, захирамж, хүсэлтээр нэмэлт шинжилгээ хийнэ.

19.2. Нэмэлт шинжилгээг энэ хуулийн 19.1-д заасан дүгнэлтийг гаргасан буюу гаргахад оролцсон шинжээчээр хийлгэж болно.

19.3. Нэмэлт шинжилгээ хийх хугацааг энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу тооцно.

20 дугаар зүйл. Дахин шинжилгээ хийх

20.1. Шинжээчийн дүгнэлт, эсхүл түүний зарим хэсэг үндэслэлгүй буюу үнэн зөв болох нь эргэлзээтэй байвал шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн тогтоол, захирамж, хүсэлтээр дахин шинжилгээ хийнэ.

20.2. Дахин шинжилгээ хийхэд энэ хуулийн 20.1-д заасан дүгнэлтийг гаргасан буюу гаргахад оролцсон шинжээчийг оролцуулахыг хориглоно.

20.3. Дахин шинжилгээ хийх хугацааг энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу тооцно.

21 дүгээр зүйл. Шинжилгээг бүрэлдэхүүнээр хийх

21.1. Шаардлагатай тохиолдолд шинжилгээг ижил буюу өөр өөр мэргэжлийн хоёроос дээш шинжээчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хийлгэж болно.

22 дугаар зүйл. Ижил мэргэжлийн шинжээчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээршинжилгээ хийх

22.1. Ижил мэргэжлийн шинжээчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр шинжилгээ хийх үед шинжээч тус бүр шинжилгээг эхнээс нь дуустал бие дааж хийх бөгөөд шинжилгээний эцэст үр дүнгээ нэгтгэн дүгнэлт гаргана.

22.2. Шинжилгээний дэс дараалал, цар хүрээ, арга зүйг шинжээчид харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр тогтооно.

22.3. Шинжилгээний үр дүнгийн талаар шинжээчид нэгдсэн саналд хүрсэн бол нэг дүгнэлт гаргах ба санал зөрсөн тохиолдолд санал зөрсөн шинжээч тусгай саналаа дүгнэлтэд хавсаргана.

23 дугаар зүйл. Өөр өөр мэргэжлийн шинжээчдийн бүрэлдэхүүнтэй шинжилгээ хийх

23.1. Өөр өөр мэргэжлийн шинжээчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр шинжилгээ хийх үед шинжээч тус бүр өөрийн тусгай мэдлэгийн хүрээнд шинжилгээ хийнэ.

23.2. Шинжээчийн дүгнэлтэд шинжээч тус бүрийн хийсэн шинжилгээний төрөл, агуулга, гаргасан дүгнэлтийг тусгана.

23.3. Шинжилгээнд оролцсон шинжээч тус бүр зөвхөн өөрийн хийсэн шинжилгээг тусгасан дүгнэлтийн хэсэгт гарын үсэг зурж, түүнийхээ төлөө хариуцлага хүлээнэ.

23.4. Шинжилгээний явцад шинжээчид ижил дүгнэлтэд хүрсэн бол энэ тухай дүгнэлтэд тэмдэглэнэ.

23.5. Шинжээчид санал зөрсөн тохиолдолд энэ хуулийн 22.3-т заасны дагуу дүгнэлт гаргана.


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ЗАРИМ ТӨРЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОНЦЛОГ

24 дүгээр зүйл. Криминалистикийн шинжилгээний онцлог

24.1. Криминалистикийн шинжилгээнд шинжилгээний объект, бусад шаардлагатай баримт материалыг эх хувиар нь ирүүлнэ.

24.2. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, сум, галт хэрэгсэл, цацраг идэвхт үүсгүүр, хими, биологийн болон аюул учруулж болзошгүй бусад объектод зориулалтын төхөөрөмжөөр тоноглож аюулгүй байдлыг хангасан орчинд тогтоосон журмын дагуу шинжилгээ хийнэ.

25 дугаар зүйл. Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний онцлог

25.1. Шүүх эмнэлгийн шинжилгээг шинжилгээний болон эрүүл мэндийн байгууллага, албадан саатуулах байр, цагдан хорих байр, хорих анги, эрүүлжүүлэх байранд хийж болно.

25.2. Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх зааврыг хууль зүйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

26 дугаар зүйл. Сэтгэцийн шинжилгээний онцлог

26.1. Дараахь тохиолдолд сэтгэцийн шинжилгээ хийнэ:

26.1.1. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 156.1.3, 156.1.4-т заасан;

26.1.2. иргэний болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нэхэмжлэгч, хариуцагч /иргэн/ нь иргэний эрх зүйн чадамжтай эсэхэд эргэлзээ төрвөл тэдний сэтгэцийн байдлыг тодорхойлох;

26.1.3. иргэний болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гэрч нь хэрэгт ач холбогдол бүхий байдлыг бодитойгоор тусгаж, зөв мэдүүлэг өгөх чадвартай эсэхэд эргэлзээ төрвөл тэдний сэтгэцийн байдлыг тодорхойлох;

26.1.4. гэмт хэрэг үйлдэх үедээ сэтгэцийн хувьд эрүүл байсан боловч шийтгэх тогтоол гаргахын өмнө сэтгэцийн өвчнөөр өвчилсөн болон урьд нь сэтгэцийн өвчтэй, хэрэг хариуцах чадваргүй гэж тогтоогдсон этгээдэд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг тогтоох;

26.1.5. ял эдэлж байх үедээ сэтгэцийн өвчнөөр өвчилсөн ялтанд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг тогтоох.

26.2. Шинжээч сэтгэцийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахдаа сэтгэцийн үзлэг, шинжилгээний дүн материалаас гадна урьд нь тухайн этгээдийн эмчлүүлж, шинжлүүлж байсан эмнэлгийн баримт бичгийг үндэслэнэ.

27 дугаар зүйл. Эдийн засгийн шинжилгээний онцлог

27.1. Эрүү, иргэний болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад дараахь нөхцөл байдал илэрсэн тохиолдолд эдийн засгийн шинжилгээ хийнэ:

27.1.1. баримтын шалгалтаар тогтоосон эд хөрөнгийн дутагдал буюу илүүдэл нь тухайн хэргийн бодит байдалтай тохирохгүй байгаа;

27.1.2. эд хөрөнгийн дутагдал буюу илүүдлийн хэмжээг баримтын шалгалт хийсэн улсын байцаагч үнэн зөв, бодитой тодорхойлж чадаагүй нь мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад илэрсэн;

27.1.3. анхны тооцоо бодсон акт, баримт сэлтийг эрх бүхий байгууллагаас дахин шалгаж тогтоосон акт нь тухайн хэргийг шийдвэрлэх хангалттай үндэслэл болж чадахгүй байгаа;

27.1.4. баримтын шалгалтаар тавьсан акт буюу эрх бүхий байгууллагын дахин шалгаж тогтоосон акт буруу гэдгийг холбогдох этгээд тодорхой баримтаар нотолсон.

27.2. Эдийн засгийн шинжилгээ хийж байгаа шинжээч нь баримтын шалгалт дахин хийх буюу тооллого явуулах эрх эдлэхгүй.

27.3. Эдийн засгийн шинжилгээний стандартыг шүүхийн шинжилгээний төв байгууллагын дарга батална.


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХҮНИЙ БИЕД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ

28 дугаар зүйл. Хүний биед шинжилгээ хийх үндэслэл

28.1. Хүний биед хийх шинжилгээг эрүү, иргэний болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хийнэ.

28.2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 156 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр хүний биед шинжилгээ хийх шаардлагатай гэж үзвэл шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд тогтоол, захирамж, хүсэлт гаргана.

28.3. Энэ хуулийн 28.2-т зааснаас бусад хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хүний биед шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай гэж үзвэл шүүх тогтоол, шүүгч захирамж гаргана.

29 дүгээр зүйл. Хүний биед шинжилгээ хийх нөхцөл

29.1. Хүний биед хийх шинжилгээг шинжилгээ хийх болон шинжилгээ хийлгэх этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангасан орчин, нөхцөлд хийнэ.

29.2. Хүний биед хийх шинжилгээг шинжилгээний болон эрүүл мэндийн байгууллага, албадан саатуулах, баривчлах, цагдан хорих байр болон хорих ангид хийж болно.

29.3. Шинжилгээ хийлгэх этгээд нь шинжилгээний болон эрүүл мэндийн байгууллагад хүрэлцэн ирэх боломжгүй хүндээр өвчилсөн, гэмтсэн тохиолдолд шинжээч хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн хамт тухайн этгээдийн байгаа газарт нь очиж шинжилгээ хийж болно.

29.4. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 161 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинжилгээ хийлгэх этгээдийг эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулан шинжилгээ хийж болно.

29.5. Шинжилгээ хийлгэх этгээдийг шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд шинжилгээний болон эрүүл мэндийн байгууллагад хүргэнэ.

29.6. Шинжилгээ хийлгэх этгээд нь 16 насанд хүрээгүй, эсхүл эрх зүйн чадамжгүй нь тогтоогдсон бол түүний хууль ёсны төлөөлөгчийн зөвшөөрлийг авсан байна.

30 дугаар зүйл.Шинжилгээ хийлгэх этгээдийг эрүүл мэндийнбайгууллагад байрлуулах үндэслэл, журам

30.1. Шүүх эмнэлгийн, эсхүл сэтгэцийн эмгэг судлалын шинжээчийн дүгнэлт гаргахын тулд шинжилгээ хийлгэх этгээдийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 161 дүгээр зүйлд заасан үндэслэл, журмын дагуу эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулж болно.

30.2. Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах журмыг хууль зүйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

30.3. Энэ хуулийн 30.1-д заасан үндэслэлээр сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулсан бол шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд 24 цагийн дотор түүний гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүн, төрөл садангийн хүн, хууль ёсны төлөөлөгч, эсхүл өмгөөлөгчид нь мэдэгдэх ба энэ тухай шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол, захирамжид тэмдэглэнэ.

31 дүгээр зүйл.Шинжилгээ хийлгэх этгээдийг эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах хугацаа

31.1. Шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахын тулд сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг энэ хуулийн 11.2-т заасан хугацаагаар эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулна.

31.2. Шаардлагатай тохиолдолд шинжээчийн үндэслэл бүхий хүсэлтийг үндэслэн сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах хугацааг энэ хуулийн 11.4-т заасан хугацаагаар сунгаж болно.

31.3. Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд хугацаа сунгуулах тухай хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор шийдвэрлэж, шинжээчид хүргүүлнэ.

31.4. Шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах хугацааг сунгахаас татгалзсан бол шинжилгээ хийлгэх этгээдийг нэн даруй эмнэлгээс гаргана.

32 дугаар зүйл.Цагдан хоригдоогүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчидсэтгэцийн шинжилгээ хийх

32.1. Сэтгэцийн шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай цагдан хоригдоогүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг сэтгэцийн эмгэг судлалын эмнэлэгт байрлуулж шинжилгээ хийнэ.

32.2. Энэ хуулийн 32.1-д заасны дагуу шинжилгээ хийлгэж байгаа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч хүний амь нас, эрүүл мэндийг хохироох, эмнэлгийн үйл ажиллагаанд саад учруулж болзошгүй үйлдэл хийсэн бол цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж, үйлдлийг нь таслан зогсоох арга хэмжээ авна.

32.3. Өөрийн хүсэлтээр шинжилгээ хийлгэж байгаа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч энэ хуулийн 32.2-т заасан үйлдлийг хийсэн бол уг этгээдийг эмнэлгийн захиргаа эмнэлгээс гаргаж, энэ тухай шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэнэ.

33 дугаар зүйл. Цагдан хоригдож байгаа этгээдэд сэтгэцийн шинжилгээ хийх

33.1. Цагдан хоригдож байгаа этгээдэд хийх сэтгэцийн шинжилгээг сэтгэцийн эмгэг судлалын эмнэлэгт хийх бөгөөд эмнэлгийн аюулгүй байдал, хамгаалалтыг цагдан хорих байрны аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий байгууллага хариуцна.

34 дүгээр зүйл. Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн эрх, хууль ёсныашиг сонирхлыг хамгаалах

34.1. Хүний биед шинжилгээ хийхэд дараахь зүйлийг хориглоно:

34.1.1. сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчээс мэдээлэл авах зорилгоор эрхийг нь хязгаарлах, хуурч мэхлэх, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх болон бусад хууль бус арга хэрэглэн шинжилгээ хийх;

34.1.2. сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн биед шинэ эм, эмчилгээ, түүнчлэн оношлогооны болон өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх шинэ арга хэрэгсэл турших, эмнэлгийн туршилтын шинжилгээ хийх;

34.1.3. сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг урьд нь эмчилж байсан эмчийг шинжилгээнд оролцуулах;

34.1.4. шинжилгээний явцад олж мэдсэн, шинжилгээний объектод хамаарахгүй асуудлаар мэдүүлэг өгөхийг шинжээчээс шаардах.

34.2. Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч нь шинжилж байгаа зүйлийн талаар шинжээчид тайлбар өгөх эрхтэй.

34.3. Шаардлагатай тохиолдолд шинжилгээ хийлгэж байгаа сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчид Эрүүл мэндийн тухай хууль[5] болон түүнд нийцүүлэн гаргасан журмын дагуу эмнэлгийн тусламж үзүүлнэ.

35 дугаар зүйл. Хүний биед хийх шинжилгээний аргад тавих хязгаарлалт

35.1. Хүний биед шинжилгээ хийхдээ эмнэлгийн практикт хэрэглэгдээгүй болон хэрэглэхийг хориглосон арга хэрэглэхийг хориглоно.

35.2. Шинжээч нь хэрэглэх шинжилгээний арга, үүсч болзошгүй өвдөлт, сөрөг нөлөөний тухай сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчид өөрт нь болон түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчид мэдэгдэнэ.

35.3. Шинжилгээнд шаардагдах хэв хэлбэр буюу дээжийг сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчээс эмнэлгийн байгууллагад авч энэ тухай шинжээчийн дүгнэлтэд тусгана.

35.4. Шинжилгээнд шаардагдах хэв хэлбэр буюу дээж авахдаа шинжээч нь эмнэлгийн байгууллагын хоёр ажилтныг хөндлөнгийн гэрчээр байлцуулна.

36 дугаар зүйл. Хүний биед хийх шинжилгээний үед хэргийноролцогчийг байлцуулах

36.1. Хүний биед шинжилгээ хийх үед шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээд болон сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн зөвшөөрснөөр хэргийн бусад оролцогчийг байлцуулж болно.

36.2. Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг нүцэглэх шаардлагатай бол зөвхөн түүнтэй ижил хүйсийн байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогчийг байлцуулж болох ба энэ хязгаарлалт нь шинжилгээ хийхэд оролцож байгаа эмч, эмнэлгийн бусад ажилтанд хамаарахгүй.


ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ ТОГТОЛЦОО,

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

 

37 дугаар зүйл. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын тогтолцоо

37.1. Шүүхийн шинжилгээний байгууллага нь эрүү, иргэн, захиргааны болон бусад хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нотлох баримтыг илрүүлж бэхжүүлж авах, ул мөр, эд мөрийн баримтад үзлэг, шинжилгээ хийж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага мөн.

37.2. Шүүхийн шинжилгээний байгууллага нь нутаг дэвсгэрийн болон ажил үүргийн зарчмаар зохион байгуулагдана.

37.3. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын тогтолцоо нь шүүхийн шинжилгээний төв байгууллага, аймаг, нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албанаас бүрдэнэ.

37.4. Шүүхийн шинжилгээний төв байгууллага нь дэргэдээ сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны нэгжтэй байж болно.

38 дугаар зүйл. Шүүхийн шинжилгээний төв байгууллагын чиг үүрэг

38.1. Шүүхийн шинжилгээний төв байгууллага нь дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

38.1.1. аймаг, нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

38.1.2. шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хүний нөөцийн бодлого боловсруулах, албан хаагчийг сургаж бэлтгэх, тэдний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авах;

38.1.3. шүүхийн шинжилгээний байгууллагыг техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;

38.1.4. үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дотоод, гадаадын байгууллагатай хууль тогтоомжийн дагуу хамтран ажиллах;

38.1.5. шүүхийн шинжилгээ хийхэд мөрдөх журам, зааврын биелэлтийг зохион байгуулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих.

39 дүгээр зүйл. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын санхүүжилт

39.1. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

39.2. Шүүхийн шинжилгээний байгууллага нь эрүү, иргэн, захиргааны болон бусад хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахдаа үйлчилгээний хөлс авч болох бөгөөд үйлчилгээний хөлснөөс олсон орлогыг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.

39.3. Энэ хуулийн 39.2-т заасан шинжилгээ хийх журам, үйлчилгээний хөлсний хэмжээг хууль зүйн, эрүүл мэндийн болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

40 дүгээр зүйл. Шүүхийн шинжилгээний мэдээллийн сан

40.1. Шүүхийн шинжилгээний төв байгууллага нь улсын хэмжээний шүүхийн шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн болон төрөлжсөн сантай байна.

40.2. Шүүхийн шинжилгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

41 дүгээр зүйл. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтан

41.1. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад шинжээч, мэргэжилтэн ажиллана.

41.2. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шинжээч, мэргэжилтнээр ял шийтгэлгүй, шинжилгээний чиглэлээр мэргэшсэн Монгол Улсын иргэнийг томилно.

41.3. Шинжээч нь тогтоосон загварын дагуу үйлдсэн хувийн дугаар бүхий тусгай тэмдэг хэрэглэнэ.

41.4. Шинжээч, мэргэжилтний мэргэшлийн түвшинг тодорхойлох аттестатчиллыг 5 жил тутамд явуулна.

41.5. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтныг аттестатчилах журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

42 дугаар зүйл. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны тангараг, дүрэмт хувцас, цол

42.1. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтан “Монгол Улсын иргэн би шүүхийн шинжилгээний байгууллагад орж ажиллахдаа хуулийг дээдлэн биелүүлж, гагцхүү шинжлэх ухааны бодит үнэнд захирагдан үнэнчээр ажиллаж, төрийн тусгай албан хаагчийн сахилга, ёс зүйг чанд сахихаа батлан тангараглая. Би энэ тангаргаасаа няцваас хуулийн хариуцлага хүлээнэ” гэж Төрийн сүлдэнд тангараг өргөнө.

42.2. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны тангараг өргөх ёслолын журмыг Төрийн албаны тухай хуулийн[6] 12.2-т заасны дагуу зохицуулна.

42.3. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтан нь цагдаагийн дүрэмт хувцас, цол хэрэглэж, ялгах тэмдэгтэй байх ба тэдгээрийг хэрэглэх журмыг Засгийн газар батална.

43 дугаар зүйл. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны эрхзүйн баталгаа

43.1. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтан нь Төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн албан хаагчийн баталгаагаар хангагдана.

43.2. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад шинжээчээр ажилласан 1 жилийг 1 жил 2 сар ажилласанд тооцно.

43.3. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны тэтгэвэр, тэтгэмжтэй холбогдсон харилцааг Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай[7] хуулиар зохицуулна.

43.4. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны үйл ажиллагаанд шахалт үзүүлэх, хөндлөнгөөс оролцох, саад учруулах, заналхийлэхийг хориглоно.

43.5. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтнаар хуулиар хүлээлгэсэн үүрэгт нь үл хамаарах ажил, үүрэг гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.

44 дүгээр зүйл. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтандсахилгын шийтгэл ногдуулах

44.1. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтанд гаргасан зөрчлийнх нь шинж байдлыг харгалзан дараахь сахилгын шийтгэл ногдуулна:

44.1.1. сануулах;

44.1.2. албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;

44.1.3. цолны мөнгийг 3 сар хүртэл хугацаагаар хасах;

44.1.4. цол бууруулах буюу хасах;

44.1.5. ажлаас халах.

44.2. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны сахилгын дүрмийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.


ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

45 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

45.1. Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн, захиргааны болон сахилгын хариуцлага хүлээлгэнэ.

45.2. Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан дараахь хариуцлага хүлээлгэнэ:

45.2.1. энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн албан тушаалтныг 50000-150000 төгрөгөөр торгох;

45.2.2. энэ хуулийн 20.2, 28-32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн албан тушаалтныг 50000-150000 төгрөгөөр, байгууллагыг 100000-500000 төгрөгөөр тус тус торгох;

45.2.3. энэ хуулийн 35 дугаар зүйлд заасныг зөрчсөн шинжээчийг 50000-150000 төгрөгөөр торгох;

45.2.4. энэ хуулийн 43.4-т заасныг зөрчсөн иргэнийг 5000-50000, албан тушаалтныг 50000-150000 төгрөгөөр тус тус торгох;

45.2.5. энэ хуулийн 43.5-д заасныг зөрчсөн албан тушаалтныг 50000-150000 төгрөгөөр, байгууллагыг 100000-500000 төгрөгөөр тус тус торгох;

45.2.6. шинжилгээний объектыг шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр устгасан шинжээчийг 50000-150000 төгрөгөөр торгох.

 

 

                              МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

_________oOo_________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЙГУУЛЛАГЫН СТАНДАРТ

 

Шүүх шинжилгээ хийх ажиллагаанд

тавих шаардлага

 

 

CS 11-0243:2013

 

АЛБАН ХЭВЛЭЛ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улаанбаатар хот

2013 он

БАЙГУУЛЛАГЫН СТАНДАРТ

 

Шүүх шинжилгээ хийх ажиллагаанд тавих шаардлага

CS 11-0243:2013

Standard operational procedure into forensic identification process

 

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн а/801 дүгээр тушаалаар батлав.

Энэхүү байгууллагын стандарт 2014 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Шүүхийн шинжилгээний үйл ажиллагаанд энэ стандартын шаардлагыг заавал мөрдөнө.

 

1.Хамрах хүрээ

Энэ стандарт Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн хэлтэс, лабораториудын болон Нийслэл, орон нутгийн Шүүх шинжилгээний албадын шинжээчид  шинжилгээг хүлээн авах, бүртгэх, шинжилгээ хийх, дүгнэлт бичих, дүгнэлтийг баталгаажуулах ажиллагаанд мөрдөх шаардлагыг тогтооно.

 

2.Зорилго

Энэхүү стандартын зорилго нь эрүү, иргэн, захиргааны болон бусад хэрэг, маргааныг шийдвэрлэх явцад шинжилгээ хийлгэхээр ирүүлсэн объектыг хүлээн авах, шинжлэх, шинжээчийн дүгнэлт, гэрэл зургийн үзүүлэлт бэлтгэх зэрэг нийтлэг шаардлага болон шинжээчийн мэргэшил, хараат бус байдал, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

           

            3.Норматив ишлэл

Энэхүү стандартыг дараах иш татсан хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн боловсруулав.

 

1. Монгол Улсын хууль:

-“Үндсэн хууль”,

-“Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай хууль”,

-“Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль”,

-“Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль”,

-“Шүүх шинжилгээний тухай хууль”,

 

2. Дүрэм, журам, заавар:

-Криминалистикийн шинжилгээ хийх журам,

-Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам,

-Шүүх эмнэлгийн гэмтлийн зэрэг тогтоох заавар,

-Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журам,

-Эдийн засгийн шинжилгээ хийх стандарт,

-Шинжилгээ хийх, баримт сэлтийг хүлээн авах, шинжээчийн дүгнэлт гаргах, тэдгээрийг хүргүүлэх журам,

-Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн заавар,

 

4.Нэр томьёо, товчилсон үгийн тодорхойлолт

Энэхүү стандартад дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.

 

4.1. стандарт-бүтээгдэхүүний үзүүлэлт, шаардлагын хэм хэмжээг зохих журмын дагуу сонирхогч талууд зөвшилцөн боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан норматив-техникийн баримт бичиг

 

4.2. шинжээч-шүүх шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахаар хуульд заасан журмын дагуу томилогдсон, тусгай мэдлэгэ эзэмшсэн хүнийг

 

4.3. шинжилгээ-эрүү, иргэн, захиргааны болон бусад хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжид заасан тусгай мэдлэг шаардсан асуудал /шинжлэх ухаан, техник, урлаг, соёл, нягтлан бодох бүртгэл зэрэг/-ыг шийдвэрлэхийн тулд шинжилгээний объектод шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах ажиллагааг

/“Шүүх шинжилгээний тухай” Монгол Улсын хууль, 2009 он, 6 дугаар зүйл, 6.1.1/

 

4.4. шинжээчийн дүгнэлт-шинжээч өөрийн тусгай мэдлэгийн хүрээнд хийсэн  шинжилгээний явц, үр дүнг тусгасан нотлох баримтын эх сурвалж болох баримт бичиг

/“Шүүх шинжилгээний тухай” Монгол Улсын хууль, 2009 он, 6 дугаар зүйл, 6.1.5/

 

4.5. шинжилгээний объект-шинжилгээ хийж байгаа аливаа мөр, биет баримт, юмс, амьтан, хүн болон тэдгээрийн эрхтний хэсэг, харьцуулан судлах дээж, хэв,загвар,  хэргийн бусад материалыг

 

4.6. гэрэл зургийн үзүүлэлт-шинжилгээний объект, явц, дүгнэлт өгөх үндэс болсон шинж тэмдгийг бэхжүүлэн харуулж, тайлбар, тэмдэглэгээ хийсэн гэрэл зургийн үзүүлбэрийг

 

4.7. тогтоол-эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шинжээч томилсон тогтоол, захирамж, хүсэлтийг

           

4.8. шинжлэгдэж буй объект-шинжилгээ хийж байгаа ул мөр, эд мөрийн баримт, бичиг баримт, эд юмс, амьтан,  хүний бие, цогцос болон түүний хэсгийг

           

4.9. загвар-шинжлэгдэж буй объектод адилтгал хийлгэхийн тулд ирүүлсэн харьцуулан судлах дээж, хэв, загвар,  хэргийн бусад материалыг

 

4.10. ерөнхий шинж тэмдэг-аливаа объектыг ерөнхийд нь тодорхойлоход ашиглах, тухайн төрлийн бүх объектод нийтлэг байх онцлог шинжийг

 

4.11. хувийн шинж тэмдэг-аливаа объектыг тогтооход ашиглах, тухайн төрлийн бусад объектод давтагдахгүй, зөвхөн уг объектод байх онцлог шинжийг

 

4.12. оношлох шинжилгээ-аливаа объектын ерөнхий шинжээр судалгаа хийж түүний багтах бүлэг, ангилал зэргийг тогтоох ажиллагаа

 

4.13. адилтгах шинжилгээ-аливаа объектын хувийн шинжээр шинжилгээ хийж түүнийг тухайлан тогтоох ажиллагаа

 

4.14. САЗ /стандарт ажлын заавар/- тухайн төрлийн шинжилгээг хэрхэн хийж гүйцэтгэх аргачлалыг тусгасан, аргачилсан зөвлөмж

5.Мэргэшил, ур чадвар

5.1. Шинжээчээр криминалистик, эрүүл мэнд, эдийн засаг, байгаль, техникийн шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшиж, шүүх шинжилгээ зүйн тусгай хөтөлбөрт хамрагдсан Монгол Улсын иргэн ажиллана.

5.2. Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, аймаг, нийслэлийн Шүүх шинжилгээний албаны шинжээчдийг мэргэжлийн чиглэлээр үргэлжлүүлэн суралцах, ажлын байрандаа үргэлжлүүлэн сурах нөхцлийг удирдлагын зүгээс хангаж, байнгын сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

5.3. Шинжээч мэргэжлийн мэдлэгээс гадна дор дурдсан мэргэшил, ур чадвар, ёс зүйн хандлагатай байна.

·                     Шинжилгээний Олон Улсын стандарт болон үндэсний стандарт, шинжилгээний нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмыг шинжилгээнд ашиглах чадвар, туршлагатай байх,

·                     Шүүх шинжилгээний тухай хууль, шүүх шинжилгээтэй холбоотой бусад хууль тогтоомжууд болон дүрэм, журам, зааврыг бүрэн судласан байх,

·                     Бичгийн болон ярианы ур чадвар эзэмшсэн байх,

·                     Компьютерийн зохих мэдлэгтэй, түүнийгээ хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй байх.

 

6.Хараат бус байдал

6.1 Шинжээчид хийж буй шинжилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар гадны байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүнээс удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүгийн хувьд хараат бус байх шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн зарчмыг баримталж ажиллана.

6.2. Шүүх шинжилгээний байгууллагын удирдлага шинжээчдийн дээд шатны шууд болон шууд бус удирдлагыг аль болох цөөн байлгах бодлого баримтална.

 

7.Шинжилгээний арга, хэрэгсэл

7.1. Шинжилгээг хийхдээ шүүх шинжилгээ зүйн ерөнхий болон тусгай аргуудыг ашиглана.

7.2. Шүүх шинжилгээ зүйн ерөнхий аргуудад ажиглалт, хэмжилт, харьцуулалт, туршилтын зэрэг арга орно.

7.3. Тусгай аргуудад шүүх шинжилгээ зүйн төрөл, чиглэлийн дагуу стандарт ажлын заавар болгон баталсан аргууд орно.

7.4. Стандарт ажлын зааврыг байгууллагын дарга батална.

7.5. Шинэ төрлийн шинжилгээ, шинжилгээний шинэ арга, хэрэгсэл нэвтрүүлсэн тохиолдолд САЗ-т тухай бүр өөрчлөлт оруулж батлуулна.

 

8.Шинжилгээг хүлээн авах, үзлэг хийх

8.1. Тогтоол, шинжилгээний объектыг хүлээн авах

8.1.1. Шинжээч шинжилгээ томилсон тогтоолыг хүлээн авмагц шинжилгээ хийлгэж байгаа үндэслэл, шинжилгээ хийлгэх байгууллагын нэр, албан тушаалтан, шинжилгээ хийх хугацаа, шинжээчээс асуусан асуулт, шинжилгээний объектын талаарх мэдээлэлтэй танилцаж бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэнэ.

8.1.2. Тогтоолыг тодорхой хэлбэр, загварын дагуу үйлдсэн, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажсан албан ёсны, хүчин төгөлдөр бичиг баримт мөн эсэхийг хянана.

8.1.3. Шинжээчээс асуусан асуулт шинжээчийн эзэмшсэн тусгай мэдлэгийн хүрээнд багтаж, шинжлэх ухааны арга хэрэгслийг ашиглан дүгнэлт өгөх боломжтой эсэхийг тодорхойлно.

8.1.4. Шинжээчээс асуусан асуулт ойлгомжгүй, давхар утга илэрхийлсэн зэрэг бол энэ талаар шинжилгээ томилсон эрх бүхий албан тушаалтнаас тодруулж асууна.

8.1.5. Хэрэв шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны асуулт шинжээчийн тусгай мэдлэгийн хүрээнээс хэтэрсэн, эсхүл асуусан асуултад шинжлэх ухааны арга, хэрэгсэл ашиглан шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах  боломжгүй бол шинжилгээ хийхээс татгалзана.

 

8.2. Шинжилгээний объектод үзлэг хийх

8.2.1. Шинжилгээний объектыг ирүүлсэн байдал, сав, баглаа, боодол, битүүмжлэл, хаяг, шошгыг шалгана.

8.2.2. Шинжилгээнд ирүүлсэн объектыг ирүүлсэн байдлаар нь гэрэл зургаар бэхжүүлнэ.

8.2.3. Битүүмжлэлийг задлаж дотор нь ямар зүйл байсныг гэрэл зургаар бэхжүүлж, шинжилгээнд ирүүлсэн объектын төлөв байдал, мөн чанарыг судлан үзнэ.

8.2.4. Шинжилгээнд ирүүлсэн объект шинжээч томилсон тогтоол, захирамж, хүсэлтэд дурдсантай тоо, хэмжээ, чанарын шаардлагаараа тохирч байгаа эсэхийг шалгана.

 

9.Шинжилгээ хийх үе шат

            9.1. Нэг бүрчилсэн шинжилгээ хийх үе шат:

9.1.1. Шинжлэгдэж буй объектын ерөнхий онцлог шинж тэмдгийг судлаж, тодорхойлно.

9.1.2. Шинжлэгдэж буй объектын хувийн онцлог шинж тэмдгийг судлаж, тодорхойлно.

9.1.3. Адилтгах шинжилгээ хийж байгаа тохиолдолд шинжлэгдэж байгаа объектын ерөнхий болон хувийн шинж тэмдгийг судлаж тодорхойлохоос өмнө загвартай харьцуулан жишихийг хатуу хориглоно.

9.1.4. Харьцуулах загварыг энэхүү стандартын 9.1.1, 9.1.2-т заасны дагуу судалж ерөнхий болон хувийн онцлог шинж тэмдгийн талаар эргэлзээгүй ойлголттой болно.

 

9.2. Адилтгах болон оношлох шинжилгээний үе шат:

            9.2.1. Хэрэв адилтгах шинжилгээ хийж байгаа бол шинжлэгдэж буй объектын онцлог шинжийг харьцуулах загварт ирүүлсэн объектын ерөнхий болон хувийн онцлог шинжтэй харьцуулан судална.

            9.2.2. Хэрэв оношлох шинжилгээ хийж байгаа бол шинжлэгдэж буй объектын онцлог шинжийг лавлах материал, тусгайлан бүрдүүлсэн сангийн өгөгдөхүүн, мэдээлэлтэй харьцуулан судлана.

            9.2.3. Дүрс оношлогоо, эмнэл зүй, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө, лабораторийн шинжилгээний хариунд дүн шинжилгээ хийнэ.

           

9.3. Дүгнэлт гаргах үе шат

            9.3.1. Харьцуулах болон оношлох шинжилгээний үе шатанд судлаж тогтоосон онцлог шинж тэмдэг, дүрс оношлогоо, эмнэл зүй, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө, лабораторийн шинжилгээний хариунд хийсэн дүн шинжилгээнд үндэслэж дүгнэлт гаргана.

 

10.Гэрэл зургийн үзүүлэлт

10.1. Шинжилгээнд ирүүлсэн объект, шинжилгээний явцад тогтоосон адилтгалын ач холбогдол бүхий онцлог шинж тэмдгүүдийг гэрэл зургийн үзүүлэлтээр харуулж дүгнэлтэд хавсаргана.

10.2. Гэрэл зургийн үзүүлэлтийн тэмдэглэгээ, тайлбарыг гаргацтай, оновчтой, ойлгомжтой бичиж шинжээчийн хувийн тэмдэг, гарын үсгээр баталгаажуулна.

 

11.Шинжээчийн дүгнэлт

11.1. Шинжээчийн дүгнэлтийн бүрдэл:

11.1.1. Шинжээчийн дүгнэлт удиртгал, үзлэг, шинжилгээ, дүгнэлт хэсгээс бүрдэнэ.

 

11.2. Удиртгал хэсэгт дор дурдсан мэдээллийг тусгана:

11.2.1. Шинжилгээ хийсэн шинжээчийн талаарх мэдээлэл /харьяалах нэгжийн нэр, албан тушаал, боловсрол, мэргэжлээрээ ажилласан жил, цол, овог, нэр/;

                                    11.2.2. Шинжээч томилсон эрх бүхий этгээдийн талаарх мэдээлэл /байгууллага, албан тушаал, цол, овог нэр/;

                                    11.2.3. Шинжилгээ хийлгэсэн үндэслэл /тогтоолыг үйлдсэн огноо, шинжилгээнд ирүүлсэн огноо/;

                                    11.2.4. Шинжилгээг хийж дууссан огноо, шинжилгээний дугаар, шинжилгээний төрөл;

                                    11.2.5. Шинжилгээ хийхэд байлцсан хүмүүсийн талаарх мэдээлэл;

                                    11.2.6. Хэргийн болсон байдлын талаарх тогтоолд дурдсан товч мэдээлэл;

                                    11.2.7. Шинжилгээнд ирүүлсэн объектын талаарх мэдээлэл /эд зүйл, баримт, сорьцын нэр, тоо ширхэг, хэмжээ, шинжлүүлж буй хүний овог, нэр, нас, хүйс, хаяг, регистрийн дугаар/;

                                    11.2.8. Шинжээчээс асуусан асуулт;

 

11.3. Үзлэгийн хэсэгт дор дурдсан мэдээллийг тусгана:

11.3.1. Шинжилгээнд ирүүлсэн объект шинжээч томилсон тогтоолд дурьдсантай тохирч байгаа эсэх;

11.3.2. Шинжилгээний объектыг ирүүлсэн байдал, сав, баглаа, боодол, битүүмжлэл, хаяг, шошго;

11.3.3. Адилтгах болон оношлох шинжилгээнд тэнцэх эсэх тухай мэдээлэл;

 

11.4. Шинжилгээний хэсэгт дор дурдсан мэдээллийг тусгана:

            11.4.1. Шинжилгээг ямар арга, аргачлалаар хийсэн;

            11.4.2. Шинжилгээнд ямар багаж, хэрэгсэл, урвалж ашигласан;

            11.4.3. Тохирч байгаа болон тохирохгүй байгаа ерөнхий ба хувийн онцлог шинж тэмдгүүд;

            11.4.4. Шинжлэгдэж буй объектын онцлог шинжийг лавлах материал, тусгайлан бүрдүүлсэн сангийн өгөгдөхүүн, мэдээлэлтэй харьцуулан судласан үр дүн;

            11.4.5. Шинжлүүлж буй хүний биеийн зовиур, бие эрхтэнд гарсан өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл;

            11.4.6. Дүрс оношлогоо, эмнэл зүй, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө, лабораторийн шинжилгээний хариунд үндэслэсэн дүн шинжилгээ;

            11.4.7. Шинжилгээний явц, үр дүн, дүгнэлтэд хүрсэн үндэслэл;

 

11.5. Дүгнэлт хэсэг:

            11.5.1. Шинжилгээний явцад хүрсэн үр дүнг нэгтгэж, тогтоолд дурдсан асуултын дарааллын дагуу дүгнэлтийг бичнэ;

            11.5.2. Шинжээчээс асуугаагүй боловч шинжилгээний явцад илрүүлж тогтоосон, хэргийг шийдэхэд ач холбогдолтой байж болох мэдээллийг шинжээч өөрөө тогтоовол энэ тухай дүгнэлтэд тусгаж болно.

 

12. Дүгнэлтийг баталгаажуулах

12.1. Шинжээч дүгнэлтээ бичсэний дараа дүгнэлтийн хэвлэмэл хуудасны хууль сануулсан хэсэг болон дүгнэлт, гэрэл зургийн үзүүлэлтийн нүүр бүрийн доод хэсэгт гарын үсэг зурж, хувийн тэмдэг дарж баталгаажуулна.

12.2. Шинжээчийн дүгнэлт, гэрэл зургийн үзүүлэлтийг хоёр хувь үйлдэх ба нэг хувийг шинжээч томилсон байгууллага, албан тушаалтанд, үлдэх хувийг өөрийн байгууллагын архивт хадгалуулна.

12.3. Шинжилгээг байгууллагын даргын баталсан стандарт ажлын заавар (САЗ)-т заасан аргачлалын дагуу хийсэн эсэх, шинжээчээс асуусан асуултад бүрэн хариулсан эсэх, дүгнэлтийн бүтэц, дүгнэлтийг бичсэн дэс дараалал, гэрэл зургийн үзүүлэлтийн чанар зэргийг шинжээчийн харьяалах нэгжийн удирдлага хянаж шинжилгээг байгууллагын тэмдгээр баталгаажуулна.

 

 

_________oOo_________

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ХЗДХ-ийн сайд, сангийн сайдын хамтарсан

                                                               2008 оны 170/271 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

ÒªËÁªÐÒ ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ

Д/Д

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ /òºã/

Àìáóëàòîðèîð õèéãäýõ ¿éë÷èëãýýíèé òºðºë

1

Ãýìòëèéí çýðýã òîãòîîõ ìàãàäëàí øèíæèëãýý

3000

2

Ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãûí øèéäâýðýýð õèéæ áóé áýëãèéí ãýìò õýðãèéí øèíæèëãýý

5000

Öîãöîñò õèéõ øèíæèëãýý, ¿éë÷èëãýý

 

 

 

 

3

Íàñàíä õ¿ðýã÷èéí öîãöîñò õèéõ ìàãàäëàí øèíæèëãýý

40.000

Ү¿íä:

Öîãöîñ çàäëàí øèíæëýõ

13.000

Ýòèëèéí ñïèðò òîäîðõîéëîõ

2000

Ýä ýñèéí  øèíæèëãýý

5000

Öóñíû á¿ëýã òîãòîîõ

1000

Çàñàë õèéõýä

2000

Íýìýëò øèíæèëãýý - õîðò áîëîí ìàíñóóðóóëàõ áîäèñ õýðýãëýñýí ýñýõ, áóñàä ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýý

17.000

4

Õ¿¿õäèéí öîãöîñ ìàãàäëàí øèíæëýõ /0-16/

20.000

5

Èðãýäèéí õ¿ñýëòýýð  öîãöîñ õºðãºã÷èнä õàäãàëàõ / 1 õîíîãò/

5000

6

Øàðèë äàõèí øèíæëýõ /ýêñêóìàöè/

50.000

Áóñàä ¿éë÷èëãýý

7

Ãàäààä èðãýíèé öîãöîñ ìàãàäëàí øèíæëýõ

500.000

8

Öîãöîñ çîðèóëàëòûí ìàøèíààð òýýâýðëýõ / êì òóòàìä /

500

9

Õýí áîëîõ íü òîäîðõîîã¿é öîãöîñûã òóñ áàéãóóëëàãà îðøóóëñàíû äàðàà àð ãýð íü òîäîð÷, ¸ñ çàíøëûí äàãóó îðøóóëàõ õ¿ñýëò ãàðãàâàë öîãöîñûã îðøóóëñàí ãàçðààñ íü ãàðãàæ ºãºõ àæëûí áîëîí òýýâýðëýëòèéí çàðäëûã òºë¿¿ëýõ

45.000

Ү¿íä:

Òýýâýðлýëò / 1 êì-ò 500 òºã/

30 êì. 15.000

Àæëûí õºëñ

50.000

         

 

 

 

 

 

 

Нийтэлсэн: 2014-12-30 14:34:16
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   10
Нийт хандалт:   191332
Таны IP:   34.239.177.24
Facebook messenger