• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн

2013 оны 06 сарын 07-ний өдрийн

хурлын 43 тоот тогтоолын хавсралт

 

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР

 БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ

АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай Монгол улсын хууль (цаашид хууль гэх), бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл явцыг захиалагч байгууллага шуурхай үр ашигтай зохион байгуулахад шаардлагатай зохицуулалтаар хангахад энэхүү журмын зорилго оршино.
  2. Захиалагч тухайн жилийн төсөвт батлагдсан, худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл ажиллагааг хууль болон төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (Сангийн сайд)-аас баталсан журам, маягтын дагуу гүйцэтгэнэ.
  3. Хуулийн 4, 45 дугаар зүйлийн 45.1, 45.2.2, 45.3-д заасан захиалагч байгууллагууд нь Монгол улсын үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай, Мэдээллийн ил тод  байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиуд болон бусад хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.

 

Хоёр. Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх

 

2.1. Захиалагч нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 48 дугаар зүйл, Сангийн сайдын 2012 оны 264 тоот тушаалаар баталсан худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, журам болон энэ журамд заасны дагуу бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулна.

2.2. Захиалагч дараа оны худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний төслийг, арга хэмжээ бүрийн зураг төсөв, техник-эдийн засгийн үндэслэлийн хамт боловсруулан харъяалах төсвийн ерөнхийлөн захирагчид жил бүрийн 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор, төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор тус тус хүргүүлнэ.

2.3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч эсвэл төлөөлөн удирдах зөвлөл захиалагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийн хууль, тогтоомжид нийцэж буй эсэх, тухайн байгууллагын зорилтыг хангах, үр ашигтай зөв төлөвлөгдсөн эсэхийг хянах үүрэг хүлээнэ.

 

2.4. Захиалагч нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тухайн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулан улс, орон нутгийн төсөв батлагдсанаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор төсвийн ерөнхийлөн захирагчид ирүүлнэ.

2.5. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба нийт захиалагчийн тухайн жилд хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар батлуулна.

2.6. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төлөвлөгөөг хянаж аймгийн нэгдсэн төлөвлөгөө үүсгэн баталж, улс орон нутгийн төсөв батлагдсанаас хойш ажлын 10 хоногт багтаан санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

2.7. Захиалагч нь тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч баталмагц ажлын 5 өдөрт багтаан Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны удирдлага, хяналт, шинжилгээ, мэдээллийн систем e-procurement.mn сайт , аймгийн ЗДТГ-ын цахим хуудсанд шивж оруулна.

2.8. Сумдын ЗДТГ болон төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд төсөл хөтөлбөрийн ба улс, орон нутгийн төсөв, өөрийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг аймгийн засаг даргын дэргэдэх ХАА-ны албаар гүйцэтгүүлэхээр захиалгаа өгч болох боловч уг захиалгыг тухайн жилийн төсөв батлагдсан өдрөөс хойш ажлын 5 хоногт багтаан аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид ирүүлнэ.

2.9. Яамдын сайдаас аймагт эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний дэлгэрэнгүй захиалгыг аймгийн ЗДТГ-ын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан хэлтэс бэлтгэн дор дурьдсан мэдээллүүдийн хамт аймгийн худалдан авах ажиллагааны албанд хүргүүлнэ.

2.9.1. Худалдан авах төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт

2.9.2. Техник-эдийн засгийн үндэслэл, экспиртизийн дүгнэлтээр баталгаажсан зураг, төсөл, ажлын тоо хэмжээ

2.9.3. Ажлын даалгавар

2.9.4. Газрын зөвшөөрөл (холбогдох ажилд шаардлагатай тохиолдолд)

2.9.5. Бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах гэрээний тусгай нөхцөлд оруулах шаардлагын талаархи мэдээлэл

2.9.6. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллуулахаар санал болгож байгаа захиалагчийг төлөөлж ажиллах албан тушаалтан, түүний талаархи мэдээлэл, утас, цахим хаяг

2.9.7. Он дамжин хийгдэж байгаа хэрэгжиж буй болон дуусаагүй ажлын гүйцэтгэгчийн инженер, техникийн ажилтан, машин механизм, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

2.9.8. Хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлагатай мэдээлэл

2.10. Энэ журмын 2.8-д заасан захиалагч мөн журмын 2.9.1-2.9.8-д заасан мэдээллийг аймгийн худалдан авах ажиллагааны албанд ирүүлнэ.

2.11. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба нь энэ журмын 2.9-д заасан мэдээллийг магадлан шалгаж, улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх

үүсвэрээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна.

2.12. Энэхүү журмын 2.9-д заасан мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд ирүүлээгүйгээс үүдэн гарах аливаа үүрэг, хариуцлагыг аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба хүлээхгүй.

2.13. Захиалагч худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тухайн жилийн төсөв батлагдсанаас хойш 1 сарын дотор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ.

2.14. Захиалагч төсвийн тодотгол хийхэд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. Энэ тохиолдолд тухайн жилийн явцад шинээр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, түүнийг санхүүжүүлэх буюу шинээр төсөл, арга хэмжээ эхлүүлэх шийдвэрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааг тусгана. Тодотгосон төлөвлөгөөг энэ журмын 2.6-д заасны дагуу санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

 

Гурав. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах

 

3.1. Захиалагч төлөвлөсөн худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй.

3.2. Улсын болон орон нутгийн төсвөөс хөрөнгө оруулалтаас бусад зардалд хувиарласан хөрөнгө, бусад эх үүсвэр (хандив, тусламж,бэлэглэл), түүнчлэн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх бараа, ажил, үйлчилгээний хувьд хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан этгээд буюу тухайн төсөв, хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий байгууллага, захиалагч байна.

3.3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 45.2, 45.3, энэ журмын 3.2-д заасан захиалагч байгууллагыг төлөөлж төсвийн ерөнхий менежер, гүйцэтгэх захирал, хуулийн 46.1-д заасан захиалагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ.

3.4. Тухайн бараа, ажил, үйлчилгээг санхүүжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа худалдан авах ажиллагааг эхлүүлнэ.

3.5. Захиалагч нь тухайн жилийн төсөв батлагдмагц бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг болон үнэлгээний хороог худалдан авах, төсөл, арга хэмжээ бүрээр байгуулна.

3.6. Захиалагч бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртгөөс хамааруулан тендер шалгаруулалтын журмуудад тохирсон үнэлгээний хороо, ажлын хэсгийг дор дурьдсанаар байгуулна. Үүнд:

3.6.1. Нээлттэй тендер шалгаруулалт, хязгаарлагдмал болон харьцуулалтын тендер шалгаруулалт, олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох зэрэг тохиолдлуудад захиалагч хуулийн 47 дугаар зүйлд заасан үнэлгээний хороог, гэрээ шууд байгуулах, шууд худалдан авах аргуудыг хэрэглэх үед ажлын хэсгийг тус тус байгууллагын даргын тушаал, шийдвэрээр байнгын бус ажиллагаатай байхаар байгуулна.

3.6.2. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн 5-аас доошгүй байх бөгөөд үүнээс 2 нь төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбооодын төлөөлөл, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас санал болгосон иргэн байна.

3.6.3. Үнэлгээний хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга, бүх гишүүд худалдан авах ажиллагааны талаар мэргэшсэн сертификаттай байх ба тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэгт А-3 сертификатын хуулбарыг хавсаргасан байна.

3.6.4. Захиалагчийн байгуулсан 3.6.1-д заасан ажлын хэсэг нь тухайн байгууллагын ажилтнуудаас бүрдсэн 3-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

3.7. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж буй үнэлгээний хороо нь хуулийн 47 дугаар зүйл, Сангийн сайдын 2012 оны 301 дүгээр тушаалаар баталсан журам болон холбогдох хууль, журмыг мөрдөн ажиллана.

3.7.1. Үнэлгээний хороо нь худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг анхдугаар хуралдаанаараа хэлэлцэн зөвшөөрч, нийт бүрэлдэхүүн гарын үсгээ зурах ба уг худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлийг аймаг, сум, байгууллага, албан тушаалтнаар батлуулан мөрдөнө.

3.8.  Тендерийн үнэлгээ эхлэхийн өмнө үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнээс ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга хүлээн авч хянан баталгаажуулж, шийдвэрлэсэн байна.

3.9. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий 3.6.1-д заасан ажлын хэсэг нь техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар бэлтгэх, худалдан авах ажиллагааны баримт бичгийг боловсруулах, бараа, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгох үйл ажиллагааг байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

3.10. Ажлын хэсгээс гаргасан шийдвэр нь хурлын тэмдэглэл хэлбэртэй байх бөгөөд ажлын хэсгийн гишүүдийн олонхи дэмжиж гаргасан байна.

3.11. Ажлын хэсгийн бүх гишүүд ажлын хэсгийн шийдвэр (дүгнэлт)-д гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд эсрэг саналтай байсан гишүүн дүгнэлтэд энэ тухайгаа тэмдэглэж гарын үсэг зурна.

3.12. Ажлын хэсгээс гаргасан эцсийн шийдвэрийн төслийг ажлын хэсгийн дүгнэлт хэлбэрээр бэлтгэж, захиалагчид хүргүүлнэ. Уг дүгнэлтийг байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан үндэслэлгүйгээр өөрчлөхийг хориглоно.

3.13. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагаа нь хууль, холбогдох бусад хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

3.14. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж буй ажлын хэсэг, үнэлгээний хороо нь дор дурьдсан бичиг баримтыг хууль, журмын дагуу боловсруулан баталгаажуулж захиалагчид албан бичгээр хүргүүлнэ.

3.14.1. Үнэлгээний хороо ажлын хэсгийн хурлын тэмдэглэл

3.14.2. Үнэлгээ хийсэн хүснэгтээр үнэлсэн үнэлгээний баримт

3.14.3. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай захиалагчид өгөх зөвлөмж

3.14.4. Шалгарсан болон шалгараагүй аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлэх мэдэгдлийн төсөл

3.14.5. Гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар

3.15.6. Дээр дурьдсан баримт бичгийг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай зөвлөмжийг аймаг, сумын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан байгууллага, албан тушаалтны албан бичгээр захиалагчид хүргүүлнэ.

3.15. Захиалагч ажлын хэсгээс боловсруулсан бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах баримт бичиг, ажлын хэсгийн дүгнэлтийг баталгаажуулна.

3.16. Захиалагч шаардлагатай гэж үзвэл ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж болох бөгөөд ажлын хэсгийн дүгнэлт холбогдох хууль, журам зөрчсөн нь тогтоогдвол захиалагч ажлын хэсэгт дүгнэлтийг буцааж дахин хэлэлцүүлэх эрхтэй .

3.17. Захиалагч бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэхээр хамгийн сайн санал ирүүлсэн оролцогчтой гэрээ байгуулах тухай тушаал, шийдвэр гаргах ба түүнд гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах эрх бүхий албан тушаалтан, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлын хэсгийг томилсон байна.

3.18. Захиалагч худалдан авах ажиллагааны журам сонгох, хэрэгжүүлэх хугацааг тогтоохдоо аймгийн ИХТ-ын хурлын 2013 оны 06-р сарын 10-ны өдрийн хурлын 2 дугаар хавсралтаар баталсан зарчмыг мөрдөнө.

 

Дөрөв. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,

үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах

 

4.1. Захиалагч нь худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчмыг баримталж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиуд Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 143, 2012 оны 17 дугаар тогтоолуудад заасан зарчим, ил тод байдлын шалгуурыг ханган ажиллах үүрэг хүлээнэ.

4.2. Захиалагч өөрийн байгууллагад мөрдөх ил тод байдлын журмыг батлан хэрэгжүүлэх бөгөөд түүнд дор дурьдсан шалгууруудыг заавал тусгасан байна.

4.2.1. Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалт явуулах тухай болон тендерийн төлөвлөгөө, урилга, тендер шалгаруулалтын үр дүнг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлж цахим хуудас /www.procurement.mn/-т байршуулан тогтмол шинэчлэж байна.

4.2.2. Үнэлгээний хороонд тухайн салбарын 2-оос доошгүй төрийн бус байгууллагын төлөөлөл (ашиг сонирхлын зөрчилгүй болохыг мэдэгдсэн бол)-ийг оролцуулсан байх.

4.2.3. Тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэлийг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу ил тод мэдээлсэн байх.

4.2.4. Тендерт шалгарсан болон шалгаараагүй оролцогчийн талаархи товч мэдээллийг байгууллагын цахим хуудаст байршуулан, шалгарсан болон шалгарч чадаагүй шалтгаан нөхцөл, хуулийн үндэслэлийн талаар тодорхой танилцуулсан байх.

4.2.5. Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг тухай бүр аймгийн ЗДТГ-ын цахим хуудаст байршуулж хэвшсэн байх.

4.2.6. Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн зөрчлийн талаар тухай бүр холбогдох байгууллагад мэдээлсэн байх.

4.2.7. Өөрийн хариуцсан ажил, албан тушаалын чиг үүргийн хувьд худалдан авах ажиллагаанд зайлшгүй  оролцох ажилтнуудыг худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшүүлсэн байх, энэ талаар ажлын байрны тодорхойлтонд заасан байх.

4.2.8. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг аймгийн ЗДТГ-ын цахим хуудас болон мэдээллийн салбарт байрлуулан түүнтэй танилцах боломжийг бүрдүүлсэн байх.

4.2.9. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдлын тоо, тэдгээрийн товч агуулга, шийдвэрлэсэн байдлыг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулан мэдээлсэн байх.

4.2.10. Худалдан авах ажиллагааны нээлттэй байдлын талаархи сэтгэл ханамжийн судалгааг иргэд олон нийтээс жил бүр авч дүнг ил тод танилцуулан, түүний мөрөөр шаардлагатай арга хэмжээ авсан байх, ХАА-ны тайланд тусгасан байх.

4.3. Байгууллага нь худалдан авах ажиллагаа, төсөв санхүүгийн ил тод байдлын танхим байгуулж, түүнд худалдан авах ажиллагааны нээлт, хэлэлцүүлэг, үнэлгээний хорооны хуралдаан зохион байгуулах, шаардлагатай үзүүлэн самбар байрлуулан иргэд, олон нийтэд тогтмол үйлчлэх.

4.4. Захиалагч худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээллийг олон нийтэд хэрхэн хүргэж ажилласан талаархи тайланг, худалдан авах ажиллагааны улирал, жилийн тайланд хавсарган аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид ирүүлэх.

4.5. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг Сангийн сайдын 2013 оны 07 тоот тушаалаар баталсан журмын дагуу цахим хэлбэрээр зохион байгуулах.

 

Тав. Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах

5.1. Захиалагч нь худалдан авах ажиллагааны тайланг хуулийн 49 дүгээр зүйл болон Сангийн сайдын 2012 оны 264, 290 дүгээр тушаалаар баталсан журмын дагуу боловсруулж харъяалах төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид ирүүлнэ.

5.2. Сумын төсөвт байгууллагууд нь жил, улирлын тайланг холбогдох журам, маягтын дагуу боловсруулан 11 дугаар сарын 25, улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны өдрийн дотор сумын засаг даргад ирүүлнэ.

5.3. Захиалагч тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тухай бичмэл тайланг Сангийн сайдын 2012 оны 264 дугаар тушаалаар баталсан журмын маягт-2, маягт-3-ын бэлтгэсэн байна.

5.4. Захиалагч худалдан авах ажиллагааны улирлын тайланг батлагдсан маягт зааврын дагуу бэлтгэж 12 дугаар сарын 1, улирал бүрийн дараа сарын 5-ны өдрийн дотор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлнэ.

5.5. Бичмэл тайланд тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тухай тоо баримт, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үр дүн, дүгнэлт, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн явцын тухай мэдээлэл, тулгарч байсан бэрхшээл, цаашид анхаарах санал, хүсэлт зэргийг тусгана.

5.6. Захиалагч тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тайланг санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр энэ журмын 5.4-д заасан маягт 3-ын дагуу бэлтгэж, түүнд худалдан авсан бараа, ажил, үйлилчгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, батлагдсан төсөв, гэрээний дүн, гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар, худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам, хэрэгжүүлсэн хугацаа болон холбогдох тайлбар, тодруулгыг тусгана.

5.7. Захиалагч тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг Сангийн сайдын 2012 оны 264 дүгээр тушаалаар баталсан журмын маягт 3-ын дагуу бэлтгэж, худалдан авах ажиллагааны удирдлага, хяналт шинжилгээний мэдээллийн систем, ЗДТГ-ын цахим хуудсанд тухай бүр шивж оруулна.

5.8. Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч хуулийн 45.1, 45.2.1, 45.2.2, 45.3-д заасан захиалагчдын зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны тайланг маягт 2, маягт 3 (Сангийн сайдын 2012 оны 264-р тушаал)-ын дагуу нэгтгэн хуулийн 49.5-д заасны дагуу дараа оны 01-р сарын 15-ны өдрийн дотор санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

5.9. Захиалагчаас холбогдох дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлэх худалдан авах ажиллагааны тайлан, хавсралт материал болон захиалагчид хадгалагдаж үлдэх материалыг тухайн захиалагч байгууллагын дарга баталгаажуулж, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангана.

5.10. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн тайланг улирал бүрийн сүүлийн сарын 25, 12-р сарын 1-ний өдрийн дотор эрхээ шилжүүлсэн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид тайлагнана.

5.11. Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга болон ажлын хэсгийн ахлагч нь буюу гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаан худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж, архивын нэгж болгон захиалагчийн архивт шилжүүлнэ.

5.12. Тендерийн хавтаст хэрэг нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 49.2-д заасан бичиг баримт, материалаас бүрдэнэ.

5.13. Захиалагч нь тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн мэдээлэл, тендер шалгаруулалтын үр дүнг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны удирдлага, хяналт, шинжилгээ, мэдээллийн систем /www.e-procurement.mn/ сайт болон аймгийн ЗДТГ-ын цахим хуудсанд нийтэлнэ.

5.14. Худалдан авах ажиллагааны жилийн тайланг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн болон ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурал, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлж үнэлэлт, дүгнэлт гаргуулна.

 

Зургаа. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд

хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх

6.1. Захиалагчийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөхөд дараах шалгуур үзүүлэлтийг ашиглана.

6.1.1. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн байдал

6.1.2. Худалдан авах ажиллагааны тайлагналын байдал

6.1.3. Худалдан авах ажиллагааг цаг тухайд нь үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байдал

6.1.4. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хүчинтэй байх хугацаанд багтан хийсэн эсэх

6.1.5. Тендерийн урилга, үр дүнг олон нийтэд мэдээлсэн байдал

6.1.6. Тендер шалгаруулалтын талаар гарсан гомдол шийдэгдсэн байдал

6.1.7. Харъяа байгууллагын худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавьж, гарсан зөрчлийн цаг алдалгүй засуулсан байдал

6.1.8. Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байдал

6.2. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 06 сарын 07-ны өдрийн хурлын 43 тоот тогтоолын 3 дугаар хавсралтад заасан онооны журмаар үнэлж, төсвийн төвлөрүүлэн болон захирагч тус бүрийн авсан нийт оноог гаргана.

6.3. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг онооны журмаар үнэлэхдээ  6.1-д заасан шалгуур үзүүлтэд харгалзах оноог маш сайн (90-100%), сайн (80-89%), хангалттай (60-79%), хангалтгүй (40-59%), муу (0-39%) гэсэн хувийн жингээр тооцож гаргана.

6.4. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд төсвийн төвлөрүүлэн болон шууд захирагч нарын худалдан авах ажиллагааны дүнг оноо, үнэлгээний тайлбарын хамт тусгана.

6.5. Худалдан авах ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгөх явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг Сангийн яаманд хүргүүлэх тайланд тусгахын зэрэгцээ шаардлагатай бол хууль зөрчсөн төсвийн захирагч нарт хуулийн 57 дугаар зүйлд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх санал гарган, худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчид хүргүүлж, сахилгын шийтгэл хүлээлгэнэ.

6.6. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба захиалагч бүрийн худалдан авах ажиллагааны тайланд дүгнэлт гаргаж, түүний мөрөөр дараа оны худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад шаардлагатай мэргэжил, арга зүйн зөвлөлгөө өгөх, аргачлал зааварчилгаагаар хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

 

Долоо. Тендерийн бичиг баримт олгосны

орлогыг зарцуулах

7.1. Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй худалдан авах ажиллагаанд оролцохыг сонирхож буй этгээд аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны Төрийн сан дахь 170051008 тоот дансанд тендерийн баримт бичгийн үнийг эргэн төлөгдөхгүй байх нөхцлөөр төлнө.

7.2. Захиалагч тендерийн бичиг баримт олгосны орлогоос дараах зардлыг санхүүжүүлнэ.

7.2.1. Тендерийн баримт бичиг хэвлэх, олшруулах, бичиг хэргийн зардал

7.2.2. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд урилга нийтлэх зардал

7.2.3. Тендерийн баримт бичгийг оролцогчдод хүргэх зардал

7.2.4. Тендерийн нээлтийн үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах зардал

7.2.5. Захиалагч, тендерт оролцогч, бусад холбогдох байгууллагатай харилцах шуудан холбооны зардал

7.2.6. Үнэлгээний хорооны зарим гишүүдийг урамшуулах зардал

7.2.7 Захиалагчаас ирүүлсэн ажлын даалгавар, техникийн нөхцлийг ажлын талбайд тодотгохтой холбогдон гарах унаа, тээвэр, шатахууны зардал

7.3. Захиалагч тендерийн бичиг баримт олгосны орлогоос үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаатай  холбогдон гарсан энэ журмын 7.2-д заасан зардлыг олгохдоо НББ-ийн дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, аймгийн худалдан авах ажиллагааны албанд ирүүлнэ.

- Тендерт оролцогчоос тендерийн баримт бичгийн үнэ төлсөн болохыг нотлох төлбөрийн баримт.

- Тендерийн баримт бичгийг бэлтгэх, олшруулах, хүргэх, бичиг хэрэг, шуудан холбооны зардлын холбогдох баримт, нэхэмжлэх.

- Тендерийн урилга нийтэлсэн тендерийн нээлтийг сурвалжилсан хэвлэл мэдээллийн байгууллагын нэхэмжлэл.

- Үнэлгээний хорооны гишүүдийн ажилласан цагийн бүртгэлийг үндэслэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцон олгох цалинг захиалагч байгууллагын нягтлан бодогч тооцон баталгаажуулсан цалингийн хүснэгт, холбогдох бусад баримт бичиг.

- Санхүүжилт олгохыг хүссэн захиалагч байгууллагын хүсэлт

7.4. Энэ журмын 7.3-д заасан зарлагын бичиг баримтуудыг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх бөгөөд аймгийн худалдан авах ажиллагааны албаны нягтлан бодогч зардлыг хянасны үндсэн дээр төлбөрийг бэлэн бусаар олгоно.

7.5. Худалдан авах ажиллагааны алба нэхэмжилсэн зардлаас холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу татвар хураамжийг суутган төлнө.

7.6. Тендерийн бичиг баримт олгосны орлогоос хэмнэгдсэн хөрөнгийг дараах зардалд зарцуулна.

7.6.1. Захиалагч тендерт оролцогчдод арга зүйн зөвлөлгөө өгөх, зөвлөмж хүргүүлэх, захиалагчийн төлөвлөгөө, тайлан нэгтгэн холбогдох байгууллагад хүргүүлэхтэй холбоотой бичиг хэрэг, шуудан холбооны зардал

7.6.2. Худалдан авах ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах сургалт, сурталчилгаа, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах зардал

7.6.3. Худалдан авах ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах зардал

7.6.4. Тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай нарийн мэргэжлийн ажилтан (мэргэжилтэн) захиалагчийн боловсон хүчний дотоод нөөцөд байхгүй буюу тусгайлсан мэдлэг шаардлагатай бол үнэлгээний хорооны хүсэлтээр мэргэжлийн шинжээч, зөвлөхийг үнэлгээний хороонд ажиллуулах цалингийн зардал

7.6.5. Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах зардал

7.6.6. Ил тод байдлын танхим тохижуулах, тавилга, хэрэгсэл худалдан авах, самбар үзүүлэн гаргах зардал

7.6.7. Сум, байгууллагууд хүрч сургалт зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардал

7.6.8. Цахим худалдан авах ажиллагааны зардал

7.6.9. Худалдан авах ажиллагаанд шинэ техник-технологи нэвтрүүлэх, программ хангамж авах, шинэчлэх, ажилтны мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зэрэг үйл ажиллагааны зардал

7.6.10. Архив, бичиг хэрэг, хэвлэл захиалгын зардлыг санхүүжүүлэх

7.6.11 Дор дурьдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн ажилтнуудын унаа, тээвэр шатахуун, албан томилолтын зардлыг санхүүжүүлж болно. Үүнд:

  • Сум, байгууллагын худалдан авах ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийх, тэдэнд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, гомдол маргаан шийдвэрлэх,
  • Төрийн захиргааны төв байгууллагаас зохион байгуулсан сургалт, семнарт оролцох,
  • Ажлын зайлшгүй шаардлагаар худалдан авах ажиллагаатай холбоотой тусгагдсан асуудлыг шийдвэрлэхээр аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Улаанбаатар хот, бусад аймаг, хөдөө, орон нутагт албан томилолтоор ажиллах.

Найм. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны

албаны хэрэгжүүлэх чиг үүрэг

8.1. Аймгийн ЗДТГ-ын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан нэгж нь аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багц болон дээд шатны төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны жагсаалтыг гарган Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 115 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.2-д заасан мэдээллийн хамт аймгийн худалдан авах ажиллагааны албанд улс, орон нутгийн төсөв батлагдсанаас хойш ажлын 2 хоногт багтаан ирүүлнэ.

8.2. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба (цаашид орон нутгийн нэгж гэх) улс, нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан худалдан авах ажиллагааны удирдлага, хяналт шинжилгээ мэдээллийн систем, аймгийн ЗДТГ-ын вэб сайтад оруулна, ерөнхий төлөвлөгөөг улсын төсөв батлагдсанаас хойш нэг сарын дотор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон цахим хэлбэрээр нийтэд зарлан мэдээлнэ.

8.3. Дараа онд улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг нэгтгэн төсвийн төсөлд хавсарган санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх.

8.4. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны удирдлага, хяналт, шинжилгээ, мэдээллийн системийг аймагт хөтөлж, захиалагчийн төлөвлөгөө, тендерийн урилга тавьсан байдал, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагналт, худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтад хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ өгөх.

8.5. Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэн хуулийн хугацаанд нь санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэх.

8.6. Худалдан авах ажиллагааны алба нь бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтийн явцын талаарх дор дурьдсан мэдээллийг аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний захиалагч байгууллага бүрээс улирал бүрийн дараа сарын 5-ны өдрийн дотор гаргуулан авна.

8.6.1. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтийн явц

8.6.2. Гэрээний болон тусгай нөхцөлд заасны дагуу төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа эсэх

8.6.3. Санхүүжилт хийгдсэн талаарх мэдээлэл

8.6.4. Бусад шаардалагатай мэдээлэл

8.7. Худалдан авах ажиллагааны алба нь улс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжих бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг энэ журмын 2.9-д заасан мэдээллийг үндэслэн зохион байгуулж, аймгийн ИТХ, засаг даргыг худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангаж, холбогдох шийдвэр гаргуулна.

8.8. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба нь аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид ажлаа тайлагнадаг хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан захиалагч байгууллагуудын зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, тэдэнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах, худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулна.

8.9. Худалдан авах ажиллагааны алба нь 8.8-д дурьдсан захиалагчийн худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлтэй холбогдуулан тодорхой болон цаг үеийн шинжтэй асуудлаар шуурхай үүрэг даалгавар, албан шаардлага өгч, түүний биелэлтийг хангуулна.

8.10. Алба нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46.3-д заасны дагуу захиалагч байгууллагын эрхээ шилжүүлэх хүсэлтийг үндэслэн тухайн байгууллагын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна

8.11. Энэ журмын 2.9-д заасан мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд ирүүлээгүйгээс үүдэн гарах аливаа үүрэг, хариуцлагыг худалдан авах ажиллагааны алба, захиалагчийн үнэлгээний хороо хүлээхгүй.

8.12. Алба нь тухайн орон нутагт зохион байгуулах бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд хамаарах энэ журмын 2.9-д заасан мэдээллийг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагаас гаргуулан авах эрхтэй.

8.13. Орон нутгийн нэгж нь тендерийн үнэлгээг хийж “Хамгийн сайн” гэсэн үнэлгээ авсан тендерт оролцогчтой бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээ байгуулах тухай албан бичгийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлнэ.

8.14. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны албаны үйл ажиллагаанд санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх бүхий улсын байцаагч, холбогдох захиалагч хяналт тавьж ажиллана.

8.15. Алба энэ журмын 8.6-д заасан гүйцэтгэлийн мэдээллийг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийж холбогдох арга хэмжээг авна.

8.16. Худалдан авах ажиллагаанд олон нийтийн хяналт, оролцоог хангах чиглэлээр төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг хангана.

8.17. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод, ИТХ-аас томилсон иргэний төлөөлөл 2-оос доошгүй хүнийг оролцуулах арга хэмжээ авна.  

Ес. Хууль, журам зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

9.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай болон бусад хууль, тогтоомж, энэ журмыг зөрчсөн үнэлгээний хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүд, захиалагч байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд хуулийн 57 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

9.2. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг хугацаа хоцроосон буюу худал мэдээлсэн худалдан авах ажиллагааны дүрэм, журмыг зөрчсөн, тщхникийн топдорхойлолт, ажлын даалгавар, өгөгдлийн хүснэгт, гэрээний тусгай нөхцлийг боловсруулахдаа аль нэг бараа, ажил, үйлчилгээ оролцогчийг дэмжсэн эсвэл тендерийг хүчингүй болгоход чиглэсэн хязгаарлалт тавьсан, тендерт оролцогчийг төөрөгдүүлсэн, хохироосон мэдээлэл гаргасан захиалагчийн эрх бүхий албан тушаалтан болон үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд дор дурьдсан хариуцлага хүлээлгэнэ.

9.2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх.

9.2.2. Харъяалах төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тухайн захиалагч, албан тушаалтныг хамаарах байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр холбогдох хуулийн дагуу захиргааны болон сахилгын шийтгэл ногдуулах.

9.2.3. Мэргэжлийн хяналт, төрийн аудит, Сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны газар, ШӨХТГ зэрэг хяналт шалгалтын байгууллагаас шалгаж гэм буруутай эсэхийг тогтоох.

 

Арав. Маргаан гарах, түүнийг шийдвэррлэх

10.1. Захиалагч тендер шалгаруулалттай холбогдон гарсан маргааныг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 54.2-54.7-д заасан заалтын дагуу шийдвэрлэж гомдол гаргасан этгээдэд хариу хүргүүлнэ.

10.2. Тендерт оролцогч болон бусад этгээд тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдлыг хуулийн 54, 55, 56 дугаар зүйлд заасан байгууллага , албан тушаалтанд гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн

2013 оны 06 дугаар сарын 07-ны

өдрийн хуралдааны 43 тоот

тогтоолын 3-р хавсралт

Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн

үнэлгээний аргачлал        

Ерөнхий шалгуур үзүүлэлтүүд

Дэд шалгуур үзүүлэлтүүд

Авбал зохих оноо

 

Үнэлгээ

 

Авсан оноо

(4*5)/100

Маш сайн

Сайн

Хангалттай

Хангалтгүй

Муу

(90-100%)

(80-89%)

(60-79%)

(40-59%)

(0-39%)

1

2

3

4

5

6

7

 

1

ХАА-ны төлөвлөлт

(15 оноо)

ХАА-ны төлөвлөгөөний төслийг цаг хугацаанд нь ирүүлсэн

(5 оноо)

 

 

 

Хуулийн 48.4-т заасны дагуу батлагдсан төлөвлөгөөг ХААУХШМ-ийн системд оруулж, Сангийн яаманд хугацаанд нь ирүүлсэн

(5 оноо)

 

 

 

ХАА-ны төлөвлөгөөг 48.5-д заасны дагуу олон нийтэд зарлан мэдээлсэн

(5 оноо)

 

 

 

2

ХАА-ны тайлагналт

(15 оноо)

ХАА-ны тайлан цаг хугацаандаа ирсэн

(5 оноо)

 

 

 

ХААУХШМ-ийн системд тендер шалгаруултын явц, үр дүнг тухай бүр оруулсан

(5 оноо)

 

 

 

Журмын 3.4-т заасны дагуу Маягт-2, 3-т заасан мэдээллийг бүрэн хамарсан

(5 оноо)

 

 

 

3

ХАА-г хугацаанд нь үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байдал

(20 оноо)

ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгасан бүх үйл ажиллагаа цаг хугацаандаа бүрэн хэрэгжсэн

(5 оноо)

 

 

 

Тендер шалгаруулалтын үнэлгээ хүчинтэй байх хугацаанд хийсэн эсэх

(5 оноо)

 

 

 

ХАА нь холбогдох журмыг баримталсан

(10 оноо)

 

 

 

4

Тендерийн урилга, үр дүнг олон нийтэд мэдээлсэн байдал (20 оноо)

Тендерийн урилгыг www.e-procurement.mn вэб сайтад байрлуулсан

(10 оноо)

 

 

 

Тендер шалгаруулалтын үр дүнг www.e-procurement.mn вэб сайтад нийтэлсэн

(10 оноо)

 

 

 

5

Тендер шалгаруулалтын талаар гаргасан гомдол шийдэгдсэн байдал

(10 оноо)

Гомдол захиалагчийн талд шийдэгдсэн эсэх

(10 оноо)

 

 

 

6

Харъяа байгууллагын худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавьж, гарсан зөрчлийг цаг алдалгүй засуулсан байдал (10 оноо)

ХАА-г үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд зааварчилгаа, аргачлалаар хангасан

(5 оноо)

 

 

 

ХАА-ны хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гарсан зөрчил дутагдлыг цаг алдалгүй засуулсан

(5 оноо)

 

 

 

7

Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байдал

Гэрээг цаг хугацаандаа, чанартай хийж гүйцэтгэхэд захиалагчийн зүгээс хяналт тавьж ажилласан байдал

(10 оноо)

 

 

 

Нийт оноо

 

100 оноо

 

 

 

 

            Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны
            06-р сарын 07-ны өдрийн хуралдааны
            43 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралт
                 
                 
                                      ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫГ СОНГОХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРЧИМ    
                 
1.Үнэлгээний хороо
Үзүүлэлт НТШ ХТШ ХА ШГБ ШХА Зөвлөх ОНО
1 Үнэлгээний хороо байгуулах тийм тийм Байгууллагын даргын тушаалаар Ажлын хэсэг томилно. тийм Байгууллагын даргын тушаалаар Ажлын хэсэг томилно. тийм тийм
2.Худалдан авах ажиллагааны журмыг сонгох
Үзүүлэлт НТШ ХТШ ХА ШГБ ШХА Зөвлөх ОНО
1 Бараа худалдан авахад 50.0 саяаас төгрөг дээш   50.0 сая төгрөг хүртэл   10.0 сая төгрөг хүртэл    
2 Ажил худалдан авахад 80.0 саяаас төгрөг дээш   80.0 сая төгрөг хүртэл   10.0 сая төгрөг хүртэл   20.0 саятөгрөг хүртэл
3 зөвлөх           50.0 сая төгрөг  
3.Тендерийн баталгааны тухай
Үзүүлэлт НТШ ХТШ ХА ШГБ ШХА Зөвлөх ОНО
1 Тендерийн баталгаа тийм тийм үгүй тийм үгүй 100.0 сая төгрөгөөс дээш өртөгтэй бол баталгаа шаардана үгүй
2 Тендерийн баталгааны хэмжээ Төсөвт өртөг буюу үнийн саналын 1-2 хувь Төсөвт өртөг буюу үнийн саналын 1-2 хувь үгүй Төсөвт өртөг буюу үнийн саналын 1-2 хувь үгүй Төсөвт өртөг буюу үнийн саналын 1-2 хувь үгүй
2 Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа Тендерийн баримт бичигт заасан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр олгоно Тендерийн баримт бичигт заасан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр олгоно Тендерийн баримт бичигт заасан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр олгоно Тендерийн баримт бичигт заасан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр олгоно Тендерийн баримт бичигт заасан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр олгоно Тендерийн баримт бичигт заасан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр олгоно үгүй
3 Гүйцэтгэлийн баталгаа 150.0 сая төгрөгөөс дээш өртөгтэй ажил, 100.0 сая төгрөгөөс дээш өртөгтэй бараа, 2 жилээс дээш хугацаагаар үргэлжлэх гэрээнд 150.0 сая төгрөгөөс дээш өртөгтэй ажил, 100.0 сая төгрөгөөс дээш өртөгтэй бараа, 2 жилээс дээш хугацаагаар үргэлжлэх гэрээнд үгүй 150.0 сая төгрөгөөс дээш өртөгтэй ажил, 100.0 сая төгрөгөөс дээш өртөгтэй бараа, 2 жилээс дээш хугацаагаар үргэлжлэх гэрээнд үгүй   үгүй
4 Бараа ажил үйчилгээний чанарын баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн 5-10 хувийг батлагаат хугацаа дуустал байршуулна Гэрээний үнийн дүнгийн5-10 хувийг батлагаат хугацаа дуустал байршуулна Гэрээний үнийн дүнгийн 5-10 хувийг батлагаат хугацаа дуустал байршуулна Гэрээний үнийн дүнгийн 5-10 хувийг батлагаат хугацаа дуустал байршуулна 5-10 хувийг батлагаат хугацаа дуустал байршуулна 5-10 хувийг батлагаат хугацаа дуустал байршуулна үгүй
4.Тендерийн үнэлгээний тухай
Үзүүлэлт НТШ ХТШ ХА ШГБ ШХА Зөвлөх  
1 Тендерийн үнэлгээ 2012 оны Сангийн сайдын 2012 оны 194-р тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тендрийн үнэлгээний заавраар үнэлэнэ 2012 оны Сангийн сайдын 2012 оны 194-р тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тендрийн үнэлгээний заавраар үнэлэнэ 2012 оны Сангийн сайдын 2012 оны 194-р тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тендрийн үнэлгээний заавраар үнэлэнэ 2012 оны Сангийн сайдын 2012 оны 194-р тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тендрийн үнэлгээний заавраар үнэлэнэ Захиалагч  шийдвэрлэнэ 2012 оны Сангийн сайдын 2012 оны 194-р тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тендрийн үнэлгээний заавраар үнэлэнэ  
5.Тендер зохион байгуулах хугацаа
1 Тендер зарлах хугацаа 30 буюу түүнээс дээш 15 буюу түүнээс дээш Ажлын 5 -аас доошгүй хоногоор   Захиалагч өөрөө хугацаа тогтооно Хуулийн этгээдэд 30ба түүнээсдээшхоног,хувь хүнд 7 хоног,бага үнийн аргад ажлын 5-аас дээш хоног   Ажлын 5 -аас доошгүй хоногоор
2 Тендерийн хүчинтэй хугацаа 45 45 45   45 45
2 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэх Ажлын 5 -аас доошгүй хоног Ажлын 5- аас доошгүй хоног Ажлын 5- аас доошгүй хоног Ажлын 5- аас доошгүй хоног Ажлын 5- аас доошгүй хоног Ажлын 5- аас доошгүй хоног
3 Гэрээ байгуулах Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5- аас доошгүй хоногийн дараа, тендер хүчинтэй байх  хугацаанд багтааж гэрээ байгуулна. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5- аас доошгүй хоногийн дараа, тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулна. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5- аас доошгүй хоногийн дараа, тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулна. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5- аас доошгүй хоногийн дараа ,тендер хүчинтэй байх  хугацаанд багтааж гэрээ байгуулна. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5- аас доошгүй хоногийн дараа тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулна.  

 

 

 

 

 

Нийтэлсэн: 2013-07-30 10:00:00
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   12
Нийт хандалт:   172993
Таны IP:   18.206.187.81
Facebook messenger