• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТУХАЙ

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд Улсын Их Хурлын 2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар батлагдлаа.

            2015 оны батлагдсан төсвийн дагуу улсын төсвийг боловсруулсан зарчимд үндэслэн аймгийн төсвийн төслийг боловсрууллаа

 

 

Нэг. 2015 оны төсвийн зарчим.

 

Аймгийн төсвийн 2014 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл, ирэх оны санхүү, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан төсвийн орлогыг бодитой төлөвлөх, урсгал зардлын өсөлтийг хязгаарлах, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх зарчмыг баримтлан Монгол улсын “Төсвийн тухай” хууль, Засгийн газрын 30-р тогтоол болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд  төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалтын тооцоог гүйцэтгэсэн болно.

 

 

ХОЁР. 2015 ОНЫ ОРЛОГЫН ТАЙЛБАР

 

 

1.    2015 оны орон нутаг, ТЗШ-ийн орлогын эх үүсвэр:

 

Аймгийн орон нутаг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын орлогын нийт эх үүсвэр  87 тэрбум 274,8 сая төгрөг. Үүнээс:

-       Санхүүгийн дэмжлэг 18 тэрбум 403,1 сая төгрөг буюу 21,1 %

-       Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 8 тэрбум 728,8 сая төгрөг буюу 10 %

-       Аймгийн орлого 6 тэрбум 611,1 сая төгрөг буюу 7,6 %

-       Сумын орлого 2 тэрбум 376,4 сая төгрөг буюу  2,7 %

-       Авто замын сангаас орох  орлого 437,3 сая төгрөг буюу 0,5 %

-       Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 139,2 сая төгрөг буюу  0,1%

-       Давсан орлого, дансны үлдэгдэл-166,5 сая төгрөг буюу 0,2 %

-       Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 50412,3 сая төгрөг буюу 57,8 хувийг тус тус нийт эх үүсвэрт эзэлж байна.

 

Хүснэгтээр харуулбал:

Эх үүсвэр

Санхүүжилт

мян.төг

Хувь

1

Санхүүгийн  дэмжлэг

18403.1

21.1

2

ОНХС-ын орлогын шилжүүлэг

8728.8

10.0

3

Аймгийн орлого

6611.1

7,6

4

Сумын орлого

2376.4

2.7

5

Авто замын сан

437.3

0.5

6

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

139,3

0.1

7

Давсан орлого, дансны үлдэгдэл

166.5

0.2

8

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс

50412,3

57.8

Нийт

87274,8

100.0

 

 

-       Орон нутгийн орлогын талаар:

 

-Орон нутгийн орлогыг хуваарилахдаа орон нутгийн орлогыг бүрдүүлэгч аймгийн Татварын хэлтэс, Байгаль орчны газар, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар зэрэг байгууллагууд болон сумын санал, тооцооллыг үндэслэн төсвийн төслийг боловсрууллаа.

 

Нийт 9486,4 сая төгрөгний орлогын 2393,4 сая төгрөг буюу 25,2 хувь нь сумын орлого, 7092,9  сая төгрөг нь 74,8 хувь нь аймгийн орлогоос бүрдэж байна.

2015 оны орон нутгийн орлогыг бүтцээр нь авч үзвэл:

Хүснэгтээр харуулвал:

Орлогын нэр төрөл

Нийт

Сая.төг

Хувь

Нийт орлого

9486,4

100

Õóâü õ¿íèé îðëîãûí àëáàí òàòâàð

6287.5

66.3

ªì÷èéí òàòâàð /үл хөдлөх, буу/

331.0

3.5

Àâòî áîëîí ººðºº ÿâàã÷ õýðýãñëèéí òàòâàð

437.3

4.6

Áóñàä òàòâàð

859,6

9.1

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр

950.6

10

ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ

620.4

6.5

 

2015 оны УИХ-аас баталсан суурь орлогоос нэмэгдүүлсэн орлогыг авч үзвэл:

 

-Орлогыг тодорхойлох БИОАТ-ыг 7,0 сая төгрөг буюу 33,3 хувиар

-Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг 77,5 сая төгрөг буюу 32 хувиар

-Авто тээвэр болон ӨЯ хэрэгслийн албан татварыг 243,3 сая төг буюу 125,4 хувиар

-Газрын төлбөрийн орлогыг 27,0 сая төгрөг буюу 11,4 хувиар

-Түгээмэл тархацтай АМНАТ-ийг 7,0 сая төгрөгөөр буюу 24,6 хувиар

-Хог хаягдлын хураамжийн орлогыг 26,2 сая төгрөг буюу 18,5 хувиар

-Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг 168,5 сая төгрөг буюу 21,5 хувиар

-Төсөвт байгууллагын өөрийн орлогыг 7,0 сая төгрөгөөр буюу 12,8 хувиар

-Хөрөнгө борлуулсны орлогыг 5,2 сая төгрөгөөр буюу 14,4 хувиар

 

Орон нутгийн орлогыг нийт 568,7 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж газрын дуудлага худалдааны орлогыг 8,7 сая төгрөгөөр бууруулж өсөлт, бууралтын зөрүүгээр орон нутгийн орлого 560,0 сая төгрөг нэмэгдэж хуулийн дагуу  Байгаль хамгаалах сан , авто замын сан, орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарилагдлаа.

 

Үзүүлэлт

Суурь орлого

Суурь зарлага

Санхүү дэмжлэг

УИХ-аас баталсан нийт

8926.3

27329.4

18403.1

УИХ-аас баталсан төсвөөс нэмж, хассан

СД-ын ойн анги/ТБӨО/

 

-40.0

 

Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал

 

190.0

 

Авто замын санд

 

233.20

 

ХАА-ны албаны 2014 оны өөрийн орлогын үлдэгдэл

5.5

5.5

 

Орон нутгийн хөгжлийн санд

 

135.5

 

Дутагдаж буй цалингийн эх үүсвэр

 

41,3

 

ОНОрлого нэмэгдсэн

560,0

 

 

Нийт

9491,8

27894,9

18403.1

 

Орон нутгийн орлогыг 2014 оны орлогын төлөвлөгөөтэй харьцуулахад гол нэмэгдэж, хасагдсан зардлуудыг авч үзвэл:

 

-УИХ-аас батлагдаж ирсэн төсөвт сум дундын ойн ангийн төсөвт байгууллагын өөрийн орлогыг 40,0 сая төгрөг байхаар хуваарилсан боловч сум дундын ойн анги нь орон нутгийн өмчит АА-н тооцоот үйлдвэрийн газар тул санхүү дэмжлэгийг нь баталж төсөвт байгууллагын өөрийн орлогыг нь батлаагүй орлого, зарлага талаас нь хассан болно.

-ЦХТАОАТ 2015 онд 350,0 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн нь  төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдэлтэй холбогдож байна.

-2015 онд үйл ажиллагааны орлого 499,8 сая төгрөг байхаар УИХ-аас батлагдаж ирсэн нь 2014 оны үйл ажиллагааны орлогын батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 2 дахин их байна. Энэ нь 2015 оноос арьс шир, ноос ноолуурын урамшуулалаас тооцох албан татвар орон нутгийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан болно.

-Газрын төлбөрийн орлого 36,0 сая төгрөгөөр буурсан. Иргэд газраа өмчлөх нь сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа тул газрын төлбөрөөс орох орлого буурах хандлагатай байна.

-Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэсний орлого 135,8 сая төгрөг буюу 26,9 хувиар нэмэгдсэн. Засгийн  газрын 2014 оны 307 дугаар тогтоолоор ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоогдсон ба энэ тогтоолоор мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээ нэмэгдсэн.

-2015 онд хувьцааны ногдол ашгийн орлого 100,8 сая төгрөгөөр буурсан.  "Хөвсгөл Дулаан" ХХК нь 2014 онд 100.0 сая төгрөгийн ногдол ашиг төвлөрүүлсэн. Мөрөн суманд баригдаж буй Дулааны станц 2014 оны 10-р сараас ашиглалтанд орж уурын зуухын үйл ажиллагаа зогсох тул ногдол ашиг төлөвлөгдөөгүй болно.

 

-Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын эх үүсвэрийн талаар:

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд заагдсаны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогыг тооцох доод хувиар тооцсон.

 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын эх үүсвэрт УИХ-аас 640,5 сая төгрөг хуваарилсан.

Байгаль орчны газраас ирүүлсэн саналыг үндэслэн байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг нэмэгдүүлж байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогыг тооцох доод хувиар тооцон үзэхэд 830,5 сая төгрөг болж эх үүсвэрийн зөрүү 190,0 сая төгрөгийг орон нутгийн орлогын нэмэгдсэн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэхээр тооцсон.

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын 332,2 сая төгрөг буюу 40% хувийг аймагт, 498,3 сая төгрөг 60 % -ийг суманд хуваариллаа.

Мөн авто замын санд 233,2 сая төгрөгийг нэмж хуваарилав.

 

  -Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийн талаар:

 

Засгийн газрын 2012 оны 30-р тогтоолоор батлагдсан Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох шилжүүлэг тооцох аргачлалын дагуу тооцов

 

Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийг  8728,8 сая төгрөг, орон нутгийн орлогоос орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх орлогын дүнг 135,5 сая төгрөг  нийт 8864,3 сая төгрөг байхаар тооцооллыг хийлээ.

Монгол улсын төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 244, 43 дугаар захирамжаар батлагдсан журам, зааврын  дагуу  аймгийн “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-аар ирэх 2015 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шинжтэй үйл ажиллагаануудын талаарх саналыг авах ажлыг 2014 оны 05 дугаар сараас 2014 оны 11 дүгээр сарын хооронд зохион байгууллаа.

 

Монгол улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд “Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан”-аас батлагдаж ирсэн 8864279.6 сая төгрөгийн 60 хувь болох 5318,6 сая төгрөг Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.2-т заасныг үндэслэн Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоолоор баталсан “Орон нутгийн нэгдсэн сан, орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох шилжүүлэг тооцох аргачлал”-ын дагуу сумдад хуваарилж, харин 40 хувь буюу 3545,7 сая төгрөгийг Төсвийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэхээр тогтоосон чиг үүрэгт чиглүүлэн ирэх онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2015 оны орон нутгийн төсөвтэй хамт хэлэлцэн батлуулахаар өргөн барьж байна..

 

Аймгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг гаргах, төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг цаглабарын дагуу ард иргэдийн идэвх оролцоог  хангасан, иргэд нийтийн саналыг нээлттэй тусгах, төсвийн хөрөнгийн үр ашиг, чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх үүднээс аймгийн засаг даргын өгсөн чиглэл, удирдамжын дагуу сум, орон нутгуудад аймгийн ЗДТГ-ын дарга, хэлтсийн дарга нараар ахлуулсан  ажлын 6-н хэсэг байгуулагдан 2014 оны 05 дугаар сард иргэдийн санал авах, нээлттэй хэлэлцүүлэгийг 21 сум 1 тосгоны хэмжээнд зохион байгуулсан.

 

Аймгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн саналыг Сангийн сайдын  2012 оны 11 сарын 19 ий өдрийн 244 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын /төсвийн төсөл боловсруулах/  12.2.1. заалтыг үндэслэн урьдчилсан жагсаалтыг сум, агентлаг, хэлтэсүүдээс санал авахад нийт хөрөнгө оруулалтын 27  санал, их засвар, өргөтгөлийн 8 санал, техник, тоног төхөөрөмжийн 2 санал нийт 37 хөрөнгө оруулалтын саналууд ирснийг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн  дараах 20 ажилд дээрх журмын 12.1.2 дэх заалтын дагуу санал авахаар болсон.

 

 

/Сумдаас санал авч хэлэлцүүлсэн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг дараах хүснэгтээр харуулвал/

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалт

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр төрөл, хүчин чадал, байршил, тоо хэмжээ

 
 
 

1

Мөрөн сумын 2-р тойргийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замыг эхлүүлэх. /Аймгийн төв/

 

2

Мөрөн сумын нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх

 

3

Орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах. /Аймгийн төв/

 

4

Сумдад  дэд станц шинээр барих ,эрчим хүчний хэвийн үйл ажиллагааг хангах

 

5

Цэвэр усны эх үүсвэрт холбох боломжтой усан сангуудыг нэгдсэн халаалтанд холбох. /Аймгийн төв/

 

6

 Үерийн далангийн үргэжлэл 4.5 км урт далангийн байгууламж. /Аймгийн төв/

 

7

Аймгийн баяр наадмын талбай шинээр барих  /Аймгийн төв/

 

8

Цэвэр усны 2 дахь эх үүсвэр байгуулах /аймгийн төв/

 

9

Шинээр баригдах орон сууцны хорооллуудыг  төв инженерийн шугамд холбох , дэд бүтцийг бий болгох

 

10

Төвлөрсөн хүлэмжийн аж ахуй бий болгох. /Аймгийн төв/

 

11

1000 тн-ний багтаамж бүхий механикжсан төмс хүнсний ногооны зоорь барина. /Аймгийн төв/

 

12

НҮБХС-ийн зорилтот бус 12 сумын сургууль, цэцэрлэг байрыг цэвэр хүйтэн усанд холбох, дотуур "00" бий болгох асуудлыг ээлж дараатай шийдэх. / Алаг-Эрдэнэ,Баянзүрх,Жаргалант Их Уул,Тосонцэнгэл,Рашаант,Эрдэнэбулган,  ЧандманьӨндөр,Цэцэрлэг,Улаан уул,Төмөрбулаг,сумууд/

 

13

Хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд,ахмад настанд үйлчлэх автобустай болох

 

14

Нийтийн биеийн тамир,  чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий  задгай талбайг   байгуулах. /Аймгийн төв/

 

15

Усан бассейн бүхий спортын цогцолбор барих байгуулах. /Аймгийн төв/

 

16

Шинэ мөрөн хорооллын ногоон байгууламж ,гадна талбайн тохижилт

 

17

Нийтийн орон сууцны байрууд, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн   тохижолт, гэрэлтүүлэг, тоглоомын талбай бий болгох. /Аймгийн төв/

 

18

Жуулчны гудамж тохижуулах. /Аймгийн төв/

 

19

 “Далай ээжийн шүтээн цогцолбор барих. /Хатгал тосгон/

 

20

Орон нутгийн бренд бүтээгдэхүүн борлуулах сүлжээ цэгүүд бий болгох /аялал жуулчлалын бүсэд/

 
 

 

 

 

 

Мөн 2014 оны 06 дугаар сараас 2014 оны 11 дүгээр сар хүртэл хугацаанд аймгийн www.khovsgol.gov.mn цахим хуудсаар санал асуулгыг авсан.

 

 

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Нийтэлсэн: 2014-12-04 12:38:24
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   0
Нийт хандалт:   191303
Таны IP:   3.230.144.31
Facebook messenger