• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ .... ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ төсөл

ХӨВСГӨЛ   АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ ....  ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

                                            төсөл

 

 

2014 оны . сарын ...-ны өдөр                   Дугаар ...                                Мөрөн хот

 

                       

 

 2015 оны төсөв батлах тухай

 

 

Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын  төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.2, 58 дугаар зүйлийн 58.2 дугаар заалтыг тус тус үндэслэн Хөвсгөл аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

Нэг.  Хөвсгөл аймгийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

 

                                                                                                                        /мянган төгрөг/

Аймгийн төсвийн орлого бүгд

84714807,6

1.

Урсгал орлого

7092981.1

1.1

Татварын орлого

6827400.8

1.1.1а

Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар

6405000.0

1.1.1б

Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт

-850000.0

1.1.2.

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар

319250.0

1.1.3

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

437250.0

1.1.4

Төсвийн тухай хуулийн 23.4.9-д зааснаас бусад улсын тэмдэгтийн хураамж

150199.0

1.1.5

Газрын төлбөр, дуудлага худалдаа

333351.8

1.1.6

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр

32350.0

1.2

Татварын бус орлого

241905.3

1.2.1

Хүү, торгуулийн орлого

190000.0

1.2.2

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

44600.0

1.2.3

Орон нутгийн өмчит болон ОНӨ-ийн оролцоотой хуулийн этгээдийн ОНӨ-д ногдох хувьцааны ногдол ашиг

2116.3

1.2.4

Нэр заагдаагүй бусад орлого

5189.0

2

Хөрөнгийн орлого

23675.0

2.1

Хөрөнгө борлуулсны орлого

23675.0

3.

Тусламжийн орлого

77544182,0

3.1

Улсын төсвийн санхүүгийн дэмжлэг

18403112,2

3.2

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг

8728811,6

3.3

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

50412258,2

 

Хоёр. Хөвсгөл аймгийн 2015 оны төсөвт төсвийн захирагч, түүний харьяа байгууллагын өөрийн орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

                                                                                                                  /мянган төгрөг/

Үзүүлэлт

Дүн

1

Орон нутаг

44600.0

1.1

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга

30000,0

1.2

Байгаль орчны газар

1000,0

1.3

Худалдан авах ажиллагааны алба

13600.0

2.

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

77644,5

2.1

Ерөнхий боловсролын сургууль

18601,0

2.2

Сумын нийгмийн эрүүл мэндийн төв

7000,0

2.3

Соёл, спорт аялал жуулчлалын газар

4,887.5

2.4

Орон нутгийн музей

3,510.7

2.5

Орон нутгийн номын сан

146.6

2.6

Хөгжимт драмын театр

17,595.0

2.7

Сумдын соёлын төв

25,903.7

 

 

            Гурав. Хөвсгөл аймгийн 2015 оны төсвийн жилд төсвийн захирагч нарт дор, дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

           

Байгууллагын нэр

Нийт зарлага

Үүнээс:

Санхүүгийн дэмжлэгээс

Аймгийн орлогоос

Авто замын сангаас

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлогоос

Давсан орлого, дансны үлдэдэл

1

Аймгийн ИТХ

196042.0

96042.0

100000.0

 

 

 

2

Аймгийн ЗДТГ

1352341.3

822341.3

500000.0

  

30000.0

 

3

Санхүүгийн хяналт ,аудитын алба

68216.9

0.0

68216.9

 

 

 

 

4

Ахмадын хороо

57915.3

0.0

57915.3

 

 

 

5

Ахмад настны АҮГ

364069.9

364069.9

 

 

 

 

6

Халамжийн сан

13557387.0

13557387.0

 

 

 

 

7

БОГазар

638841.1

347607.3

290233.8

 

1000.0

 

8

ОН-н нөөц хөрөнгө

365000.0

0.0

290000.0

  

 

75000.0

10

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

86000.0

 

 

 

 

 

86000.0

11

Ус чандмань ОНӨҮГ

278800.0

0.0

278800.0

 

 

 

 

12

БО-г хамгаалах, нөхөн сэргээх АХЗ

249145.3

0.0

249145.3

 

 

 

 

13

Мал эмнэлэг үйлчилгээ

505217.2

505217.2

 

 

 

 

 

14

Жолоочийн ХДСанд

43725.0

0.0

 

 

43725.0

 

 

15

Авто замын сан

393525.0

0.0

 

 393525.0

 

 

16

Орон нутгийн хөгжлийн санд

8864279.6

8728811.6

135468.0

 

 

 

 

17

Худалдан АААлба

64428.7

45279.6

 

  

13600.0

5549.1

Байгууллагын дүн

27084934.3

24466755.9

1969779.3

437250.0

44600.0

166549.1

           

Дөрөв. Аймгийн 2014 оны дансны үлдэгдлээс 75000,0 мянган төгрөгийг  Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнд, 86000,0 мянган төгрөгийг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтанд, Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны төсөвт байгууллагын өөрийн орлогоос давсан 5549,1 мянган төгрөгийг худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны зардлын эх үүсвэрт тус тус багтаан нэмэгдүүлэн баталж Аймгийн төвийн байгууллагуудын 2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын хэмжээг 27084934,3  мянган төгрөгөөр баталсугай.

 

Тав. Аймаг, сумын орон нутгийн хөгжлийн сан , байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд хуваарилах орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

                                                                       

/мянган төгрөг/

 Сумын нэр

Орон нутгийн хөгжлийн санд

Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн, сэргээх арга хэмжээний зардалд

 
 

1

Àëàã-Ýðäýíý

186161.0

16871.3

 

2

Àðáóëàã

194471.0

14685.1

 

3

Áàÿíç¿ðõ

213151.0

21782.8

 

4

Á¿ðýíòîãòîõ

182621.0

22887.8

 

5

Ãàëò

201221.0

20102.6

 

6

Æàðãàëàíò

212986.0

21767.7

 

7

Èõ-Óóë

191429.0

16195.3

 

8

Ðàøààíò

185288.0

19194.8

 

9

Ðýí÷èíëõ¿ìáý

275284.0

36219.4

 

10

Òàðèàëàí

207968.0

19966.5

 

11

Òîñîíöýíãýë

181529.0

14989.5

 

12

Òºìºðáóëàã

182612.0

17094.9

 

13

Ò¿íýë

187298.0

28333.9

 

14

Óëààí-Óóë

261472.6

31463.2

 

15

Õàíõ

237431.0

12374.5

 

16

Õàòãàë

157921.0

22708.5

 

17

Öàãààí-Óóë

227191.0

20208.4

 

18

Öàãààííóóð

232026.0

8706.4

 

19

Öàãààí-¯¿ð

244287.0

24014.3

 

20

Öýöýðëýã

236389.0

10124.9

 

21

×àíäìàíü-ªíäºð

195011.0

31332.9

 

22

Øèíý-Èäýð

193416.0

7487.2

 

23

Ýðäýíýáóëãàí

215810.0

32016.9

 

24

̺ðºí

515606.0

27761.8

 

25

Аймагт хуваарилсан

3545700.0

332193.8

 

Нийт дүн

8864279.6

830484.4

 

 

Зургаа: Аймгийн халамжийн сангаас олгох  шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

 

Сумдын нэр

Халамжийн тэтгэвэр

Жирэмсэн. хөхүүл эхийн тэтгэмж

Асаргаа

Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж

ОНОТХ үйлчилгээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх хөнгөлөлт

Ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт

Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг

Банкны шимтгэл

Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ

Нийт дүн

 
 

Хүний тоо

Дүн

Хүний тоо

Дүн

Хүний тоо

Дүн

 

1

Алаг-эрдэнэ

 

 

 

 

72

45,619.2

37,000.0

10,000.0

5,000.0

7,000.0

   

2,000.0

106,619.2

 

2

Арбулаг

 

 

 

 

110

69,696.0

47,000.0

10,000.0

5,500.0

8,000.0

   

2,000.0

142,196.0

 

3

Баянзүрх

 

 

 

 

120

76,032.0

53,000.0

10,000.0

5,300.0

8,000.0

   

2,000.0

154,332.0

 

4

Бүрэнтогтох

 

 

 

 

78

49,420.8

36,000.0

10,000.0

5,500.0

8,000.0

   

2,000.0

110,920.8

 

5

Галт

 

 

 

 

98

62,092.8

22,000.0

8,000.0

6,000.0

10,000.0

   

2,000.0

110,092.8

 

6

Жаргалант

 

 

 

 

130

82,368.0

81,000.0

8,000.0

5,000.0

10,000.0

   

2,000.0

188,368.0

 

7

Их-уул

 

 

 

 

125

79,200.0

42,000.0

8,000.0

6,500.0

11,000.0

   

2,000.0

148,700.0

 

8

Мөрөн

 

 

 

 

770

487,872.0

320,000.0

120,000.0

60,000.0

115,000.0

   

7,000.0

1,109,872.0

 

9

Рашаант

 

 

 

 

110

69,696.0

55,000.0

10,000.0

6,000.0

8,000.0

   

2,000.0

150,696.0

 

10

Ренчинлхүмбэ

 

 

 

 

110

69,696.0

20,000.0

10,000.0

5,000.0

8,000.0

   

2,000.0

114,696.0

 

11

Тариалан

 

 

 

 

160

101,376.0

58,000.0

12,000.0

7,000.0

12,000.0

   

2,000.0

192,376.0

 

12

Тосонцэнгэл

 

 

 

 

78

49,420.8

44,000.0

10,000.0

6,500.0

8,000.0

   

2,000.0

119,920.8

 

13

Төмөрбулаг

 

 

 

 

100

63,360.0

52,000.0

10,000.0

6,500.0

10,000.0

   

2,000.0

143,860.0

 

14

Түнэл

 

 

 

 

85

53,856.0

62,000.0

8,000.0

4,000.0

9,000.0

   

2,000.0

138,856.0

 

15

Улаан-уул

 

 

 

 

128

81,100.8

48,000.0

8,000.0

6,500.0

9,000.0

   

2,000.0

154,600.8

 

16

Ханх

 

 

 

 

68

43,084.8

23,000.0

7,000.0

5,500.0

10,000.0

   

2,000.0

90,584.8

 

17

Хатгал

 

 

 

 

78

49,420.8

31,000.0

10,000.0

5,500.0

8,000.0

   

2,000.0

105,920.8

 

18

Цагааннуур

 

 

 

 

46

29,145.6

22,000.0

7,000.0

4,000.0

7,000.0

   

475,377.6

544,523.2

 

19

Цагаан-уул

 

 

 

 

125

79,200.0

67,000.0

8,000.0

6,000.0

9,000.0

   

2,000.0

171,200.0

 

20

Цагаан-үүр

 

 

 

 

85

53,856.0

39,000.0

8,000.0

5,600.0

9,000.0

   

2,000.0

117,456.0

 

21

Цэцэрлэг

 

 

 

 

115

72,864.0

48,000.0

10,000.0

6,000.0

10,000.0

   

2,000.0

148,864.0

 

22

Чандмань

 

 

 

 

80

50,688.0

44,000.0

7,000.0

5,600.0

8,000.0

   

2,000.0

117,288.0

 

23

Шинэ-идэр

 

 

 

 

85

53,856.0

29,000.0

8,000.0

6,500.0

8,000.0

   

2,000.0

107,356.0

 

24

Эрдэнэбулган

 

 

 

 

70

44,352.0

25,000.0

8,000.0

4,500.0

9,000.0

   

2,000.0

92,852.0

 

Сумдын дүн

 

 

 

 

3026

1,917,273.6

1,305,000.0

325,000.0

189,500.0

319,000.0

   

526,377.6

4,582,151.2

 

 

Аймгийн төсөвт

3949

5,459,620.0

4,140

1,987,200.0

       

126,500.0

182,000.0

1,208,395.8

11,520.0

 

8,975,235.8

 

Нийт дүн

3949

5,459,620.0

4,140

1,987,200.0

3,026

1,917,273.6

1,305,000.0

325,000.0

316,000.0

501,000.0

1,208,395.8

11,520.0

526,377.6

13,557,387.0

 

 

 

 

 

Долоо : Сумаас аймгийн орлогод төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдаснаар баталсугай.

                                                                                       /мян.төг/

¹

Сумын нэр

Аймагт төвлөрүүлэх орлого

 
 

1

Алаг-Эрдэнэ

95642.9

 

2

Арбулаг

104740.0

 

3

Áàÿíç¿ðõ

113719.6

 

4

Бүрэнтогтох

142850.0

 

5

Галт

146062.3

 

6

Жаргалант

144140.0

 

7

Èõ-Óóë

133550.0

 

8

Рашаант

132650.0

 

9

Ренчинлхүмбэ

123803.6

 

10

Тариалан

223750.0

 

11

Тосонцэнгэл

121155.0

 

12

Төмөрбулаг

112673.9

 

13

Түнэл

125440.0

 

14

Улаан -Уул

143340.0

 

15

Ханх

112100.0

 

16

Хатгал

154724.2

 

17

Цагааннуур

108489.3

 

18

Цагаан-Уул

140227.4

 

19

Цагаан-Үүр

111690.0

 

20

Цэцэрлэг

166881.5

 

21

Чандмань-Өндөр

120840.0

 

22

Шинэ-Идэр

112360.0

 

23

Эрдэнэбулган

116800.0

 

24

Мөрөн

4085351.4

 

Дүн

7092981.1

 

 

 Найм.  Сумын  төсөвт олгох аймгийн орлого, санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

 

Байгууллагын нэр

Санхүүгийн дэмжлэгээс

Аймгийн орлогоос

1

Алаг-Эрдэнэ

89310.0

200000.0

2

Арбулаг

84553.8

200000.0

3

Баянзүрх

58268.5

200000.0

4

Бүрэнтогтох

95790.2

200000.0

5

Галт

56348.2

200000.0

6

Жаргалант

71076.2

200000.0

Ойн анги

30349.2

 

7

Их-Уул

92323.3

200000.0

8

Рашаант

81936.2

200000.0

9

Рэнчинлхүмбэ

64860.2

200000.0

10

Тариалан

96639.8

200000.0

11

Тосонцэнгэл

95323.4

200000.0

12

Төмөрбулаг

76308.8

200000.0

13

Түнэл

86430.6

200000.0

14

Улаан-Уул

77444.0

200000.0

Ойн анги

30349.2

 

15

Ханх

56760.8

200000.0

16

Хатгал

162689.6

 

17

Цагааннуур

58156.0

200000.0

18

Цагаан-Уул

126319.6

200000.0

19

Цагаан-Үүр

63344.8

200000.0

Ойн анги

30349.2

 

20

Цэцэрлэг

165387.6

200000.0

21

Чандмань-Өндөр

85140.5

200000.0

22

Шинэ-Идэр

94765.0

200000.0

23

Эрдэнэбулган

53063.7

200000.0

24

Мөрөн

125522.1

41351.8

Ойн анги

30349.2

 

Хот тохижуулах

426008.2

116951.5

Сумын дүн

2665167.9

4558303.3

 

 

Ес. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих зардлыг дор дурдсанаар баталсугай:

Байгууллагууд

Нийт санхүүжилт

Үүнээс:

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс

Өөрийн орлогоос

2.1

Ерөнхий боловсролын сургууль

30772255,1

30753654,1

18601,0

2.2

Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

10489491,0

10489491,0

0

2.3

Сумын нийгмийн эрүүл мэндийн төв

5 439 488,9

5 432 488,9

7000,0

2.4

Соёл, спорт аялал жуулчлалын газар

405,283.8

400,396.3

4,887.5

2.5

Орон нутгийн музей

149,342.3

145,831.6

3,510.7

2.6

Орон нутгийн номын сан

169,078.0

168,931.4

146.6

2.7

Хөгжимт драмын театр

652,782.2

6351,87.2

17,595.0

2.8

Сумдын соёлын төв

 1,370,298.5 

1,344,394.8

  25,903.7

2,9

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

272128,8

272128,8

 

2.10

Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтэс

270,376,1

270376,1

 

2.1.1

Өрхийн эмнэлэг

499 368,0

499 368,0

 

 

 

/мян төгрөг/

Сумын нэр

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ

Үүнээс:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйлчилгээ

Үүнээс:

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр

Өөрийн орлогоос

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр

Өөрийн орлогоос

1

Алаг-Эрдэнэ

175,548.2

 

175,548.2

 

 

622828.4

 

622828.4

 

 

 

2

Арбулаг

194,650.8

 

194,650.8

 

 

698899.1

 

698899.1

 

 

3

Баянзүрх

227,718.4

 

227,718.4

 

 

919047.3

 

919047.3

 

 

4

Бүрэнтогтох

214,922.4

 

214,922.4

 

 

688478.4

 

688478.4

 

 

5

Бүрэнхаан баг

32,287.4

 

32,287.4

 

 

73485.4

 

73485.4

 

 

6

Галт

322,087.0

 

322,087.0

 

 

1034060.4

 

1034060.4

 

 

7

Зүрх баг

36,924.9

 

36,924.9

 

 

190159.9

 

190159.9

 

 

8

Жаргалант

313,811.6

 

313,811.6

 

 

1050979.7

 

1050979.7

 

 

9

Их-Уул

300,092.8

 

300,092.8

 

 

1018305.3

 

1018305.3

 

 

10

Рашаант

261,765.5

 

261,765.5

 

 

820562.6

 

820562.6

 

 

11

Рэнчинлхүмбэ

199,590.1

 

199,590.1

 

 

958569.4

 

958569.4

 

 

12

Тариалан

395,152.0

 

395,152.0

 

 

1361045.4

 

1361045.4

 

 

13

Тосонцэнгэл

284,828.2

 

284,828.2

 

 

953675.7

 

953435.7

 

240,0

14

Төмөрбулаг

225,282.1

 

225,282.1

 

 

815946.6

 

806985.6

 

8961,0

15

Түнэл

259,130.1

 

259,130.1

 

 

810217.0

 

810217.0

 

 

16

Улаан-Уул

168,450.0

 

168,450.0

 

 

942709.0

 

942709.0

 

 

17

Ханх

211,833.9

 

211,833.9

 

 

759677.5

 

759677.5

 

 

18

Хатгал

271,725.2

 

271,725.2

 

 

775906.3

 

775906.3

 

 

19

Цагааннуур

213,905.6

 

213,905.6

 

 

671569.8

 

671569.8

 

 

20

Цагаан-Уул

343,614.3

 

343,614.3

 

 

1205612.7

 

1204412.7

 

1200,0

21

Цагаан-Үүр

291,061.2

 

291,061.2

 

 

631575.6

 

631075.6

 

500,0

22

Цэцэрлэг

198,985.9

 

198,985.9

 

 

971577.8

 

971577.8

 

 

23

Могой баг

53,923.9

 

53,923.9

 

 

137608.9

 

137608.9

 

 

24

Чандмань-Өндөр

228,853.8

 

228,853.8

 

 

706783.4

 

706783.4

 

 

25

Шинэ-Идэр

170,753.6

 

170,753.6

 

 

761815.8

 

761815.8

 

 

26

Эрдэнэбулган

255,672.3

 

255,672.3

 

 

609791.1

609791.1

 

 

27

Мөрөн-1

368,223.8

 

368,223.8

 

 

 

 

 

28

Мөрөн-2

518,878.8

 

518,878.8

 

 

 

 

 

29

Мөрөн-3

411,500.8

 

411,500.8

 

 

 

 

 

30

Мөрөн-4

373,618.0

 

373,618.0

 

 

 

 

 

31

Мөрөн-5

487,985.0

 

487,985.0

 

 

 

 

 

32

Мөрөн-6

321,797.3

 

321,797.3

 

 

 

 

 

33

Мөрөн-7

494,612.9

 

494,612.9

 

 

 

 

 

34

Мөрөн-8

273,228.4

 

273,228.4

 

 

 

 

 

35

Мөрөн-9

306,163.2

 

306,163.2

 

 

 

 

 

36

Мөрөн-10

343,276.2

 

343,276.2

 

 

 

 

 

37

Мөрөн-11

302,258.0

 

302,258.0

 

 

 

 

38

Бүрэнхаан цогцолбор

218,579.8

 

218,579.8

 

 

410199.1

 

410199.1

 

 

39

ДМЦС

 

 

 

1914353.9

 

1912853.9

 

1500,0

40

Мөрөн-2 сургууль

 

 

 

1199803.0

 

1198803.0

 

1000,0

41

ЭДЦС

 

 

 

1830121.8

 

1829221.8

 

900,0

42

Ирээдүй цогцолбор

 

 

 

1121183.9

 

1119723.9

 

1460,0

43

Гурван-Эрдэнэ

 

 

 

1145725.0

 

1143885.0

 

1840,0

44

Аваргууд

 

 

 

566240.2

 

565240.2

 

1000,0

45

Авьяас-8

 

 

 

633355.8

 

633355.8

 

 

46

Насан туршийн боловсролын төв

 

 

 

197156.8

 

197156.8

 

 

47

Далай ван

 

 

 

82258.3

 

82258.3

 

 

48

Тэмүүлэл цэцэрлэг

62,685.1

 

62,685.1

 

 

 

 

 

49

Гранд цэцэрлэг

57,066.6

 

57,066.6

 

 

 

 

 

50

Мөрөн-12 шинэ цэцэрлэг

97,046.3

 

97,046.3

 

 

 

 

 

51

Шинэ сургууль, дотуур байр, спорт заал

 

 

 

1480968.4

 

1480968.4

 

 

ДҮН

10489491,0

10489491,0

0

30772255,1

30753654,1

18601,0

 

 

 

 

 

Сумын нэр

Соёлын

үйлчилгээ

Үүнээс:

Эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээ

Үүнээс:

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр

Өөрийн орлогоос

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр

Өөрийн орлогоос

1

Алаг-Эрдэнэ

55,677.8

 

54,550.3

1,127.5

 

245962,6

254642,6

320,0

2

Арбулаг

50,329.2

 

49,203.0

 

1,126.2

280831,7

280471,7

360,0

3

Баянзүрх

46,271.0

 

45,144.8

1,126.2

275186,3

274826,3

360,0

4

Бүрэнтогтох

55,858.3

54,732.1

1,126.2

295415,7

295045,7

370,0

5

Галт

53,300.1

52,173.9

1,126.2

426030,1

425670,1

360,0

6

Жаргалант

59,487.0

58,360.8

1,126.2

309767,0

309397,0

370,0

7

Их-Уул

74,921.2

73,795.0

1,126.2

 

 

 

8

Рашаант

53,140.4

52,014.2

1,126.2

279500,0

279130,0

370,0

9

Рэнчинлхүмбэ

43,270.9

42,144.9

1,126.0

353270,4

352910,4

360,0

10

Тариалан

116,222.5

115,096.3

1,126.2

394787,2

393927,2

860,0

11

Тосонцэнгэл

58,459.5

57,333.3

1,126.2

273607,1

273247,1

360,0

12

Төмөрбулаг

53,649.7

52,523.5

1,126.2

281165,5

280805,6

360,0

13

Түнэл

58,108.3

56,982.1

1,126.2

283174,8

282814,8

360,0

14

Улаан-Уул

66,284.8

65,158.6

1,126.2

 

 

 

15

Ханх

41,966.8

40,840.6

1,126.2

264367,7

263957,7

410,0

16

Хатгал

50,187.3

49,061.1

1,126.2

 

 

 

17

Цагааннуур

50,517.1

49,390.9

1,126.2

245402,9

245132,9

270,0

18

Цагаан-Уул

70,640.4

69,514.2

1,126.2

 

 

 

19

Цагаан-Үүр

43,745.0

42,618.8

1,126.2

261480,6

261120,6

360,0

20

Цэцэрлэг

75,315.5

74,189.3

1,126.2

425602,5

425182,5

420,0

21

Чандмань-Өндөр

50,544.2

49,418.0

1,126.2

279696,5

279286,5

410,0

22

Шинэ-Идэр

95,132.3

94,006.1

1,126.2

 

 

 

23

Эрдэнэбулган

47,269.2

46,143.0

1,126.2

255240,1

254920,1

320,0

ДҮН

1,370,298.5

1,344,394.8

25,903.7

5439488,9

5432488,9

7000,0

 

Арав. Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудад олгогдох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг 18403112,2 мянган төгрөгөөр, 2015 оны аймгийн орлогыг 7092981.1 мянган төгрөгөөр, Аймгийн төсвөөс орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг 135468,0 мянган төгрөгөөр, тусгай зориулалтын шилжүүлэгээр санхүүжилтийг 50,412,258,2  мянган төгрөгөөр тус тус баталсугай.

Арван нэг: ОНХС-ын орлого, зарлагыг 8,864,279,6 мянган  төгрөгөөр баталсугай.

 

 

Арван хоёр : Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралтаар, Аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар  санхүүжигдэх арга хэмжээний жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар, аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр хийх арга хэмжээний жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар, аймгийн Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдэх  аажлын жагсаалтыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

Арван гурав : Төсвийн  захирагч бүрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнг 5 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

 

Арван дөрөв: Аймгийн худалдан авах ажиллагааны 2015 оны нэгдсэн төлөвлөгөөг 6 дугаар хавсралтаар баталсугай.

 

Арван тав: Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга /С.Цогтоо /-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ДАРГА                                       Т.БОЛДБААТАР

 

 

 

 

 

 


Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын ... хуралдааны 2014 оны ____ дүгээр
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх

 хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

 

/төгрөгөөр/

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2015 онд санхүүжих дүн

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

 

12,876,510,300

3,545,700,000

1

Засаг дарга

 

 

 

1.1.

Хөрөнгө оруулалт

 

 

 

Үлдэгдэл санхүүжилт

 

 

 

1.1.1

Мөрөн суманд үерийн далан барих

2014-2015

650,000,000

55,715,202

1.1.2

Мөрөн суманд баригдах Хөлбөмбөгийн талбай

2014-2015

800,000,000

269,345,764

1.1.3

Мөрөн сумын 5.6 дугаар багийн хоорондох замыг хатуу хучилттай болгох ажлыг эхлүүлэх

2014-2015

450,000,000

84,100,000

1.1.4

Мөрөн сумыг өндөр хүчин чадалтай хяналтын камертай болгох ажил

2014-2015

600,000,000

295,663,472

1.1.5

Мөрөн суманд 3.3 км хатуу хучилттай авто зам шинээр тавих /7.3.4 дүгээр баг болон ДМЦС-н урдуур/

2014-2015

2,045,000,000

327,088,913

1.1.6

Мөрөн сумын 1 дүгээр багийн хучилттай авто зам шинээр тавих

2014-2015

 

127,700,000

1.1.7

Улаан-Уул сумын өвс тэжээлийн фондны барилга засварын ажил 

2014-2015

30,000,000

1,965,623

1.1.8

Сум дундын тэжээлийн фондын барилгын засвар /Цагаан-Уул,/

2014-2015

30,000,000

475,927

1.1.9

Мөрөн сумын өвс тэжээлийн фондны барилгын засварын ажил

2014-2015

60,000,000

3,816,190

1.1.10

Сум дундын тэжээлийн фондын барилгын засвар Шинэ-Идэр

2014-2015

30,000,000

1,962,794

1.1.11

Мөрөн сумын Засаг даргын тамгын газрын барилгын дуусгалт

2013-2015

450,000,000

54,880,345

1.1.12

Хатгал тосгоны 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил

2011-2015

805,000,000

7,000,000

1.1.13

Зураг төсвийн сан

2014-2015

145,000,000

84,804,000

1.1.14

Мөрөн сумын Зүүн Мөрөн орон сууцны цогцолбор хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах

2014-2015

40,000,000

39,782,400

ДҮН

 

6,135,000,000

1,354,300,630

Шилжих хөрөнгө оруулалт

 

 

 

1.2.1.

Шинэ-Идэр сумын 2 дугаар багийг эрчим хүчний нэгдсэн сестимд холбох ажлыг дуусгах

2014-2015

393,300,000

211,291,170

1.2.2

Хатгал тосгоны 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг дуусгах

2011-2015

1,284,210,300

488,710,300

1.2.3

Мөрөн сумын 5.6 дугаар багийн хоорондох хатуу хучилттай авто замын ажлыг дуусгах

2014-2015

450,000,000

83,362,500

1.2.4

Мөрөн сумыг өндөр хүчин чадалтай хяналтын камертай болгох ажил

2014-2015

60,000,000

31,539,200

1.2.5

Мөрөн суманд 7. 13 дугаар багийн авто замыг 2 дугаар гудамжны урдуур хатуу хучилттай авто замын  холболт

2013-2015

2,045,000,000

267,496,200

1.2.6

Цагаан-Уул сумын эмнэлэгийн барилгын их засвар

2014- 2015

100,000,000

100,000,000

1.2.7

Хөл бөмбөгийн талбайн гэрэлтүүлэгээс бусад ус зайлуулах хоолой, гүйлтийн замын дуусгалтын ажил

2014-2015

188,000,000

188,000,000

ДҮН

 

4,520,510,300

1,370,399,370

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

 

 

 

1.3.1

Мөрөн сумын шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжыг бий болгох. /Хөх толгой/

2015-2016

600,000,000

200,000,000

1.3.2

Аймгийн баяр наадмын талбайн шинэчлэл, өргөтгөл

2015-2016

1,200,000,000

200,000,000

1.3.3

Орон нутгийн бренд бүтээгдэхүүн борлуулах сүлжээ цэгүүд бий болгох /аялал жуулчлалын бүсэд/

2015

100,000,000

100,000,000

1.3.4

Нийтийн орон сууцны байрууд, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн   тохижолт, гэрэлтүүлэг

2015

100,000,000

100,000,000

1.3.5

НҮБХС-ийн зорилтот бус 12 сумын сургууль, цэцэрлэг байрыг цэвэр хүйтэн усанд холбох, дотуур “00” бий болгох асуудлыг ээлж дараатай шийдэх. /Хатгал тосгон/

2015

61,000,000

61,000,000

1.3.6

Аймгийн баяр наадмын зардал

2015

10,000,000

10,000,000

1.3.7

Хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд,ахмад настанд үйлчлэх автобустай болох

2015

60,000,000

60,000,000

ДҮН

 

2,131,000,000

731,000,000

2

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга

 

 

 

ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

 

 

 

 2.1

Хөтөлбөрүүдийн санхүүжилт

2015

90,000,000

90,000,000

ДҮН

 

90,000,000

90,000,000

2015 онд санхүүжүүлэх дүн

 

821,000,000

НИЙТ ДҮН

 

12,876,510,300

3,545,700,000

 

Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын .... хуралдааны 2014 оны ____ дүгээр
тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

 

 

Аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх

арга хэмжээний жагсаалт

 

 

/төгрөгөөр/

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл,тоо хэмжээ, хүчин чадал

Төсөвт өртөг /сая төг/

Тухайн онд санхүүжих /сая төг/

 
 

1

2

3

4

 

1

Халуун усны барилга шинээр барих /Төмөрбулаг сум/

50,000,000

50,000,000

 

2

Аймаг,  сумдын ЗДТГ-ыг цахимжуулах, интернетийн хурдыг нэмэгдүүлэх

36,000,000

36,000,000

 

Дүн

86,000,000

86,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын ... хуралдааны 2014 оны ____ дүгээр
тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

Хөвсгөл аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр хийх зам засвар,

арчлалт арга хэмжээний жагсаалт

 

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

2015 онд санхүүжих

Тайлбар

Эхлэх

Дуусах

1

Цагаан-Үүр сумын Дөрөлжийн зам засвар

2015

2015

80.0

80.0

Аймгийн төвөөс сум руу рүү орох хэсгийн нийт 6 км орчим зам эврэл гэмтэл ихтэй засвар хийгдээгүй олон жил болж байгаа зун шавар, өвөл хальтаргаа гулгаа их гардаг. Аймгийн авто замын "Мастер төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан.

2

Ахмад настны сувилалын хойд талын хатуу хучилттай авто замын холболт /Мөрөн сум 7-р баг/

2015

2015

263.5

263.5

Холболт хийгдсэнээр 7-р багийн замуудтай хэвтээ тэнхлэгээр холбогдож тухайн орчны замын хөдөлгөөн сайжрах тоосжилт багасах ач холбогдолтой.

3

Замын сангийн нөөц хөрөнгө

2015

2015

50.0

50.0

Цаг агаар байдал хүндэрсэн үед зам даваа хаагдахаас урьдчилан сэргийлэх, зам засвар, арчлалтын төсөв

НИЙТ ДҮН

 

 

393.5

393.5

 

 

 

 

 

 

 


 

Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын .... хуралдааны 2014 оны ____ дүгээр
тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  ЧИГЛЭЛЭЭР

 2015  ОНД АЙМАГТ ХИЙГДЭХ АЖЛУУД

/мян.төг/

 

Тухайн жилд худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний нэр төрөл, хэмжээ

Төсөв өртөг сая төг

 
 

Ой

 

1

Аймгийн ойн үрийн нөөц бүрдүүлэх, үр хадгалах агуулах байгуулах

30.0

 

2

Аймгийн ойн менежмент төлөвлөгөө боловсруулах /Бүх сумдад/

22.0

 

3

Цөлжилтөнд өртсөн Олон голын бэлчирт ойн зурвас байгуулах, / Төмөрбулаг сум/

28.5

 

4

Сум дундын ойн ангийн мод үржүүлгийн газрыг өргөжүүлэх

22.7

 

6

Ойн хөнөөлт шавж их хэмжээгээр тархсан сумдад  òýìöýõ арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

106.0

 

8

Îéí аж ахуйн чиглэлээр сумдын БОТХБТ, ойн нөхөрлөл, ААНБ туршлага солилцох óóëçàëò çºâëºãººí çîõèîí áàéãóóëàõ, хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажилд дэмжлэг үзүүлэх

11.0

 

 

БОГ-ын "Хээрийн сургалт мэдээллийн төв өргөжүүлэх

10.0

 

 

Дөрвөн зүг найман зовхист төслийн хүрээнд Мөрөн суманд ойн зурвас байгуулах,услагааны асуудал шйидвэрлэх

37.0

 

12

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63, 2013 оны 178, 2014 оны дугаар Зарлигийн дагуу "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зохион байгуулах /хавар, намар/, Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх, эко сургалт явуулах

6.0

 

13

Хяналтын зардал

5.0

 

Дүн

278.2

 

Ан

 

1

Дэлгэрмөрөн, Шишхэд, Хөвсгөл нуур Эгийн голын тусгай зориулалтаар загас барих бүсийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, биотехникийн арга хэмжээ авах

11.52

 

Дүн

11.52

 

Байгалийн ургамал

 

1

Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт тархсан нэн ховор, ховор ургамлын тархац, нөөийн тогтоож, хамгаалалтын менежментийг боловсруулах

2.79

 

Дүн

2.79

 

Ус

 

1

Аймгийн усны нөөцийн хяналт шинжилгээ явуулах, тоо бүртгэл хийх

11.3

 

Дүн

11.3

 

Газар

 

1

Хөвсгөл аймгийн газар нутгийн цөлжилт, бэлчээрийн тархалтын иж бүрэн судалгаа хийх

28.35

 

Дүн

28.35

 

Нийт зардал

332.2

 

 

Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын V хуралдааны 2014 оны ____ дүгээр
тогтоолын 5 дугаар хавсралт

 

 

Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр,

хүрэх үр дүн

 

д/д

Төсвийн эрх захирагчийн нэр, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

Хүрэх үр дүн

Зарцуулах төсөв

/сая төгрөг/

 

1

Аймгийн ИТХ

 

1.1

 

Хуульд заасан хугацаанд хуралдаж, төлөвлөсөн асуудлаа хэлэлцэж

 

 

Төлөвлөсөн

асуудлаа 100

хувь хэлэлцсэн

 байх

 

 

196.0

 

1.2

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тайлан, мэдээллийг ИТХ-ын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх

 

 

2-аас доошгүй удаа

 

1.3

Аймгийн ИТХ-д  ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгуулага болон Засаг дарга  болон , бусад албан тушаалтны тайлан, мэдээлэл, илтгэл сонсох, асуулга тавих, дүгнэлт гаргах

 

 

Төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

2

Аймгийн ЗДТГ

 

2.1

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг дарг, ИТХ-аас гаргасан  бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх , боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон сум ,хэлтэс  агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах,

хууль тогтоомжид нийцсэн байх

 

 

 

 

743,1

 

2.2

Сумдын Засаг даргын тамгын газрын ажилтнууд болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн , зөвлөгөө өгч сургалт семинарыг зохион байгуулж,   мэдээллээр хангасан .

мэдээллээр хангасан байх

 

 

2.3

Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Монгол улсын Засгийн газар,аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, Хөтөлбөр, төслийн мэдээллэл, үйл ажиллагааны үр

дүнгийн мэдээллийг графикт хугацаанд гаргаж холбогдох газарт хүргүүлж мэдээлж байх

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

 

2.4

 

 

Төрийн захиргааны албан хаагчдын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх

Мэргэжил дээшлүүлэх болон богино хугацааны сургалтанд хамруулсан байх

 

2.5

Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллого явуулах

Тооллого хийх

168,1

 

2.6

 Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах нийтлэг үйлчилгээний албыг  ажиллуулах  

 

441,1

 

3

БОГазар

 

6.1

Ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх

Байгаль орчны тогтвортой хөгжүүлэх, зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг улс, орон нутгийн бодлогын түвшинд хэрэгжүүлнэ.

347,8

 

6.2

“Ус” аймгийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

14.13

 

6.3

Бэлчээрийн газар хөрс хамгаалах, цөлжилтийн иж бүрэн судалгаа хийх

35,5

 

6.4

Хөвсгөл аймгийн нэн ховор, ховор ургамалын тархац нөөцийг тогтоож, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах

7,0

 

6.5

Тусгай зориулалтын загас барих бүсийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах

28,8

 

6.6

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах нийтлэг үйлчилгээний албыг  ажиллуулах  

205,6

 

4

Орон нутгийн нөөц хөрөнгө

 

4.1

 

Орон нутгийн нөөц хөрөнгийг   журамд заасан хүрээнд зарцуулсан байна

Батлагдсан төсөвийн хүрээнд журамд заагдсан зориулалтын дагуу зарцуулах

365,0

 

5

Нийгмийн халамжийн сан

 

5.1

Халамжийн тэтгэвэр

Тэтгэмж хуваарийн дагуу цаг хугацаандаа олгогдсон байна.

5459,6

 

5.2

Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж

1987,2

 

5.3

Халамжийн бусад хөнгөлөлт, үйлчилгээ

526,4

 

5.4

   Нөхцөлт мөнгөн тусламж

1917,3

 

5.5

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

325,0

 

5.6

Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж

1305,0

 

5.7

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

316,0

 

5.8

Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт

501,0

 

5.9

Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг

1208,4

 

5.10

Банкны үйлчилгээний хураамж

11,5

 

6.

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал

 

13289.301

6.1

Ойн чиглэлээр

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу, төлөвлөгөөт ажил бүрэн хийгдсэн байна.

278,2

 

6.2

Ан, амьтны чиглэлээр

11,52

 

6.3

Ургамлын чиглэлээр

2,79

 

6.4

Усны чиглэлээр

11,3

 

6.4

Газар

28,35

 

7. Ахмад настанд үзүүлэх үйчилгээ

 

7.1

Ахмадын хороонд олгох урамшуулал

24 сумын ахмадын хороонд

19,7

 

7.2

Бусад үйлчилгээ

 

38.2

 

8

8. Ус чандмань ОНӨҮГ

 

8.1

Гэр хороолын усны албагдлыг санхүүжүүлэх

УС чандмань орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын алдагдал багасаж айл өрхийн усны үнэ нэмэгдэхгүй байна

278,8

 

9

Хот тохижуулах газар

 

9.1

Захиргаа, аж ахуй

Мөрөн сумын тохижилт  бүтээн байгуулалтын ажил, байгууллагын үйл ажиллагааны нэгжүүдийн санхүүгийн болон шаардлагатай хангамж материалаар  хангаж ажиллана.

586,6 сая

 

9.2

Мөрөн сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд зүлэгжүүлэлт, цэцэгжүүлэлт болон мод бут нэмэгдэнэ. Өвлийн хүлэмжинд удаан хугацаагаар цэцэглэдэг цэцэгний үрслэгээ хийж 6 сард цэцгийн мандуудад тарина

 

9.3

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай явган зам, ногоон байгууламж болон одоо цэвэрлэж байгаа 154498 м 2 зам талбай, зогсоол дээр энэ жил шинээр тавигдсан буюу сэргээгдсэн 6,5 км ирэх онд тавигдаж дуусах 4 км, нийт 10 гаруй км зам нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан одоогийн байгууллагын орон тоо бүтэцэд өөрчлөлт оруулахгүй бол төвийн хэсгээр тавигдах шинэ замын арчилгаа цэвэрлэгээ хүндрэлтэй байна

 

9.4

Байгууллагад ашиглагдаж байгаа нийт машин, техник хэрэгслийн эвдрэл гэмтэл, шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн санхүүжилтийг  хангалттай тавьснаар Мөрөн сумын айл өрх, ААНБ-ын хог ачилт   цаг хугацаа алдалгүйгээр хувиарын дагуу тээвэрлэгдэх хогийн цэгт хүргэгдэн ард  иргэд ая тухтай амьдрах нөхцөл бүрдэлхэд авто машины дулаан гаржын асуудал тургарна. Мөн өвлийн нөхцөлд машины эвдрэл гэмтэл нэмэгдэх хандлагатай байна.

 

9.5

Гудамжны гэрэлтүүлэг

2015 онд  урсгал засварт гэрэлтүүлэг засах санхүүжилт тусгагадаагүй учир нэмэлт санхүүжилтээр гэрэлтүүлгийн эвдрэл гэмтлийг засна.

30,3 сая

 

9.6

Хог хаягдал

Мөрөн хотын нийтийн эзэмшлийн болон айл өрх гэр хороолол, ААНБ-ууд хог хаягдалгүй байж иргэдийн цэвэр орчинд амьдрах боломж бүрдүүлэх зорино.

Нэмэлт санхүүжилт олгогдсоноор иргэд байгууллагад хүрч үйлчлэх цаг хугацаа багасаж, ажилчдын ажиллах нөхцөл сайжирна

111,0 сая

 

10

Ойн анги

 

10.1

Дэлгэрмөрөн ойн анги

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу, төлөвлөгөөт ажил бүрэн хийгдсэн байна

30,3

 

10.2

Баяншишгид ойн анги

30,3

 

10.3

Нарс шинэсэн төгөл ойн анги

30,3

 

10.4

Эрчимт идэр ойн анги

30,3

 

11

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

 

11.1

Санхүүгийн хяналт, аудитын үйлчилгээ

Эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ.

68,2

 

12

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ

 

12.1

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /мянган толгой, давхардсан тоогоор/

 

 

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээнд хамрагдах мал бүрэн хамрагдсан байна

505,2

 

13

Авто замын сан

 

13.1

Авто замын сангийн арчилгаа, үйлчилгээ

Төв доторхи замын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулах, хөдөөгийн зарим зам даваа засах

393,5

 

14

Худалдан авах ажиллагааны нэгж

 

14.1

Худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Төлөвлөгөөний дагуу бүх ажил чанар хүртээмжтэй хийгдэх

64,4

 

15

Аймгийн асрамжийн газар

 

15.1

Ахмадын асрамж үйлчилгээний төвийн асруулагчдад үзүүлэх үйлчилгээ

Байгууллагын “Дотоод журам”  ХАХНХамгааллын  сайдын 2013 оны 11-р сарын 06-ны өдрийн 247/А/163-р тушаалаар баталсан “Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардлын норматив журам, стандартыг мөрдлөг болгон үйлчлүүлэгч нарт байнгын асрамжийн үйлчилгээг үзүүлэх

247,6

 

15.2

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Хувь хүнд чиглэсэн асаргаа , сувилгаа , нөхөн сэргээх, үйлчлүүлэгдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн мэргэжлийн үйлчилгээг эмчилгээ оношлогооны түгээмэл үйлдлүүд MNS46621 стандартыг баримтлан ажиллана.

0,5

 

15.3

Хоол хүнсний үйлчилгээ

 Монгол улсын сангийн сайд , ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан 2013 оны 11-р сарын 06-ны өдрийн №247/А/163-р тоот тушаалаар баталсан “Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэний хоногт хэрэглэх хоолны норм, илчлэгийн хэмжээ , зардлын дундаж норматив”-ыг хэрэгжүүлэн үйлчлүүлэгч нарт халуун хоол ундаар үйлчилнэ

94,9

 

15.4

Ариун цэвэр ахуйн үйлчилгээ

“Төрөлжсөн асрамж үйлчилгээ”-нд хамрагдаж байгаа иргэний хувцас , ариун цэврийн хэрэглэлийн  зардлын дундаж нормативыг баримтлан ажиллана

21,0

 

16

Жолоочийн хариуцлагын даатгалын сан

 

16.1

Жолоочийн хариуцлагын даатгалд

Төлөвлөгөөний дагуу бүх ажил  хийгдэх

43,7

 

17

Засаг захиргааны түвшин хоорондын шилжүүлэг

 

17.1

Сумдын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох  орлогын шилжүүлэг

Батлагдсан хувиарийн дагуу бүрэн олгох

5318,6

 

17.2

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд  олгох орлогын шилжүүлэг

3545,7

 

18

Бусад татаас, шилжүүлэг, дэмжлэг

 

18.1

Орлогын нөөцийг дайчлан аймгийн төсвийн орлого нэмэгдүүлэх

 

135,5

 

18.2

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

 

86,0

 

Тусгай шилжүүлгийн төсөв

 

1.

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр

 

1.1

Газар зохион байгуулалт

Аймгийн ИТХ-аар баталсан 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу

122.4

 

1.2

Барилга хот төлөвлөлт

2015 оны Улс, орон нутгийн  хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дагуу

149.7

 

2.

Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн чиглэлээр

 

2.1

Хүүхэд хөгжил хамгаалал

Төлөвлөгөөний дагуу бүх ажил хийгдэх, биелэх

270,4

 

2.2

Гэр бүлийн хөгжил

 

3.

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

 

 

3.1

Сумын эрүүл мэндийн төвийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн анхан шатны болон НЭМ-ийн тусламж үйлчилгээ

Нийт үзлэгийн 70%-д урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулсан байх, Эхний 3 сарын жирэмсний хяналтыг 90%-д, 6 буюу түүнээс дээш удаа жирэмсний хяналтын үзлэгт хамрагдалт 100%-д хүргэх, Эх, хүүхдийн эндэгдлийг өмнөх оныхоос бууруулах, Халдварт өвчнийг бууруулах, Бие бялдарын түвшин тогтоох үзлэгт 15-64 насны иргэдийн 70%-ийг хамруулах, ЭМДэмжигч айл, өрх, ААНБ-ыг нэмэгдүүлэх, Эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх

5439,5

 

3.2

499,3

 

4.

Сургуулийн өмнөх боловсрол

 

4.1

Цэцэрлэгийн өдрийн үйлчилгээ

СӨБ-н бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандарт хэрэгжиж, сургалт хүмүүжлийн таатай орчин бүрдэнэ /6206/

10489,5

 

4.2

Хувилбарт сургалтын үйлчилгээ

Нүүдлийн, Ээлжийн, явуулын сургалтын хэлбэрээр СӨБ-д хамрагдаагүй хүүхдийг хамруулж хамран сургалтын нэмэгдүүлнэ. /3359/

 

4.3

Нийгмийн баталгааг хангах /СӨБ-н ажиллагсад/

Хуулийн дагуу тэтгэмжүүдийг олгогдоно. /116/

 

5

Соёлын үйлчилгээ

 

5.1

Соёлын төвийн үйлчилгээ

Орон нутгийн хүн амд хүрэх соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж нэмэгдэнэ.

1370,3

 

5.2

Нийгмийн баталгааг хангах /соёлын төвийн ажиллагсад/

Хуулийн дагуу тэтгэмж олгогдоно.

 

6

Ерөнхий боловсрол олгох үйлчилгээ

 

6.1

Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох үйлчилгээ

Эрдэм боловсролтой Монгол хүн, Зөв Монгол хүн, “Оюунлаг Хөвсгөл” хөтөлбөрүүд хэрэгжиж хүүхэд бүрийн хөгжилд ахиц гарсан байна. /24380/

30772,2

 

6.2

Үдийн цайгаар үйлчлэх

Хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээр үйлчлэнэ. /11284/

 

6.3

Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Сурагчид, багш ажиллагсадын суралцах, ажиллах таатай орчинг бүрдүүлнэ. /36/

 

6.4

Нийгмийн баталгааг хангах /ЕБС/

Хуулийн дагуу тэтгэмжүүдийг олгогдоно. /438/

 

6.5

Орой, эчнээ сургалтаар суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох үйлчилгээ

Тухайн түвшний дүйцүүлсэн хөтөлбөрөөр боловсрол олгоно. /28/

 

6.6

Албан бус боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр боловсрол олгох үйлчилгээ

Сургууль завсардсан болон сургуулийн гадна байгаа хүүхэд, насанд хүрэгчдэд боловсрол олгож завсардалтын тоо 30%-р буурна. /962/

 

6.7

Дотуур байрны үйлчилгээ

Дотуур байранд амьдарч байгаа сурагчдын амьдрах орчинг гэрийн нөхцөлд ойртуулж, сурагчдын сургалагын амжилтанд ахиц гаргана.  /3520/

 

7.

Хөгжимт драмын театр

 

7.1

Соёл урлагаар үйлчлэх

Өөрийн аймгийн болон өөр аймгийн 7-8 сумын ард иргэдэд соёл урлагаар үйлчлэх

29,0

 

7.2

Мэргэжлийн урлагийн боловсрол олгох

Мэргэжлийн сургууль төгсөөгүй өөрийн авьяасаар шалгалт өгч тэнцсэн 3-4 хүнийг мэргэжлийн сургууль болон курст хамруулах

6,5

 

7.3

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх

515,9

 

7.4

Үндэсний урлагийн санг хадгалж хамгаалах, сэргээх , шинэ бүтээлээр баяжуулах

Урын сангаа баяжуулж жилд 3-4 шинэ жүжиг болон концерт тавьж ард иргэдэд хүргэх

30,5

 

 

7.5

Соёл урлагийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

МУ-ын төрөөс баримтлах соёлын бодлогыг 2009-2016 онд хөгжүүлэх, хөвсгөл аймгийн ЗД-ын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт соёл урлагын чиглэлээр орсон арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

19,1

 

8

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын үйлчилгээ

 

8.1

Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн

25 төрлийн тэмцээн зохион байгуулна

81.0

 

8.2

Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцуулах

32 төрлийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд баг тамирчдыг бэлтгэж оролцуулах

190.0

 

8.3

Нийтийн биеийн тамирын өдөрлөг зохион байгуулах

12 төрлийн өдөрлөг зохион байгуулна

40.0

 

8.4

Төрийн ба ТББ, иргэдийг  бие бялдар чийрэгжүүлэлтийн түвши тогтоох сорилд хамруулах

80-н төрийн ба төрийн бус байгууллага хамруулна

51.3

 

8.5

Тив дэлхийн чанартай тэмцээнд оролцуулах

4-5 тамирчдыг бэлтгэн оролцуулах

42,7

 

9.

9.Музейн үйлчилгээ

 

9.1

Музейн үзвэрийн үйлчилгээ, үзэсгэлэн, соёлын сурталчилгаа

6 удаа үзэсгэлэн, соёлын сурталчилгааг зохион байгуулна

149,3

 

9.2

Сан хөмрөг баяжуулж, сэргээн засварлах

10 удаа сан хөмрөгийг баяжуулах, сэргээн засварлах үйлчилгээг зохион байуулна

 

9.3

Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн хадгалалт, хамгаалалт

5 удаа түүх соёлын дурсгалт зүйлийн хадгалалт, хамгаалалтын үйлчилгээг зохион байгуулна

 

9.4

ЭШ-ний судалгаа, шинжилгээ

8 удаа ЭШ-ний судалгаа, шинжилгээний ажил зохион байгуулна

 

9.5

Үзэгчдийн соёлын боловсролыг сайжруулах

Үзэгчдийн соёлын боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг 4 удаа зохион байгуулна.

 

9.6

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн зохион байгуулна

 

10

Номын сангийн үйлчилгээ

 

10.1

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн зохион байгуулна, үйлчилгээний чанар хүртээж сайжрах

169,1

 

10.2

Сан хөмрөг баяжуулах, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийтэлсэн: 2014-12-04 12:41:34
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   19
Нийт хандалт:   191387
Таны IP:   3.236.55.22
Facebook messenger