• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
2013 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2013 îíû 11 ñàðûí òºñâèéí ã¿éöýòãýë

1.      Îðëîãûí òàëààð

 

2013 îíû ýõíèé 11 ñàðûí áàéäëààð àéìãèéí îðëîãûí òºëºâëºãººíèé áèåëýëò 95.8 õóâèéí áèåëýëòòýé  áóþó 4.2 õóâèéí òàñàëäàëòàé ãàðñíû ãîë øàëòãààí íü óëñûí òºñ⺺ñ àâàõ îðîí íóòãèéí õºãæëèéí ñàíãèéí îðëîãûí øèëæ¿¿ëýã 3538.2 ìÿíãàí òºãðºã áóþó 40.4 õóâèàð äóòóó èðñýíòýé õîëáîîòîé.  / ìÿíãàí. òºãðºãººð/

¹

Îðëîãûí íýð òºðºë

Òºëºâëºãºº

ÿéöýòãýë

ÿéöýòãýëèéã òºëºâëºãººòýé õàðüöóóëñàí ä¿í /+òºëºâëºãººíººñ äàâñàí, -òºëºâëºãººíººñ òàñàëäñàí ä¿í/

Áèåëýëò

1

Òàòâàðûí îðëîãî

6017.6

6632.8

+615.2

110.2

2

Òàòâàðûí áóñ îðëîãî

412.0

567.5

+155.5

137.7

3

Òóñëàìæ, ñàíõ¿¿æèëòèéí îðëîãî

67928.0

64090.0

-3838.0

94.3

4

Õºðºíãèéí îðëîãî

63.9

30.6

-33.3

47.9

 

Ä¿í

74421.5

71320.9

-3100.6

95.8

 

2013 îíû ýõíèé 11 ñàðûí áàéäëààð àéìãèéí îðîí íóòãèéí îðëîãîä òàòâàðûí îðëîãîîð 6632.8 ìÿí.òºãðºã, òàòâàðûí áóñ îðëîãîîð 567.5 ìÿíãàí òºãðºã, óëñûí òºñ⺺ñ àâàõ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãýýð 17949.4 ìÿíãàí òºãðºã, òóñãàé çîðèóëàëòûí øèëæ¿¿ëãèéí îðëîãîîð 40928.2 ìÿíãàí òºãðºã, îðîí íóòãèéí õºãæëèéí ñàíãèéí îðëîãûí øèëæ¿¿ëãýýð 5212.4 ìÿíãàí òºãðºã, õºðºíãèéí îðëîãîîð 30.6 ìÿíãàí òºãðºãèéí îðëîãûã á¿ðä¿¿ëæ òºñâèéí çàðëàãà, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã õàíãàæ àæèëëàëàà.

Îðëîãûí ã¿éöýòãýëèéã ñóìäààð àâ÷ ¿çâýë Ðàøààíò, Öàãààííóóð, Öàãààí-Óóë, Öàãààí-¯¿ð, Öýöýðëýã, Ýðäýíýáóëãàí ñóìóóä îðëîãûí òºëºâëºãºº òàñàëäóóëæ, áóñàä ñóìä äàâóóëàí áèåë¿¿ëæýý.

 

2.      Çàðëàãûí òàëààð

2013 îíû ýõíèé 11 ñàðûí áàéäëààð 74292.5 ìÿíãàí òºãðºãèéí çàðëàãûí òºëºâëºãººòýé áàéñàí áîëîâ÷ ã¿éöýòãýëýýð 66125.4 ìÿíãàí òºãðºãèéí çàðëàãà ãàð÷, áèåëýëò 89.0 õóâüòàé ãàðëàà.

Çàðäëûí á¿ëãýýð àâ÷ ¿çâýë:     / ìÿíãàí. òºãðºãººð/

¹

Çàðëàãûí íýð òºðºë

Òºëºâëºãºº

ÿéöýòãýë

Õýìíýëò

Áèåëýëò

1

Öàëèí õºëñ,  íýìýãäýë óðàìøèë

31866.5

31269.6

596.9

98.1

2

ÍÄØèìòãýë

3504.9

3434.2

70.7

98.0

3

Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë

13848.0

12572.5

1275.5

90.8

4

Òàòààñ øèëæ¿¿ëãèéí çàðäàë

15901.7

13454.0

2447.7

84.6

5

Õºðºíãèéí çàðäàë

9171.5

5395.1

3776.4

58.8

 

Ä¿í

74292.5

66125.4

8167.1

89.0

 

Нийтэлсэн: 2013-12-13 17:49:22
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   20
Нийт хандалт:   191388
Таны IP:   3.236.55.22
Facebook messenger