• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2014 оны 3 дугаар сарын төсвийн зарлагын мэдээний тухайд:

Нийт батлагдасан төсөв 23061.7 сая төгрөг байгаа бөгөөд үүний 12070.5 сая төгрөг нь тусгай зориулалтын шилжүүлгээс, 6552.6 сая төгрөг нь төсвөөс, өмнөх оны үлдэгдэлээс 859.7 сая төгрөг, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 32,2 сая, ОНХС-аас 3501,7 сая төгрөг, авто замын сангаас 45,1 сая төгрөгөөр тус тус санхүүжсэн. 3 дугаар сарын 31-ний байдлаарх гүйцэтгэл 17902,6 сая төгрөг буюу  77,6% -тай байна.  

 

Хөвсгөл аймгийн төсвийн зарлагын 2014 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл өссөнөөр  /мян.төг/

Зардлын зүйл

Төлөвлөгөө /өссөн/

Гүйцэтгэл /өссөн/

Хувь

0000    Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

0.0

1,003,441.3

 

0001    НИЙТ ЗАРЛАГА

23,061,732.6

17,902,576.5

77.6

0002        Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

8,890,870.0

8,580,913.3

96.5

0003            Үндсэн цалин

7,851,017.1

7,652,935.0

97.5

0004            Нэмэгдэл

92,955.9

62,591.3

67.3

0005            Гэрээт ажлын цалин

420,033.6

391,257.5

93.1

0006            Унаа хоолны Хөнгөлөлт

21,868.5

9,366.6

42.8

0007            Урамшуулал

504,994.9

464,762.9

92.0

0008        Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

981,764.2

942,126.7

96.0

0015        Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

2,100,953.3

1,741,623.9

82.9

0016            Гэрэл, цахилгаан

86,219.6

106,603.1

123.6

0017            Түлш, халаалт

1,938,369.6

1,585,650.9

81.8

0018            Цэвэр, бохир ус

74,795.1

49,369.9

66.0

0019            Байрны түрээс

1,569.0

0.0

0.0

0020        Хангамж бараа материалын зардал

426,045.3

341,249.4

80.1

0021            Бичиг хэрэг

43,145.2

32,680.9

75.7

0022            Тээвэр, шатахуун

242,832.3

212,125.6

87.4

0023            Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр

41,731.4

30,270.2

72.5

0024            Ном, хэвлэл

24,437.3

10,871.4

44.5

0025            Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

41,196.5

24,667.7

59.9

0026            Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал

32,702.6

30,633.6

93.7

0027        Нормативт зардал

715,041.7

378,035.5

52.9

0028            Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

64,239.6

14,928.3

23.2

0029            Хоол, хүнс

597,254.8

321,635.9

53.9

0030            Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

53,547.3

41,471.3

77.4

0031        Эд хогшил, урсгал засварын зардал

140,902.4

55,573.2

39.4

0032            Багаж, техник, хэрэгсэл

32,800.9

12,913.0

39.4

0033            Тавилга

49,377.5

15,975.0

32.4

0034            Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

1,750.0

485.1

27.7

0035            Урсгал засвар

56,974.0

26,200.1

46.0

0036        Томилолт зочны зардал

93,772.8

61,887.2

66.0

0037            Дотоод албан томилолт

87,167.8

60,949.7

69.9

0038            Гадаад албан томилолт

2,520.0

0.0

0.0

0039            Зочин төлөөлөгч хүлээн авах

4,085.0

937.5

23.0

0040        Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж

187,282.9

107,318.2

57.3

0041            Уран бүтээл хийлгэх

20,343.5

4,551.5

22.4

0042            Төлбөр хураамж болон бусад зардал

35,645.3

24,722.5

69.4

0043            Холбооны суваг ашигласны хөлс

2,988.7

875.1

29.3

0045            Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

12,444.5

5,974.5

48.0

0046            Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

41,869.2

8,422.0

20.1

0054            Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ

320.0

0.0

0.0

0057            Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ

45,003.7

51,778.1

115.1

0058            Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ

2,475.0

500.0

20.2

0059            Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

2,403.8

1,412.0

58.7

0060            Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж

3,430.0

645.0

18.8

0061            Даатгалын үйлчилгээ

3,660.5

1,545.6

42.2

0062            Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

566.2

478.0

84.4

0064            Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

14,897.5

6,039.8

40.5

0065            Газрын төлбөр

523.0

81.7

15.6

0066            Тээврийн хэрэгслийн татвар

712.0

292.5

41.1

0067        Бараа үйлчилгээний бусад зардал

1,193,669.9

436,703.3

36.6

0068            Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

100,647.3

42,600.1

42.3

0069            Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

29,931.2

15,245.0

50.9

0072            Орон нутгийн нөөц хөрөнгө

180,496.7

107,846.5

59.7

0074            Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал заpдал

22,895.6

14,335.6

62.6

0079            Төсвийн урамшуулал

859,699.1

256,676.1

29.9

0090        Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас

9,691.0

9,581.0

98.9

0091            Бусад татаас шилжүүлэг

9,691.0

9,581.0

98.9

0095        Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг

20,500.0

0.0

0.0

0096            УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг

20,500.0

0.0

0.0

0118        Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

3,336,145.5

2,682,767.3

80.4

0134        Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

902,450.6

860,588.2

95.4

0136            Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

164,660.9

173,954.4

105.6

0138            Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт

0.0

0.0

#DIV/0!

0141            Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал

51,348.0

53,030.4

103.3

0143            Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг

686,441.7

627,421.4

91.4

0145            Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор

0.0

6,181.9

#DIV/0!

0146        Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

320,483.1

157,862.1

49.3

0149            Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж

750.0

587.9

78.4

0151            Үдийн цай хөтөлбөр

319,733.1

157,274.2

49.2

0155        Хөрөнгө оруулалт

3,730,159.8

1,543,467.3

41.4

0157            Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт, их засваp

3,685,088.6

1,516,543.8

41.2

0158            Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих

45,071.2

26,923.5

59.7

0184        Бусад

12,000.1

2,880.0

24.0

0185            Гудамжны гэрэлтүүлэг

12,000.1

2,880.0

24.0

0186    ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

23,061,732.6

20,535,718.3

89.0

0187            Автозамын сангаас санхүүжих

45,071.2

 

0.0

0191            Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

29,901.9

22,156.8

74.1

0192            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

2,275.3

676.2

29.7

0195            Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих

859,699.1

859,699.1

100.0

0198            Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

12,070,463.4

12,070,463.4

100.0

0199            Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих

3,501,754.8

1,030,155.9

29.4

0200            Төсвөөс санхүүжих

6,552,566.9

6,552,566.9

100.0

0201    Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

0.0

5,116,660.9

 

 

 

 

Зардал сум болон байгууллагаар

 

1

Алаг-Эрдэнэ сум

472,968.4

337,506.8

71.4

2

Арбулаг сум

505,296.6

443,583.1

87.8

3

Баянзүрх сум

599,919.1

483,413.9

80.6

4

Бүрэнтогтох сум

515,259.8

416,231.4

80.8

5

Галт сум

674,338.4

575,400.5

85.3

6

Жаргалант сум

678,426.2

574,255.7

84.6

7

Их-Уул сум

588,348.3

495,533.0

84.2

8

Мөрөн сум

5,226,590.9

4,234,477.2

81.0

9

Рашаант сум

564,555.9

456,223.3

80.8

10

Ренчинлхүмбэ сум

822,918.9

537,660.9

65.3

11

Тариалан сум

855,010.0

771,433.5

90.2

12

Тосонцэнгэл сум

581,668.5

484,801.0

83.3

13

Төмөрбулаг сум

540,734.0

443,920.9

82.1

14

Түнэл сум

565,275.6

467,908.3

82.8

15

Улаан-Уул сум

554,190.5

441,644.1

79.7

16

Ханх сум

562,117.3

411,503.1

73.2

17

Хатгал сум

452,293.7

367,964.4

81.4

18

Цагааннуур сум

462,699.6

449,533.9

97.2

19

Цагаан-Уул сум

670,314.8

581,434.9

86.7

20

Цагаан-Үүр сум

534,685.5

416,183.7

77.8

21

Цэцэрлэг сум

761,399.5

598,058.4

78.5

22

Чандмань-Өндөр сум

550,229.4

424,857.8

77.2

23

шинэ-идэр сум

504,388.7

417,968.3

82.9

24

Эрдэнэбулган сум

489,122.0

382,280.1

78.2

 

Төвийн байгууллагын дүн

4,328,981.0

2,688,798.2

9.8

1

Газрын харилцаа

91,510.0

74,971.2

81.9

2

Аймгийн ЗДТГ

436,954.3

387,517.3

88.7

3

Аймгийн ИТХурал

213,354.4

52,208.0

24.5

4

Асрамж

91,197.9

82,382.0

90.3

5

БОГ

139,346.1

126,057.9

90.5

6

Замын сан

45,071.2

36,454.5

80.9

7

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

232,246.8

169,786.4

73.1

8

ОН-ийн Өмчийн алба

10,007.4

10,007.4

100.0

9

Орон нутгийн хөгжлийн сан

2,469,190.1

1,253,427.4

50.8

10

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

183,333.8

112,021.3

61.1

11

Худалдан авах ажиллагааны алба

14,337.6

12,411.7

86.6

12

Аймаг, хотын театр, чуулга

143,699.2

137,883.7

96.0

13

Музей

39,129.9

35,338.4

90.3

14

Номын сан

39,174.6

34,549.9

88.2

15

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар

118,274.9

104,176.2

88.1

16

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс

62,152.8

59,604.9

95.9

 

ДҮН

23,061,723.6

17,902,576.5

77.6

 

 

                                                                                                                                                                                                       Оны эхний 3 сарын байдлаар орон нутгийн болон тусгай шилжүүлгийн байгууллагууд нийт 216,5 сая төг-ийн өглөг, мөн 51,3 сая төг-ийн авлагтай  байгааг сум, байгууллагын дүнгээр болон зардлын төрлөөр харуулав.

Өглөгийн мэдээ:

дд

Сум, байгууллага

Зардлын зүйл

Дүн

1

Арбулаг сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

1,036.9

Соёлын төв

0008              НДШимтгэл

1,036.9

2

Баянзүрх сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

1,936.7

ЕБСургууль

0003            Үндсэн цалин

1,718.8

Цэцэрлэг

0042            Төлбөр хураамж

148.2

Сумын ИТХурал

0008              НДШимтгэл

30.9

Соёлын төв

0008              НДШимтгэл

38.9

3

Бүрэнтогтох сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

1,252.2

Сумын хүн эмнэлэг

0003            Үндсэн цалин

1,252.2

4

Галт сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

8,810.4

ЕБСургууль

0008              НДШимтгэл

184.7

0068            Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага

261.0

ОНХС

0157            Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт

7,318.6

Сумын ЗДТГ

0003            Үндсэн цалин

842.2

Сумын ИТХурал

0003            Үндсэн цалин

203.9

5

Жаргалант сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

21,077.8

ЕБСургууль

0008              НДШимтгэл

11,254.5

Цэцэрлэг

0029            Хоол, хүнс

8,300.0

Сумын ИТХурал

0008              НДШимтгэл

125.4

Сумын хүн эмнэлэг

0030            Эм, бэлдмэл

1,397.9

6

Их-Уул сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

647.1

ЕБСургууль

0016            Гэрэл, цахилгаан

330.0

0022            Тээвэр, шатахуун

182.1

Багийн ЗДТГазар

0037            Дотоод албан томилолт

135.0

7

Мөрөн сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

1,802.9

Нутг-н аваргууд спорт а/сургууль

0003            Үндсэн цалин

155.6

0008              НДШимтгэл

1,647.3

8

Рашаант сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

9,916.1

ЕБСургууль

0003            Үндсэн цалин

6,359.1

Сумын ЗДТГ

0003            Үндсэн цалин

752.7

0005            Гэрээт ажлын цалин

129.4

Сумын ИТХурал

0003            Үндсэн цалин

175.9

0005            Гэрээт ажлын цалин

55.2

Сумын хүн эмнэлэг

0021            Бичиг хэрэг

168.7

0030            Эм, бэлдмэл

2,275.1

9

Ренчинлхүмбэ сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

12,659.7

ЕБСургууль

0003            Үндсэн цалин

10,451.2

0008              НДШимтгэл

2,208.5

10

Тариалан сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

253.2

Соёлын төв

0003            Үндсэн цалин

220.0

0008              НДШимтгэл

33.2

11

Тосонцэнгэл сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

2,071.0

ЕБСургууль

0025            БҮТЭЗүйл

771.0

Сумын хүн эмнэлэг

0022            Тээвэр, шатахуун

850.0

0030            Эм, бэлдмэл

450.0

12

Төмөрбулаг сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

6,932.5

ЕБСургууль

0003            Үндсэн цалин

534.7

0008              НДШимтгэл

102.3

0016            Гэрэл, цахилгаан

748.1

Сумын хүн эмнэлэг

0008              НДШимтгэл

1,174.8

0016            Гэрэл, цахилгаан

41.0

0022            Тээвэр, шатахуун

867.4

0030            Эм, бэлдмэл

3,464.3

13

Түнэл сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

6,424.0

ЕБСургууль

0029            Хоол, хүнс

2,593.5

Цэцэрлэг

0029            Хоол, хүнс

1,252.4

Соёлын төв

0008              НДШимтгэл

367.9

Сумын хүн эмнэлэг

0008              НДШимтгэл

1,570.0

0017            Түлш, халаалт

0.5

0022            Тээвэр, шатахуун

538.3

0030            Эм, бэлдмэл

101.4

14

Ханх сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

1,101.0

Хүүхдийн цэцэрлэг

0008              НДШимтгэл

18.3

0016            Гэрэл, цахилгаан

47.6

Багийн ЗДТГазар

0003            Үндсэн цалин

17.9

0008              НДШимтгэл

1.9

Сумын ЗДТГ

0017            Түлш, халаалт

176.0

0021            Бичиг хэрэг

151.1

Соёлын төв

0003            Үндсэн цалин

25.0

0016            Гэрэл, цахилгаан

16.2

Сумын хүн эмнэлэг

0016            Гэрэл, цахилгаан

253.0

0022            Тээвэр, шатахуун

394.0

15

Цагаан-Уул сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

20,265.4

ЕБСургууль

0003            Үндсэн цалин

4,102.8

0008              НДШимтгэл

607.0

0016            Гэрэл, цахилгаан

1,211.1

0017            Түлш, халаалт

3,371.6

0021            Бичиг хэрэг

100.0

0029            Хоол, хүнс

6,133.9

0151            Үдийн цай хөтөлбөр

4,459.0

Сумын ЗДТГ

0022            Тээвэр, шатахуун

280.0

16

шинэ-идэр сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

11,415.1

Соёлын төв

0017            Түлш, халаалт

11,415.1

17

Эрдэнэбулган сум

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

13,075.0

ЕБСургууль

0003            Үндсэн цалин

3,536.9

0008              НДШимтгэл

2,285.7

Цэцэрлэг

0003            Үндсэн цалин

325.9

Цэцэрлэг

0008              НДШимтгэл

35.9

Сумын ЗДТГ

0022            Тээвэр, шатахуун

500.0

Соёлын төв

0003            Үндсэн цалин

723.9

0008              НДШимтгэл

657.6

Сумын хүн эмнэлэг

0003            Үндсэн цалин

3,117.4

0008              НДШимтгэл

324.5

0030            Эм, бэлдмэл

1,567.2

18

Төвийн байгууллагууд

 

    НИЙТ ӨГЛӨГ

95,825.3

Аймгийн ЗДТГ

0032            Багаж, техник, хэрэгсэл

4,000.0

0035            Урсгал засвар

3,137.5

Ахмад настны асрамж үйлчилгээний газар

0018            Цэвэр, бохир ус

603.3

0021            Бичиг хэрэг

17.5

0029            Хоол, хүнс

29.6

0030            Эм, бэлдмэл

564.9

0042            Төлбөр хураамж

795.9

Аймаг, хотын театр, чуулга

0008              НДШимтгэл

4,673.6

0017            Түлш, халаалт

30,445.6

0041            Уран бүтээл хийлгэх

17,000.0

Музей

0008              НДШимтгэл

3,248.2

0017            Түлш, халаалт

3,583.0

0025            БҮТЭЗүйл

122.0

0008              НДШимтгэл

852.1

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс

0017            Түлш, халаалт

26,206.6

0018            Цэвэр, бохир ус

545.5

НИЙТ ӨГЛӨГ

216,502.3

Нийт өглөг зардлаар

0003            Үндсэн цалин

34,516.1

0005            Гэрээт ажлын цалин

184.6

0008              НДШимтгэл

32,480.1

0016            Гэрэл, цахилгаан

2,646.9

0017            Түлш, халаалт

75,198.4

0018            Цэвэр, бохир ус

1,148.8

0021            Бичиг хэрэг

437.3

0022            Тээвэр, шатахуун

3,611.8

0025            БҮТЭЗүйл

893.0

0029            Хоол, хүнс

18,309.4

0030            Эм, бэлдмэл

9,820.7

0032            Багаж, техник, хэрэгсэл

4,000.0

0035            Урсгал засвар

3,137.5

0037            Дотоод албан томилолт

135.0

0041            Уран бүтээл хийлгэх

17,000.0

0042            Төлбөр хураамж

944.1

0068            Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага

261.0

0151            Үдийн цай хөтөлбөр

4,459.0

0157            Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт

7,318.6

 

Нийтэлсэн: 2014-04-15 16:28:00
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   6
Нийт хандалт:   191500
Таны IP:   3.230.144.31
Facebook messenger