• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2014 ОНЫ 4 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2014 оны эхний 04 сарын байдлаар орон нутгийн орлого, санхүүжилт 28906304.1 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс 27880484.9 мянган төгрөг буюу 96.5  хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Орон нутгийн орлого тасарч байгаагийн гол шалтгаан нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийн санхүүжилт бүрэн орж ирээгүйтэй холбоотой.

/мян.төг/

Орлогын төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

1

Татварын орлого

1992676

2242022.1

249346.0

112.5

2

Татварын бус орлого

309307.1

481535.2

172228.1

155.7

3

Хөрөнгө худалдсаны орлого

9000.0

41374.2

32374.2

459.7

4

Тусламжийн орлого

26595320.9

25115553.4

-1479767.5

94.4

 

Нийт

28906304.1

27880484.9

-1025819.2

96.5

 

Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө гүйцэтгэл:

Орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөө 1992,7 сая төгрөг, гүйцэтгэл 2242,0 сая төгрөг буюу 112,5 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

  /төгрөгөөр/

Орлогын нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

002        НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН

28,906,304,080

27,880,484,934

-1,025,819,146

96.45

003            УРСГАЛ ОРЛОГО

2,301,983,180

2,723,557,295

421,574,115

118.31

004                ТАТВАРЫН ОРЛОГО

1,992,676,100

2,242,022,077

249,345,977

112.51

005                    Орлогын албан татвар

1,503,783,500

1,502,025,964

-1,757,536

99.88

006              Хувь хүний орлогын албан татвар

1,882,941,800

1,881,129,028

-1,812,772

99.90

007        Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэ

1,782,062,100

1,785,768,286

3,706,186

100.21

008                            Үйл ажиллагааны орлогын

51,809,500

73,710,127

21,900,627

142.27

009                            Хөрөнгийн орлогын

0

140,000

140,000

 

010                      Хөрөнгө борлуулсны орлогын

28,500,000

500,000

-28,000,000

1.75

013                            Бусад орлого

14,973,200

17,284,516

2,311,316

115.44

014       Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхл

5,597,000

3,726,100

-1,870,900

66.57

015                        Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй)

-379,158,300

-379,103,064

55,236

99.99

016                    Өмчийн татвар

63,959,400

101,323,498

37,364,098

158.42

017        Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар

61,291,000

99,028,898

37,737,898

161.57

018         Бууны албан татвар

2,668,400

2,294,600

-373,800

85.99

021         Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

109,697,400

136,370,059

26,672,659

124.31

022            Бусад татвар (төлбөр, хураамж)

315,235,800

502,302,556

187,066,756

159.34

023           Улсын тэмдэгтийн хураамж

83,832,700

96,866,274

13,033,574

115.55

024            Газрын төлбөр

63,893,600

53,137,605

-10,755,995

83.17

027            Байгалын нөөц ашигласны төлбөр

153,385,500

228,143,442

74,757,942

148.74

028            Ойн нөөц ашигласны төлбөр

142,812,000

188,376,659

45,564,659

131.91

029             Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр

0

8,856,300

8,856,300

 

030         Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр

10,133,500

30,471,083

20,337,583

300.70

031      Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны

440,000

439,400

-600

99.86

032      Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглахад олгох эрхийн зөвшөөрлийн

350,000

0

-350,000

0.00

033  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

11,214,000

2,920,000

-8,294,000

26.04

034       Бусад татвар, хураамж

1,060,000

70,593,605

69,533,605

6,659.77

035       Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

1,500,000

50,641,630

49,141,630

3,376.11

036        ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

309,307,080

481,535,218

172,228,138

155.68

037                        Хувьцааны ногдол ашиг

3,000,000

334,984

-2,665,016

11.17

038                        Түрээсийн орлого

0

85,030

85,030

 

039          Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

200,635,080

337,550,227

136,915,147

168.24

040                        Хүү, торгуулийн орлого

105,672,000

139,798,061

34,126,061

132.29

041                        Бусад орлого

0

3,766,915

3,766,915

 

043            ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО

9,000,000

41,374,240

32,374,240

459.71

044               Хөрөнгө борлуулсны орлого

9,000,000

41,374,240

32,374,240

459.71

045            ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО

26,595,320,900

25,115,553,399

-1,479,767,501

94.44

046 Улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг

6,635,200,000

6,635,200,000

0

100.00

047 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүү

16,724,820,900

16,724,820,900

0

100.00

048  Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн

3,235,300,000

1,755,532,498.71

-1,479,767,501

54.26

 

Орон нутгийн орлогоос тасарсан орлого:

Орлогын нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

010                      Хөрөнгө борлуулсны орлогын

28,500,000

500,000

-28,000,000

1.75

014       Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхл

5,597,000

3,726,100

-1,870,900

66.57

018         Бууны албан татвар

2,668,400

2,294,600

-373,800

85.99

024            Газрын төлбөр

63,893,600

53,137,605

-10,755,995

83.17

031      Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны

440,000

439,400

-600

99.86

032      Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглахад олгох эрхийн зөвшөөрлийн

350,000

0

-350,000

0.00

033  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

11,214,000

2,920,000

-8,294,000

26.04

037                        Хувьцааны ногдол ашиг

3,000,000

334,984

-2,665,016

11.17

Орон нутгийн орлогоос давж биелсэн орлого:

Орлогын нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

007        Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэ

1,782,062,100

1,785,768,286

3,706,186

100.21

008                            Үйл ажиллагааны орлогын

51,809,500

73,710,127

21,900,627

142.27

009                            Хөрөнгийн орлогын

0

140,000

140,000

 

013                            Бусад орлого

14,973,200

17,284,516

2,311,316

115.44

015                        Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй)

-379,158,300

-379,103,064

55,236

99.99

016                    Өмчийн татвар

63,959,400

101,323,498

37,364,098

158.42

017        Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар

61,291,000

99,028,898

37,737,898

161.57

021         Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

109,697,400

136,370,059

26,672,659

124.31

022            Бусад татвар (төлбөр, хураамж)

315,235,800

502,302,556

187,066,756

159.34

023           Улсын тэмдэгтийн хураамж

83,832,700

96,866,274

13,033,574

115.55

027            Байгалын нөөц ашигласны төлбөр

153,385,500

228,143,442

74,757,942

148.74

028            Ойн нөөц ашигласны төлбөр

142,812,000

188,376,659

45,564,659

131.91

029             Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр

0

8,856,300

8,856,300

 

030         Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр

10,133,500

30,471,083

20,337,583

300.70

034       Бусад татвар, хураамж

1,060,000

70,593,605

69,533,605

6,659.77

035       Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

1,500,000

50,641,630

49,141,630

3,376.11

038                        Түрээсийн орлого

0

85,030

85,030

 

039          Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

200,635,080

337,550,227

136,915,147

168.24

040                        Хүү, торгуулийн орлого

105,672,000

139,798,061

34,126,061

132.29

041                        Бусад орлого

0

3,766,915

3,766,915

 

044               Хөрөнгө борлуулсны орлого

9,000,000

41,374,240

32,374,240

459.71

 

 Татварын орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл  /Сумаар/

                                                                                                     /мян.төг/

Байгууллагын нэрс

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

1

Àëàã-Ýðäýíý

15276.5

38914.4

23637.9

254.7

2

Àðáóëàã

4342.5

13420.0

9077.5

309.0

3

Áàÿíç¿ðõ

16404.1

34269.4

17865.3

208.9

4

Á¿ðýíòîãòîõ

9841.3

10448.6

607.3

106.2

5

Ãàëò

9737.2

14041.4

4304.2

144.2

6

Æàðãàëàíò

14328.8

24178.8

9850.0

168.7

7

Èõ-Óóë

3976.5

16734.6

12758.1

420.8

8

Ðàøààíò

16685.0

12669.2

-4015.8

75.9

9

Ðýí÷èíëõ¿ìáý

6464.5

16484.1

10019.6

255.0

10

Òàðèàëàí

19321.9

31659.2

12337.3

163.9

11

Òîñîíöýíãýë

10737.0

13261.3

2524.3

123.5

12

Òºìºðáóëàã

9450.0

17152.7

7702.7

181.5

13

Ò¿íýë

14659.5

30027.9

15368.4

204.8

14

Óëààí-Óóë

9248.5

25799.6

16551.1

279.0

15

Õàíõ

8035.0

21114.4

13079.4

262.8

16

Хатгал

10850.4

20805.7

9955.3

191.8

16

Öàãààí-Óóë

12010.5

14221.6

2211.1

118.4

17

Öàãààí-¯¿ð

11310.5

19795.4

8484.9

175.0

18

Öàãààííóóð

2961.5

24151.3

21189.8

815.5

19

Öýöýðëýã

2756.0

1153.0

-1603.0

41.8

20

×àíäìàíà-ªíäºð

10054.4

19991.2

9936.8

198.8

21

Øèíý-Èäýð

3000.4

7629.6

4629.2

254.3

22

Ýðäýíýáóëãàí

16576.4

22962.7

6386.3

138.5

23

̺ðºí

139242.0

205722.1

66480.1

147.7

24

Аймаг

1924712.8

1950333.1

25620.3

101.3

Нийт дүн

2301983.2

2723557.3

421574.1

118.3

Нийтэлсэн: 2014-05-21 14:34:11
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   1
Нийт хандалт:   191304
Таны IP:   3.230.144.31
Facebook messenger