• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
 1. 1.         Хэлтсийн дарга –Х.Цэнд-Аюуш

  Ø  Хэлтсийн ажилтнуудыг өдөр тутмын удирдлагаар хангаж, хэлтсийн бүх үйл ажиллагааг ерөнхий менежерийн өмнө хариуцах.

  Ø  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн Монгол улсын Ерөнхий сайд, яамдын сайдуудтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, тэдгээрийн биелэлт, үр дүн.

  Ø  “Хариуцлага-Хамтын ажиллагаа” цогц арга хэмжээг хариуцан зохион байгуулах

   

  2.         Хүний нөөцийн бодлого үйл ажиллагааг зохион байгуулах  ахлах мэргэжилтэн, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга –Э.Янжин

  Ø  Хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэх, эерэг харилцаа хандлага төлөвшүүлэхэд үлгэрлэж ажиллах

  Ø  Аймгийн хэмжээнд хүний нөөцийн бодлого зохион байгуулалтыг хариуцах / Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан гаргах, хувийн хэрэг бүрдүүлэлт, боловсон хүчний томилгоо, хүний нөөцийн ил тод байдал гэх мэт/

  Ø  Төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх /ажлын байрны тодорхойлолт, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ, төрийн байгууллагын бүтэц, орон тоо, цалин хөлс, Төрийн албан хаагчдын ангилал зэрэглэл, зэрэг дэв, шагнал, шийтгэл, гэх мэт /

  Ø  Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг хариуцах / Төрийн албан салбар зөвлөлд ирсэн өргөдөл гомдлын мэдээ тайланг гаргах, нөөцийн судалгаа гаргах, удирдах ажилтны болон төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт /

  Ø  Төрийн албан хаагчдын ёсзүйн зөрчлийн мэдээг гаргах, ёс хорооны нарийн бичгийн ажлыг хариуцах

  Ø  Төрийн албан хаагчдын сургалт, нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийн биелэлт

  Ø  Хэлтсийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг гаргаж, сар сараар төлөвлөлт хийж,  биелэлтийг тооцох

  Ø  ЗГХЭГ-т хүргүүлэх сар бүрийн шуурхай мэдээлэл танилцуулгыг бэлтгэж хүргүүлэх

  Ø  ЗДТГ-ын  ажилтнуудын цагийн бүртгэлийн тооцоо гаргаж, хяналт тавих

  Ø  “Манлайлагч төрийн албан хаагч, Манлайлагч төрийн байгууллага”-ыг  шалгаруулах журам боловсруулж, хэрэгжүүлэх

   

  3.         Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, гадаад харилцаа, ИНБ хариуцсан мэргэжилтэн – Н.Алтанзул

  Ø  Гадаад харилцааны бодлого үйл ажиллагаа хариуцах

  Ø  Иргэний нийгмийн бодлого үйл ажиллагааг хариуцах

  Ø  Засгийн газрын үйл ажиллагааны тайланг гаргаж, ХШҮДАХ-т хүргүүлэх

  Ø  Хэлтсийн дотоод ажил /Хэлтсийн ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хариуцах, хэлтсийн хурлын тэмдэглэл хөтлөх, хэлтсийн цагийг бүртгэл хариуцах, тогтмол болон, цаг үеийн ажлуудад хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг бүрэн хамруулах, удирдан зохион байгуулах/

  Ø  ЗДТГ-ын хөгжлийн цаг  /сургалт, мэдээллийн цаг/

   

  4.         Сум, баг, агентлагийн  бодлого үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн –Ч.Ганцэцэг

  Ø  Сум, баг, агентлагийг  бодлого зохицуулалт, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах 

  Ø  Аймгийн Засаг даргаас сумын засаг дарга, агентлагийн даргатай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг тооцож, дүгнэх

  Ø  Сум, агентлагийн  шинэлэг ажлын мэдээ нэгтгэх, тайлагнах

  Ø  Сумдын удирдлагуудын цугларалтыг улирал бүр, агентлаг, хэлтэс, ОНӨҮГ, байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгчийн уулзалтыг сар бүр зохион байгуулах

  Ø  Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах  /Албаны хүмүүсийн үйлчилгээ, баяр ёслол /

  Ø  Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт биелэлтийг гаргаж, ХШҮДАХ-т хүргүүлэх / Монгол Улсын хууль, УИХ-ын шийдвэр, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, УАБЗ-ийн зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэр/

  Ø  Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтийг тооцох

  Ø  “Зүтгэл-Итгэл -Сэтгэл” төсөл хэрэгжүүлэх

   

  5.         Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, ЗДТГ-ын дотоод ажил, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Баярмаа

  Ø  Аймгийн Засаг Даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг гаргаж ХШҮДАХ-т хүргүүлэх

  Ø  Аймгийн хэмжээний өргөдөл гомдлын тайланг нэгтгэн, ЗГХЭГ-т хүргүүлэх

  Ø  ЗДТГ-т цахим хэлбэрээр ирсэн санал гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /ЗД-ын нөөцөөс шийдвэрлүүлсэн/

  Ø  Засгийн газрын  1111 төв, аймгийн ЗДТГ-ын 70381111 төвд иргэдээс санал гомдлыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлэх, шийдвэрийг ОНХМХ-ээр сурталчлах, мэдээ тайланг нэгтгэн гаргах

  Ø  Аймгийн ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнг 2 жил тутамд тооцох

  Ø  ЗДТГ-ын жил, улирлын төлөвлөгөө гаргах, биелэлт, үр дүнг тооцож, тайланг нэгтгэн бичих

  Ø  Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод ажил / Байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилт, аппаратын хурал, цаг үеийн ажил/

  Ø  Аймгийн Засаг даргын  шийдвэрийн биелэлтийг гаргаж,  ХШҮДАХ-д хүргүүлэх

  Ø  Өдөр өнжүүлэх бүлгийг хариуцан ажиллуулах

  Ø  “Мэргэжил бүхэн сайхан” төсөл хэрэгжүүлэх

  6.         Олон улсын төсөл хөтөлбөрийн бодлого үйл ажиллагааг зохион    байгуулах, ЗДТГ-ын дотоод хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн- С.Нарантуяа

   

  Ø МУ-ын ЗГ-ын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын дагуу ЗДТГ-ын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох

  Ø Олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн зохицуулалт, судалгаа гаргаж, үр дүнг тайлагнах

  Ø  Аймаг орон нутгийн хөгжлийн онцлог, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн төсөл хөтөлбөрийг бичиж, гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай холбоо харилцаа тогтоох, аймагт хөрөнгө оруулах боломжийг нээх үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

  Ø Аймгийн үндсэн чиглэлээс хэлтэстэй холбоотой заалтуудын хэрэгжилт, биелэлтийг тооцож ХОХБТХ-т  хугацаанд нь хүргүүлэх

  7.         Аймгийн Засаг даргын туслах бөгөөд Засаг даргын зөвлөлийн хурал, хуралдааны бэлтгэл зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн  -  Б.Бадамнямбуусүрэн

  Ø  Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд  дэмжлэг үзүүлэх

  Ø  Аймгийн Засаг даргыг хуваарийн дагуу иргэдтэй уулзуулах ажлыг зохион байгуулж, гарсан санал хүсэлтийг шийдвэрлэх

  Ø  Тамгын газрын ажилтнуудын албан томилолтыг олгож бүртгэх, судалгаа гаргах

  Ø  Аймгийн Засаг даргын сум, байгууллагад ажилласан тэмдэглэл, ажил төрлийн хурал цуглаанд хэлсэн үг, албан тушаалтанд өгсөн үүргийн биелэлтэд хяналт тавих, хариу мэдээлэх

  Ø  Аймгийн Засаг дарга, хэлтэс, Тамгын газрын тамга, тэмдгийг хадгалах, ашиглалтад хяналт тавих

  Ø  Аймагт холбогдолтой Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийг бүртгэж, удирдлагууд, хэлтсийн дарга нарт танилцуулж, холбогдох хэлтэст хүргүүлэх

  Ø  Аймгийн Засаг даргын яамдын сайдуудтай байгуулсан гэрээний хадгалалт, хамгаалалт, хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах

  Ø  ЗД-ын зөвлөлийн хуралдаан,бэлтгэл зохион байгуулалт, гүйцэтгэл үр дүн, тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт

  Ø  ЗДЗ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилтийн тухай мэдээллийг хэвлэл мэдээлэл болон мэдээллийн цагаар танилцуулах

  Ø  Аймгийн ЗД-ын шийдвэрийг цахим хуудсанд байршуулж, ил тод байдлыг хангах

  Ø  ИТХТ-ийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэх

  Ø   ИТХ-ын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, биелэлтийг тооцож, ХШҮДАХ-д хүргүүлэх

  8.         Хэвлэл мэдээллийн ажилтан -  Ү.Тэмүүжин

   

  Ø  Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах хэвлэлийн бодлого тодорхойлж ажиллах

  Ø  Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ, түүний биелэлт үр дүнг тооцох / телевиз /

  Ø  Мэдээллийн ил тод байдал- Веб сайтыг хариуцан, Засаг дарга, ЗДТГ-ын ажлыг сурталчлан мэдээлэх

  Ø  “Төрийн сүлд” аяныг иргэд, төрийн байгууллагуудын дунд  өрнүүлэх

  Ø  Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах талаар аймгийн төлөвлөгөөний  биелэлт, хэлтэстэй холбоотой тайланг нэгтгэх

  Ø  Иргэдийн оролцоо, иргэдтэй харилцах ажлыг зохион байгуулах                          

  Ø  Тодорхой чиглэлээр судалгаа явуулж олон нийтийн санаа бодлыг судлах, дүгнэх, удирдлагыг мэдээллээр хангах

  Ø  ЗДТГ-ын хөгжлийн цаг /урлаг, спорт, амралт, аялал, чөлөөт цагийн арга хэмжээг хариуцан зохион байгуулах/

   

  9.         Хэвлэл мэдээллийн ажилтан – Ө.Баттулга

  Ø  Цахим архивын бүрдүүлэлтийг хариуцан ажиллах

  Ø  Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны цахим сурталчилгаа /social network/

  Ø  Аймгийн ЗД, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой зураг авах, бичлэг хийх, архив үүсгэх

  Ø  Сүлд танхимын үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмж хариуцах

  Ø  Цахим хурлын бэлтгэл хангаж зохион байгуулах /ЗГ, сум /

  Ø  Сумдын цахим мэдээллийг хариуцах

  Ø  ФМ, радиотой гэрээ байгуулж, үйл ажиллагаагаа сурталчлан ажиллах

   

  10.      Хэвлэлийн ажилтан – Б.Болормаа

  Ø Төрийн дээд болон аймгийн ЗД-ын шагналын материалыг хүлээн авч боловсруулах, танилцуулах, уламжлах, шагнал гардуулах ажлыг зохион байгуулах

  Ø ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын биелэлт, хэлтэстэй  холбоотой тайланг нэгтгэх

  Ø Аймгийн болон, ЗДТГ-ын мэдээллийн товхимол гаргах

  Ø Агентлагийн цахим мэдээллийг хариуцах

  Ø Орон нутгийн сонинтой ажиллах, үйл ажиллагаа сурталчлах ажлыг хариуцах

  Ø Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын эх бэлтгэх, хэвлэлийг хариуцах

  11.      Бичиг хэргийн эрхлэгч - Т. Болор

  Ø  Баримт бичиг бүртгэх

  Ø  Хугацаатай баримт бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих

  Ø  Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих, журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулах

  Ø  Аймгийн ЗДТГ-ын өргөдөл гомдлын тайланг нэгтгэж гаргах

  Ø  Аймгийн ЗДТГ-аас дээд газарт болон сум орон нутагт явуулж байгаа албан бичгийг цахимаар болон шуудангаар хүргэж, хяналт тавих

  Ø  Архив албан хэрэг хөтлөлтийн жилийн тайланг гаргах

  Ø  Аймгийн ЗДТГ-ын номын сангийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллуулах

   

  12.      Оператор бичээч -  Ц.Галбаа

   

  Ø  Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан бичиг, АЗДТГ-ын даргын тушаал, албан бичиг болон бусад баримт бичгүүдийг зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн  стандартын дагуу шуурхай шивэх

  Ø  Төрийн нууц, байгууллагын нууцын тухай хуулийг  хэрэгжүүлэх, баримт бичгийн нууцыг чанд хадгалах, баримт бичгийн төслийг задруулахгүй байх

  Ø  Аймгийн ЗДТГ-ын болон хэлтсийн шаардлагатай бичиг баримтыг хэвлэх, олшруулах

   

  -------------000------------

Нийтэлсэн: 2017-11-12 00:00:00
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger