• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ

Аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн  А/23 дугаар тушаалын хавсралт

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ГАЗРЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ

 

 

Нэг: Нийтлэг үндэслэл

 

 1. Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс /цаашид Хэлтэс гэх/ нь Хууль зүйн Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын агентлагуудын харъяа аймаг дахь газар, хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж уялдуулан зохицуулах иргэдэд үйлчлэх, Засаг дарга, ЗДТГ-ын хуулийн зөвлөхийн үүрэг бүхий хэлтэс мөн.
 2. Хэлтсийн үндсэн зорилт нь: Тус хэлтэс нь нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа, эрх зүйн сургалт, иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулахын зэрэгцээ төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 3. Хэлтэс нь үйл ажиллагаандаа Монгол улсын Үндсэн хууль, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, төрийн албаны стандартууд, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журам, энэхүү дүрмийг мөрдлөг болгоно.
 4. Хэлтэс нь зохих журмын дагуу үйлдсэн тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл  хуудас хэрэглэнэ.

 

Хоёр: Хэлтсийн удирдлага зохион байгуулалт

 

 1.  Хэлтэс нь аймгийн ЗДТГ-ын үндсэн бүтцэд багтаж, Хууль зүйн яам, Архивын  ерөнхий газраас мэргэжил арга зүйн чиглэл авч ажиллана.
 2.  Хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүдийг аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар томилж, чөлөөлнө.
 3.  Хэлтсийн орон тоо, цалинг хууль тогтоомжид нийцүүлэн аймгийн Засаг даргатай зөвшилцөж аймгийн ЗДТГ-ын дарга тогтооно.
 4.  Хэлтэс дэргэдээ архивын тасагтай байна. Архивын тасаг нь дотоод үйл ажиллагаандаа мөрдөх дүрэмтэй байж болно.
 5. Хэлтсийн албан хаагчдыг ажилд томилж чөлөөлөх асуудлыг хэлтсийн дарга, Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран судалж, Засаг даргад танилцуулан Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэн гаргасан стандартуудыг үндэслэн аймгийн ЗДТГ-ын дарга шийдвэр гаргана.
 6. Хэлтсийн дарга, менежер нь ЗДТГ-ын дарга, ерөнхий менежертэй үр дүнгийн гэрээ байгуулж, хэлтсийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулж, мэргэжилтнүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангаж, хяналт тавин, ажлаа Засаг дарга, тамгын газрын даргын өмнө хариуцан тайлагнана.
 7. Хэлтсийн дарга нь Хэлтсийн ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт гаргаж, ЗДТГ-ын даргаар батлуулан мөрдүүлнэ.
 8. Хэлтэс нь жил, сарын ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллана.
 9. Хэлтсийн мэргэжилтнүүд нь үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллаж, Гэрээний биелэлтийн явц байдлыг хагас жилээр Хэлтсийн даргад тайлагнаж, бүтэн жилээр дүгнүүлнэ.
 10. Архивын тасгийн гэрээт ажилтнууд Хэлтсийн даргатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллах бөгөөд өдөр тутмын удирдлагаар Архивын тасгийн дарга хангаж ажиллана.
 11. Хэлтсийн шуурхайг 7 хоног бүрийн даваа гарагт хийх бөгөөд 14 хоног тутам мэргэжилтнүүдийн хийсэн ажлын талаар мэдээлэл сонсож үүрэг даалгаврын биелэлтийн үр дүнг тооцно.
 12. Хэлтсийн зөвлөгөөнийг хагас жил тутам хийж хэлэлцсэн асуудлаар тэмдэглэл хөтөлнө.
 13. Хэлтсийн дарга нь хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах санал боловсруулж аймгийн ЗДТГ-ын даргын шийдвэр гаргуулна.

 

Гурав: Хэлтсийн үүрэг

 

3.1 Эрх зүйн хөтөлбөрийн биелэлт, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээ боловсруулахад оролцож, биелэлтийг тооцон дүгнэх.

3.2 Аймгийн Цагдаагийн газар, Хилийн цэрэг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Шүүхийн шинжилгээний алба, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхлэх алба зэрэг Хууль зүйн сайдын эрхлэх хүрээний орон нутаг дахь нэгжийн үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, ажлыг нь уялдуулан зохицуулах.

3.3 Аймгийн Засаг даргын захирамж, эрх зүйн шинжтэй бусад баримт бичгийн төсөл боловсруулахад оролцох, боловсруулсан төсөл хууль тогтоожид нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, виз, санал, дүгнэлт өгөх.

3.4 Сумдын Засаг даргын захирамж, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, албадын тушаалыг хянаж, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.

3.5 Хууль тогтоомж эрх зүйн баримт бичгийн бүртгэл, лавламжийн сан бүрдүүлж Засаг дарга болон түүний Тамгын газрын ажилтнууд, иргэдэд эрх зүйн актаар лавламж, зөвлөгөө өгч, сумдын ИТХ, Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт туслалцаа үзүүлэх.

3.6 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлд хяналт тавих.

3.7 Аймгийн Цагдаагийн газар, Хилийн цэрэг, Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх алба,  Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Шүүхийн шинжилгээний алба, Гадаадын иргэн, харъяатын албаны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

3.8 Сумд, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс албадуудаас иргэдийн дунд нийгмийн дэг журмыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, сахилга хариуцлагыг сайжруулах, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх  талаар зохиож байгаа ажлыг шалган зааварчилж, уг ажлын чанар үр нөлөө, арга хэлбэрийг сайжруулахад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, хамтарч ажиллах.

3.9 Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам хангах талаар аймгийн ГХУСАЗСЗ, Шүүх, Прокурорын байгууллага, төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах.

3.10 Хэлтсийн болон хууль, хяналтын байгууллагатай холбогдуулан иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэж, хариу өгөх, шийдвэрлүүлэхээр холбогдох байгууллагад шилжүүлэх.

3.11 Иргэдийн дунд сургалт сурталчилгаа явуулах, Засаг даргын тамгын газар, хэлтэс, албадуудын ажилтнуудын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт болон туслалцаа зөвлөмжөөр хангаж ажиллах.

3.12 Сумдын Засаг даргын тамгын газрын зүгээс үзүүлж байгаа нотариатын үйлчилгээг шалган зааварчилж нэгдсэн удирдлагаар хангах хувийн нотариатын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавих.

3.13 Оюуны өмч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах талаар эрх зүйн харилцааны асуудалд хяналт тавих, энэ талаар бусад байгууллагатай хамтран ажиллах.

3.14 Сумдын  ЗДТГ-аас зохиож байгаа эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажил болон хууль тогтоомжийн бүртгэл-лавламжийн сан бүрдүүлэлтийн ажлыг шалган зааварчилж, арга зүйн туслалцаа, зөвлөмжөөр хангах.

3.15 Орон нутагт оршин сууж байгаа гадаадын иргэдийн хаягын бүртгэлийн мэдээг нэгтгэн холбогдох арга хэмжээг авах.

3.16 Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах

3.17 Аймгийн төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

3.18 Хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд энэ дүрэмд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хууль тогтоомжид заасны дагуу зохих хариуцлага хүлээнэ.

 

Гурав: Хэлтсийн эрх

 

4.1 Хэлтэс нь эрх хэмжээнийхээ асуудлаар эрх зүйн баримт бичгийн төсөл боловсруулан ИТХ-ын Тэргүүлэгчид, Засаг дарга болон Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэх.

4.2 Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, албадуудыг аргачилсан удирдлагаар хангах асуудлаар хууль тогточомжид нийцээгүй шийдвэр, захирамжид хууль зүйн дүгнэлт гаргаж, өөрчлөх, хүчингүй болгох талаар санал бэлтгэх.

4.3 Сумдын Засаг даргын захирамжийг хянаж хууль зүйн дүгнэлт гарган, өөрчлөх, хүчингүй болгох талаар санал бэлтгэх.

4.5 Ажлын зайлшгүй шаардлагаар мэдээ, тайлан, тодорхойлолт, магадлагаа, тооцоо, судалгаа зэрэг баримт бичгийг холбогдох байгууллагын албан тушаалтнаас дүрэм журмын дагуу гаргуулж авах.

4.6 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хэлтэс, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, албадууд, аж ахуйн нэгж,  байгууллага, сумдын Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийн биелэлт, нийгмийн дэг журам хангах талаар хийж буй ажил болон иргэдэд үзүүлэж байгаа эрх зүйн үйлчилгээг шалган тусалж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх.

4.7 Аймгийн Засаг даргын гаргасан эрх зүйн баримт бичгийг хянаж, зөрчлийг арилгуулах.

4.8 Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, албадуудын даргын гаргасан эрх зүйн баримт бичгийг хянаж зөрчлийг арилгуулах.

4.9 Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулж хууль тогтоомжийг хэрэглэх асуудлаар санал, дүгнэлт гаргах.

4.10 Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний орон нутаг дахь нэгжүүдийн удирдах ажилтнуудын сонсгол мэдээллийг хэлтсийн зөвлөгөөнөөр хэлэлцэж, үйл ажиллагаанд нь үнэлэлт, дүгнэлт өгөх.

4.11 Захиргааны хэргийн урьдчилан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах

 

 

 

___________oOo____________

Нийтэлсэн: 2013-09-21 12:34:33
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger