• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДҮРЭМ

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын  даргын 2010                                    оны  06    дугаар  сарын  18 - ны  өдрийн 19  дүгээр  тушаалын хавсралт

                                                                                             

 

                      

АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДҮРЭМ

 

 

            Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

            1.1  Аймгийн Архивын тасаг нь / цаашид архивын тасаг гэнэ/ өөрийн үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан архивын тасгийн дүрмийг боловсруулж мөрдөнө. Энэхүү дүрэм нь аймгийн архивын тасгийн зорилт, чиг үүрэг, эрх, үүрэг, бүтэц орон тоог тодорхойлж, түүний үйл ажиллагаатай холбогдох харилцааг зохицуулна.

 

            1.2  Архивын тасаг нь үйл ажиллагаандаа  Монгол улсын Үндсэн хууль, Архивын тухай , Төрийн нууцын тухай, Төрийн албан ёсны хэлний тухай , Байгууллагын Нууцын тухай, Хувь хүний нууцын тухай, Захиргааны хариуцлагын тухай, Зохиогчийн эрхийн тухай хууль болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомж, эрхийн акт, Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар энэхүү  дүрмийг удирдлага болгон ажиллана.

 

            1.3 Архивын тасгийн үндсэн зорилт нь түүх эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой баримтыг цуглуулах, сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх, баримтыг зохих горимын дагуу хадгалах, тоо бүртгэл хөтлөх, эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сан байгуулах, архивын баримтыг нийгмийн хэрэгцээнд ашиглуулах, байгууллага, иргэдэд мэдээллээр үйлчлэх, төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх, цахим архив, цахим сан бий болгох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахад оршино.

 

            1.4 Архивын тасаг  нь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцэд хууль зүйн хэлтсийн харьяанд бие даасан эрх, үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

           

1.5 Архивын тасаг нь үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахын тулд тасгийн дарга бөгөөд улсын байцаагч, сан хөмрөгийн эрхлэгч, архивч, сэлбэн засагч гэсэн орон тоотойгоор ажиллана.

           

1.6  Архивын тасгийн дарга, сан хөмрөгийн эрхлэгч  нь хэлтсийн даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулна.

 

1.7 Архивын тасаг нь жил, улирлын төлөвлөгөөтэй ажиллаж ажлаа жил, хагас жилээр дүгнүүлнэ.

 

1.8 Архивын тасгийн дарга буюу улсын байцаагч нь тогтоосон загварын тамга, улсын байцаагчийн тэмдэг, үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэж тэдгээртэй холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана.

 

 

2

 

 Хоёр. Аймгийн Архивын тасгийн үүрэг

 

            2.1 Түүх, эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой архивын баримтыг цуглуулах, тэдгээрт сонголт, нягтлан шалгалт хийх

 

            2.2 Төрийн архивын сан хөмрөгийг улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёлын болон түүх, эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны ач холбогдолтой баримтаар байнга нөхөн бүрдүүлэх

 

            2.3  Архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтын тохиромжтой нөхцлийг хангаж зориулалтын байранд зохих горимын дагуу хадгалах

 

            2.4  Архивын баримтыг сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх

 

            2.5 Хосгүй үнэт, үнэт баримтыг нээн илрүүлж тэдгээрийн нөөц хувьтай болох

 

            2.6 Архивт хүлээн авсан баримтыг ангилах, төрөлжүүлэх, тэдгээрээр архивын хөмрөг байгуулах

 

            2.7 Тасгийн дэргэд Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссыг байгуулж, ажиллуулах

 

            2.8 Архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх, тоо бүртгэлийн баримт бичгийг цахим хэлбэрт оруулах,

 

            2.9 Архивын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүн, байршлыг нээн харуулсан мэдээлэл  лавлагааны сан бүрдүүлэх

 

            2.10 Архивын баримтыг ашиглуулах, байгууллага, иргэдэд архивын мэдээллээр үйлчлэх

 

            2.11 Хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх

 

            2.12  Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх

 

            2.13  Архивын баримтанд цахим хувь үйлдэж цахим архив байгуулах

           

2.14  Орон нутагт архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

            2.15  Архивын үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдох тайлан, мэдээг хуулийн хугацаанд гаргах

 

           

 

3

 

Гурав. Аймгийн архивын тасгийн эрх

 

            3.1 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, шалгах, буруутай этгээдэд зохих хариуцлага тооцох

 

            3.2 Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын баримтыг хуульд заасан  хугацаанд төрийн архивт шилжүүлэхийг шаардах

 

            3.3 Үзлэг шалгалтанд тасгийн дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын гишүүдийг татан оролцуулах

 

            3.4  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаатай холбогдох мэдээ, тайланг хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудаар гаргуулах

 

            3.5  Төрийн архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагын удирдлагын мэдээллийг аймгийн Засаг даргын зөвлөл болон                                                                                                                                                                                                                                                  хэлтсийн зөвлөгөөнөөр сонсож хэлэлцүүлэх

 

            3.6 Архивын баримт бичиг ашиглуулах журмын дагуу иргэдэд төлбөртэйгээр үйлчилнэ.

 

            3.7 Лавлагааны хураамжийн орлогыг архивын тасгийн үйл ажиллагаанд зарцуулна.

 

 

 

 

 

____________оОо______________

Нийтэлсэн: 2010-09-06 00:00:00
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger