• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2014 ОНЫ 5 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /2014-05-31/

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2014 ОНЫ 5 САРЫН

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

/2014-05-31/

 

2014 оны эхний 05 сарын байдлаар орон нутгийн орлого, санхүүжилт 37050914,9 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс 36077862,8 мянган төгрөгбуюу 97.4хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Орон нутгийн орлого тасарч байгаагийн гол шалтгаан нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийн санхүүжилт бүрэн орж ирээгүйтэй холбоотой.

/мян.төг/

Орлогынтөрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

1

Татварынорлого

2949253.8

3261771,0

307106.5

110.4

2

Татварынбусорлого

159517.1

208028.3

48511.2

130.4

3

Хөрөнгөхудалдсаныорлого

9500.0

48828.2

39328.2

514.0

4

Тусламжийнорлого

33932644

32564646

-1367998.0

96.0

 

Нийт

37050914.9

36077862.8

-973052.1

97.4

 

Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө гүйцэтгэл:

Орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөө 2949,2 сая төгрөг, гүйцэтгэл 3256,4 сая төгрөг буюу 110,4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

 /төгрөгөөр/

Үзүүлэлт

5 сарын төсөв /өссөн/

5 сарын гүйцэтгэл /өссөн/

Гүйцзөрүү /өссөн/

хувиар

002        НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН

37,050,914,900.0

36,077,862,812.0

-973,052,088.1

97.4

003            УРСГАЛ ОРЛОГО

3,108,770,900.0

3,464,388,542.9

355,617,642.9

111.4

004                ТАТВАРЫН ОРЛОГО

2,949,253,800.0

3,261,771,080.0

307,106,480.0

110.4

005                    Орлогыналбантатвар

2,058,864,300.0

2,162,323,182.4

103,458,882.4

105.0

006                        Хувьхүнийорлогыналбантатвар

2,438,022,600.0

2,541,426,246.4

103,403,646.4

104.2

007                   Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулалболонтэдгээртэйадилтгаххөдөлмөрэрхлэ

2,305,708,700.0

2,249,774,644.4

-55,934,055.6

97.6

008                            Үйлажиллагааныорлогын

67,162,000.0

253,624,090.4

186,462,090.4

377.6

009                            Хөрөнгийнорлогын

0.0

1,190,000.0

1,190,000.0

#DIV/0!

010                            Хөрөнгөборлуулсныорлогын

36,500,000.0

560,000.0

-35,940,000.0

1.5

013                            Бусадорлого

21,206,500.0

21,926,051.6

719,551.6

103.4

014                   Орлогыгньтухайбүртодорхойлохболомжгүйажил, үйлчилгээхувиарааэрхл

7,445,400.0

14,351,460.0

6,906,060.0

192.8

015                        Хувьхүнийорлогыналбантатварынбуцаанолголт (-тэмдэгтэй)

-379,158,300.0

-379,103,064.0

55,236.0

100.0

016                    Өмчийнтатвар

83,037,400.0

116,969,957.2

33,932,557.2

140.9

017                 Үлхөдлөхэдхөрөнгийналбантатвар

79,006,400.0

113,226,857.2

34,220,457.2

143.3

018                        Бууныалбантатвар

4,031,000.0

3,743,100.0

-287,900.0

92.9

021           Автотээврийнболонөөрөөявагчхэрэгслийналбантатвар

268,315,100.0

278,620,919.0

10,305,819.0

103.8

022                    Бусадтатвар (төлбөр, хураамж)

485,532,000.0

698,446,221.4

212,914,221.4

143.9

023                        Улсынтэмдэгтийнхураамж

110,087,700.0

126,797,207.6

16,709,507.6

115.2

024                        Газрынтөлбөр

89,740,000.0

114,676,704.0

24,936,704.0

127.8

025                            Газрынтөлбөр

87,965,000.0

78,908,560.0

-9,056,440.0

89.7

026         Дуудлагахудалдаасонгоншалгаруулалт

1,775,000.0

35,768,144.0

33,993,144.0

2015.1

027            Байгалыннөөцашигласнытөлбөр

263,524,300.0

317,886,459.0

54,362,159.0

120.6

028                            Ойннөөцашигласнытөлбөр

247,112,300.0

277,123,300.0

30,011,000.0

112.1

029                   Анамьтнынөөцашигласнытөлбөр

150,000.0

8,856,300.0

8,706,300.0

5904.2

030                Ус, рашаанынөөцашигласнытөлбөр

15,322,000.0

31,272,659.0

15,950,659.0

204.1

031  Байгалийнургамлыннөөцашигласнытөлбөр

940,000.0

634,200.0

-305,800.0

67.5

032          Ашигтмалтмалаасбусадбайгалийнбаялагашиглахадолгохэрхийнзөвшөөрлийн х

870,000.0

50,000.0

-820,000.0

5.7

033     Түгээмэлтархацтайашигтмалтмалашигласнытөлбөр

17,515,000.0

3,456,000.0

-14,059,000.0

19.7

034                        Бусадтатвар, хураамж

1,920,000.0

72,726,240.8

70,806,240.8

3787.8

035             Хогхаягдлынүйлчилгээнийхураамж

55,380,000.0

62,853,610.0

7,473,610.0

113.5

036                ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

159,517,100.0

208,028,262.9

48,511,162.9

130.4

037                        Хувьцааныногдолашиг

3,000,000.0

2,450,519.0

-549,481.0

81.7

038                        Түрээсийнорлого

0.0

197,030.0

197,030.0

#DIV/0!

039               Төсөвтбайгууллагынөөрийнорлого

18,693,000.0

18,693,000.0

0.0

100.0

040                        Хүү, торгуулийнорлого

137,824,100.0

176,610,316.9

38,786,216.9

128.1

041                        Бусадорлого

0.0

10,077,397.0

10,077,397.0

#DIV/0!

043            ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО

9,500,000.0

48,828,240.0

39,328,240.0

514.0

044                        Хөрөнгөборлуулсныорлого

9,500,000.0

48,828,240.0

39,328,240.0

514.0

045            ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО

33,932,644,000.0

32,564,646,029.0

-1,367,997,971.0

96.0

046        Улсынтөсвөөсавсансанхүүгийндэмжлэг

8,057,000,000.0

8,057,000,000.0

0.0

100.0

047     Тусгайзориулалтыншилжүүлгээссанхүүжих

21,448,844,000.0

21,448,844,000.0

0.0

100.0

048      Ороннутгийнхөгжлийннэгдсэнсангийнорлогыншилжүүлэг

4,426,800,000.00

3,058,802,029.0

-1,367,997,971.0

69.1

 

Орон нутгийн орлогоос тасарсан орлого:

Үзүүлэлт

5 сарын төсөв /өссөн/

5 сарын гүйцэтгэл /өссөн/

Гүйцзөрүү /өссөн/

хувиар

007                   Цалин, хөлс, шагнал, урамшуулалболонтэдгээртэйадилтгаххөдөлмөрэрхлэ

2,305,708,700.0

2,249,774,644.4

-55,934,055.6

97.6

010                            Хөрөнгөборлуулсныорлогын

36,500,000.0

560,000.0

-35,940,000.0

1.5

018                        Бууныалбантатвар

4,031,000.0

3,743,100.0

-287,900.0

92.9

025                            Газрынтөлбөр

87,965,000.0

78,908,560.0

-9,056,440.0

89.7

031  Байгалийнургамлыннөөцашигласнытөлбөр

940,000.0

634,200.0

-305,800.0

67.5

032          Ашигтмалтмалаасбусадбайгалийнбаялагашиглахадолгохэрхийнзөвшөөрлийн х

870,000.0

50,000.0

-820,000.0

5.7

033     Түгээмэлтархацтайашигтмалтмалашигласнытөлбөр

17,515,000.0

3,456,000.0

-14,059,000.0

19.7

037                        Хувьцааныногдолашиг

3,000,000.0

2,450,519.0

-549,481.0

81.7

048      Ороннутгийнхөгжлийннэгдсэнсангийнорлогыншилжүүлэг

4,426,800,000.00

3,058,802,029.0

-1,367,997,971.0

69.1

 

Орон нутгийн орлогоос давж биелсэн орлого:

Үзүүлэлт

5 сарын төсөв /өссөн/

5 сарын гүйцэтгэл /өссөн/

Гүйцзөрүү /өссөн/

хувиар

008                            Үйлажиллагааныорлогын

67,162,000.0

253,624,090.4

186,462,090.4

377.6

013                            Бусадорлого

21,206,500.0

21,926,051.6

719,551.6

103.4

014                   Орлогыгньтухайбүртодорхойлохболомжгүйажил, үйлчилгээхувиарааэрхл

7,445,400.0

14,351,460.0

6,906,060.0

192.8

015                        Хувьхүнийорлогыналбантатварынбуцаанолголт (-тэмдэгтэй)

-379,158,300.0

-379,103,064.0

55,236.0

100.0

016                    Өмчийнтатвар

83,037,400.0

116,969,957.2

33,932,557.2

140.9

017                 Үлхөдлөхэдхөрөнгийналбантатвар

79,006,400.0

113,226,857.2

34,220,457.2

143.3

021           Автотээврийнболонөөрөөявагчхэрэгслийналбантатвар

268,315,100.0

278,620,919.0

10,305,819.0

103.8

022                    Бусадтатвар (төлбөр, хураамж)

485,532,000.0

698,446,221.4

212,914,221.4

143.9

023                        Улсынтэмдэгтийнхураамж

110,087,700.0

126,797,207.6

16,709,507.6

115.2

026         Дуудлагахудалдаасонгоншалгаруулалт

1,775,000.0

35,768,144.0

33,993,144.0

2015.1

027            Байгалыннөөцашигласнытөлбөр

263,524,300.0

317,886,459.0

54,362,159.0

120.6

028                            Ойннөөцашигласнытөлбөр

247,112,300.0

277,123,300.0

30,011,000.0

112.1

029                   Анамьтнынөөцашигласнытөлбөр

150,000.0

8,856,300.0

8,706,300.0

5904.2

030                Ус, рашаанынөөцашигласнытөлбөр

15,322,000.0

31,272,659.0

15,950,659.0

204.1

034                        Бусадтатвар, хураамж

1,920,000.0

72,726,240.8

70,806,240.8

3787.8

035             Хогхаягдлынүйлчилгээнийхураамж

55,380,000.0

62,853,610.0

7,473,610.0

113.5

038                        Түрээсийнорлого

0.0

197,030.0

197,030.0

#DIV/0!

040                        Хүү, торгуулийнорлого

137,824,100.0

176,610,316.9

38,786,216.9

128.1

041                        Бусадорлого

0.0

10,077,397.0

10,077,397.0

#DIV/0!

044                        Хөрөнгөборлуулсныорлого

9,500,000.0

48,828,240.0

39,328,240.0

514.0

 

Татварын орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл /Сумаар/

/мян.төг/

Байгууллагыннэрс

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

1

Àëàã-Ýðäýíý

15514.4

26922.1

11407.7

173.5

2

Àðáóëàã

11224.0

22455.0

11231.0

200.1

3

Áàÿíç¿ðõ

23980.2

44742.1

20761.9

186.6

4

Á¿ðýíòîãòîõ

12439.4

24950.5

12511.1

200.6

5

Ãàëò

13622.7

30783.0

17160.3

226.0

6

Æàðãàëàíò

18189.3

14848.9

-3340.4

81.6

7

Èõ-Óóë

6912.0

29780.2

22868.2

430.8

8

Ðàøààíò

25971.0

32286.1

6315.1

124.3

9

Ðýí÷èíëõ¿ìáý

10021.5

33704.5

23683.0

336.3

10

Òàðèàëàí

25541.0

33088.3

7547.3

129.5

11

Òîñîíöýíãýë

13513.0

22183.6

8670.6

164.2

12

Òºìºðáóëàã

16240.0

21912.3

5672.3

134.9

13

Ò¿íýë

16459.0

28500.0

12041.0

173.2

14

Óëààí-Óóë

13544.0

25410.8

11866.8

187.6

15

Õàíõ

9287.5

17198.5

7911.0

185.2

16

Хатгал

11250.0

19239.2

7989.2

171.0

16

Öàãààí-Óóë

17945.0

34919.5

16974.5

194.6

17

Öàãààí-¯¿ð

15802.0

16922.4

1120.4

107.1

18

Öàãààííóóð

5345.5

10370.4

5024.9

194.0

19

Öýöýðëýã

5604.4

5091.9

-512.5

90.9

20

×àíäìàíà-ªíäºð

14592.0

11732.4

-2859.6

80.4

21

Øèíý-Èäýð

3960.0

23544.1

19584.1

594.5

22

Ýðäýíýáóëãàí

23554.0

21256.4

-2297.6

90.2

23

̺ðºí

189290.0

143893.3

-45396.7

76.0

24

Аймаг

2429451.9

2566035.5

136583.6

105.6

Нийтдүн

2949253.8

3261771.0

312517.2

4638.8

Нийтэлсэн: 2014-06-12 12:49:30
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger