• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Санал авч байна.

МӨРӨН СУМЫН АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ

ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ЗААВАЛ ДАГАЖ МӨРДӨХ  ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

  1. Мөрөн сумын хязгаарлалтын бүсд оршин сууж байгаа иргэд, үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд агаарт үзүүлж буй нөлөөллөөс хамааран үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ахуйн хэрэгцээндээ энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө.
  2.  Журмыг Мөрөн  сумын Засаг даргын тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар шууд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулна.                                                                                                                                                                                                                         1.3. Агаарын чанарын төлөв байдлаас хамааран журамд зохих өөрчлөлт оруулж болно.

1.4. Журамд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно.

1.4.1.“Хязгаарлалтын бүс” гэж агаарын бохирдлыг бууруулах, агаарын чанарыг сайжруулах зорилгоор аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдөөс хурлаас тогтоосон бүсийн хил хязгаарыг.

1.4.2. “Агаарын чанар” гэж агаарын чанарын стандартад нийцэж байгаа эсэхийг илэрхийлэх агаарын физик, хими, биологийн цогц шинж чанарыг.

 

Хоёр. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний хүлээх үүрэг

Хязгаарлалтын бүсүүдэд харъялагдагдаж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, түр болон байнгын оршин суугч иргэд агаарын бохирдлыг бууруулахад дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

 

2.1. Хязгаарлалтын нэгдүгээр бүс:

2.1.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аж ахуй эрхлэхдээ агаарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс хамааран Агаарын бохирдлыг бууруулах салбар хороогоор дүгнэлт гаргуулж, сумын Засаг даргаас зөвшөөрөл авах.(агаарын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх заалт)  

2.1.2. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, барилга байгууламжиндаа агаарын чанарт сөрөг нөлөөлөлгүй техник, технологи, тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлж, агаарын чанарын стандартыг мөрдөж ажиллах. 

2.1.3. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд халаалтын сүүлийн үеийн, утаагүй техник технологи, тоног төхөөрөмж суурилуулж ашиглах, сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид бүртгүүлж тодорхойлолт гаргуулах.

2.1.4.  Халаалтын зуух ашиглан  үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд агаарт хаягдах бохирдолтыг бууруулах тоног төхөөрөмж суурилуулж, агаарын чанарын стандартыг мөрдөх.

2.1.5. Түр болон байнгын оршин суугч иргэд гэр, барилга байгууламж/хувийн орон сууц/-ийн дулаан  алдагдлыг багасгах зориулалттай барилгын материал, нэмэлт дулаалга, тоног төхөөрөмж хэрэглэх.

2.1.6. Иргэд ахуйн хэрэгцээндээ зөвхөн бүрэн шаталттай, сайжруулсан зуухыг ашиглалтын горимын дагуу ашиглаж, зуухны шаардлагыг хангасан түлш түлэх.   

2.1.7. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд орчны ногоон байгууламжаа хамгаалах, арчлах, өөрийн эзэмшиж, өмчилж авсан газартаа 5-аас доошгүй мод тарьж, ургуулах.   

2.1.8. Үнс, хог хаягдлыг зориулалтын цэг буюу битүүмжлэл сайтай саванд хийж түр хадгалж, зориулалтын үйлчилгээний автомашинаар тээвэрлүүлэх.

2.1.9. Өөрийн эзэмшлийн нүхэн жорлонд ариутгал, халдваргүйтгэлийг тогтмол хийж, орчинд эвгүй үнэр гаргахаас урьдчилан сэргийлэх.

2.1.10 Агаарын тухай хууль, дүрэм, журам, бохирдуулах бодисын хаягдлын стандарт, хэм хэмжээний шаардлагыг хангаж, мөрдөх. 

2.1.11. Мэргэжлийн байгууллага, сум, багаас зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд идэвхитэй оролцож, хөнгөлттэй олгосон зуух, халаалтын бусад эх үүсвэр, хөнгөлөлтийг зориулалтын дагуу гэрээ байгуулж ашиглах.

2.1.12. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйл ажиллагааны явцад агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлөх үзэгдэл бий болсон тохиолдолд энэхүү журмын 4.2-т заасан эрх бүхий этгээдэд үнэн зөв шуурхай мэдээлэх.

2.1.13. Үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд агаарыг хамгаалах талаар мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө авч ажиллах.

2.1.14. Агаарын тухай хууль тогтоомж, төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын шийдвэр, улсын байцаагч, хэсгийн ахлагчийн шаардлагыг биелүүлэх.

 

2.2. Хязгаарлалтын хоёрдугаар бүс:

 2.2.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аж ахуй эрхлэхдээ агаарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс хамааруулан Агаарын бохирдлыг бууруулах салбар хороогоор дүгнэлт гаргуулж, сумын Засаг даргаас зөвшөөрөл авах. (агаарын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх заалт)  

2.2.2. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, барилга байгууламжиндаа агаарын чанарт сөрөг нөлөөлөлгүй техник, технологи, тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлж, агаарын чанарын стандартыг мөрдөж ажиллах.

2.2.3. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд халаалтын сүүлийн үеийн, утаагүй техник, технологи, тоног төхөөрөмж суурилуулж ашиглах, Агаарын бохирдлыг бууруулах салбар хороонд бүртгүүлж, тодорхойлолт гаргуулах.

2.2.4. Агаарын чанарт сөрөг нөлөөгүй, утаа багатай, стандартад нийцсэн боловсруулсан түлш сонгон хэрэглэх.

2.2.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд орчны ногоон байгууламжаа хамгаалах, арчлах, өөрийн эзэмшиж, өмчилж авсан газартаа 5-аас доошгүй мод тарьж, ургуулах.  

2.2.6. Үнс, хог хаягдлыг зориулалтын цэг буюу битүүмжлэл сайтай саванд хийж түр хадгалах, тээвэрлэж зориулалтын цэгт хаях, зориулалтын үйлчилгээний автомашинаар тээвэрлүүлэх.

2.2.7. Өөрийн эзэмшлийн нүхэн жорлонд ариутгал, халдваргүйтгэлийг тогтмол хийж, орчинд эвгүй үнэр гаргахаас урьдчилан сэргийлэх.

2.2.8. Агаарын тухай хууль, дүрэм, журам, бохирдуулах бодисын хаягдлын стандарт, хэм хэмжээний шаардлагыг хангах.

2.2.9. Ажлын хэсэг, мэргэжлийн байгууллага, сум, багаас зохион байгуулж байгаа агаарын бохирдлыг бууруулах сургалт, сурталчилгааны ажилд идэвхитэй оролцох, бусдад танин мэдүүлэх, сурталчлах.

2.2.10. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйл ажиллагааны явцад агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлөх үзэгдэл бий болсон тохиолдолд энэхүү журмын 4.2-т заасан эрх бүхий этгээдэд үнэн зөв шуурхай мэдээлэх.

2.2.11. Үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд агаарыг хамгаалах талаар мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө авч ажиллах.

2.2.12. Агаарын тухай хууль тогтоомж, төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын шийдвэр, улсын байцаагч, хэсгийн ахлагчийн шаардлагыг биелүүлэх.

 

Гурав. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд хориглох зүйл

                 Хязгаарлалтын бүсүүдэд харъяалагдаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дараах зүйлийг хориглоно. Үүнд:

 

        3.1. Хязгаарлалтын нэгдүгээр бүс:

 

          3.1.1.  Сайжруулсан зуухнаас бусад зууханд түүхий нүүрс түлэх.

          3.1.2. Хаягдал зүйлс, амьтны сэг, дугуй, нийлэг уут, хуванцар,  ашигласан тос, масло, хог хаягдал зэрэг зориулалтын бус бусад түлш түлэх.

          3.1.3. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хуучирсан технологитой нам даралтын уурын зуух, агаарын чанарын стандартыг хангаагүй техник, технологи, тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх, ашиглах.

          3.1.4. Агаарын бохирдлыг бууруулах салбар хорооны дүгнэлтгүйгээр бохирдуулах бодис гаргадаг, физикийн сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг агаарын бохирдлын томоохон эх үүсвэр ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх.

          3.1.5. Техникийн нөхцөл, галын аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй цахилгаан халаах хэрэгсэл ашиглах.

          3.1.6. Хөнгөлттэй олгосон зуух, бусад халаалтын эх үүсвэр, дулаалгын материал, хөнгөлөлтийг зориулалт бусаар ашиглах, бусдад дамжуулах, худалдаалах.

          3.1.7. Хатуу, шингэн хог хаягдлыг зориулалтын бус цэгт хаях, хөрс, орчинг бохирдуулах,  ил задгай шатаах, устгах.

          3.1.8. Хавар, намрын улиралд гудамж, хашаандаа хуучин өвс/борог өвс/ шатаах.

 

3.2. Хязгаарлалтын хоёрдугаар бүс:

 

          3.2.1. Хаягдал зүйлс, амьтны сэг, дугуй, нийлэг уут, хуванцар,  ашигласан тос, масло, хог хаягдал зэрэг зориулалтын бус бусад түлш түлэх.

          3.2.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хуучирсан технологитой нам даралтын уурын зуух, агаарын чанарын стандартыг хангаагүй техник, технологи, тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх, ашиглах.

          3.2.3. Агаарын бохирдлыг бууруулах салбар хорооны дүгнэлтгүйгээр бохирдуулах бодис гаргадаг, физикийн сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг агаарын бохирдлын томоохон эх үүсвэр ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх.

          3.2.4. Хатуу, шингэн хог хаягдлыг зориулалтын бус цэгт хаях, хөрс, орчинг бохирдуулах,  ил задгай шатаах, устгах.

          3.2.5. Хавар, намрын улиралд гудамж, хашаандаа хуучин өвс/борог өвс/ шатаах.

      

Дөрөв. Хязгаарлалтын бүсэд тавих хяналт

 

              4.1. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд Мөрөн сумын ЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтан, багийн Засаг дарга, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар хяналт тавина.

              4.2. Багийн  Засаг дарга нь өөрийн нутаг дэвсгэртээ агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, мэдээллийн сангийн өөрчлөлтийн тайланг жил бүрийн 10 дугаар сарын 20-ны дотор аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлнэ.

              4.3. Хязгаарлалтын бүс дэх багуудын хэсгийн ахлагч нь агаарын  бохирдлын хяналтын орон тооны бус байцаагч байх бөгөөд журмын хэрэгжилтэнд өдөр тутам хяналт тавьж ажиллана.

              4.4. Агаарын бохирдлыг бууруулах салбар хороо нь шинжилгээ, судалгааны дүнд үндэслэн агаарын чанарын төлөв байдлыг тодорхойлж, дүгнэлт гаргана.  

4.5. Агаар бохирдуулагч томоохон эх үүсвэртэй аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дотоод хяналтын болон холбогдох бусад тайлан, мэдээг “Агаарын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дахь хэсэгт заасны дагуу холбогдох албанд ирүүлнэ.

 

Тав.  Хязгаарлалтын бүс  дэх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад олгох урамшуулал

            5.1. Үртсэн болон бусад боловсруулсан шахмал түлшний нэг тонн тутмын үнийг зах зээлийн зарчмаар зохицуулалт хийж, хязгаарлалтын бүсээс хамааруулан хангалтыг зохион байгуулна.

     5.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн хэрэгцээнд зориулан нар, салхи, бусад сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, стандартад нийцсэн зуух, нам даралтын зуух, дулаалгын материал, цахилгаан болон хийн халаагуур тавьж, хэрэгцээгээ хангасан тохиолдолд бодлогоор дэмжиж, дэмжлэг үзүүлнэ.

    5.3. Агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд оршин суугч айл өрхүүдэд агаарын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1- 14.1.7-д заасан нөхцөл шалгуурыг хангасан тохиолдолд урамшуулал олгож болно.  

5.4.  Агаарын  бохирдлын хяналтын орон тооны бус байцаагчдад ажлын үр дүнгээр улирлын урамшуулал олгоно.

 

Зургаа. Хүлээлгэх хариуцлага

6.1. Тухайн агаар бохирдуулагч эх үүсвэрээс агаарт гаргаж байгаа бохирдуулах бодис, үзүүлж байгаа нөлөөлөл нь тогтоосон стандартаас хэтэрсэн, хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул учруулах нөхцөл байдал бий болсон нь тогтоогдсон тохиолдолд байгаль орчны болон эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч уг зөрчлийг арилгах хүртэл үйл ажиллагааг хязгаарлах буюу түр зогсоох;

            6.2. Энэхүү журмыг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд “Агаарын тухай” хуулийн 31 дүгээр зүйл, “Агаарын төлбөрийн тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх   

6.3. Журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй иргэд, аж ахуйн нэгж, орон тооны бус байцаагч нарт журамд заасан хөнгөлөлт, урамшуулал олгохгүй.

Санал авах утас: 88506946, 96836677, bayar_019@yahoo.com

Нийтэлсэн: 2015-05-01 09:45:23
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger