• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Санал авч байна.

Төсөл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ДАЛАЙ ЭЭЖ”  ХӨГЖЛИЙН САН БАЙГУУЛАХ, ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ,
ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

 

2015 оны ... дугаар сарын ... -ны өдөр         Дугаар ....            Мөрөн хот

 

 

Mонгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2”в”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсгийг үндэслэн аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус ...-р хуралдаанаас  ТОГТООХ нь:

 

  1. “Далай ээж” хөгжлийн сан байгуулах, эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах  журмыг хавсралтаар баталсугай.
  2. Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /А.Эрдэнэбаатар/, Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгоны захирагч /Б.Ганбаатар/, Ханх сумын Засаг дарга /н.Дамдин/ нарт үүрэг болгосугай.
  3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн дарга /Д.Цогтоо/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                                         Т.БОЛДБААТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны ... дугаар
                                                                                              тогтоолын хавсралт


 

“ДАЛАЙ ЭЭЖ”  ХӨГЖЛИЙН САН БАЙГУУЛАХ, ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ
 БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ

  

  Нэг.  Зорилго

 

1.1  Хөвсгөл нуурыг хамгаалах, аялал жуулчлалын таатай орчинг бий болгох, Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгон, Ханх сумдыг хөгжүүлэхэд жуулчдын оролцоог нэмэгдүүлэх

 

Хоёр. Сангийн хөрөнгийн эх үүсвэр

 

2.1  Сангийн хөрөнгийг дараах эх үүсвэрээс бүрдүүлнэ:

2.1.1 Хөвсгөл нуурын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт ирсэн дотоод, гадаадын жуулчин тус бүрээс 3000 /гурван мянган/ төгрөгийн хураамж авна.

2.1.2 Дотоод, гадаад жуулчдын хандив, дэмжлэг

2.1.3 Жуулчны бааз, аялал жуулчлалын үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдээс орох орлого

2.2 Сангийн хөрөнгийг төвлөрүүлэх:

2.2.1 Сангийн хөрөнгө бүрдүүлэх албан тушаалтныг Хатгал тосгоны Захирагч, Ханх сумын  Засаг даргын  шийдвэрээр томилж гэрээ байгуулан ажиллана.

2.2.2 Хураамж хураах маягтыг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс хариуцна

2.2.3 Сангийн хөрөнгийн өдөр тутмын хяналтыг Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын алба, Ханх сумын  Засаг даргын тамгын газар өдөр тутмын хяналт тавина

2.2.4 Алаг-Эрдэнэ, Ханх суманд оршин сууж байгаа иргэн, албан томилолтоор явж байгаа албан тушаалтнаас хураамж авахгүй.

 

Гурав. Сангийн зарцуулалт

 

3.1. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эрх үүрэг:

3.1.1. Аймгийн Засаг даргаас санал болгосон тухайн онд хийгдэх ажлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэх.

3.1.2. Тайлант хугацаанд хийгдсэн ажлуудын гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлан мэдээ, сангийн үйл ажиллагааны үр дүнг авч хэлэлцэх, зөвлөмж шийдвэр гаргах

3.1.2 Үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх

3.2. Аймгийн Засаг даргын эрх үүрэг:

3.2.1. Тухайн онд сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын жагсаалтыг Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгон, Ханх сумын иргэд, төрийн бус байгууллагуудаар хэлэлцүүлэн эрэмбэлж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд санал болгоно

3.2.2 Сангийн хөрөнгийг хуваарилахдаа Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгон, Ханх сумын орлого төвлөрүүлэлтийн байдлыг харгалзан ялгавартай тогтооно

3.2.3. Тайлант хугацаанд хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл, тайлан мэдээ, сангийн үйл ажиллагааны үр дүнг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулж холбогдох арга хэмжээг авах.

3.2.4. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих

3.2.5. Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн дагуу хөтлөх

3.2.6 Үр дүнг, олон нийтэд мэдээлэх

 

3.3 Алаг-Эрдэнэ сумын Хатгал тосгоны захирагч, Ханх сумын Засаг даргын эрх үүрэг:

3.3.1 Сангийн хөрөнгө төвлөрүүлэх албан тушаалтнуудыг томилон гэрээ байгуулж, ажиллах боломжоор хангах

3.3.2 Тухайн онд хийгдэх ажлуудын жагсаалтыг иргэд, төрийн бус байгууллагуудаар хэлэлцүүлэн аймгийн Засаг даргад уламжлах

3.4.3 Хураамж төвлөрүүлэх албан тушаалтан нь гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй нь нотлогдвол ажлаас нь чөлөөөлж, өөр албан тушаалтныг томилно.

 

Дөрөв. Сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт

 

5.1. “Далай ээж” сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудыг төлөвлөхдөө дараах чиглэлийг харгалзан үзнэ:

5.1.1. Хөвсгөл нуурын хог хаягдал, хөрсний бохирдлыг бууруулах

5.1.2. Хөвсгөл нуур орчмын байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

5.1.3. Хатгал тосгон, Ханх сумдын төв суурин газруудын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх

5.1.4. Байгаль орчинд ээлтэй эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

5.2. Шалгуур үзүүлэлт:

5.2.1 Хүрэх үр дүн, зорилт нь тодорхой байх;

5.2.2.Тухайн ажлыг хэрэгжүүлэх явцад учирч болзошгүй эрсдлийг бодитой тодорхойлсон, эрсдлийг даван туулах талаар тусгасан байх;

5.2.3. Ажлын байр нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байх.

 

 

Зургаа.Сангийн хөрөнгийн зарцуулалтанд

тавих хяналт

 

6.1 Сангийн зарцуулалтад аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга, иргэд, төрийн бус байгууллага, төрийн хяналтын чиг үүрэг бүхий байгууллагууд хяналт тавина.

6.2 Сангийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан гэм буруутай албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцно.

 

 

 

 

____о0о____ 

 

  Санал авах:    И-мэйл bayar_019@yahoo.com,
                                        Гар утас 88506946, 96836677
                Факс: 70383283 
 

Нийтэлсэн: 2015-09-06 15:22:33
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger