• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ÀÐÕÈ ÑÎÃÒÓÓÐÓÓËÀÕ ÓÍÄÀÀÃÀÀÐ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ ÝÐÕÝËÄÝà ÒÓÑÃÀÉ ÇªÂتªÐªËÒÝÉ ÀÆ ÀÕÓÉ ÍÝÃÆÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ
¹ хэсэгчилсэн № Ñóìûí íýð  ÀÀÍ, õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé öýãèéí íýð /¿éë àæèëëàãààíû òºðºë/ Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн îâîã íýð, óòàñ   Регистр Тусгай зөвшөөрлийн № ¯éë àæèëëàãààíèé ÷èãëýë  Òóñãàé çºâøººðºë îëãîñîí çàõèðàìæèéí äóãààð, îãíîî   Òóñãàé çºâøººðëèéí ñóíãàëòûí äóóñàõ õóãàöàà   Òóñãàé çºâøººð ëèéã ò¿òãýëç¿¿ëñýí îãíîî  Òóñãàé çºâøººð ëèéã ò¿òãýëç¿¿ëñýí õóãàöàà  Òóñãàé çºâøººðëèéã ñýðãýýñýí îãíîî  Òóñãàé çºâøººðëèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîñîí îãíîî 
1 1 Àðáóëàã "Хийтийн гол" х¿нсний дэëã¿¿ð Äàøçýâýã ̺íõ-Ýðäýíý  95934499 ÐÁ67041711  253 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.12 À/128.1.02 2014.05.12        
2 2 "Æàðãàëàíò-Ýõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàòàà Øèð÷èí  99509160  ÐÁ70073112 427 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-I-10 2014.12.31        
3 3 "Èäýð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàâààíÿì Ýðäýíý-Î÷èð    177 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02    201-I-29 2015.07.02        
4 4 "Äàëàé áàÿí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ìÿãìàðäîðæ Äàâààñ¿ðýí    234 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.29-íû À/227-1-11 2013.07.29        
5 5 "Äàëàé -Ýýæ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Õàø÷óëóóí Àäèëáèø    225 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.29-íû À/227-1-12 2015.07.29        
6 6 "Ìàíäàë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Á.Áàÿíáààòàð    64 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.12 À/128.1.02 2014.05.12        
7 7 "Áàÿíáóóðàë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàò÷óëóóí Àìàðæàðãàë  ÐÁ79092765 278 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29 À/130.1.26 2013.04.29        
8 8   "Òîñîíñ¿ìáýð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øàãäàðñ¿ðýí Ýðäýíýáèëýã  ÐÁ67100613 634 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.14 2014.11.25        
9 1 Àëàã-Ýðäýíý "Ìàíõàí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Äàðüñ¿ðýí Æàíöàí  ÐÀ63081510 113 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-5 2015.04.29        
10 2 Áàÿí-ªíäºð -2 õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áààñàíæàâ Áÿìáàöîãò 98388080 ÐÀ63123013 109 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2008.03.05 À/52.1.01 2014.03.05        
11 3 Îðãèë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáî Ò¿ìýíáàÿð ÐÀ71051415 518 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.02. 17À/40.I.05  2014.02.17        
12 4 "Öàõèð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áààñàíæàâ Áÿìáàöîãò  98388080 ÐÀ63123013 172 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02    201-I-60 2015.07.02        
13 5 "Àëòàðãàíà" çîîãèéí ãàçàð  Äàðüæàâ Äóëàìæàâ  ÑÞ64081107 365 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2010.07.01 À/258.I.28 2014.07.01        
14 6 "Èäýð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëóâñàíãîìáî Äàâõàðáàÿð   523 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17 À/40-1-26 2014.02.17        
15 7 Æàðãàëàí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Âàí÷èíñ¿ðýí Ï¿ðýâñ¿ðýí  ÐÀ72101900 641 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25   À-153-I-01 2015.06.25        
16 1 Õàòãàë òîñãîí  "Á¿ðýíõààí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Ø. Äóëàìãàà   98204086 ÐÀ72032366 101 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29 2015.04.29        
17 2 "Îðãèë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Èøäîðæ Áóðìàà      ÐÕ56103008 17 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29      130-I-14 2015.04.29        
18 3 "Öàõèð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò. Îòãîí÷èìýã   98649301 ÐÕ70042403 61  212 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02  À/201-1-14      2015.04.29        
19 4 "Áàÿëàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×. Íàðàíòóÿà    98186868 ÐÕ74021704 221 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02  À/201-1-18    2015.07.02        
20 5 "Öàãààí÷óëóóò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð   Òîãòîõ  Áàòáàÿð  98221789 ÐÕ69081512 310 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010 02.05      À/40-1-06    2014.02.05        
21 6 "Óëç-1" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Á. Áàòáèëýã    98669840 ×Á71081676 237 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.29    À/227-1-02 2015.07.29        
22 7 "Äàëàé-ýýæ" õ¿íñíèéäýëã¿¿ð  Á. Ýíõçàÿà   98026789 ÐÕ89050505 204 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàààãààð ¿éë÷ëýõ  2009.07.02       À/201-1-17 2015.07.02        
23 8 "Æàâõëàí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ã. Ãàëçàÿà   98388808 ÐÕ65021312 200 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02  À/201-1-16 2015.07.02        
24 9 "Æàâõëàí" Çîîãèéí ãàçàð   Ã. Ãàëçàÿà  ðõ65021312 98388808 98643646 ÐÕ65021312 65 Ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2009.04.29 2015.04.29        
25 10 "Àçòàé àëõàì" Õ¿íñíèé äýã¿¿ð  Ï. Ñàíñàðìàà 93152553 ÐÏ73100704 432 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31                À/464-I-09  2014.12.31        
26 11 Àðâèí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàìñ¿ðýí Æàðãàëñàéõàí  ÐÕ67060314 548   2012-05.07    À/142-1-03  2014.05.07        
27 12 "Íàíæèí Õàòãàë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Í. Òóÿà   93045656 ÐÎ80111169 397 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  À/353-I-02 2010.10.01 2014.10.01        
28 13 "Ñîíãîëò" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×. Ãàìáàãàà    570 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02      2015.07.02        
29 14 "Ýìò-Îðãèë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ø.È÷èíõîðëîî  98629378 ÐÕ49083013 192 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02   А/201-1-22  2015.07.02        
30 15 "Ýðäýíýñ" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò. Ýðäýíýáàÿð 98612965 ÐÕ67031817   Ñîãòóóðóóëàõ óíäàààãààð ¿éë÷ëýõ  2009.07.02       À/201-1-15    2015.07.02        
31 16 "Îä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ã.Ãýðýëöîëìîí   98603125 ÐÕ61091522 202 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.02.07  À/201-1-19 2015.07.02        
32 17 "Àãàð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ß. Ëõàãâàöýöýã   98008099   207 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 G/201-1-21 2015.07.02        
33 18 "Ìèøýýë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ì. Áàòñàéõàí  98380555 ÐÕ80121116 297 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 2013.11.24        
34 20 "Ö¿íöýýëýé õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Àëòàíãýðýë Áÿìáàäóëàì 98380044 ÐÝ55120967 560 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07 À/142-1-04 2014.05.07        
35 21 "Óìàðäûí çîãñîîë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàÿðìàãíàé Íÿìõàíä    434 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-I-08  2014.12.31        
36 22 ĺë㺺í" Çîîãèéí ãàçàð  Ï¿ðýâæàâ Áàòòóëãà  ÐÕ64082718 494 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2011.10.28 À/408.I.02  2013.10.28        
37 23 "Ýíõäàëàé" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàâàà Îþóí÷èìýã    512 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28    À/356-1-03 2013.10.28        
38 24 "Öàãààí-Óóë" êàôå  Ñýíãýäîî ×óëóóíáààòàð    561 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.05.07 À/142-1-02  2014.05.07        
39 25 "Öýýíý" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äýæèä Íÿìñ¿ðýí  ÖÃ68040424 597 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.03 2014.10.01        
40 26 "Óðàí äºø-9" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áÿìáàà Íàðàíæàðãàë ÐÕ79010102 651 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25  À/153-I-11   2015.06.25        
41 27 "Ìèøýýë" çîîãèéí ãàçàð  Îëçâîé Íÿìñ¿ðýí  ÐÏ86010501 649 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2013.06.25  À/153-I-11   2015.06.25        
42 28 "×ÊÀ" Áààð  Íÿìñ¿ðýí Òóÿà  ÐÎ80111169 599 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.10.01  À/265.I.05 2014.10.01        
43 1   "West-2" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×àäðààáàë Áàðñáîëä    205 Ñîãòóóðóóëàõ óíäààà õóäàëäàõ 2009.07.02           À/201-1-20   2013.07.02        
44 2 õàòãàë áààç "Тайга" кафе Íàðàíáààòàð Íÿìæàðãàë  ÐÕ83042410 558 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààî ¿éë÷ëýõ  2012.05.07 À/142-1-01  2014.05.07        
45 3 "Ашихай" çîîãèéí ãàçàð  Àøèõàé"  Ä.Áàòõóÿã ÐÄ5133076 233 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2009.07.02  À/201-1-34   2013.07.02        
46 4 "Äàëàé âàí" Çîîãèéí ãàçàð  Õºâñãºë ãåîëîãè ÕÊ    365 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2009.07.29  À/227-1-09  2013.07.29        
47 5 Ãóðâàí-Ýðäýíý" æóóë÷íû áààç "Ýðäýíý Çîîãèéí ãàçàð  Ëõàãâà Öýðýíäîðæ  ÐÞ55092711 ÐÞ55092711 571 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.07.03 À/217-1-06  2014.07.01        
48 6 Хºâñãºл усан зам çîîãèéí ãàçàð Õºâñãºë óñàí çàì ÕÊ   378 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2010.07.01 À/217-1-22  2014.07.01        
49 7 "Öýöýãñ"  Çîîãèéí ãàçàð  Øàãäàðñ¿ðýí Àãàð    366 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2010.07.01 À/258-1-31  2014.07.01        
50 8 "Òîéëîãò" Æóóë÷íû áààçûí Çîîãèéí ãàçàð  Õºâñãºë òðåéâýë ÕÕÊ ÐÄ 2626993 352 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàààãààð ¿éë÷ëýõ  2009.07.02           À/201-1-20  2013.07.02        
51 9 Äàëàé òóð" æóóë÷íû áààç Çîîãèéí ãàçàð  Ìîíòðåéâýë ÕÕÊ  ÐÄ 109397 300 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2009.07.29  À/227-1-08 2013.07.29        
52 10 "Õ¿äðýíò" çîîãèéí ãàçàð  Õ¿äðýíò ÕÕÊ   224 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2009.07.29  À/227-1-08  2013.07.29        
53 11 "Õºâñãºë ñàíò" áààçûí  çîîãèéí ãàçàð  "Ãîëäåí-Àëìîíä" ÕÕÊ Ãýöýíïèëæýý ̺íõáàò  ÈÁ69032716 598 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01    À/265.1.04 2014.10.01        
54 1 Õàíõ  Õàéðõàí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áóÿí-Îðãèõ Ñàðàíãýðýë   ÐÎ6712868 244 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29 À/130.I.34 2015.04.29        
55 2 Äîëîîí Óóë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×àäðààáàë Ýíõáîëä 88925844 ÐÝ70022712 306 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 À/361.I.9 2013.11.24        
56 3 Öîîõîð ìîðüò Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øàðõ¿¿ Îòãîíæàðãàë   ÐÎ74100462 302 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 À/361.I.8  2013.11.24        
57 4 Äýëãýðýõ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íàéäàíæàâ Òýðáèø  ÐÎ48060166 343 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13       À/142-I-09 2014.04.13        
58 5 Шанд" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æàìáà Íàðàíöýöýã  ÕË64051001 364 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 À/258.I.03 2014.07.01        
59 6 "Áàðáàðèñ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ì.Áààñàíáàò    349 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.12 À/128.1.06 2010.05.12        
60 7 "Ñàìî ñàðüäàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×óëóóí Áîëîðìàà    363 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 À/258.I.04 2014.07.01        
61 8 "Áàÿëàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò¿ìýíäýìáýðýë ̺íõòîëü    493 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28  À/356-1-04 2013.10.28        
62 9 "Òóðò á¿ðýíõààí" õîðøîîíû "Ìàñê" Õ/äýëã¿¿ð Ïóíñàëäóëàì Àíõöýöýã ÐÝ73102568 595 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01-     À/256.1.01 2014.10.01        
63 10 "Øàðãà ìîðüò" êàôå  Ò¿ìýí-ªëçèé Ñ¿ðýíõ¿¿ ÐÎ80061386 596 Ñïèòðèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01-     À/256.1.01 2014.10.01        
64 1 Á¿ðýí òîãòîõ  "Áàÿíäýëãýð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  úë㺺 Ãàíáîëä    433 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2010.10.01 À/353-I-07 2014.10.01        
65 2 Ò¿âøèí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàìáàñ¿ðýí Ýíõáàÿð  ÖÁ68041912 149 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.3 2014.03.05        
66 3 "Õóðìàñòûí çàÿà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íàðàíöýöýã Öýðýíáàäàì  ÐÝ81010326 217 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.05.12 128.I.07 2014.05.12        
67 4 Ýð÷èì õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Àãâààí Ò¿ìýíäýìáýðýë  ÐÃ64111101 91386588 9 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.04.29 2015.04.29        
68 5 Áàÿí Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàòìºíõ Áàòáîëä  ÀÞ70062310 246 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.29 À/227-1-04 2015.07.29        
69 6 Òàìèð Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Áàäàð÷ Äàâààñ¿ðýí  ÐÝ61081115 11 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.04.28  2015.04.28        
70 7 Àðâèí Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàâààñàìáóó ßíæìàà  РГ54051301 568 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07  G/142-I-17 2014.05.07        
71 8 "Ãýãýýí õ¿ñëýí" áààð êàðàîêå Ãîí÷èã Þìæèí  91275506 ÐÃ73123116 567 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.05.07  À/142-1-16 2014.05.07        
72 9 "Õºâñãºë õ¿íñ" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Г¿ржав Батчулуун   53190123 ÐÝ71112361 444 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22  А/284-1-17 2013.08.22        
73 10 Áóãàí ÷óëóó æóóë÷íû áààçûí áààð  ÿ÷¿ã¿òðåéä ÕÕÊ   235 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2009.07.29-À/227-1-05 2013.07.29        
74 11 "Áàÿíáóóðàë" Çîîãèéí ãàçàð  Õºâñãºë -Ýõ" ÕÕÊ   358 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2010.07.01 À/258-1-27  2014.07.01        
75 12 Óíäðàãà" Çîîãèéí ãàçàð  Ñýíãýæàâ Áàÿðáèëýãò  ÀÝ63060374 105 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2008.11.20 À/301-1-01 2014.11.20        
76 1 Áàÿíç¿ðõ  "Äàëàé ýýæ" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æèãæèä Òóнãàëàã  ÐÂ58021802 150 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-04 2015.04.29        
77 2 "Îðãèë"  õ/ äýëã¿¿ð  Ëõàìñ¿ðýí Áÿìáàæàâ    99900464 ÐÂ66010116 189 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02    201-I-26 2015.07.02        
78 3 Áîëîð õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàçàððàã÷àà Íàíñàëìàà  99503799 ÕÏ69021808 347 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 361-I-07  2013.11.24        
79 4 Äýëãýðìºðºí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áààòàð ̺íõ-Ýðäýíý  ÐÂ79041909 292 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24                361-I-05  2013.11.24        
80 5 Мандах нар" хүнсний дэлгүүр Лхагва Батбаатар    510 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2011.12.13А/408-I-02  2013.12.13        
81 6 "Áýëòýñ" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øàãäàðñ¿ðýí Àãàð  ÐÂ72112601 376 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 258.I.29  2014.07.01        
82 7 "Õàñ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ðàâäàíäîðæ Öýðìàà    296 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24       361-I-06  2013.11.24        
83 8 "Òýì¿¿í" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàìäèíñ¿ðýí Ò¿ìýíöîãò    566 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07- À/142-1-13 2014.05.07        
84 9 "Ìàíäàõ íàð" çîîãèéí ãàçàð  Ëõàãâàà Áàòáààòàð  ÐÂ78112319 586 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01  À/265.1.14 2014.10.01        
85 10 "ªðíºõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàãâàà ̺íõòºãñ ÐÞ72092605 648 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25  À/153-I-08   2015.06.25        
86 1 Ãàëò  "Øîíõîð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Èøâàíæèë Àìàðñàíàà ÐÄ64072813 12 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.28       À/130-I-36  2015.04.28        
87 2 "Èõ õàðãàíà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîíäîâ Ï¿ðýâäîðæ  ÐÄ72051837 13 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.28       À/130-I-40 2015.04.28        
88 3 "Ãóðâàíöàëóó" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàçàððàã÷àà Íàðàíöýöýã  ÐÄ61121403 271 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29      À/130-I-38 2015.04.29        
89 4 "Óëààí ÷óëóóò" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Èøâàíæèë Ãàíáààòàð 98389296 ÐÄ69121316 110 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.28    À/130-I-39 2015.04.28        
90 5 "Áàÿí-Óóë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×îéæèëæàâ Ëõàãâàñ¿ðýí ÐÄ71050804 414 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31  À/464-I-12 2014.12.31        
91 6 "Áèëýãò õàéðõàí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàìäèíñ¿ðýí ̺íõáààòàð  ÐÄ85091512 543 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17     À/40-I-09 2014.02.17        
92 7 ªãººæ" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîëãîðñ¿ðýí Áàòòºìºð  ÐÓ74060555 373 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 258.I.23 2014.07.01        
93 8 Èäýð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáîäîðæ Îþóí÷èìýã  РЭ68081204 326 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 À/361.I.10 2003.11.24        
94 9 "ªñºõ-Èðýýä¿é" áààð  Äîíäîâ Ï¿ðýâäîðæ  ÐÄ72051837 309 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.02.05            À/40-I-03 2014.02.05       2013.06.25-íû À/153 äóãààð çàõèðàìæààð öóöëàâ
95 10 ªñºõ çàÿà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Äîíäîâ Ï¿ðýâäîðæ  ÐÄ72051837 642 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-01 2015.06.25        
96 10 "Ãàëò-1" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàãòàð Áàëäîðæ  ÖÇ57060777 614 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.34 2014.10.01        
97 1 Ò¿íýë "Öàöðàë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íÿìûí Àëèìàà    99388138 ÐÌ55061001 6 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.28    130-I-10 2015.04.28        
98 2 Ýã - Ýýæ õ/ä  Íàâààí Äàøâàíäàí   ÐÝ44020273 172 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02    201-I-60 2015.07.02        
99 3 Хөх нуур хүнсний дэлгүүр  Батчулуун Төмөрбаатар  ÐÌ64011019 151 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-11 2015.07.02        
100 4 Îëîíáóëàã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ðàâäàí Æàðãàëñàéõàí  ÐÌ49050417 85 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 56.I.03 2014.03.13        
101 5 Î÷èðò  áààð  Òºìºðáààòàð Áóÿí-Óíäðàë  ÐÌ82022713 537 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.02.17    À/40-I-16 2014.02.17        
102 6 Îëîí áóëàã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ðàâäàí Æàðãàëñàéõàí             ÐÌ49051417 340 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13            À/ 142-I-03 2014.04.13        
103 7 Îðãèë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áààñàé Õóÿã   ÐË65010111 532 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.02.17 À/40.I.12 2014.02.17        
104 8 Áàÿíáóëàã  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ìàíç Ï¿ðýâäîðæ  95388181 ÐÌ67020111 83 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 56.I.04 2014.03.13        
105 9 "Áàÿí-Óëààí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äóëàì Ëõàãâàñ¿ðýí  ÐÌ70020819 574 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.07.03  À/217.II.07 2014.07.03        
106 10 Áàÿíáóëàã  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ï¿ðýâäîðæ Äàâààäîðæ    162 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02    201-I-59 2014.07.02        
107 11 "Àðâèí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ä.Õèøèãáàò   283 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 À/361.I.18 2003.11.24        
108 12 "ªã뺺" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàòæàðãàë Áàòíÿì      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28  À/356-I-01          
109 13 "Öýíãýë íóóð" áààð  Ëàìæàâ Öýðýíäîðæ    140 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.11.20 À/301-I-07 2014.11.20        
110 14 "Эг-Ээж-2" хүнсний дэлгүүр  Дашвандан Оюунчимэг РТ72062567 589 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  А/265.I.10 2014.10.01       I
111 15 "Мөрөн" хүнсний дэлгүүр  Төмөрбаатар Цэдэнсодном  РМ78032913 587 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  А/265.I.11 2014.10.01        
112 1 Òºìºðáóëàã  "Êàðàîêå áààð"  /æàðãàëàíò/ áààð  Áèëýãäýìáýðýë Àìàðæàðãàë  ÐË74073011 309 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.02.05            À/40-I-03  2014.02.05        
113 2 Óðàíäºø Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øàíæ Íàöàãäîðæ   ÐË66111217 539 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17    À/40-I-03 2014.02.17        
114 3 Ñàíò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñîäíîì Äàâààäîðæ  ÐË62091012 336 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13         À/ 142-I-10 2014.04.13        
115 4 "Äàøдэр÷èí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Ñîäíîì Äàâààäîðæ  ÐË62091012 350 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13    À/ 142-I-01 2014.04.13        
116 5 "Áàÿíç¿ðõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Á.Àìàðæàðãàë ØÆ69011979 412 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31  2014.12.31        
117 6 Äîíõîðáóëàã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàòäîðæ Äýëãýðñàéõàí  ÐË83093013 496 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.12.13      À/408.I.20 2013.12.13        
118 7 "Ýð÷èì"  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøáàëæèð ̺íõáàò  ÐË68082911 542 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17    À/40-I-27 2014.02.17        
119 8 "Äýëãýðýõ" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Àâèðìýä Õàäáààòàð    214 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02-À/201-1-08  2015.07.02        
120 9 "Íàðëàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàìáóó Ëõàãâàìÿäàã    242 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02-À/201-1-10  2015.07.02        
121 10 "Äàëàé-Ýýæ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Í.Áàÿðäàëàé    446 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22    À/284-1-18  2015.08.22        
122 11 "Õàéðõàí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð   ×. ̺íõ-ýðäýíý   41 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29  130.I.17 2015.04.29        
123 12 "¨ëò" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×. Äàâààñ¿ðýí     Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ             
124 13 "Èíåðöè" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ë. ̺íõáàÿð     Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ             
125 14 "Æàðãàëàíò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð   Áèëýãäýìáýðýë Ýíõæàðãàë  ÐË74073011 240 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02-À/201-1-10  2015.07.02        
126 15 "Îðãèë"õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøáàëæèð Äàíäàð    564 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07-À/142-1-08 2014.07.02        
127 16 "ÁºìẺëýé" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Àìàðáàÿñãàëàí Áàòòºð  ÐË88091911 602 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01   /265.1.13 2014.10.01        
128 1 Öýöýðëýã " Óÿíãà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Áàòìºíõ Áàñáèø   ÐÑ52072919 102 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-02 2015.04.29        
129 2 "Õèøèã" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äýìáýðýë Íàðàíãýðýë  ÐÑ59101612 68 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-01  2015.04.29        
130 3 "Íàðàí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ìèíòýâ Íàðìàíäàõ   ÐÑ64071312 229 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.29     227-I-07 2015.07.29        
131 4 Õÿìä õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñîäíîìïèëæýý ×èí÷óëóóí   88387760 ÐÑ77021619 529 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17    À/40-I-04 2014.02.17        
132 5 Äîøèíò õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ïýðýíëýé Ëõàãâàäîðæ  ÐÑ70092612 345 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13À/ 142-I-07 2014.04.13        
133 6 "Áèäíèé äýëã¿¿ð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîâ÷èíäîðæ Áàòáàÿð   ÐÐ73021272 351 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13 À/142-I-16  2014.04.13        
134 7 Òàõèëò Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãàëáàäðàõ Àëòàíøàãàé    531 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.02.17 À/40.I.27 2014.02.17        
135 8 ͺõºðëºë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×óëóóíáàò ÿíñýííîðîâ 99863460 ÉÒ60021503 555 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ 2012.05.07 À/142-1-15          
136 9 Äýëãýðýõ"õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàíæàà Àðèëä    176 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02    201-I-30 2015.07.02        
137 10 "òóëãà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äýëýã-Î÷èð Áàÿíæàðãàë  ÐÑ58072330 198 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02    201-I-31 2015.07.02        
138 11 "Óðàíäºø" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîîæèé Ñîäíîì 95804551 ÐÏ66012304 353 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 À/258-1-02  2014.07.01        
139 12 Áàÿí ç¿ðõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ö. Áÿìáàà   356 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 À/258-1-02 2014.07.01        
140 13 "ĺë" Êàðàîêå  ×óëóóíáààòàð Òýãøæàðãàë  ÐÑ76051005 556 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.05.07 À/142-1-15          
141 14 "Èõìºðºí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàìáóó Ñàðàí      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22  À/284-1-03          
142 15 "Íîìèí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð   Äîðæ Î÷èðæàâ  ÐÑ70091431 604 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.16 2014.10.01        
143   "̺íõºä -Îðãèëîõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Õàøáàò Ýíõñ¿ðýí  ÐÑ87041527 613 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.33 2014.10.01        
144 1 ×àíäìàíü-ªíäºð  "Õîñ-Ýðäýíý" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáî Íýðã¿é  ÐÒ67092977 325 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/56.1.19 2014.03.13        
145 2 "Àðèã" Êàôå  Õàíä Ýíõò¿âøèí  ÐÒ63013177 423 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-I-16 2014.12.31        
146 3 "Õºõ àðèã" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Çàÿà Íÿìñ¿ðýí    348 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.06.11  À/161-1-03 2014.06.11        
147 4 "Óðàíäºø" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íÿìæàâ Á¿ðýíòºãñ  ÐÒ68101878 465 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-I-28 2014.12.31        
148 5 "Òîñîí-ªíäºð îðãèë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Â. Òîñõ¿¿    289 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.29    À/227-1-06 2015.07.29         
149 7 "Áàòíÿãò-1" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Â. Ãýëýãáààòàð    396 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01 À/353-1-09 2014.10.01        
150 8 Õºõºº õîðøîî  Ä.Áàòòºìºð    351 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.10.20 À/270-1-01 2014.10.20        
151 9 Áàÿíáóëàã" çîîãèéí ãàçàð  Лхамс¿ðýí Öýâýëäîíäîã    222 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2009.07.02 À/201-1-27 2013.07.02        
152 10 "Õºâñãºë áóëíàé" çîîãèéí ãàçàð  Çàÿà Íÿìñ¿ðýí      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ             
153 11 Àëàãöàð Æóóë÷íû áààçûí Çîîãèéí ãàçàð  ÑÊÀÉ ÕÕÊ  ÐÄ 2608529 265 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.26 2013.09.07        
154 1 Öàãààí-¯¿ð  "Óÿëãàí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîðæãîòîâ Òóíãàëàã   131 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.04.07 À/76-1-6 2014.04.07        
155 2 "Òóëãà-1" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Çóíäóé Óðàí÷èìýã    144 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.04.07 À/76-1-07 2014.04.07        
156 4 Хангàé" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ламжав Батдэлгэр   288 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.29 À/227-1-03 2015.07.29        
157 5 "Áèäíèé äýëã¿¿ð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãàíáààòàð Ãàí÷èìýã    351 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13 À/142-1-16 2014.04.16        
158 6 "ªëçèéò" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàìñ¿ðýí Áàòæàðãàë    466 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.23    À/284-1-16 2015.08.23        
159 7 "Áàÿíãîë" áààð  Áààòàð Òóÿà  ÐÐ59101073 210 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ýõ  2009.07.02                À/201-I-13 2015.07.02        
160 1 Öàãààí íóóð  "Öàõëàé"  Õ¿íñíèé  äýëã¿¿ð  ̺íõáàò Òîãòîõäýìáýðýë   88388765 ÐÝ67050176 72 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-12 2015.04.29        
161 2 Ãóðâàí ñàéõàí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñîñîðáàðàì Îêòÿáðü      ÐÖ78110775 478 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28    À/356-I-05  2015.10.28        
162 3 Öàãààííóóð Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàìäàí Ëõàãâàñ¿ðýí  ÐÖ62122577 525 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17À/40.I.10 2014.02.17        
163 4 "Ñàðèã" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Î÷èð Öîãò-Ýðäýíý  ÐÖ71011175 115 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.04.07      76-I-05 2014.04.07        
164 5 ĺë㺺ííóóð õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Ìÿíäàë Áàòòîãòîõ 99643773 ÐÖ63061190 557 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07 À/142.I.22   557/559/ 2014.05.07        
165 6 "Цахлай-2" хүнсний дэлгүүр  Дамдинсүрэн Отгон-Оюун  РИ69051008 579 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  А/265.1.09 2014.10.01        
166 7 "Îëæàëûã òóð" áààð, êàðàîêå Ñîäîâ ªëçèéñàéõàí ÐÖ77121564 640 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2013.06.25  À/153-I-02   2015.06.25        
167 8 "Á¿æèí" êàôå Ñ.Íàðàí÷óëóó   656 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2013.06.25  À/153-I-17   2015.06.25        
168 1 Öàãààí-Óóë "Àãàð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Áóëãàí Íÿìæàâ  ÐÏ48052026 250 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    À/264-I-27 2015.04.29        
169 2 Цагаан-Уул" хүнсний дэлгүүр  Дамдинрагчаа Мөнх-Эрдэнэ  ÐÏ70060916 80 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    À/264-I-30 2015.04.29        
170 3 "Тосон" хүнсний дэлгүүр  Áàë÷èí Áààòàð   ÐÏ62042213 92 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    À/264-I-33 2013.09.07       худалдсан байна 2013.07 ñàðààð 
171 4 "Îðãèë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàâààñàìáóó ̺íõáàò         ÐÄ71032118 91 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    À/264-I-32  2015.04.29        
172 5 "Òýñèéí ãîë" Áààð  Æàäàìáà Äàëàéáàÿð  ÐÞ73032811 346 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.04.13            А-142-I-6 2014.04.13        
173 6 Урьхан 1 кафе Мягмаржав ̺нхбаатар  ÐÕ78062418 90 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.04.29            А- 130-1-31 2015.04.29        
174 7 "Êàðàîêå" áààð  Æàâ Íÿìäîðæ  ÐÅ58082373 317 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.02.05     À/40-1-01 2014.02.05       öóöëàãäñàí.
175 8 "Öîãò" áààð  Íÿì-Î÷èð Áàòñàéõàí   ÐÏ70020239 390 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.10.01  À/353-1-01 2014.10.01       2013.06.25-íû À/153 äóãààð çàõèðàìæààð öóöëàâ
176 9 "Òîñîí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ïýðýíëýé  Îþóíáàò    449 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22  À/284-1-04 2015.08.22        
177 10 "Áîãä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàâààæàâ Çîðèãò  ÐÑ74011917 645 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-05 2015.06.25        
178 11 Ñóïåðìàðêåò  À.Ëõàãâàäýìáýðýë  ÐÃ83031611 644 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-04 2015.06.25        
179 12 Öîãò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Í.Áàòñàéõàí  ÐÏ70020239 643 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-03 2015.06.25        
180 13 "Ýíõèéíáóëàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íàìíàí Àëòàíãýðýë  ÐÏ66112112 594 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  А/265.1.36 2014.10.01        
181 1 Èõ-Óóë "ªãººìºð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íÿìäîðæ Íàðàíöîãò  ÐÆ65121311 84 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-45 2015.04.29        
182 2 "Íîìèí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ï¿ðýâäîðæ Ýðäýíýáèëýã ÐÆ72031019 135 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-44 2015.04.29        
183 3 "Èõ-Óóë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ßäàæàâ ×óëóóíáààòàð  ÐÆ34051512 67 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-43 2015.04.29        
184 4 "Õºõìîðüò" çîîãèéí ãàçàð  Äóëàì Àìàðñàíàà ÐÆ60030112 239 Ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2009.04.29    130-I-41 2015.04.29        
185 5 "Ñýëýíãý"    çîîãèéí ãàçàð  Äîðæñ¿ðýí Áàòáàÿð  ÐÆ62042003 66 Ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2009.04.29    130-I-42 2015.04.29        
186 6 "Óíäðàõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íîõîéõ¿¿ Ëõàãâàäîðæ  ÐÆ71080216 419 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-I-13 2014.12.31        
187 7 "Äóëààíõààí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýðýíäîðæ Öýðýííàäìèä  ÐÆ53081011 445 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22 284.I.07  2015.08.22        
188 8 "Ýëáýã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Æàìñðàí Áóÿííýìýõ  ÐÝ67072308 457 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22 284.I.06 2015.08.22        
189 9 Áàÿí-ªíäºð" ñóïåð ìàðêåò  Àëòàíñ¿õ Ñàðàíãàðàâ  ÐÆ81040507 479 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22 284.I.05 2015.08.22       òºëáºð òºðèéí áàíêèíä òóøààñàí áàéíà. 
190 10 Àìèí ãóðâàí -Ýðäýíý õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñýíäýíñ¿ðýí Áàòäîðæ ÐÆ75052018 521 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.02.17À/40.I.17 2014.02.17        
191 11 Хотгойд õ¿нсний дэлг¿¿р  Раднаа Чулуунбат  ÐÆ60102210 338 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13   А-142-I-4 2014.04.13        
192 12 Тулга Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëóâñàíöýðýí Áàò-Ýðäýíý ×È57030216 403 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13   А-142-I-4  2014.04.08       òºëáºð áóðóó äàíñàíä îðñîí áàéíà. 
193 13 Ìàðãàä" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Áàëäàí Íÿìäàâàà  ÌÀ70092118 545 Ñïèðòèéí ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2012.05.07 142-I-11 2014.05.07        
194 14 Áàäàìëÿíõóà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Øàðàâäýìáýðýë Àðèóíæàðãàë ðæ65031608   549 Ñïèðòèéí ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2012.05.07 142-I-10 2014.05.07        
195 15 "Àëòàí-Îä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äî¸ääîðæ Íàðàíäàëàé    274 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.28 2015.07.02        
196 16 "Àñãàò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáî Ãàíòºìºð    228 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.29-íû À/227-1-01 2015.07.29        
197 17 "Ãýãýý" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Îðîñîî Äàâàà    497 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13-íû À/408.1.05  2015.12.13        
198 18 "Òàâàí-Ýðäýíý" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Âàí÷èí Ò¿ìýíáàÿð    565 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07-íû À142-I-09 2014.05.07        
199 19 "Саруул далх" хүнсний дэлгүүр  Санжаа Баярсайхан  РЭ62010715 600 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  А/265.1.06 2014.10.01        
200   "Баянзүрх" хүнсний дэлгүүр  Эрдэнэчулуун Пэрэнлэйдулам  РЖ81122015 582 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  А/265.1.06 2014.10.01        
201   "Õî¸ð-Óóë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáî Áààñàíäóëàì ÒÅ66102800 650 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-10 2015.06.25        
202 1 Óëààí-Óóë  "Íîìèí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ýðäýíý÷èìýã Øîîâäîð  ÐÍ74040569 48 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-25 2015.04.29        
203 2 "Àëòãàíà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äààðèéìàà ×èíáàò   99384313 ÐÍ77090590 96 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2009.04.29 130-I-23 2015.04.29        
204 3 "Àãàð ̺ðºí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æèãæèäñ¿ðýí Õà÷èí÷èìýã  ÐÍ70121989 413 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-I-15 2012.12.31        
205 4 "Áàÿíøàðãà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áààòàð Äîëæìàà   99507704 ÐÍ63090761 97 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2009.04.29 130-I-24 2015.04.29        
206 5 "Øèøãýä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ßäìàà ªëçèéáààòàð                ÐÝ60092417 60 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2009.04.29 130-I-22 2015.04.29        
207 6 "Áóÿí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ªâãèé ¯íýíáàò     99184192  ÐÍ71092970 59 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2009.04.29 130-I-21 2015.04.29        
208 7 "Îðãèë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äèñòàà ̺íõ-ªëçèé  ÐÍ63011474 286 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2009.11.24 361-I-20 2013.11.24        
209 8 "Óëàì-Îðãèõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàò-Î÷èð Äàâààäîðæ  ÐÍ61012870 359 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01  À/258-1-7   2014.07.01        
210 9 Íàéäâàð õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýíä Äàâààõ¿¿    406 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2010.10.01 À/353-1-08 2014.10.01        
211 10 "Õàí-Óóë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàëñàí áÿìáàöîãò  ÐÂ73063018 546 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2012.05.07-À/142-1-12 2014.05.07        
212 11 "SS" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàíæäàíñðàí Ñîäíîìáàçàð  ÐÞ65100516 638 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.13 2014.11.25        
213 1 Ýðäýíýáóëãàí "Îäîä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð ̺íõºº Àìàðæàðãàë  ÌÀ72030609 274 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.28 2015.07.02        
214 2 "Òýíãýð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàãâà Áÿìáàñ¿ðýí    99236167 ÐÔ60062468 45 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29 130.I.20 2015.04.29        
215 3 Наранмандал Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ßíæìàà Þðà  ÐÔ49020660 132 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 56.I.21 2014.03.13        
216 4 Эгийн -Ундрага х¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íÿìðàã÷àà Ýðäýíýäàëàé  ÐÔ68070975 119 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 56.I.22 2014.03.13        
217 5 Ýýæèéí áóÿí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íàìæèëìàà Ýðäýíýöýöýã    375 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 À/258-1-32  2014.07.01        
218 6 Îðãèë Çîîãèéí ãàçàð  Ãàíáàò ̺íãºíøàãàé 98626040 ÐÔ89051477 462 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2011.08.23    À/284-I-01 2015.08.23        
219 7 "Äàëàé -Ýýæ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äóëàìñ¿ðýí Äîðæõ¿ðýë   494 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13-íû À408-1-03 2013.12.13        
220 8 "Áàÿíãîë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øàðàâäàé Íÿìäîðæ   98657719 ÐÔ76042477 562 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07 à/142-1-06 2014.05.07        
221 1 Ðàøààíò  ªãººìºð-Óíäðàõ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×èìýäöýðýí Ýðõýìáàÿð            ÐÇ62050715 320 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах  2009.11.24 À/361.I.22 2013.11.24        
222 2 "Ñîëîíãî" áààð  Öàãààí Áàÿðõ¿¿    188 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ýõ  2009.07.02                À/201-I-11 2015.07.02        
223 3 "Ìè÷èä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýðýí-Îéäîâ Àëèìàà  ÐÇ70040306 376 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах  2010.07.01 À-258-1-34  2014.07.01        
224 4 "Ãýãýý" Áààð  Æàíöàíñýýì Õ¿ðýëáààòàð  ÐÇ72031713 370 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ýõ  2010.07.01  À/258-1-06         2012.07.03   À/217òîîò 
225   Ãýãýý õ¿íñíèé äýëã¿ð  Æàíöàíñýýì Õ¿ðýëáààòàð  ÐÇ72031713 114 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.06.11  À/161-1-02 2012.06.11       2012.07.03   À/217òîîò 
226 5 "Óíäðàõ" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×èìýäöýðýí Ýðõýìáàÿð     ÐÇ62050715 455 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах  2011.08.22   À/284-1-08 2013.08.22       2012.07.03   À/217òîîò 
227 6 "ªðºëò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×îéíäîí Íàðàíöýöýã    454 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах  2011.08.22   À/284-1-09 2015.08.22        
228 7 "Îä" áààð  À.Ýðäýíýòóÿà    464 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ýõ  2011.08.22   À/284-1-08 2015.08.22        
229 8 "Îðãèõ øèì" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøäîðæ ÿððàã÷àà  ÐÇ81032214 635 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.15 2014.11.25        
230 9 "Áóÿí õèøèã-Óíäðàõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàíãà Ýðäýíý÷óëóóí  ÐÇ67062015 637 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.17 2014.11.25        
231 1 Òîñîíöýíãýë "À÷ìàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàø Ëõàãâàñ¿ðýí  93132543 ÐÊ76042000 221 Ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2009.07.03 201.I.2 2015.07.02        
232 2 "Àëòàí÷óëóóò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áóÿíáàäðàõ Ãàíöýöýã       99381589 ÐÊ65010101 223 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201.I.06 2015.07.02        
233 3 "Ñàíò"  Öýðýíñ¿ðýí Îþóíöýöýã  50385353 ÐÊ670100305   Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/201-I- 2009.07.02 2015.07.02        
234 4 "Èõ ñýëýíãý"  ßí÷ààí Íàðàíöýöýã  99877483 ÐÊ57010203 165 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/201-I-04 2009.07.02 2015.07.02        
235 5 "Òàëûí óñ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàãâàäîðæ Ýðäýíýöýöýã  98653648 ÐÝ73050561 280 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 А/56.I.13   2014.03.13        
236 6 "ªëçèéò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íàíçàä Íàðàíáààòàð  99509937 ÐÕ81020511 378 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/258-I- 33 2010.07.01 2014.07.01        
237 7 "Ýíõæèí" áààð  Äàøäîíäîã Áÿìáàíîðîâ  ÐÝ84042126 179 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.2 2015.07.02        
238 8 "Õóðõèò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàäàìäîðæ Óëàìáàÿð  99034322 ÓÑ77012111 164 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02  À/201.I.7 2015.07.02        
239 9 "Öэнгэл" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñ¿õýý Ýðäýíýæàðãàë 99504488   468 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ    2011.10.28 À/356-1-06 2013.10.28        2011.10.28-íû À/356-ààð  ¹236
240 10 "Ìàíäóõàé" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð   Äàâàà Ëõàãâàñ¿ðýí  ÐÊ75010218 451 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22 à/284.I.14 2015.08.22        
241 11 Номин баар  Даваасамбуу Дамдин  ÐÊ79080731 538 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17           À/40-I-02 2014.02.17        
242 12 Òîñîí áàÿí -óóë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äóëàì Äàðüñ¿ðýí  ÐÊ63090107 540 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.02.17  À/40.I.11 2014.02.17        
243 13 ªëçèéò Êàðàîêå áààð  Íàíçàä Íàðàíáààòàð 99509937 ÐÊ81020511 461 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.08.22 à/284.I.15 2015.08.22        
244 14 "Ìàíäàë" áààð  ÄàâààËõàãâàñ¿ðýí    503 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13-À/408-1-04 2013.12.13        
245 15 "Áóÿíò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàâààñàìáóó Äàìäèí  ÐÊ79080731 588 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.12 2014.10.01        
246   "Îëîíáóëàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàø Ëõàãâàñ¿ðýí  93132543 ÐÊ76042000 580 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01   /265.1.35 2014.10.01        
247   "Áàÿí -Óëààí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàâàà Ï¿ðýâñ¿ðýí  ÐÈ72010600 636 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.16 2014.11.25        
248                        
249                        
250 1 Øèíý-Èäýð  "Ýðäýíý" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ðàâäàíáàçàð Ãàíáàò ðó63040418 ÐÓ63040418 409 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   2010.12.31 À/464-I-11  2012.12.31        
251 2 "Àëòàíáóìáàò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æ¿ãäýð Ñ¿ðýíõîðëîî  ÐÓ62032006 341 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/56.1.23 2010.03.13       2013.06.25-íû À/153-ð çàõèðàìæààð öóöëàâ
252   "ªñºõ íàðàí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàçàððàã÷àà Äààðèéìàà ÐÓ77032709 654 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-14 2015.06.25        
253   "Îðãèë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ïýë Îäãýðýë  ÐÓ66020209 620 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.12 2014.10.01        
254 1 Òàðèàëàí  "Ìèíè ìàðêåò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íÿìäàâàà Öîãòñàéõàí  ÐÉ72060214 411 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-I-05 2014.12.31        
255 2 "Öàõèóðò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øàãäàð Öîãáàäðàõ ÐÉ75032033 415 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-I-04 2014.12.31        
256 3 "Õýðýãëýý" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æàðãàë Ãàíáîëä  ÐÉ75102619 424 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-I-06 2014.12.31        
257 4 "Áàÿí-Îðãèë"  Êàôå Ñàíäàã-Î÷èð Áàòòóëãà  ÐÉ43100601 431 Ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  /ñóë àãóóëàìæòàé/  2010.12.31 À/464-I-07  2014.12.31        
258 5 "Åñºí -Îä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æàíöàíäîðæ Äàâààñ¿ðýí    63 ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29-íû 130-I-09 2015.04.29        
259 6 Îðãèë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð   Ë. Áàò÷óëóóí    82 ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05-À/52-1-06 2014.03.05        
260 7 Øèíý-Îðãèë ªñºõ Öýíãýëñàéõàí    400 ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01 À353-1-03 2014.10.01        
261 8 Øàíø   Óðòíàñàí      ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ             
262 9 "Òýíãýð" êàôå Ï¿ðýâäîðæ Áîëäáààòàð  ÐÈ72101215 456 ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.08.22 À/284-I-12 2015.08.22        
263 10 "Õ¿ëýã" ñóïåð ìàðêåò  Äàâààæàâ Áàÿðìàà  96659069 ÐÞ70110721 463 ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22 À/284-I-13 2015.08.22        
264 11 Áàò-Èòãýëöýë çîîãèéí ãàçàð  Óëàìáàÿð Àìãàëàíáàò  ÐÞ79101978 504 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.12.13-íû À/356.I.01 2013.12.13        
265   Çàãàë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æàìáàëøàðàâ Áààñàíõ¿¿  ÐÉ49082009 54 ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29  À/130.I.08 2013.04.29       2013.05.20-íû À/120
266 12 Сондор зîогийн газар  Равдан Саранхүү  91193482 ÐÉ82013103 541 Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх  2012.02.17                   А/40-1-13 2014.02.17        
267 13 Äýâøèë -2 õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Àäúÿà Õºâñãºëäàëàé           ÐÉ70125519 522 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.02.17À/40.I.15 2014.02.17        
268 14 "Çàãàë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàäàìöýðýí Áàòáàÿð  ÐÉ71041417 646 ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-06 2015.06.25        
269 15 "Íàéçóóä" áààð  Áàò-ªëçèé Ýðäýíý÷èìýã  ÐÉ74122339 647 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2013.06.25 À-153-I-07 2015.06.25        
270 1 Æàðãàëàíò  Òîñîí Õ/ äýëã¿¿ð Äîðæïàëàì Áàÿðñàéõàí    294 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 361.1.03 2013.11.24        
271 2 Áàÿí-Óóë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð   Öýðýíäýíäýâ Ò¿ìýíæàðãàë    287   2009.11.24 361.1.23 2013.11.24        
272 3 Æàðãàëàíò õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñóìúÿà Áàò-ªëçèé  ÐÅ81040162 291   2009.11.24 361.1.04 2013.11.24        
273 4 "Жаргал æèã¿¿ð" áààð  Æàðãàë æèã¿¿ð ÕÕÊ  ÐÄ5374324 382 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ýõ  2010.07.01               À/258-I-01 2014.07.01        
274 5 ªãººæ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýðýíäîðæ Æàâçàíæàâ    299 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 361.1.02 2013.11.24        
275 6 Èäýð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øóãàð Ýíýáèø   ÐÅ59032674 282 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 361.1.01 2013.11.24        
276 7 "Õàñ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò¿âäýíãèéí Áàÿðñàéõàí  ÐÅ58090171 430 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäààëàõ  2010.12.31 À/464-I-03 2014.12.31        
277 8 Äýýä õîíõ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáîäîî Áàòõóÿã  ÐÅ78011271 516 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.02.17 À/40.I.01 2014.02.17        
278 9 "Òàíû äýëã¿¿ð" Áààòàð Ãàíòºìºð   ÐÅ79071560 388 ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01 À/353-1-24  2014.10.01        
279 10 "Òýýë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ìàãñàðæàâ Ýíõáîëä  ÐÅ79050371 563 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07-À/142-1-07 2014.05.07        
280 11 "Òýýë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøçýâãý Áîëäáààòàð    430 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31  À/464.I.02 2014.12.31        
281 12 "Ìóñòàíã" êàôå                     
282 13 "Æàðãàëàíò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîëæèíæàâ Î÷ãýðýë  ÐÅ76062377 619 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01   /265.1.41 2014.10.01        
283 14 "Ìèíèé äýëã¿¿ð"   Õàòàíáààòàð  Ýíõçàÿà  ÐÅ94040504 89 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.01.13  À/12 2015.01.13        
284 1 Ðåí÷èíëõ¿ìáý  "Èõøàðãà" Õ¿íñíèé ä¿ëýã¿¿ð  Ä¿¿æèé Òóóë    428 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31  À/464.I.01 2014.12.31        
285 2 Ñàðüäàã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æèãæèäñ¿ðýã Ìèøèã  ÐÈ52101011 316 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.02.05 À/40.1.16 2014.02.05        
286 3 Õàëèóí Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áÿìáàæàâ Ëõàãâàäîðæ  ÐÈ78052410 533 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17 À/40.I.07 2014.02.17        
287 4 Ýðäýíý Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Òºìºð Áîëîðìàà       ÒÇ69103124 520 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   2012.02.17   À/40.I.06 2014.02.17        
288 5 "Îðãèëóóí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãýíäýíãîí÷èã Áàÿð  ÐÈ67052313 270 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/56.1.20 2014.03.13        
289 6 Àðñàéí ãîë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øàðàâ Ä¿¿æèé   ÐÈ41021032 232 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.25 2015.07.02        
290 7 Итгэл-1 Хүнсний дэлгүүр Жигжидсүрэн Баттогтох                 ÐÈ62022601 231 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.24  2015.07.02        
291 8 "ªãººìºð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîðæ Àðèóíñàéõàí    99503737 РЖ64072314 171 Ñïèòðèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02                À/201-I-12 2015.07.02        
292 9 Ñàðüäàã" æóóë÷íû áààçàä áààð   "Õºâñãºë Ëîîæ Ìåíåæìåíò" ÕÕÊ   332 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ýõ  2010.04.13   А-142-I-15 2014.04.08        
293 10 "Õèøèã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æ.Áóÿíòîãòîõ    453 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   2011.08.22  À/284-1-11 2015.08.22        
294 11   "Çîëîîò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øàðëóó Ï¿ðýâëîîâ    517 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   2012.02.17   À/40.I.08 2014.02.17        
    1-р баг                       
295 1 ̺ðºí                 1-ð áàã  "̺íõáóëàã" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Î÷èðõ¿¿ Áàò-Ýðäýíý  ÐÝ64080717 23 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-70  2015.04.29        
296 2 ̺ðºí                 1-5-01 Ìèøýýë  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ì. Äàìäèíñ¿ðýí  96385999 ÐÓ71092716 31 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.08 2014.03.05        
297 3 ̺ðºí                           1-10-23 Ò¿âøèíìàíäàë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ã. Ëõàãâàäóëàì  89194240 ÐÀ78032206 295 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 361.I.13 2011.11.24       2013.05.20-íû À/120
298 4 ̺ðºí                   1-18-04 Áàÿí-Óóë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàëõ Äàìáèé  ÐÝ44020156 318 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.02.05-íû À/40.11 2014.02.05        
299 5 ̺ðºí                1-23-01 Ýðäýíýä¿¿ðýã÷ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íÿòæàì Òºìºðñ¿õ  98196868 ÐÄ71081519 75 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.13 2014.03.05        
300 6 ̺ðºí                   1-36-01 Òàâàí -ýðäýíý õ/äýëã¿¿ð  Ìàíëàé Îòãîí  95505055 ÐÂ78121905 87 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 52.I.70 2014.03.05        
301 7 ̺ðºí                    1-39-01 Áàÿíöàãààí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàãâàëî÷èí Áàòñàéõàí  99503838 ÐÄ72061511 52 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.10 2014.03.05        
302 8 ̺ðºí Íèñýõ  Íèñýõ áóóäàë  Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íèñýõ    92 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13   А-142-I-12 2014.04.08        
303 9 ̺ðºí                  1-24-26 Á¿ðýí Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ïýðýíëýéäîðæ Òóÿà  ÐÝ61071305 380 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 258.I.23 2014.07.01        
304 10 ̺ðºí                  1-ð áàã "Õºâñãºë" Çîîãèéí ãàçàð  Äîëãîðñ¿ðýí Áààñàí÷óëóóí  99387859 ÐÄ76101400 572 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.07.03-À/217-1-01 2014.07.03        
305 11 ̺ðºí                 1-140-1 "Õàíá¿ðãýäýé" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîëãîðñ¿ðýí Àìàðæàðãàë    178 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.45 2015.07.02        
306 12 ̺ðºí                 1-ð áàã  "Òàðãàííóóð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äýìáýðýëäîðæ Ýíõáàÿð    262 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.03  2013.09.07        
307 13 ̺ðºí                   1-16à-1 "Àðâèí -Óíäàð õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×óëóóíáààòàð Íàðàíòóíãàëàã  ÐÞ82041669 575 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.07.03 À/217-1-02 2014.07.03        
308 14 ̺ðºí                      1-25-01 "Ýëñýí öàõèð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñîäíîì Öîãòãýðýë      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 361.I.17 2013.11.24        
309 15 ̺ðºí         1-38-01 "Çýýðãýíýò" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Òºðáàò Îþóíäàëàé    308 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.02.05 À/40.11.12 2014.02.05        
310 16 ̺ðºí            1-19-15 "Àëòãàíà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàäãàà Ýðäýíýáèëýã  ÐÉ64081612 108 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.06.11 À/161-1-04 2014.06.11        
311 17 ̺ðºí       1-15-01 "Ç¿¿íáàÿí" ìèíè ìàðêåò  Ýðäýíýáèëýã Ãàíòóÿà  ÅÏ82010701 581 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.19 2014.10.01        
312 18 ̺ðºí 1.25.25 "Ýõìºðºí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ׿ëòýì Ýíõáàò  ÐÔ65091378 585 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.22 2014.10.01        
    2-р баг                       
313 1 ̺ðºí  2.4.9 "Äýëãýðýõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Á¿ðýíòîãòîõ Áàòòîãòîõ    256 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.09  2013.09.07        
314 2 ̺ðºí 2.4.15 Ñýðòýí õ/ä Ìèøèã Áàòáàÿð  ÐÓ78040118 284 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 361.I.21 2013.11.24        
315 3 ̺ðºí                 2-11-14 "Ñ¿íäýð" õ¿íñíè é äýëã¿¿ð Áàÿòáàÿð Öýðýíäýæèä   ÐÓ68070109 106 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 52.I.72  2014.03.05        
316 4 ̺ðºí                2-29-01 Õýðëýí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Ëõà÷èí Ýðäýíý÷èìýã   ÐÝ63051507 28 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.14 2014.03.05        
317 5 ̺ðºí              2-23-01 "Òàéãà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ßäàì Ýðäýíýáóëãàí    272 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.02 2015.09.07        
318 6 ̺ðºí                2-31-18 "Áîãäõàéðõàí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Îðñîî Áàÿíìºíõ  ÐÏ87010211 576 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.07.03   À/217-1-03 2014.07.03        
319 7  Ìºðºí         2-3-13 "Ñàéõàí Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ìóíàà ̺íõáàò    281 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 361.1.12  2013.11.24       2012.07.03-íû À/217 òîîò 
320 8 ̺ðºí             2-1  "Ñýëýíãý" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàÿðàà Ãàíçîðèã    388 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01   À/353-1-11 2014.10.01        
321 9 ̺ðºí             2-25-18 "Òóðò" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Á.Ãàíòóëãà    448 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22  À/284-1-24 2015.08.22        
322 10 ̺ðºí           2-15-12 "Öîã -ªíäºð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàíàà Ãýíäýíñ¿ðýí    571 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07    À-142-1-24 2014.05.07        
    3-р баг                       
323 1 ̺ðºí ñóì              3-04-33 ªðãºí òýñ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãàíæóóð Ãàíõóÿã  ÐÑ64051210 248 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.05 2013.09.07        
324 2 ̺ðºí           3-6-12 Õ¿ñëýí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áîëä Íÿìäàëàé 88060730 ÐÝ85040811 489 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах  2008.03.05 À/52.1.20  2011.10.28 À/356-24 2014.03.05        
325 3 ̺ðºí                   3-17-10 " Õàëáàí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøäàìäèí Áàäàìäîðæ   98389398 ÐÓ57062730 264 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.03 2013.09.07        
326 4 ̺ðºí 3.20.12 Õèøèã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Òºìºðáààòàð Íàðàíáàò 99382560 ÉÞ71020235 181 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 264.I.44  2011.07.02       2013.06.25-íû À/153-ð çàõèðàìæààð öóöëàãäñàí
327 5 ̺ðºí ñóì 3-ð áàã  Óëààí-Îä õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøçýâãý Äàìáàà  ÐÝ45061512 266 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.08 2013.09.07        
328 6 ̺ðºí              3-ð áàã  Ýâ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Õàëòàð Áàÿðñàéõàí   ÐÝ66122512 311 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.02.05-íû À/40.15 2014.02.05        
329 7 ̺ðºí               3-20-20 "Õàéëàíòàé" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Àíèà Íàíäàâ  88387074 ÐÞ52022714 279 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28 À/356 2014.03.05       2013.05.20-íû À/120
330 8 ̺ðºí                3-18-20 "Òàâàí-Îä" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ¨íäîí Ãàäèíæèä   173 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201-1-43 2015.07.02        
331 9 ̺ðºí                3-26-07 "Ñàðóóëáóÿí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàãâàñ¿ðýí Àðèóíï¿ðýâ   168 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201-1-49 2015.07.02        
332 10 ̺ðºí               3-ð áàã  Íýìýí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áÿìáàæàâ ×èìýäöýðýí   ÐÝ62082410 130 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.12    2014.03.05        
333 11 ̺ðºí               3-1-22 "ĺ𺺠íóóð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàìáèé Óðòíàñàí      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13À/ 142-I-12 2014.04.13        
334 12 ̺ðºí                 3-11-23 "Ìè÷èä" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøäàìáà Àìðàà  ÐÝ66011413 438 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01  À/258-1-25 2014.04.13        
335 13 ̺ðºí                3-1  "Äàëàé-Ýýæ" ñóïåðìàðêåò  Ëààãàí Òýãøáàÿð    404 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01   À/353-1-10 2014.10.01        
336 14 ̺ðºí               3-1  "Õºâñãºë Òèòàíèê" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ªëçèé Ñîñîðáàðàì    405 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01   À/353-1-13 2014.10.01        
337 15 ̺ðºí       3-ð áàã  "Ìàðòèíà" Çîîãèéí ãàçàð  Íýìýí ÕÕÊ   174 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.09.26 À/250.1.05 2014.09.26        
338 16 ̺ðºí       3-20-12 "Åñºí-Ýðäýíý" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáîñ¿ðýí Äàãâàäîðæ   657 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-18 2015.06.25        
339 17 ̺ðºí       3-12-13 "Ñàíãèéí äàëàé" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàòñàéõàí Ãîìáîñ¿ðýí                   
    4-р баг                       
340 1 ̺ðºí              4-1-1 ĺë-4 Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ï¿ðýâ Ëõàãâà-Ýðäýíý ÐÞ73112137   125 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.62 2014.03.05        
341 2 ̺ðºí                  4-1-3 "Ǻºõèé" õ¿íñíèé ãýðýýò Ẻíèé äýëã¿¿ð  Äàâàà Ìÿãìàð  ÐÞ55121 437 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-30 2012.12.31 2014.12.31        
342 3 ̺ðºí                     4-1-21 Áóÿí-Óíäðàõ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ä.Ëõàìñ¿ðýíæàâ  ÐÝ72101690 187 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.51 2015.07.02        
343 4 ̺ðºí              4-2-01 Áàòõ¿ëýã Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æèãæèä Öàãààí÷óëóóí  99385215 Ðþ57121379 71 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.47 2014.03.05        
344 5 Мºðºí                  4-2-16 Íàéìàí õàëèóí Ẻíèé õóäàëäàà  Äàâàà Ìÿãìàð  Ðþ55121611   Ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   À/464-I- 30 2010.12.31 2012.03.05        
345 6 ̺ðºí                 4-7-01 Áàÿíáóóðàë Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàãâàà ªëçèéòºãñ 98286989 ÐÃ74073114 79 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах   2008.03.05 À/52.1.22 2014.03.05        
346 7 ̺ðºí               4-7-22 Õºãæèë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýäýí Ýðäýíýáàò                   99388672 ÐÕ60100513 277 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäаа худалдах 2008.03.05 À/52.1.26  2014.03.05        
347 8 ̺ðºí 4.10.23 ĺë -2 Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ï¿ðýâ Äàâààäîðæ   ØÆ67071777   Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.62 2014.03.05     2012.03.13 À/57 2014.03.05  
348 9 ̺ðºí              4-11.20 Õ¿äýð õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøæàìö Òºðáàäðàõ    99387007 Öä61092513 86 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29 130.I.57 2013.04.29 2013.05.20 А/120 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
349 10 ̺ðºí    04.15.1 "Øîíõîðò" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàãâàäîðæ Øèðýíäýâ  ÐÝ84121376 257 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.16 2013.09.07        
350 11 ̺ðºí                   4-ð áàã "Õ¿÷" êàôå Ãàëàé Áàò÷óëóóí    439 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.07.01 À/258.I.08  2014.07.01        
351 12 ̺ðºí               4-17-22 "×èíãèñ-3" Çîîãèéí ãàçàð  Áàäãàà Áàòáîëä  ÐÞ75022077 552 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.05.07 À/142.I.22  2014.05.07        
352 13 ̺ðºí  4.20.17 "Íàðàíáóìáàò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Òºðáàò È÷èííîðîâ   95330689 Ðþ53122009 252 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.07 2013.09.07        
353 14 ìºðºí                  4-ð áàã  Òóëãà õ/ äýëã¿¿ð Äàâààæàâ Áààñàííîðîâ  95389122 ÐÝ55032064 52 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.28 2014.03.05        
354 15 ̺ðºí                  4-20-21 Òýíãèñ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ¨íäîí Áàòæàðãàë ÈÞ70050316 ÈÞ70050316 42 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/56.1.15  2014.03.13        
355 16 ̺ðºí                 4-22-22 Á¿ðýíáóëàã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Ãýëýãïèë Áàÿðñàéõàí    99507989 ØÆ62111276 117 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/56.1.29 2014.03.13        
356 17 ̺ðºí                   4-3-18 "Áàðèëãà÷èí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàìáóó Ëõàãâàæàâ  ÐÝ61062102 394 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 258.I.23 2012.07.01 2013.05.20 А/120 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
357 18 ̺ðºí          4-13-01 "Çàãàë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøäàâàà Óíäðàõ  ÐÓ74042505 360 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 258.I.23 2014.07.01        
358 19 ̺ðºí          4-20-01 "Ìàíäàë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëóâñàíñîäîâ Íàðàíòóÿà    185 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.53 2013.07.02        
359 20 ̺ðºí        4-ð áàã  "Óíäðàì" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàéíæàðãàë ×óëóóíöýöýã      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.18 2013.09.07        
360 21 ̺ðºí              4-ð áàã  "̺ðºí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×îéæèëæàâ Óëàìáàÿð      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 À/258.I.08 2014.07.01        
361 22 ̺ðºí              4-19.01 "̺íõ-Îðãèëîõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãàíáîëä ̺íõ-Ýðäýíý   481 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28-À/356-1-15   2013.10.28        
    5-р баг                       
362 1 ̺ðºí   5-ð áàã  "Èõòýíãýð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Î÷èðáàò Äîðæï¿ðýâ ÐÝ65040314 154 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.11.20    301-I-05 2012.11.20 2013.05.20 А/120 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
363 2 ̺ðºí çàõ 5-ð  "Àíä-2" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãýëýãíÿì ¯ðæèíõàíä  99388666 ÐÝ63102807 441 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-25 2012.12.31 2014.12.31        
364 3 ̺ðºí   5-ð áàã  Èäýð -2 õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×îãñîìæàâ Òºìºðáààòàð    315 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах 2010.02.05 À/40.1.08 2014.02.05        
365 4 ̺ðºí çàõ 5-ð áàã  "ªñºõ-Èäýð" õ¿íñíèéä äýëã¿¿ð  ×îãñîìæàâ Òºìºðáààòàð  Ðä58122314 418 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-26 2012.12.31 2014.12.31        
366 5 Мºðºí   5-ð áàã  Îðãèë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøáàëæèð Áàòáàÿð   99091544 ÐË77082038 153 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.03.05 À/52.1.20  2011.10.28 À/356-47 2014.03.05        
367 6 ̺ðºí  "Ãóðâàíáóëàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëóâñàíäîðæ Ñîäíîìõèøèã    ÃÃ62082609 230 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-69 2015.04.29        
368 7 ̺ðºí 5.25.12. "Áèëã¿¿í òóëãà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ïóíöàã Áàòìºíõ  99389871 ÐÈ40021014 476 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28À/356.I.21 2013.10.28        
369 8 Мºðºí    5-34-01 Òýì¿¿ë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãàíõóÿã Ñàðàí÷èìýã                ÐÀ75092106 479 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28À/356.I.18 2013.10.28        
370 9 ̺ðºí   5-ð áàã  "World wine"  õ/ äýëã¿¿ð Âàí÷èã Îëäîõ                        ÐÝ57052217 329 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.09.26 250.I.01 2014.09.26        
371 10 ̺ðºí ñóì West  Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×àäðààáàë Áàðñáîëä  ÐÝ79041610 70 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.09.26 250.I.06 2014.09.26        
372 11 ̺ðºí  çàõ 5-ð áàã  "Äýëãýðýõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Á¿ðýíòîãòîõ Áàòòîãòîõ  ÐÝ71112814 256 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07  À/264.1.09 2013.09.07        
373 12 ̺ðºí                 5-ð áàã çàõ  Öàãààí÷óëóóò õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áààòàð Ýðäýíýöýöýã     469 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28  À/356.I.07 2013.10.28        
374 13 Мөрөн      5-р баг Ц/Уул  "Дэвшилт" хүнсний дэлгүүр  Ишжамц Бадарч  Ðþ67060417 509 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.12.13 À/408.I.19 2013.12.13        
375 14 Мөрөн  зах 5-р "Ирээдүй " зоогийн газар  Б. Чулуунбаатар   ÐÝ80020311 506 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.12.13 А/408-I-08 2015.08.22        
376 15 ̺ðºí               5-71-09 "Ðàøààíáóëàã" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ë. Áààñàíöýðýí    213 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.40 2015.09.07        
377 16 ̺ðºí              5-36-12 Áàÿí-ªíäºð õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãàíáîëä Ýðäýíýáàÿð  ÐÀ77060611 319 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.02.05 À/40.1.07 2014.02.05        
378 17 ̺ðºí              5-1-15 Æóãíàé Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ï¿ðýâæàâ Àþóøæàâ   98668046 ÓÕ70031315 152 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.35  2014.03.05        
379 18 ̺ðºí          5-2-01 Ôîðòóíà õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàâààæàâ Öàãààíáààòàð 99506070 ÐÝ66042171 137 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.33 2014.03.05        
380 19 ̺ðºí                   5-40-01 Áàÿí òýñ õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò¿ìýíäîðæ Ï¿ðýâäàãâà ÐÍ79012471 357 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 258.I.23 2014.07.01 2013.05.20 А/120 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
381 20 ̺ðºí               5-10-01 "Áàÿíõàíãàé" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áààñàíæàâ Áàò-Î÷èð    186 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.52 2015.09.07        
382 21 ̺ðºí             5-5-15 Èäýð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáîî Ãîí÷èãæàâ 88387606 ЦГ66051115 260 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.21  2013.09.07        
383 22 ̺ðºí        5-22-01 "Áàÿíäîîíî" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×îéæèííÿì ªíºðòóíãàëàã    298 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 À/361.I.14  2013.11.24        
384 23 ̺ðºí       5-36-12 Áàÿíáóëàã" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàðèí÷óëóóí Âàíäàíäîðæ    321 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах 2010.02.05 À/40.1.10 2014.02.05       öóöëàãäàí ýçýí  ººð÷ëºãäñºí 
385 24 ̺ðºí        5-ð áàã  "Áàÿíáóëàã" Ẻíèé òºâ  Áàÿñãàëàí Ãàíõ¿¿    383 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах 2010.10.01 À/353-1-04 2014.10.01        
386 25 ̺ðºí       5-43-05 "Òóëãà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Àþóø Îþóí  ×Æ63050524 305 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà худалдах 2008.04.07 À/76-1-04  2014.04.07        
387 26 ̺ðºí çàõ 5-ð áàã  "ªãººìºð" õ¿íñíèé Ẻíèé äýëã¿¿ð  Öýäýíñîäíîì Ãàíáàò  ÐÏ81121717 592 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.27 2014.10.01        
388 27 ̺ðºí çàõ 5-ð áàã  "ÂÅÑÒ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×àäðààáàë Áàðñáîëä  ÐÝ79041610 617 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ    2012.10.01   À/265.1.39 2014.10.01        
389 28 ̺ðºí          5-50-25 "Áóÿí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøäîðæ Äóëàìñ¿ðýí    58 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ    2008.09.26   À/250.1.08 2012.09.26       2012.10.01-íû À/265 òîîò çàõèðàìæ
    6-р баг                       
390 1 ̺ðºí    6-1-1 Èõýð õàéðõàí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîëãîðñ¿ðýí Îþóíáàíçðàã÷  ÐÝ69081485 24 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  130.0.72 2009.04.29 2011.04.29 2013.05.20 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
391 2 ̺ðºí 6-ð áàã  Øèíý ñàðàí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Âàíäàí Äàâààöýäýâ  93192610 ÐÇ67062619 480 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.23    À/284-I-09 2015.08.23        
392 3 ̺ðºí 6.11.01  "Ñàêóðà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æèãæèä Ãàíõóÿã      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 2015.07.02        
393 4 ̺ðºí   6-ð áàã  "Äîðãèî" Çîîãèéí ãàçàð  Áàò Äàâààäîðæ    88867699 ÐÝ50031615 251 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.13 2013.09.07        
394 5 ̺ðºí    6-17-01 "Õººíãº" õ¿íñíèé Äýëã¿¿ð  Æàâçàí Áàòòîãòîõ ÒÅ66033070 148 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/56.1.09 2014.02.05        
395 6 ̺ðºí   6-40-09 "Öýýíý " õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Êîëÿ Ýðäýíýáàÿð  ÐÝ79100171 206 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/56.1.18 2014.03.13        
396 7 Мºðºí    6-38-08 "Ïèðàìèä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøöýðýí Àëòàíöýöýã  ÐÝ62072008 226 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.43 2014.03.05        
397 8 ̺ðºí             6-30-01 "Ñàéõàí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàòæàðãàë Áàò-Ýðäýíý   199 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.38 2013.09.07        
398 9 ̺ðºí      6-34-01 "Õèøèã-1" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýíä Çîëáîî     190 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.54  2015.07.02        
399 10 ̺ðºí           6-26-12 "Ñîëîíãî" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàçàððàã÷àà Ñîñîðìàà    389 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-21 2014.10.01        
400 11 ̺ðºí       6-12-25  "Òîñîí-ªãººæ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Îä Áàòñàéõàí    551 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07  À/142-1-23 2014.05.07        
401 12 Мºðºí         6-ð áàã  "Õèéòèéí ãîë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãýíäýí Áàòáààòàð  ÐÁ68022818   Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.11.03 À/281 2014.09.26        
402 13 ̺ðºí       6-41-01 "Ñàÿòàí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàãâàà Öýíäðàã÷àà  ÐÝ55101561 609 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.29 2014.10.01        
    7-р баг                      
403 1 ̺ðºí                         7-ð áàã  "Òýñã¿í"  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàøçýâãý Íàðàíòóÿà  Ðþ62112401 182 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/52.1.52 2014.03.13        
404 2 ̺ðºí                       7-5-9 "Ç¿¿í íóóð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Í¿ðýíçýä Öîãòãýðýë 99385121 ÐÓ76080310 492 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28 À/356.1.09  2013.10.28        
405 3 ̺ðºí                         7-ð áàã  "Õàí-Óóë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Á. Öýðýíï¿ðýâ      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/56.1. 2014.03.13        
406 4 ̺ðºí                         7-18-14 "Òèòýì" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàíæñ¿ðýí Ýíõòóÿà  Ðþ61112201 50 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.48  2014.03.05        
407 5 ̺ðºí  "Çààí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Âèêòîð ªñºõáàÿð  ÐÆ81031628 420 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-22 2012.12.31  2014.12.31        
408 6 ̺ðºí                            7-ð áàã  "Àñèðà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð "ÌÒ Ìàðêåò" ÕÕÊ           98635465   57 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-73  2015.04.29        
409 7 ̺ðºí           7-ð áàã  Çàìçóóð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëóâñàíäàø Áîëîðìàà    201 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201-1-37  2015.07.02        
410 8 ̺ðºí                       7-ð áàã  "Äàëàé-Àìãàëàí" õ¿íñíèé äýë¿¿ð  Áèðàà Áàäàìæàâ  Ðþ62031809 25 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29     130-I-67 2015.04.29        
411 9 ̺ðºí                7-ð áàã  "Öýöýã" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñ. Áàÿñãàëàí   416 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-23 2012.12.31 2014.12.31        
412 10 ̺ðºí    7-ð áàã I õýñýã "Òýíãèñ" êàðàîêå áààð  Àþóøöýíä Ëõàìñ¿ðýí 99386574 Ðþ53100903 39 Ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  130.I.46 2009.04.29 2015.04.29        
413 11 ̺ðºí ñóì                7-05-10 ĺë㺺í õ¿íñíèé  äýëã¿¿ð  Ãîìáîæàâ Ãàëòáààòàð  Ðþ74120315 258 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.01 ¹ 258 2011.09.07 2013.05.20  А/120 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
414 12 ̺ðºí                        7-6-6 Òóëãà õ/ äýëã¿¿ð Ìÿãìàð ̺íõ-Ýðäýíý                ÐÝ66031430 208 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.09.26 250.I.07 2014.09.26        
415 13 ̺ðºí                          7-10-07 Õóæèðò õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýöýãìàà ¯íýíñàéõàí    500 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.12.13À/356.I.16 2013.12.13        
416 14 ̺ðºí    7-р баг 43-ын задгай  Èõ-Óðö áààð  Äîíäîâ Õ¿¿õíýý    521 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2012.02.17  À/40.I.05  2014.02.17        
417 15 ̺ðºí 7-ð áàã  Õºõ ÷îíî áààð  ×èëõààñ¿ðýí Áàòáàÿð   Ðþ64122106 81 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2008.03.05 À/52.1.53  2014.03.05        
418 16 ̺ðºí    7-27-07 Õèéìîðü. Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ì. Áÿìáà-Îòãîí 99508244 ÐÁ78112104 133 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.50  2014.03.05        
419 17 ̺ðºí    7-ð áàã  "Öàãààíãýð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ¨íäîíãîìïèë Áàòáàÿð  ÐÃ67071311 368 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 258.I.23 2014.07.01        
420 18 ̺ðºí    7-ð áàã  "Ñàëáàðò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ýíýáèø  Ýðäýíýáèëýã   169 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201-1-42  2015.07.02        
421 19 ìºðºí                7-ð áàã  Ìºíãºí íóóð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Õàëòàð Áààñàíöýðýí    401 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-06  2014.10.01        
422 20 ̺ðºí                7-16-16 "Óðàíìàíäàë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàìöàãäîðæ Ýíõáààòàð    393 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-12  2014.10.01        
423 21 ̺ðºí              7-17-19 "Ýð÷èì" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàðüæàâ Äîðæãîòîâ    384 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-14  2014.10.01        
424 22 ̺ðºí              7-8-01 "Õóäàã-Óíäðàà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æèãæèäñ¿ðýí Íàöàãáàäàì   410 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.12.31 À/464-1-17  2014.12.31        
425 23 ̺ðºí       7-19-01 "Ò¿âøèíáóÿíò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáîäîðæ Ýðäýíýáàò   473 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28-À/356-1-14  2013.10.28        
426 24 ̺ðºí       7-18-18 "Òóëãà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîëæèíæàâ Àäúÿàñ¿ðýí      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13-À/408-1-18 2013.12.31        
427 25 ̺ðºí        7-ð áàã Íį "Àëåéêà" Ñóïåðìàðêåò  Öýíäæàâ Ãàíòóÿà    519 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17  À/40.I.18 2014.02.17        
      8-ð áàã                     
428 1 ̺ðºí  Ì-Ñè-Ýñ äèñòðèþøèí    Ì-Ñè-Ýñ äèñòðèþøèí ÕÕÊ Õºâñãºë ñàëáàð    477 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28 À/356.I.17 2013.10.28        
429 2 ̺ðºí     8-ð áàã  "Äýëãýðìºðºí" äýí áóóäàë, áààð  Íàìäàã Ãýðýë÷óëóóí  Ðþ54092106 436 Ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   À/464-I- 19 2012.12.31 2014.12.31        
430 3 ̺ðºí    8-ð áàã  "Õîðãî" áààð Ëõàãâàà Ñîëüõ¿¿  Ðþ50032801 440 Ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   À/464-I- 27 2012.12.31  2014.12.31        
431 4 ̺ðºí    8-ð áàã  "Òýíõëýã" çîîãèéí ãàçàð  Äýìáýðýë Ýíõáààòàð  99039936 Öä64010711 421 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-18 2012.12.31  2014.12.31        
432 5 ̺ðºí           8-ð áàã  Àÿí÷èí  áààð  Áàâóóäîðæ Øèíýáàÿð  Ðþ81020571 88 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29 130.I.49  2015.04.29        
433 6 ̺ðºí 8-ð áàã  NISE Çîîãèéí ãàçàð  Äîëãîð Íÿìäîðæ  ÓÇ59100558 484 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.10.28  À/356.I.08 2013.10.28        
434 7 ̺ðºí 8-ð áàã  Õºâñãºë -Îþó Êàðàîêå Äàâàà Àëòàíõóÿã  Ðþ68021577 499 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.12.13 -íû À/356.I.10  2013.12.13        
435   Мөрөн 8-р баг  Øàíä õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ׿ëòýì Ãàëáàäðàõ  ÐÆ63012218 158 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.03.05   À/52.I.56  2014.03.05        
436 8 ̺ðºí 8-ð áàã  Íàðàí-Ýõ êàôå  Äóíãàðìàà ̺ðºí  ÐÝ71072805 364 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.07.01  À/258 1.16 2012.07.01       2012.07.03-íû À/217 äóãààð çàõèðàìæ
437 9 ̺ðºí    8-ð áàã  Наран-Эх " зоогийн газар, караоке Дунгармаа Мөрөн  ÐÝ71072805 508 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.08.22 À/284.I.19 2015.08.22        
438 10 ̺ðºí    8-ð áàã  ×èíãèñ áààð  Áàäãàà Áàò-Ýðäýíý  ÐÉ71020813 16 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2008.03.05 À/52.1.62 2014.03.05        
439 11 ̺ðºí    8-ð áàã  ªãººæ Áººíèé òºâ  Áàäãàà Áàò-Ýðäýíý  ÐÉ71020813 15 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.15  2010.03.05        
440 12 Мºðºí    8-ð áàã  Ãàí çàì õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ßäàìñ¿ðýí Îþóíãýðýë Ðþ62111101 137 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.33 2014.03.05        
441 13 ̺ðºí    8-ð áàã  Áàÿñãàëàí êàôå  Ýíõòóÿà ̺íõ÷èìýã    93122609 ÐÕ89060721 485 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.10.28 À/356.1.26 2013.10.28        
442 14 ̺ðºí    8-ð áàã  Äºë çîîãèéí ãàçàð  Ï¿ðýâ Îòãîí-Î÷èð  ðþ70021919 Ðþ70021919 103 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.03.05 À/52.1.68 2014.03.05        
443 15 ̺ðºí    8-ð áàã  Æàðãàëàí Çîîãèéí ãàçàð  Áºõñóóðü Ò¿âøèíæàðãàë ÐÝ89111506   327 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.03.05 À/52.1.61  2014.03.05        
444 16 ̺ðºí    8-ð áàã  ªð㺺 çîîãèéí ãàçàð  Òîãîî÷ Íÿìñ¿ðýí  98119349 ÐÝ57101562 112 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.03.05 À/52.1.65 2014.03.05        
445 17 ̺ðºí    8-ð áàã  ÌÅÐÑÈ" Çîîãèéí ãàçàð  Ìÿãìàðæàâ Îþóíãýðýë  ×Ç75051060 344 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2010.04.13          À/ 142-I-12 2014.04.13        
446 18 ̺ðºí    8-ð áàã  ¯ëýìæ  ìèíè ìàðêåò  Ëõàãâà Áàò-Ýðäýíý  ÐÂ67051811 125 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.62 2014.03.05        
447 19 ̺ðºí    8-ð áàã Õº-Õ¿íñ  Òýâõýí Õ¯Òºâ  Á. Ëõàãâàñ¿ðýí  ÐÞ60088316 43 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13    А-142-I-32 2014.04.08        
448 20 ̺ðºí    8-ð áàã  "Õºâñãºë õ¿íñ ÕÊ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Õºâñãºë õ¿íñ ÕÊ    157 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13    А-56-I-13 2004.03.13        
449 21 ̺ðºí              8-ð áàã  Õºâñãºë õ¿íñ"ÕÊ  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íàðàíòóÿà Ýíõñàéõàí ÐÝ62032701 156 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.71 2014.03.05        
450 22 ̺ðºí             8-ð áàã  "Õî¸ðõ¿¿" êàðàîêå áààð  Õî¸ð õ¿¿ ÕÕÊ  ÐÄ 4123174 285 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2009.11.24 361.I.11  2013.11.24        
451 23 ̺ðºí              8-ð áàã  "Õàíãàðüä" áààð  Äàøäýëýã Ï¿ðýâäîðæ  ÐÞ66081213 78 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2008.03.13   А-56-I-07 2014.03.13        
452 24 ̺ðºí               8-ð áàã  "Âàéò õàóñ" Áààð Ãýãýýí-Àíàð-Îä  ÕÕÊ  ÐÄ 4125436 372 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2010.07.01             А-258-1-11 2014.07.01        
453 25 ̺ðºí            8-ð áàã  "Îðãèë" êàðàîêå áààð Óñíàà Ìÿãìàðäîðæ  ÐÞ82010511 136 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2009.04.29   А-130-1-82 2015.04.29        
454 26 ̺ðºí       8-ð áàã  "Òóðò" áààð  Àþóøæàâ Ýðäýíýöýöýã    209 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2009.07.02 À/201-1-57 2015.07.02        
455 27 ̺ðºí    8-ð áàã  Áðåíä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãýëýãäîðæ Ýíõáîëä    269 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.18  2013.09.07 2013.05.20  А/120 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
456 28 Мөрөн      8-ð áàã  Ãðàíä çîîãèéí ãàçàð  Ãàíáîëä Óðàíáèëýã   569 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.05.07          À/142-1-20 2014.05.07        
457 29 ̺ðºí    8-ð áàã  "Тэс "сүпер маркет Нямжав Далайтуяа ÐÞ71082267 355 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 А-258-1-10 2014.07.01        
458 30 ̺ðºí    8-ð áàã  "Íýã ¿å" áààð  ×èìýäöýðýí Õèøèãñ¿ðýí    429 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2010.07.01             А-258-1-12  2014.07.01        
459 31 ̺ðºí    8-ð áàã  "Áàÿí-Óóë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàò÷óëóóí Áèëýãìàà    362 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01             А-258-1-21 2014.07.01        
460 32 ̺ðºí   8-ð áàã  "Îä" Êàðàîêå Äýëãýðäàëàé Õèøèãáàò    452 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2011.08.22          À-284-1-20   2015.08.22        
461 33 ̺ðºí    8-ð áàã  "̺ðºí ëîíæ"  Õ¿ðýë÷óëóóí ̺íõòóëãà    524 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2011.12.13-íû À/408-1-06 2013.12.31        
462 34 ̺ðºí    8-ð áàã  "Àíä" Çîîãèéí ãàçàð  Íàðàí÷óëóóí Áàòòºð    544 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.05.07-íû À/142-1-18 2014.05.07        
463 35 Мºðºí    8-ð áàã  "Áàéãàëü" Ñóïåðìàðêåò  Äóíãàðìàà Àðèóíàà    568 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07-íû À/142-1-19 204.05.07        
464 36 ̺ðºí ñóì 8-ð áàã  ÀÍÓ" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ðàâäàíäîðæ Ãàíçîðèã    147 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05  À/52-1-60  2014.03.05        
465 37 ̺ðºí          8-ð áàã  "ªð㺺" õ¿íñíèé Ẻíèé òºâ  Òîãîî÷ Íÿìñ¿ðýí  98119349 ÐÝ57101562 111 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.11.20  À/301-1-02  2014.11.20        
466 38 ̺ðºí         8-ð áàã  "Áàÿí-Îðãèë" çîîãèéí ãàçàð   "Ìàññ"  Äàøöîîäîë Ãàíöîîæ  ÐÓ87081610 578 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.20 2014.10.01       àæèëëàõã¿é áàéãàà 
467 39 ̺ðºí        8-ð áàã  "ªãººìºð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàäðàà Îþóíöýöýã  ÑÁ61041100 593 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.25 2014.10.01        
468 40 ̺ðºí        8-ð áàã  "Ò¿ìýíøàãàé" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Àþóøæàâ Áàòòºìºð  ÏÞ68052511 391 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13  À/56-1-09 2012.03.13       õóäàëäñàí òóëýçýí ººð÷ëºãäñºí 
469 41 ̺ðºí        8-ð áàã  "ÏÈÎÍÀ" Ìèíèìàðêåò Ï¿ðýâäîðæ Äàëõæàâ ÐÝ72122236 610 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ    2012.10.01   À/265.1.30 2014.10.01        
470 42 ̺ðºí      8-ð áàã  "Ýðäýíýñ" çîîãèéí ãàçàð  ÿíäñàìáóó Ãàí÷èìýã   ÐÕ72041600 627 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.11.20   À/325.1.07 2014.11.25        
471 43 ̺ðºí 8-ð áàã  "Ýì ýíä ýì" Êàôå  Ãàíáàò Íàðàí÷èìýã  ÐÝ89051002 628 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.11.20   À/325.1.08 2014.11.25        
472 44 ̺ðºí 8-ð áàã  "ªñºí íýìýõ" Çîîãèéí ãàçàð  Äîíäîâ Çîðèãîî  ÐË76090517 631 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.11 2014.11.25        
473 45 ̺ðºí 8-ð áàã  "Áóìàí -Àãò" çîîãèéí ãàçàð  ×óëóóíáààòàð Õ¿ðýë÷óëóóí  ÐË73030118 632 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.12 2014.11.25        
    9-р баг                       
474 1 Мөрөн  "Àíàð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàðüæàâ Ñàìïèëâàíæèë   ÐÌ73041853 32 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-56 2015.04.29        
475 2 ̺ðºí  "Îðãèë -Óëààí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æàâçàí Ñ¿íæèäìàà ðý60050765  ÐÝ60050765 425 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-24 2012.12.31 2014.12.31        
476 3 ̺ðºí              9-ð áàã  "Ãàëò -2" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàëäàíñàìáóó Ýðäýíý-Î÷èð    192 /167 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201-1-36  2015.07.02        
477 4 ̺ðºí                 9-7-01 Áèëýã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýäýíáàëæèð Îþóíáèëýã   ÐÕ72030913 483 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.11.25 À/379.I.22 2013.11.25        
478 5 ̺ðºí                 9-12-19 Ñàëáàðò õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íàìæèëñ¿ðýí Áàéãàëìàà   ÖÃ67080200 206 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.13 À/56.1.44 2014.03.13        
479 6 ìºðºí               9-15-20 Õèøèã-2 õ¿íñíèé Öýíä Öîãîî  ÒÅ73091874 134 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.03.05 À/52.1.45 2014.03.05        
480 7 ̺ðºí             9-9-20 "Áîëîð" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Áàëäàíñàìáóó Ýðäýíý-Î÷èð  ÐÏ78051619 167 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.36 2015.07.02        
481 8 ̺ðºí                9-16-01 Ãýðýë õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×èíáàò Áàòòóëãà  ÐÈ84110511 491 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28 À/356.1.25 2013.10.28        
482 9 ̺ðºí                 9-28-01 Õàòàí -1 õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò¿ìýíäýìáýðýë Íàðàíöýöýã  ÐÂ83011200 482 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28 À/356.I.19 2011.10.28        
483 10 ̺ðºí                     9-33-20 Óíäðàãà õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñîäíîì Áàòöîãò  ÐÀ69082534 312 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.02.05 À/40.1.13 2014.02.05       õóäàëäñàí áàéíà öóöëàõ 
484 11 ̺ðºí                        9-39-01 "Îðãèë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áààòàð Ýðäýíýáàò  ÐÏ88042010 514 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28-À/356.I.20 2013.10.28        
485 12 ̺ðºí                      9-43-01 Òóñãàëò õàéðõàí" õ¿íñíéè äýëã¿¿ð  Ìàõñýä Çèíàìÿäàð   98389545 ÐÀ42110718 459 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.23    À/284-I-23 2015.08.23        
486 13 ̺ðºí                    9-49-20 Áàÿíáóëàã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×óëóóíáàò Öýíä-Àþóø  ÄÐ93032014 321 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.02.05 À/40.1.08 2014.02.05        
487 14  Ìºðºí                         9-50-01 Äýëãýðýõ õ/äýëã¿¿ð  Ìèæèääîðæ Íÿìäîðæ   ÐÃ71042514 470 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28 À/356.I.08 2013.10.28        
488 15 ̺ðºí                             9-51-10 ×óëóóò  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×óëóóíáààòàð Äàâààöîãò  ÐÁ85090912 528 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17-íû À/40.1.22  2014.02.17        
489 16 ̺ðºí                              9-56-20 Øèíýñàð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîìáîí Äóëàìñ¿ðýí  95807972 ÈÌ80101702 339 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13À/ 142-I-13 2014.04.13        
490 17 Мөрөн                                   9-53-11 "Ирээдүй" х¿нсний дэлã¿¿ð Төрбат Энхтуяа  ÒÊ80011502 507 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2011.12.13 А/408-I-07 2015.08.22        
491 18 ̺ðºí                               9-58-11 ªíäºðæàðãàëàíò  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×èíáàò Ëõ¿ìáýíãàðàâ            ÐÏ6904515 526 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17-íû À/40.1.26 2014.02.17   Øèíý     
492 19 ̺ðºí                      9-59-01   "Öàãààí-Óóë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð ×èí÷óëóóí Ï¿ðýâäîðæ   99389658 ÐÕ77092910 417 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-21 2012.12.31 2014.12.31        
493 20 ̺ðºí                              9-48-10 Áàÿííóòàã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Äîðëèãæàâ Èøõàíä  99505187 ÐÝ54121366   Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13  À/ 142-I-14 2014.04.13       2013.05.20-íû À/120
494 21 ̺ðºí               9-37-11 ̺íõáóëàã-2 õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàò-Ýðäýíý Ìàãíàéáàÿð  88522444 ÐÝ85092111 487 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28   À/356.I.08 2013.10.28       Ýçíèé íý𠺺ð÷ëºãäñºí ºìíº Á.Æàâõëàíòóÿàíýðòýé áàéñàí 
495 22 ̺ðºí                  9-08-10  "Àéçàì" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãàíáîëä Ãàííÿì  93046924 ÐÝ92020910 301 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.11.25 À/379.I.22  2011.11.25        
496 23 ̺ðºí               9-19-19 "Èäýðá¿ðýí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàãâàà ×óëóóíáààòàð  ÔÄ66030819 553 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07 À/142-1-23 2014.05.07       2013.05.20-íû À/120
497 24 ̺ðºí                 9 -19-11 Õîñ-ªíäºð  Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ÿíäñàìáóó Ãàíòóëãà  ÐÀ79102913 361 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 258.I.23 2014.07.01        
498 25 Мºðºí             9-31-01 "Îþó" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàãâàäîðæ Ãàëáààòàð    166 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201-1-56 2015.07.02        
499 26 ̺ðºí       9-15-09 "Òýñèéí ãîë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×èìýääîðæ Äîëãîððàã÷àà    259 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.15 2011.09.07        
500 27 ̺ðºí           9-8-20 "Äýëãýð õààí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áèíäýðúÿà Ñóâä    342 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.04.13  À/ 142-I-11 2014.04.13       2013.05.20-íû À/120
501 28 ̺ðºí         9-6-01 "Ìàíäàõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Õàëòàð Ñóãàð    407  384 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-14 2014.10.01        
502 29 ̺ðºí             9-28-20 "Ìèøýýë-2" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò¿ìýí-ªëçèé Ýðäýíýäàëàé    385 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-16  2014.10.01        
503 30 ̺ðºí               9-58-20 "Áàÿíç¿ðõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ï¿ðýâæàâ Ãîìáîæàâ    392 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-18  2014.10.01        
504 31 ̺ðºí                9-36-20 "Èäýð-Óíäðàà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîðæãîòîâ ×óëóóíçàíãè   392 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-18 2014.10.01        
505 32 ̺ðºí 9.45.01 "Îðãèëóóí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ì.Áàòöýíãýë   450 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22  À/284-1-22 2015.08.22       2013.05.20-íû À/120
506 33 ̺ðºí         9-34-01 "Òýí¿¿í õàíãàé" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ä.̺íõáàò    460 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22  À/284-1-25 2015.08.22        
507 34 ̺ðºí            9-66-À-6 "Àíó áàÿñãàëàí" ÕÕÊ  "Áàÿíöàãààí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýíäæàâ Ãàíòóÿà    447 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.08.22  À/284-1-26  2015.08.22        
508 35 ̺ðºí 9.2.20 "Øèíýáóëàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ï¿ðýâ Ìýíäáàÿð    488 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28-À/356.1.12   2013.10.28        
509 36 ̺ðºí 9.12.28 "Äýëãýðýõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýíä-Àþóø Áîëä    474 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28- À/356.1.13   2013.10.28        
510 37 ̺ðºí 9.14.10 "̺ðºí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñàíæõ¿¿ Äýëãýðíÿì    536 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17  À/40.I.19  2014.02.17        
511 38 ̺ðºí        9-ð áàã  "Àëåéêà-2"  Öýíäæàâ Ãàíòóÿà    570 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ             
512 39 ̺ðºí       9-32-11 "Õ¿ñëýíò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàÿðæàðãàë Äàâààöýðýí    547 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07- À/142-1-29 2014.05.07        
513 40 ̺ðºí      9-36-20 "Õóæèðò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîðæãîòîâ Áàò÷óëóóí ÐÓ58052511 659 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-20 2015.06.25        
514 41 ̺ðºí      9-60-01 "Áóìáàò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ̺íõáàò Ìÿëäîðæ ÐÝ56031072 653 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-13 2015.06.25        
515 42 ̺ðºí       9-42-09 "Î÷èð-Ýðäýíý" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ¯åí÷ Ï¿ðýâäîðæ  ÐË84081211 583 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.26 2014.10.01        
516 43 ̺ðºí       9-42-20 "Äýýä ò¿ð¿¿" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàðõàñ Áîëîðòóÿà  ×Ð86062766 590 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.28 2014.10.01        
517 44 ̺ðºí        9-64-11 "Áàÿí-Óíäðàõ" ìèíèìàðêåò Äàìáèé Áÿìáàäîðæ ÐÔ88041971 615 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.37 2014.10.01        
518 45 ̺ðºí 9.43.20 "Öàãäóóë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàçàðñ¿ðýí ̺íõæàðãàë  ÐÓ72022733 618 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.40 2014.10.01        
519 46 ̺ðºí 9à.1.2 "Ñî¸îëæ" ñóïåðìàðêåò Áîîðîéí öýâýëìàà  ÐÝ75040604 621 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.01 2014.11.25        
520 47 ̺ðºí 9à.1.2 "Ñî¸îëæ" Çîîãèéí ãàçàð  Áàíçðàã÷ Î÷èðáàò  ÐÝ75012518 626 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.11.20   À/325.1.06 2014.11.25        
521 48 ̺ðºí      9-60-10 "Àãàð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàìäèí Áàÿðï¿ðýâñ¿ðýí  ÐÑ74071106 625 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.11.20   À/325.1.05 2014.11.25        
522 49 ̺ðºí      9-13-10á "Ñîíäîð" êàôå ªëçèéáààòàð Íÿìñ¿ðýí  ÐÁ73071511 629 Ñïèðòèéí ñóë àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.11.20   À/325.1.09 2014.11.25        
    10-р баг                       
523 1 ̺ðºí     10-06-24 Èõ-Óóë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýðýíäîðæ Ãàíöýöýã 99384478 ÐÁ82030604 557 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07 À/142-1-26 2014.05.07        
524 2 ̺ðºí     10-05-24  "Áóÿíò áóëàã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×óëóóí ªëçèéöîãò    495 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13- À/408-1-11   2013.12.13        
525 3  Ìºðºí         10-2-01 "Õ-2" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàãâàñ¿ðýí Äàðõàíáààòàð    527 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17  À/40.I.20  2014.02.17        
526 4 ìºðºí 10-14-13 "Öîãìàð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáîñ¿ðýí Öîãáàäðàõ  ÐÓ62022211 658 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-19 2015.06.25        
527 5 ̺ðºí 10.10.12 "Óíäðàãà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Àþóøæàâ Æàëáààæàìö  ÐÓ84091611 591 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.17 2014.10.01        
528 6 ̺ðºí 10.8.13 "Àðâàé" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàëæèííÿì Áÿìáà-Îòãîí  ÍÜ68042661 607 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.17 2014.10.01        
529 7 ̺ðºí     10-10-24 "̺íõ-Óíäðàë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàðìàà Áÿìáàöîãò  ÒÀ81052918 611 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.31 2014.10.01        
530 8 ̺ðºí      10-11-24 "Òýì¿¿í õ¿ñëýí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Õ¿ðýëáààòàð Óóãàíáàÿð  ÐÁ81072912 623 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.03 2014.11.25        
531 9 ̺ðºí     10-17-01 "Íýìýõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×îéæèëñ¿ðýí Íàðàíãýðýë  ÕÅ70041179 622 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.02 2014.11.25        
532 10 ̺ðºí    10.26.01 "Õî¸ð áîãä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàãâà-Î÷èð Äîðæñ¿ðýí  ÐÏ81111413 631 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.18 2014.11.25        
    11-ð áàã                       
533 1 ̺ðºí 11.30.09  "Åñºí-Ýðäýíý"  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñîñîðæàâ Áààñàíæàâ  96386666 ÐÄ73102011 249 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.20 2013.09.07       Ãýð÷èëãýý ¹ ¿çýõ 
534 2 ̺ðºí 11.27.01 "̺íõä¿¿ðýí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëõàíòàâ Ñ¿õáààòàð 93205979 ÐÞ57010205 471 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28 À/356.I.10 2013.10.28        
535 3 ̺ðºí 11.32.01 Ò¿ì áóì õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ñýâæèä Ñàðàíòóÿà   ÐÁ62061801 215 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.48  2015.07.02        
536 4 ̺ðºí ñóì 11.04.04 Õóòàã õàéðõàí õ/ä  Õàäáààòàð Áîëä-Ýðäýíý    475 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28 À/356.I.17  2013.10.28        
537 5 ̺ðºí 11-24-15 Òåñêî õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áóÿíäýëãýð Ñ¿õýý  ÐÞ79063018 313 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.02.05 À/40.1.09 2014.02.05        
538 6 ìºðºí   11-17-01 Ìèøýýë  õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò¿ìýí-ªëçèé Ýðäýíý ÐÓ75111416 95 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.03.05 À/52.1.36 2014.03.05        
539 7 ̺ðºí    11-36-08 Õºõ äýâñýã" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áààñàíãîìáî Çàÿà  ÐÀ76112002 371 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2010.07.01À-258-1-13 2012.07.01       2012.11.20-íû À/325 -ð çàõèðàìæ
540 8 ̺ðºí 11-13-01 "Ýíõ-Óíäðàë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ä.Õîíãîðçóë      Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ             
541 9 ̺ðºí    11-23-01 "Ýíýðýë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Íàéäàí Ò¿ìýí-Àþóø  ÕÈ64031864 652 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2013.06.25 À-153-I-12 2015.06.25        
542 10 ̺ðºí 11.11.25 "Áóÿí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãàíáîëä Áàÿðñàéõàí  ÐÓ79071611 608 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.24 2014.10.01        
543 11 ̺ðºí 11.36.01 "Õàíàí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äîðæîî Ñàíæàà  ÐÁ86021305 612 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.32 2014.10.01        
544 12 ̺ðºí     11-12-01 "Æèíñ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äýì÷èã Öýíãýíáàÿð  ÐÁ70060809 616 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ   2012.10.01   À/265.1.38 2014.10.01        
545 13 ̺ðºí     11-34.01 "Íàéìàí øàðãà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáîñ¿ðýí Äàøáÿìáà  ÐÝ58011672 638 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.12.05  À/344 2014.12.05        
546 14 ̺ðºí 11-38-01 "Á¿ãäãýãýýí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Äàìäèíæàâ Äàìáà  ÐË69101313 624 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.04 2014.11.25        
547 15 ̺ðºí    11-36-08    "Á¿ðýíõààí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æàëáóó Ýðäýíýöýöýã  ÐÃ73090509 630 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.11.20   À/325.1.10 2014.11.25        
    12-р баг                       
548 1 ̺ðºí                        12-01-01 Á¿ñò íóóð õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Ìýíäáàÿð Õóÿãáààòàð   ÐÝ69081811 93 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷ëýõ  2008.03.05 À/52.1.42 2014.03.05 2013.05.20  А/120 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
549 2 ̺ðºí 12.04.01 "Àÿí÷èí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æàðãàëñàéõàí            Öýíä-Àþóø   ÐÞ71091305 273 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07 264.I.25 2013.09.07        
550 3 ̺ðºí                  12-12-29 Áàÿíáóëàã õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýíä-Àþóø Áîëä  ÐË72122819 335 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28 À/356-ð   2013.10.28        
551 4 ̺ðºí          12-16-25 "Òîñîí-ªãººæ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Îä Áàòñàéõàí  ÐÏ81111817 551 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07 À/142-1-23  2014.05.07       2013.05.20-íû À/120
552 5 ̺ðºí               12-10-28 "Ãýðýë" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Áàçàððàã÷àà Ãýðýëöýöýã  99509782 ÐÝ82031564 100   2008.04.07 76-1-03 2014.04.07        
553 6 ̺ðºí            12-9-27 "Àøèä" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãàòàâ ̺íõáàò   ÐÏ77022814 374 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01 258.I.23 2014.07.01        
554 7 ̺ðºí          12-19-26 "Ñàëáàðò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ýíýáèø  Ýðäýíýáèëýã   170 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201-1-41  2015.07.02        
555 8 ̺ðºí                12-9-01 "Âåíåðà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Õèøèãáóëãàí Ýðäýíýçóë    216 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201-1-47 2013.07.02       2013.05.20-íû À/120
556 9 ̺ðºí                     12-1-27 "Ýíõ-Àìàð" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ìÿãìàðñ¿ðýí Îòãîíáàÿð    243 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 À/201-1-50 2015.07.02        
557 10 ̺ðºí      12-19-01 "Õèøèã-1" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýíä Öîãîî    191 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.07.02 201.I.55 2015.07.02        
558 11 ̺ðºí 12-17-27 "Óÿíãà" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Òóíãàëàã Äàøíàìæèë    395 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-17  2014.10.01        
559   ̺ðºí   12.11.01 "Øàíä" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æàìáà Íàðàíöýöýã  ÕË64051001 290 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.11.24 2011.11.24       öóöëàãäñàí. 
    13-р баг                       
560 1 ̺ðºí                13-15-01 Äýëãýðýõ õ/äýëã¿¿ð  Äàëàéæàðãàë ̺íõñàÿòàí  ÐÓ88071015 502 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13À/356.I.17 2013.12.13        
561 2 ̺ðºí                      13-14-01 Ìèøýýë -4 õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íàìæàà Îòãîíáàÿð  ÐÃ8122913 513 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13 À/408.I.14  2013.12.13        
562 3 ̺ðºí                        13-8-6 Äóëààíõààí õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ìàíäøèð ×èìýäöýåý 88257845 ÐÞ55080401 71 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.47 2014.03.05        
563 4 ̺ðºí                  13-р баг ШХ-17 "Áóÿí Îðãèõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Æèãæèä Çîðèãòáààòàð  ÐÓ76031531 529 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13À/408.I.13 2014.02.17        
564 5 ̺ðºí                           13-11-13 "Òàâàí õàä" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ï¿æèé Áàòæàðãàë  98920004 ÐÂ80051519 534 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17  À/40.I.22  2014.02.17        
565 6 ̺ðºí       3-11-01 "Õ¿ñëýíò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëóâñàíáàëäàí Áààñàíäàëàé  ÐÝ77100701 377 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.07.01   À/258.1.16 2012.07.01       2012.07.03-íû À/217 òîîò çàõèðàìæààð 
566 7 ̺ðºí                       13-р баг "Ǻºëºí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò¿ìýíáàÿð Îþóí÷èìýã  ÐÓ69012301 421 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-20 2012.12.31 2014.12.31        
567 8 ̺ðºí                      13-11-01 "Õ¿ñëýíò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Âàí÷èí Ñàéíòîãòîõ  93087494 ÐÓ75082311 442 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ   À/464-I-31 2012.12.31 2012.12.31       2013.05.20-ны А/120
568 9 ̺ðºí  "Áàÿí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ÿíä Áàÿíìºíõ    99503567 ÐÂ69082814 46 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.04.29    130-I-52 2015.04.29        
569 10 ̺ðºí            13-9-26 ̺íõ-Àìóð Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ãîìáî Äàâààæàðãàë    94 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2008.03.05 À/52.1.55  2014.03.05        
570 1 ̺ðºí                           13-10-11 "Èõ-Óóë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Ëóâñàíäîðæ ̺íõáààòàð  ÐÞ76080712 550 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07 À/142.I.25  2014.05.07        
571 12 ̺ðºí 13.16.20à "Àæíàé" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öýãìýä Äàìäèíñ¿ðýí  95509595 ÐÁ67061015 554 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.05.07 À/142.I.25 2014.05.07        
572 13 ̺ðºí             13-26-13 "̺íõ-Îðãèë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð Ãîí÷èã Äàâààñ¿ðýí  ÌÀ71090607 573 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.07.03 À/217.II.05 2014.07.03        
573 14 ̺ðºí              13-24-11 Áàÿíöàëóó" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ×àäðààáàë Àëòàíöýöýã 88019211 ÐÓ57062401 490 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13    À/408-1-15   2013.12.13        
574 15 ̺ðºí     13-16-32á "Òóíãàëàã ìºðºí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Òºìºðáààòàð Ýðäýíý-î÷èð  ÐÅ79103072 398 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-20 ¹ 398 2012.10.01 2013.05.20 А/120 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
575 16 ̺ðºí 13-03-20 "Òîñîí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Î÷èðáàò Äîðæï¿ðýâ    402 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-22 2014.10.01        
576 17 ̺ðºí 13-12-01 "Áóìáàò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ëàìæàâ Ëóâñàí-Î÷èð    399 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2010.10.01  À/353-1-23  2014.10.01        
577 18 ̺ðºí 13-25-16 "Äóãèðàã àñãà" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò¿÷èëðàâäàí Ýíõáîëä    472 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.10.28- À/356.I.11 2013.10.28 2013.05.20 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
578 19 ̺ðºí     13-9-01 "̺íõèéí öóòãàëàí" Õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öèëõàà ªëçèéòîãòîõ    498 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13- À/408-1-09  2013.12.13        
579 20 ̺ðºí 13-13-18 "Õàðõóë" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Íÿìáóó Óóãàíãýðýë    501 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2011.12.13- À/408-1-12   2013.12.13        
580 21 ̺ðºí         13-19-01 "Àñãàò" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  ªëçèéñàéõàí Áàòï¿ðýâ    528 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.02.17  À/40.I.22 2014.02.17 2013.05.20 3 ñàð  õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
581 22 ̺ðºí            13-13-17 "Àðâèæèõ" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Öåýíõ¿¿ Íÿìõàíä    572   2012.02.17  À/40.I.22 2014.02.17        
582 23 ̺ðºí    13-03-03 "Ãóðâàí õ¿íõð¿¿" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Øàãäàð Àëòàíöýöýã    255 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2009.09.07  À/264-I-23  2013.09.07 2013.05.20 3 ñàð    õ¿ëýýãäýæ áàéíà.   
583 24 ̺ðºí 13.45.08  /13.37/ "Áàÿí-Óëààí" õ¿íñíèé äýëã¿¿ð  Ò¿ìýíáàÿð ªëçèéä¿¿ðýí  ÐÓ80042719 605 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.18 2014.10.01        
584 25 ̺ðºí 13.23.10 "Áàÿíáóëàã -1" õ¿íñíèé äýëã¿¿çð  Äîðæ Ãýíäýíïèë  ÐÓ83030711 584 Ñïèðòèéí ºíäºð àãóóëàìæòàé ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ  2012.10.01  À/265.1.23 2014.10.01        
                           
      ÑÓÄÀËÃÀÀ ÃÀÐÃÀÑÀÍ:   ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÄÒÃ-ÛÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÛÍ ÕÝËÒÑÈÉÍ                                                      ÌÝÐÃÝÆÈËÒÝÍ                                       Ç.ÎÒÃÎÍÁÀßР        

 

Нийтэлсэн: 2013-10-01 13:00:12
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger