• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Аймгийн Засаг даргын 2013 оны

                                                                                     А/134 дүгээр Захирамжийн хавсралт

 

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ

 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ,  САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

 

Нэг. Зорилго

 

Энэхүү журмаар төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байгаа арга хэмжээний гэрээ байгуулах, гүйцэтгэл тооцож санхүүжүүлэх, хяналт тавих, мэдээлэл боловсруулах, бүртгэх, тайлагнах харилцааг зохицуулж, оролцогч талуудын эрх, үүргийг тодорхой болгосноор хөрөнгө оруулалтын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлнэ.

 

Хоёр. Гэрээ байгуулах

 

2.1 Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах эрх авсан тендерт оролцогч мэдэгдэл хүлээн авсанаас хойш 5–аас доошгүй хоногийн дараа захиалагчаас хүргүүлсэн  мэдэгдлийг гэрээ байгуулах албан хүсэлт /хүсэлтэд гэрээг байгуулах, батлах гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөллийг тодорхой зааж өгнө/ дараахь баримт бичгүүдийн хамт аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэст ирүүлнэ.

Үүнд:

·         Тендер

·         Ажлын зураг

·         Үе шатны ажлын хуваарь

·         Ажил гүйцэтгэх хуваарь

·         Санхүүжилтийн хуваарь

·         Техникийн тодорхойлолт

·         Гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

 

2.2 Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн Хөрөнгө оруулалтын бодлого зохицуулалт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн дээрх бичиг баримтийн бүрдлийг ханган ажлын 5 хоногт багтаан Захиалагчаар гарын үсэг зуруулж, баталгаажуулна.

 

2.3 Гэрээг тухайн салбарын асуудлыг эрхлэх аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга,  гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл нар байгуулах бөгөөд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, гүйцэтгэгч байгууллагын захирал нар батлана.

 

2.4 Тухайн төслийн менежер нь төслийг харъяалах агентлагийн дарга байна.

 

2.5 Тухайн ажлын гэрээг байгуулах хэлтсийн дарга, гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах төслийн менежерийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргын  зөвшөөрлийн дагуу ажиллуулна.

 

2.6         Үе шатны ажлын хуваарийг Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын  4 дүгээр хавсралт хүснэгтээр гаргах бөгөөд аймгийн ЗДТГ-ын дарга баталж, аймгийн ГХБХБГ-ын хяналтын инженер, төслийн менежер хянана.

 

2.7 Санхүүжилтийн хуваарийг төсвийн хуваарьтай нийцүүлэн аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга батална.

 

2.8 Гэрээг 4 хувь үйлдэх бөгөөд Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, төслийн менежер,  гүйцэтгэгч нарт хүргэнэ.

 

2.9 Гэрээ байгуулахаас татгалзах, гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох, гэрээ байгуулах боломжгүй болох зэрэг асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

 

2.10  Аймгийн Засаг даргаас эрх шилжүүлсэн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах  эрх, үүргийг тухайн Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагч нар хариуцан хэрэгжүүлнэ.

           

Гурав. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл

 

3.1 Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэлийг санхүүжилтийн хувиартай уялдуулан гүйцэтгэгч  Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын 3, 4 дүгээр хавсралт хүснэгтээр гаргах бөгөөд дараахь эрх бүхий албан тушаалтнууд хянаж, гарын үсэг зуран баталгаажуулж, мөн эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

3.1.1 Гүйцэтгэгч: Захирал, ерөнхий инженер, ерөнхий нягтлан бодогч

 Ажил эхлэх үед ажил гүйцэтгэх гэрээ, зураг төсөв, үе шатны ажлын хуваарь, ажил гүйцэтгэх хуваарийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэж өгнө. Ажлын гүйцэтгэлийг үнэн, зөв, бодитой гаргаж,  хуудас бүрийг дугаарлан гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна. Ажлын явцад гаргасан гүйцэтгэлийг 3 хувь, эцсийн гүйцэтгэлийг 4 хувь гаргаж, аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ, архивын тасаг, ГХБХБГ, ашиглагч байгууллагад тус тус хүлээлгэж өгнө.

 

3.1.2 Ашиглагч байгууллага:  Дарга, нягтлан бодогч

Ашиглагч байгууллага ажил эхлэх үед гүйцэтгэгчээс ажил гүйцэтгэх гэрээ, зураг төсөв, үе шатны ажлын хуваарь, ажил гүйцэтгэх хуваарийг хүлээн авч, түүний дагуу ажлын явц, гүйцэтгэлд хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийг томилон ажиллуулах, гүйцэтгэгчээс холбогдох материалыг бүрдүүлэн авч хөрөнгийн бүртгэлийг хангах зэрэг эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

3.1.3 Захиалагч: Төслийн менежер, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга, хяналтын инженер

Гүйцэтгэгчийн ажлын үе шат бүрд батлагдсан графикийн дагуу газар дээр нь хяналт хийж, хяналтын журнал хөтөлж, акт үйлдэх, гарсан зөрчил дутагдлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран арилгуулах зэрэг арга хэмжээ авч ажиллана.

 

3.1.4 Батлах: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Гэрээний хэрэгжилтийг удирдлага, хяналтаар ханган ажиллана.

 

3.2 Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах тоног төхөөрөмж, бусад ажлын гүйцэтгэлийг санхүүжилтийн хувиартай уялдуулан гүйцэтгэгч байгууллага аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс боловсруулсан маягт, загвараар гаргах бөгөөд дараахь эрх бүхий албан тушаалтнууд хянаж, гарын үсэг зуран  баталгаажуулж, мөн эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

3.2.1 Гүйцэтгэгч: Захирал, ерөнхий менежер, ерөнхий нягтлан бодогч

Ажил эхлэх үед ажил гүйцэтгэх гэрээ, үе шатны ажлын хуваарь, ажил гүйцэтгэх хуваарийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэж өгнө. Ажлын гүйцэтгэлийг үнэн, зөв, бодитой гаргаж,  хуудас бүрийг дугаарлан гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулна. Ажлын явцад гаргасан гүйцэтгэлийг 3 хувь, эцсийн гүйцэтгэлийг 4 хувь гаргаж, аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ, аймгийн архивын тасаг, ГХБХБГ, ашиглагч байгууллагад тус тус хүлээлгэж өгнө

 

3.2.2 Ашиглагч байгууллага: Дарга, нягтлан бодогч

Ашиглагч байгууллага ажил эхлэх үед гүйцэтгэгчээс ажил гүйцэтгэх гэрээ, үе шатны ажлын хуваарь, ажил гүйцэтгэх хуваарийг хүлээн авч түүний дагуу  хөрөнгө оруулалтын ажлын явц, гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсгийг томилон гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд гэрээний нөхцлөөр хяналт тавьж ажиллах,  гүйцэтгэгчээс холбогдох материалыг бүрдүүлэн авч хөрөнгийн бүртгэлийг хангах зэрэг эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

3.2.3  Захиалагч: Төслийн менежер

 Гэрээний хэрэгжилтэнд байнгын хяналт тавьж ажиллана.

 

3.3.4 Батлах: Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга

Гэрээний хэрэгжилтийг удирдлага, хяналтаар ханган ажиллана.

 

Дөрөв. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг санхүүжүүлэх

 

4.1 Гүйцэтгэгч санхүүжилтийн хуваарийн дагуу ажлын гүйцэтгэл гаргаж дараахь баримт бичгийг Төслийн менежерийн санхүүжилт хүссэн албан бичгийн  хамт аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлнэ. Үүнд:

 

4.1.1     Урьдчилгаа санхүүжилт авах үед:

·         “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулж эрх олгосон тухай албан бичиг, үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл, үнэлгээний дүгнэлт,  нэхэмжлэх

·         Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа, гүйцэтгэлийн баталгаа

 

4.1.2     Урьдчилгаа санхүүжилтгүйгээр эхний гүйцэтгэлээр санхүүжилт авах үед:

·         Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулж эрх олгосон тухай албан бичиг, Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл, үнэлгээний дүгнэлт, нэхэмжлэх

·         Энэхүү журмын дагуу баталгаажсан ажлын гүйцэтгэл /Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын 3, 4 дүгээр хавсралт хүснэгтээр/

 

4.1.3       Удаа дараагийн гүйцэтгэлээр санхүүжилт авах үед:

·         Энэхүү журмын дагуу баталгаажсан ажлын гүйцэтгэл /Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын 3, 4 дүгээр хавсралт хүснэгтээр/, нэхэмжлэх

 

4.1.4    Эцсийн гүйцэтгэлээр санхүүжилт авах үед:

·       Энэхүү журмын дагуу баталгаажсан ажлын гүйцэтгэл /Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын 3, 4 дүгээр хавсралт хүснэгтээр/

·       Барилга байгууламж, их засварын ажлыг ашиглалтад хүлээн авсан тухай улсын комиссын акт, техникийн комиссын акт, тоног төхөөрөмж хүлээн авсан акт, комиссын хурлын тэмдэглэл

 

4.2 Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн Хөрөнгө оруулалтын бодлого зохицуулалт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн нь дээрх материалыг үндэслэн Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын 1, 2 дугаар хавсралтын “Хяналтын хүснэгт”-д тусгагдсан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхийг ажлын 2 хоногийн дотор хянана.

 

4.3 “Хяналтын хүснэгт” бүрэн бөглөгдөж, түүнд тусгагдсан бүх асуудал холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцсэн тохиолдолд санхүүжигдэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын 8 дугаар хавсралтын дагуу бэлтгэх бөгөөд аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга   хянан баталгаажуулж, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төрийн сангийн нэгжид хүргүүлнэ.

 

4.4 Төрийн сангийн нэгж нь  ажлын 1 хоногт багтаан санхүүжилтийг гүйцэтгэгч байгууллагын дансанд шилжүүлнэ. Орлого бүрэн төвлөрөөгүйн улмаас дээрх хугацаанд хөрөнгө оруулалтын ажил санхүүжигдэх боломжгүй нөхцөлд тэдгээрийн жагсаалтад бичигдсэн огнооны дарааллыг баримтлан санхүүжүүлнэ.

 

4.5 ”Хяналтын хүснэгт” бүрэн бөглөгдөх боломжгүй, материал иж бүрдэл дутуу, шаардлага хангахгүй, тэдгээрт тусгагдсан асуудал холбогдох хууль тогтоомжид нийцэхгүй тохиолдолд аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн Хөрөнгө оруулалтын бодлого зохицуулалт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн  материалыг ажлын 2 хоногт багтаан  гүйцэтгэгчид буцаан хүргүүлнэ.

 

Тав. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын

гүйцэтгэл, санхүүжилтийн хяналт

 

5.1 Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар нь төсвийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа барилга, их засварын ажилд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

 

Зургаа. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын

гүйцэтгэл, санхүүжилтийн мэдээлэх, тайлагнах

 

            6.1 Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн нэгж, Хөгжлийн бодлогын хэлтэс нь төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн талаархи мэдээллийг аймгийн ЗДТГ-ын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байрлуулах,  хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ.

 

6.2 Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүжилтийн мэдээ, ажлын явц, үр дүнгийн талаархи мэдээг Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын 5 дугаар хавсралтын дагуу гаргаж сар бүрийн 03-ны дотор тухайн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлнэ. Мөн ашиглалтад орсон барилга байгууламж, их засварын ажлын мэдээг мөн журмын 7-р хавсралтын дагуу гаргаж дараа оны 04 дүгээр сарын 01-ний дотор тухайн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлнэ.

 

6.3 Сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагч сумын хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын ажил болон аймгийн Засаг даргаас эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн мэдээг дээрх хавсралтын дагуу гаргаж сар бүрийн 01, дараа оны 04 сарын 01-ний дотор аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэст ирүүлнэ.

 

6.4 Төсвийн шууд захирагчид аймгийн Засаг даргаас эрх шилжүүлсэн тохиолдолд 6.3-д заасан заалт мөн адил хэрэгжинэ.

 

Долоо.Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг

бүртгэх, гэрээг дүгнэх

 

7.1 Төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил нь төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэгдэх бөгөөд барилга байгууламж, худалдан авсан тоног төхөөрөмжийг ашиглалтанд хүлээн авсан эцсийн гүйцэтгэлийн дүнгээр тухайн төсөвт байгууллагын тайлан балансад бүртгэнэ. Их засварын зардлыг хөрөнгийн дүн, засварын төрлөөр тодруулга тайланд бүртгэнэ

 

7.2 Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн Хөрөнгө оруулалтын бодлого зохицуулалт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл санхүүжилтийн материалыг Архивын тухай хуулийн дагуу ажил нэг бүрээр  нэгж болгон хадгалах үүргийг хүлээх бөгөөд хяналт, шалгалт болон бусад хэлбэрээр өөр байгууллага, хувь хүнд шилжих тохиолдолд хүлээлгэн өгсөн авсан тухай акт үйлдэн баталгаажуулж байна.

 

7.3 Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс холбогдох хэлтэс, агентлагтай хамтран жил бүрийн 3 дугаар сарын 10-ны дотор төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ажил гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдийн гэрээг дүгнэж барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн зөвлөгөөн, ажил хэргийг уулзалт, ярилцлага зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулах бөгөөд тухайн жилийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн талаархи мэдээллийг төвийн болон орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ.

 

 

 

 

 

__________________ оОо ________________

 

Нийтэлсэн: 2013-11-19 09:16:50
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger