• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГИЙН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ

АЗДТГ-ын даргын 2009 оны

 66 тоот тушаалаар батлав

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГИЙН ГАЗРЫН

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ

 

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

            1.1 Энэхүү дүрмийн зорилго нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн Хөгжлийн хэлтсийн үн Тамгийн газрын Нийгмийн Хөгжлийн хэлтсийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаандаа баримтлах зарчим,  зохион байгуулалт, эрх, үүрэг,  ажиллах журамтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

 

            1.2 Нийгмийн Хөгжлийн хэлтэс нь аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол,  шинжлэх ухаан, соёл урлаг, спорт, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж  үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлыг бууруулах, хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд зэрэг  хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах бодлого, хөтөлбөр, төсөл болосруулах , зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нийгмийн салбарын зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.

           

            1.3  Засаг даргын эрхлэх асуудлыг хүрээний нийгмийн чиглэлийн хэлтэс,агентлагуудын үйл ажиллаггааг бодогын түвшинд удирдах , зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж нийгмийн салбарын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх

 

            1.4  Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь үйл ажиллагаандаа үндсэн хууль болон салбарын бусад хууль тогтоол, захирамж, хөдөлмөрийн дотоод журам зэрэг эрх зүйн актуудыг мөрдөж ажиллана.

 

            1.5  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийг аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон хэлтсийн дарга удирдах бөгөөд түүний эзгүйд ахлах мэргэжилтэн удирдана. Хэлтэст боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, соёл урлаг, спорт, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн, хөдөлмөр , халамж үйлчилгээ , нийгмийн хамгаалал, ахмадуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ажиллана.

 

            1.6  Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

 

            1.7  Хэлтэс нь эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа хэлтэс, агентлагуудын дарга нартай аймгийн Засаг даргын өмнөөс үр дүнгийн гэрээ байгуулж гэрээний биелэлтийг дүгнэж Засаг даргад танилцуулж шийдвэр гаргаж баталгаажуулна.

 

            1.8  Хэлтсийн дарга нь хэлтсийн мэргэжилтнүүдтэйгээ ЗДТГ-ын даргын өмнөөс үр дүнгийн гэрээ байгуулж гэрээний биелэлтийг дүгнэж Засаг ЗДТГ-ын  даргад танилцуулж шийдвэр гаргаж баталгаажуулна.

 

            1.9 Харьяа байгууллагуудын дарга нарын харилцан мэдээлэл солилцох, ажлыг нь үнэлж дүгнэх зорилгоор хагас бүтэн жилд хуралдана.

 

ХОЁР. Нийгмийн хөгжлийн үйл ажиллагааны зорилго чиглэл

 

            2.1 Аймгийн эрхэм зорилгыг хангаж, аймгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн салбарын үйлчилгээний чанарыг ахиулах нь нийгмийн  хөгжлийн хэлтсийн үндсэн зорилго юм.

 

            2.2  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Боловсрол, шинжлэх ухааны бодлого зохицуулалт
  • Эрүүл мэндийн бодлого зохицуулалт
  • Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого зохицуулалт
  •  Спорт, нийтийн биеийн тамирын бодлого зохицуулалт
  • Соёл, урлаг, хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадуудын талаар баримтлах бодлого зохицуулалт

 

ГУРАВ.Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргын үүрэг.

 

            3.1  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, нийгмийн салбарын хөгжлийн асуудлаар засаг даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх  ажлыг гүйцэтгэх

 

            3.2   Нийгмийн салбарын стратегийн төлөвлөлт, бодлого хөтөлбөр гаргах хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт үнэлгээ, шинжилгээ хийх

 

            3.3  Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлагийг бодлогын түвшинд удирдах, салбар хоорондын уялдааг хангах , бодлогын шийдвэр боловсруулахад  дэмжлэг үзүүлэх

 

            3.4  Нийгмийн салбарын хүний нөөцийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх

 

            3.5  ЗДТГ-ын хэлтэс, харьяа агентлагуудтай ажлаа уялдуулан зохион байгуулж хамтарч ажиллах, шаардлагатай мэдээллээр хангах

 

            3.6  Нийгмийн салбарын байгууллагуудын төсөв, төлөвлөгөө, стратеги зорилтуудын хэрэгжилтийн талаар асуудал бодовсруулж дээд шатны байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх

 

            3.7  Харьяа байгууллагуудын  жил, улиралын ажлын тайланг гаргуулж түүнд дүгнэлт хийж аймгийн Засаг даргыг мэдээллээр хангах

 

            3.8  Хэлтсийн ажилтнууд, харьяа хэлтэс агентлагуудын дарга эрхлэгч нарын үйл ажиллагааны болон үр дүнгийн гэрээг дүгнэж Засаг даргаар баталгаажуулах.

 

            3.9  Нийгмийн салбарт хувиарлагдсан төсөв хөрөнгийн зарцуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажилд хэлтсийн санал бодлыг оруулах

 

            3.10  Ажлын амжилт гаргасан хүмүүсийг зохих журмын дагуу шагнал, урамшуулалд тодорхойлох

 

            3.11  Шийдвэр гаргагч нарт хэлтсийн бодлого, чиглэл, байр суурийг  илэрхийлж тусгуулах

 

            3.12  Салбаруудын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар мэдээ  судалгаа тодорхойлолт гаргах

 

            3.13  Хууль тогтоол, дүрэм, журам зөрчсөн  аливаа үйл ажиллагааг зогмоох зөрчлийг арилгуулах талаар холбогдох байгууллагад санал хүсэлтэй тавих   

 

----------------оОо--------------

Нийтэлсэн: 2013-09-26 12:34:32
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger