• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ______Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тасаг______

                                                                                                                                                                                      ÁÀÒËÀÂ.

     ÕªÂÑÃªË ÀÉÌÃÈÉÍ   ÇÄÒÃ- ÛÍ

                                                                                                                                                ÄÀÐÃÀ                         Ã.Ҫ̪ÐÁÀÀÒÀÐ

 

АЙМГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН

2015   ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

______Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тасаг______

 

 

1.    Жилийн онцлог:        

·         2015 он- Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил.

·         2015 он- “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх жил

Жилийн уриа: Аймгийн ЗДТГ-ын хувьд “Хариуцлагатай манлайлагч хамт олон болоход хамтдаа”

 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасгийн 2015 онд  дэвшүүлсэн зорилтууд:

       1.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ гүйцэтгэлийг үр дүнд суурилсан аргаар үнэлэх  хэлбэрийг хэвшүүлнэ.

      2.Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг байнгын үйл явц болгон тогтмолжуулж удирдлагын нэг арга хэрэгсэл болгон үр нөлөөг нь дээшлүүлнэ.

     3.Төрийн албан хаагчдын үүргийг тодорхой болгож, үүргийн биелэлтэнд үндэслэсэн хариуцлагын тогтолцоог  бүрдүүлэхэд ажлаа чиглүүлж, үүнд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

     4.Хөвсгөл аймгийн захиргааны байгууллагын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудлаарх мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээг үүсгэх, мэдээллээр үйлчлэх үйлчилгээг болон хэрэглээг бодит болгох ажлыг шинэ шатанд гаргана.

 

Хөтөлбөр,

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

 

Арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин /тоо, чанар, хугацаа/

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

Хариуцах эзэн

1

2

3

4

 

Нэг.  Бодлогын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх стратегийн зорилтын хүрээнд:

 Хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төсөл, тус аймагт хамааралтай шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ, аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах" гэсэн стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээнүүд:

 

 

1.1 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт, түүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн  дүн 

.-Аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, “Хэвийн түвшин”-нд хэрэгжиж байгаа тухай тогтоол гаргуулсан байх

-Аймгийн ИНБ-ын зөвлөл, ИТХ-ын дэргэдэх Хороод, ИТХТ-ийн  хурлаар хэлэлцүүлж, ИТХ-ын хуралдаанд  оруулах  асуудлыг дэмжүүлсэн байна. /12 дугаар сард/

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд ахиц гарч, иргэд олон нийт мэдээлэл авах боломж бүрдэж, мэдээлэл авах үйл явц сайжирсан байна. Иргэдийн сэтгэл ханамжид эерэг өөрчлөлт гарсан байна.

Аймгийн ИНБ, ИТХ-ын дэргэдэх салбар хороод, Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжүүлсэн байх

Хөтөлбөрийн “Амжилт, үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа болон удаашралтай буюу хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлсон байна.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн нь хагас, бүтэн жилээр өссөн дүнгээр сум, аймгийн түвшинд  тооцогдож, өссөн дүнгээр 75-аас доошгүй хувийн биелэлттэйгээр дүгнэгдсэн байна.

 

 

ХШҮТасгийн

дарга  Ч.Уртнасан,

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг

1.2. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт, түүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн  дүн 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар Хөтөлбөрийн биелэлт түүнд хийсэн дүгнэлтийг салбар бүрээр гаргаж, хэлэлцүүлж, дэмжүүлсэн байна.                         /11  дүгээр сард/

ХШҮТасгийн

дарга  Ч.Уртнасан,

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг

1.3. Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт түүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар Хөтөлбөрийн биелэлт түүнд хийсэн дүгнэлтийг салбар бүрээр гаргаж, хэлэлцүүлж дүгнүүлсэн байна.                        /3-р   сард/

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн нь хагас, бүтэн жилээр 2012 оноос хойших хугацааны  өссөн дүнгээр сум, аймгийн түвшинд  тооцогдон, дүгнэгдэж, цаашид авах арга хэмжээ тодорхойлогдсон байна.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн мэдээлэл олон нийтэд мэдээлэгдэж, ойлголт, сэтгэл ханамжид ахиц гарсан байна.

 

ХШҮТасгийн ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа

1.4. “Холбогдох эрх зүйн акт” \ УИХ, ЗГ-ын тогтоол шийдвэр, ҮАБЗ-ийн зөвлөмж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг \-ын хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар дүнг хэлэлцүүлж цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Тайлан графикт хугацаандаа стандарт маягтын дагуу боловсруулагдаж, ЗГХЭГ-т хүргэгдсэн байна.                      /1, 7-р  сард/

Эрх зүйн актууд салбарын чиглэл тус бүрээр иж бүрнээр  ЗГХЭГ-ийн Вейбсайтад шивэгдэж, төрийн удирдах байгууллага, удирдлага мэдээллээр хангагдсан байна. Аймгийн ЗДТГ  ба ЗГХЭГ-ын ХШҮДАГ-ийн хооронд мэдээллийн нэгдмэл байдал хангагдсан байна. Анхаарах асуудлаар холбогдох “Зөвлөмж” анхан ба дунд шатанд хүргэгдсэн байна. Олон нийтэд холбогдох мэдээлэл улам нээллтэй болсон байна.

 

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг

1.5. Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар дүнг хэлэлцүүлж цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Тайлан графикт хугацаандаа стандарт маягтын дагуу боловсруулагдаж, ЗГХЭГ-т хүргэгдсэн байна.                              /2-р сарын 10-ны дотор /

Үндэсний болон түүнтэй холбогдох дэд хөтөлбөр, Олон улсын байгууллагын шугамаар хэрэгжиж байгаа “Төсөл”-үүдийн хэрэгжилт ЗГХЭГ-ийн Вейбсайтад шивэгдэж, төрийн удирдах байгууллага, удирдлага мэдээллээр хангагдсан байна. Аймаг ба ЗГХЭГ-ын ХШҮДАГ-ийн хооронд мэдээллийн нэгдмэл байдал хангагдсан байна. Анхаарах асуудлаар холбогдох “Зөвлөмж” анхан ба дунд шатанд хүргэгдсэн байна.

Иргэд, ААНБ-д энэ талын мэдээлэл авах боломж нээлттэй болж, тодорхой түвшинд сурталчилгаа явагдаж, сэтгэл ханамжид дэвшил гарсан байх

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

1.6.Монгол улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ

Хэрэгжилт, үр дүнд хяналт, жинжилгээ хийгдсэнээр төвд хүргэгдсэн байна.

/1 дүгээр  сарын 30-ны дотор/.

Хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, үр дүнг тайлагнана.

-Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

ХШҮТасгийн дарга, ХБХ-ийн даргатай хамтран

1.7.Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2014  болон 2015 онд  хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

Хэрэгжилт, үр дүнд хяналт, жинжилгээ хийгдсэнээр  2014 оны хэрэгжилт төвд хүргэгдсэн байна. Харин 2015 оны үндсэн чиглэлийн биелэлтэд хагас жилд ХШҮ хийгдсэн байна.

/1 дугаар  сарын 25, 7-р сарын 05-ны дотор/.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014, 2015  онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд тус аймагт холбогдолтой тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын дүнгийн талаар удирдлага, олон нийт мэдээлэлжсэн байна.

Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

 

 

ХШҮТасгийн дарга,

Ахлах мэргэжилтэн ХБХ-ийн мэргэжилтэнтэй хамтран

1.8.Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг 2014, 2015  онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлтэд хийсэн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

ХШҮТ-ийн дүгнэлт гарсан байна. Хэрэгжилтийг аймгийн ЗДДЗ-ийн болон ИТХ, ИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцүүлсэн байна.

/7,12 дугаар сард/

Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлтэд ХШҮ хийгдсэн байна. Хэрэгжилтийн талаар удирдах байгууллага, удирдлага мэдээллээр хангагдсан байна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг ХБХ-ийн мэргэжилтэнтэй хамтран

АЙМГИЙН ИТХТ-ИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛУУД:

1.9.Статистикийн салбарыг 2011-2015 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн үр дүн

-Цаг хугацаа, чанарын шаардлага бүрэн хангасан байна.

/1 дүгээр улиралд/

Хөтөлбөрийн аймагтай холбоотой үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг аймгийн  удирдлагуудад танилцуулна.

-Мэдээ тайлан үнэн зөв, тооцоо судалгаанд үндэслэсэн байна

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

1.10.Ахуйн үйлчилгээний салбарыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн явц үр дүнг дүгнэх, хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Цаг хугацаа, чанарын шаардлага бүрэн хангасан байна.

/4 дүгээр сард/

-Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

1.11.Үйлдвэржилтийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн явц үр дүнг дүгнэх, хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Цаг хугацаа, чанарын шаардлага бүрэн хангасан байна.

/4 дүгээр сард/

Аймгийн Дэд хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулна.

-Мэдээ тайлан үнэн зөв, тооцоо судалгаанд үндэслэсэн байна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

1.12.Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2008-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн ХШҮ

Цаг хугацаа, чанарын шаардлага бүрэн хангасан байна.

/ 6-р сард /

Хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, үр дүнг тайлагнана.

- -Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг ХБХ-ийн мэргэжилтэнтэй хамтран

1.13.Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн

/2 дугаар улиралд/

Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн  С.Отгонжаргал , Ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа

1.14.Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн биелэлт, үр дүн

/9 дүгээр сард/

1.15.”Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн ХШҮ

/3 дугаар улиралд/

Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

1.16.”Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн

/3 дугаар улиралд/

1.17.Хангайн бүсийн хөтөлбөрийн биелэлтийг дүгнэх

/10 дугаар сард/

Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

1.18.Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн

/10 дугаар сард/

Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн  С.Отгонжаргал Ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа

1.19.Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төлөвлөгөө, дэд хөтөлбөр хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаар дүгнэлт оруулах

/10 дугаар сард/

Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

1.20.Эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар

/10 дугаар сард/

Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

1.21.Соёл урлагийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийн /2010-2015/ биелэлт, үр дүнг хэлэлцүүлэх

/11 дүгээр сард/

Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

 

 

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

 

1.22.“Хүүхдэд ээлтэй аймаг” стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт

/11 дүгээр сард/

1.23.Гар урчуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнг тайлагнах

/11 дүгээр сард/

1.24.Аймгийн ИТХ,ИТХТ-ийн ажил хэрэгч тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн ХШҮ

/Жилд тухай бүр/

Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

ХШҮТасгийн ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа

Хоёр . Хариуцсан ажлын хүрээний байгууллагуудын зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, тайлагнах" хөтөлбөрийн хүрээнд:

2.1. Аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

Аймгийн ЗДДЗ-ийн хурлаар дүнг хэлэлцүүлж, дэмжих асуудлыг шийдвэрлүүлсэн байна. Тайлан графикт хугацаандаа стандарт маягтын дагуу боловсруулагдаж, ЗГХЭГ-т хүргэгдсэн байна. - Цаг хугацаа, чанарын шаардлага бүрэн хангасан байна.

./ 2015.03.20 –ны дотор/

 

6.2.1 Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт, үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд болон Байгууллагын нээлттэй, шударга байдал, үйл ажиллагааны үр дагаврын үнэлгээний тайланд ХШҮ хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах.хүрээнд

1. Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч буюу аймгийн Засаг даргатай Төсвийн шууд захирагчийн байгуулсан 2014 оны үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийж, дүнг аймгийн удирдлагад танилцуулах, ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

-Гүйцэтгэлийг сайжруулах, хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай зөвлөмжийг боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

Аймгийн ЗДТГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны ХШҮ-ний тайлан төвд хүргэгдэж, төрийн удирдах байгууллага, удирдлага мэдээллээр хангагдсан байна. Аймаг ба ЗГХЭГ-ын ХШҮДАГ-ийн хооронд мэээллийн нэгдмэл байдал хангагдсан байна. Анхаарах асуудлаар холбогдох “Зөвлөмж” аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүдэд хүргэгдсэн байна.

Иргэд, ААНБ-д энэ талын мэдээлэл авах боломж нээлттэй болж, тодорхой түвшинд сурталчилгаа явагдаж, сэтгэл ханамжид дэвшил гарсан байх

 

 

 

 

ХШҮТасгийн Ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнх туяа, мэргэжилтэн С.Отгонжаргал, Ч.Ганцэцэг

2.2..Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын даргын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг тайлагнах

1 Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн  хуралдаан, Засаг дарга, ЗДТГ-ын даргын үүрэг даалгавар болон шийдвэрийн биелэлтэд ХШҮ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргасан байна.

/06.15, 12.25 /

 

1.Аймгийн удирдлагын шийдвэр\Захирамж, тушаал,а лбан даалгавар, үүрэг-даалгавар\-ийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг удирдлагад тайлагнасан байна.

-Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцсэн байна.

Төлөвлөсөн асуудлыг хугацаанд нь хэрэгжүүлж тайлагнасан байна.

 

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг, ТЗУХ-ийн холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран

2.3.Сумдын Засаг дарга түүний Тамгын газрын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

Аймгийн Засаг даргын А/334 дүгээр захирамжаар баталсан журмын дагуу Аймгийн ЗДДЗ-ийн хурлаар дүнг хэлэлцүүлж, шагнал-урамшуулал, сахилгын шийтгэлийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Тайлан графикт хугацаандаа стандарт маягтын дагуу боловсруулагдсан байна.                 /1 сарын 30-ны дотор/

Аймгийн ЗДТГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны ХШҮ-ний тайлан бодитой дүгнэгдэж,  аймаг, сумдын удирдлага зөв мэдээллээр хангагдсан байна. Аймаг ба сумдын ЗДТГ-ын хооронд мэдээллийн нэгдмэл байдал хангагдсан байна. Анхаарах асуудлаар холбогдох “Зөвлөмж” аймгийн ЗДТГ-аас сумдын ЗДТГ-т хүргэгдсэн байна.

Иргэд, ААНБ-д энэ талын мэдээлэл авах боломж нээлттэй болж, тодорхой түвшинд сурталчилгаа явагдаж, сэтгэл ханамжид дэвшил гарсан байх

 

 

 

ХШҮТасгийн ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа

2.4.. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудын 2014 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн ХШҮ бодитой хийгдэж, мэдээлэл нь олон нийтэд болон аймаг, сумдын удирдлагад тодорхой сувгаар хүрсэн байна. Анхаарах асуудлаар холбогдох “Зөвлөмж”  агентлаг, байгууллагуудад хүргэгдсэн байна.

Иргэд, ААНБ-д энэ талын мэдээлэл авах боломж нээлттэй болж, тодорхой түвшинд сурталчилгаа явагдаж, сэтгэл ханамжид дэвшил гарсан байх

 

 

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

2.5.Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод хэлтсүүдийн 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

Аймгийн ЗДДЗ-ийн хурлаар дүнг хэлэлцүүлж, шагнал-урамшуулал, сахилгын шийтгэлийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Тайлан графикт хугацаандаа стандарт маягтын дагуу боловсруулагдсан байна.                / 12 сарын 25-ны дотор/

Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод хэлтсүүдийн 2014 оны үйл ажиллагаанд ХШҮ бодитой хийгдэж, үр дүнгийн мэдээлэл нь олон нийтэд болон аймгийн удирдлагад тодорхой сувгаар хүрсэн байна. Анхаарах асуудлаар холбогдох “Зөвлөмж”  бодлогын хэлтсүүдэд хүргэгдсэн байна.

Иргэд, ААНБ-д энэ талын мэдээлэл авах боломж нээлттэй болж, тодорхой түвшинд сурталчилгаа явагдаж, сэтгэл ханамжид дэвшил гарсан байх

ХШҮТасгийн

дарга  Ч.Уртнасан,

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг, С.Отгонжаргал

2.6..Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтэнд хийсэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай

МУ-ын Засгийн газрын 67 дугаар тогтоолоор баталсан журмын хүрээнд  Аймгийн ЗДДЗ-ийн хурлаар дүнг хэлэлцүүлж, дүнг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байх                                  /Улирал бүрийн дараа сарын 05-ны дотор/

Журамд заагдсан маягтаар тайлан нь “Ололттой болон дутагдалтай асуудлаар бодитой тайлагнагдаж, цаашид анхаарч сайжруулах асуудлаар холбогдох зөвлөмж сумд, ААНБ-уудад хүргэгдсэн байна.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтэнд иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилсэн байна. Энэ тухай мэдээлэл олон нийтэд мэдээлэгдсэнээр хандлагад эерэг өөрчлөлт бий болсон байна.

 

 

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

Гурав . Бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  стратегийн зорилтын хүрээнд: : Хянаж шалгах, зөвлөн туслахад чиглэсэн арга хэмжээнүүд:

3.1. Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газрын 2014 оны үйл ажиллагаанд баталгаажуулалтын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Аймгийн Засаг даргын А/334 дүгээр захиармжаар баталсан журмын хүрээнд  сонгосон 2-3 сумын ЗДТГ-т ХШҮ хийгдсэн байна.                         /1 сарын 15-25-ны дотор/

 

1.Аймгийн Засаг даргынАймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний сонгосон 2-3 агентлаг, байгууллага мөн төдийн тооны сумын ЗДТГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн баталгаажуулалтын ХШҮ бодитой хийгдэж, ерөнхий дүнд нэгтгэгдэж,мэдээлэл нь олон нийтэд болон аймаг, сумдын удирдлагад тодорхой сувгаар  ойлгомжтой байдлаар хүрсэн байна. Зөвлөн туслах үйл ажиллагаа батлагдсан удирдамжийн дагуу тухайн сум, байгууллагууд хоорондын мэдээлэл солилцох үр нөлөөтэй арга хэмжээ болсон байх, Анхаарах асуудлаар холбогдох “Зөвлөмж”  агентлаг, байгууллагуудад хүргэгдсэн байна.

 

ХШҮТасгийн ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа

3.2 Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд баталгаажуулалтын  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

Аймгийн Засаг даргын А/334 дүгээр захиармжаар баталсан журмын хүрээнд  сонгосон 2-3 сумын ЗДТГ-т ХШҮ хийгдсэн байна.                         /1 сарын 15-23-ны дотор/

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

Аймгийн ЭЗН-ийг хөгжүүлэх 2015 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан” ХШҮ-г хийхдээ гүйцэтгэлийг үр дүнд суурилсан аргаар үнэлэх хэлбэрийг хэвшүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд:

3.3 Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газрын үйл ажиллагаанд явцын хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлж, зөвлөмж чиглэл өгөх /СХШ-ын Дотоод аудитын нэгж, АЗДТГ-ын ТЗУХ, ХЗХ-ийн  Архивын тасагтай хамтарч/

Тусгай удирдамж гарна. Аймгийнхаа сумдын 50-иас доошгүй хувийг хамруулсан байна.

Явцын хяналт-шинжилгээ, Зөвлөн туслах үйл ажиллагаа батлагдсан удирдамжийн дагуу тухайн сум, \суманд Нэгээс доошгүй багт хүрч ажилласанаар \ байгууллагууд хоорондын мэдээлэл солилцох үр нөлөөтэй арга хэмжээ болсоноор үйл ажиллагааны нэгдмэл байдал хангагдана.  Анхаарах асуудлаар холбогдох “Зөвлөмж”  агентлаг, байгууллагууд сумдад хүргэгдсэн байна.

Явц, үр дүнгийн талаар олон нийтэд сурталчилж, мэдээлэлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.

Төр,төсвийн байгууллагуудын ХШҮ-ний үр дүнг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол мэдээлдэг болсон байна.

 

ХШҮТасгийн                Ахлах мэргэжилтэн

Э.Мөнхтуяа

3.4..Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлагийн  үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж,  үр дүнг үнэлж, зөвлөмж чиглэл өгөх /СХШ-ын Дотоод аудитын нэгж, АЗДТГ-ын ТЗУХ, ХЗХ-ийн  Архивын тасагтай хамтарч/

Тусгай удирдамж гаргаж, . аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудын 70-аас доошгүй хувийг хамруулсан байна

/Жилд/

ХШҮТасгийн  дарга Ч.Уртнасан мэргэжилтэн

С.Отгонжаргал

Ч.Ганцэцэг

3.5 Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322-р тогтоолын дагуу Хэрэглэгчдээс авах санал асуулгыг боловсруулан, сумдын иргэдээс авах ажлыг зохион байгуулах

Сонгон шалгаруулалтаар тодорсон ТББ-ын оролцоотой гүйцэтгэх бөгөөд явц байдалд ХШҮТ хяналт тавина. Үнэлгээ шалгуурын дагуу иж бүрэн хийгдэж, албан ёсны дүнг Үнэлгээний ажлын хэсгийн хуралдаанд танилцуулагдсан байх /Жилд/

 Иргэний нийгмийн байгууллага \ИНБ\ -ын оролцоотой хийгдсэн судалгааны дүнг харгалзах нь Үйл  ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ илүү үнэмшилтэй болно. Төрийн байгууллага ба ИНБ-ын хоорондын итгэлцэл, харилцаа холбоо сайжирч, иргэд, ИНБ-ын сэтгэл ханамжийн үзүүлэлт нэмэгдсэн байна. Анхаарах асуудлаар зөвлөмж анхан шатанд хүргэгдсэн байх

ХШҮТасгийн ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг

3.6.Сумдын Засаг дарга ЗДТГ-ын эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг танилцуулах

Тайлангаа ирүүлсэн 23 сумын ЗДТГ, 1 тосгоны ЗАА-ны тайланд эхний хагас жилээр ХШ хийгдсэн байна. /5-8  дугаар сард/

Сум, агентлаг, харьяа байгууллагуудад хяналт шинжилгээ- үнэлгээ хийх график төлөвлөгөө гарган мөрдөж ажиллах

Шат, шатны удирдлага, иргэд мэдээллээр хангагдсан байх Дүн мэдээ хэвлэл мэдээллээр иргэдэд хүрсэн байх

Сумдын удирдлага мэдээлэлжиж, үйл ажилаагааны үр дүнд ахиц гарсан байна.

 Тайлангаа ирүүлж хэвшсэн байх Тайлан мэдээний ирүүлэлтийн талаар мэдээллийн сан бүрдэж шалтгаан, нөхцөл тодорхой болж , үйл ажиллагааны үр нөлөө дээшилсэн байна. Төрийн байгууллагуудын ХШҮ-ний үр дүнг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол мэдээлдэг болсон байна

ХШҮТасгийн ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа

 

3.7.Агентлаг, байгууллагын эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг танилцуулах

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/334 дүгээр захирамжийн дагуу ХШҮ хийгдсэнээр дүн нэгтгэгдэн удирдлагад танилцуулагдсан байх                                          /7-р сар/

 

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

3.8.Аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс, албадын дарга, мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх

 Тодорхой батлагдсан удирдамжийн хүрээнд тогтоосон хугацаанд ХШ хийгдсэн байна.

/7, 12\ 1 \ дугаар сард

Ажилтнууд  болон удирдлага ҮДГ-г дүгнэх дүгнүүлэхдээ журмаа хэрэгжүүлдэг болж, хэрэгжилт үр дүнд ахиц гарна.

ХШҮТасгийн

дарга

Ч.Уртнасан                     Ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

3.9.Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын дарга нарын  ҮДГ-ний хэрэгжилтэнд ХШ хийх

Тодорхой батлагдсан удирдамжийн хүрээнд тогтоосон хугацаанд ХШ хийгдсэн байна.

7, 12\ Дараа оны 01 \ дугаар сард

Монгол улсын ТАЗ-ийн 2012 оны 134-р тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилт сайжирч, үр дүн, үр өгөөж дээшилсэн байх

     ХШҮТасгийн

дарга

Ч.Уртнасан мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

                                                                                       Дөрөв. Сургалт-семинар, зохион байгуулж гүйцэтгэх ажлууд

4.1.Сумын Засаг дарга, түүний тамгын газарт “Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтнуудэд  сургалт явуулах

 

 

Тодорхой хөтөлбөр батлуулж хэрэгжүүлсэн байна.

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, тайлан боловсруулах аргачлалын талаар сумдын ЗДТГ-ын дарга, агентлагийн ХШҮ-ний ажилтнуудад сургалт зохион байгуулагдаж, холбогдох албан тушаалтнуудыг хамруулсан байна.

/Жилд/

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан журмын хүрээний аргачлалаар сургалт хийгдэж, удирдлага, ажилтнууд чадавхижсан байна.

Тайлан мэдээ цаг хугацаандаа чанарын ахицтай түвшинд тайлагнагддаг болно.

ХШҮТасгийн ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа мэргэжилтэн С.Отгонжаргал, Ч.Ганцэцэг

4.2.Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу сумд хэлтэс, агентлаг байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, Үндэсний хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн тайлан мэдээ гаргах журмын талаар хэлтэс,  албадын  дарга нар болон ХШҮ хариуцсан мэргэжилтнүүдэд  сургалт  зохион явуулах

4.3.Сумдын ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил эрхзүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтнүүдэд ХШҮ- хийх арга аргачлал сэдвээр ажлын байран дээрх сургалтыг явуулах зөвлөмж, чиглэл өгөх

ЗГ-ын 2013 оны 322-р тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2014 оны 334-р захирамжаар батлагдсан журмын дагуу тодорхой хөтөлбөртэйгээр сургалт зохион байгуулагдсан байна.

/Жилд/

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан журмын хүрээний аргачлалаар сургалт хийгдэж, удирдлага, ажилтнууд чадавхижсан байна.

Тайлан мэдээ цаг хугацаандаа чанарын ахицтай түвшинд тайлагнагддаг болно. Байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүн үр нөлөө сайжирсан байна.

ХШҮТасгийн                 Ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа мэргэжилтэн С.Отгонжаргал, Ч.Ганцэцэг

4.4.Зүүн бүсийн төрийн албан хаагчдын сургалт семинарыг бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулах /8 сум/

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2015 он үндсэн чиглэлд туссаны дагуу 

/5-6-р сард/

Бүсчилсэн семинар  батлагдсан хөтөлбөрөөр зохион байгуулагдаж, төрийн ажилтнууд харилцан суралцаж, чадавхижсан байна. Хамрах сумд:Түнэл,Чандмань-Өндөр, Цагаан-Үүр,

Эрдэнэбулган, Тариалан, Их-Уул, Тосонцэнгэл,

 Рашаант

4.5.Тэргүүний ажиллагаатай аймгийн ХШҮТасгийн үйл ажиллагаанаас туршлага судлаж ажилдаа хэрэгжүүлэх Төр,төсвийн байгууллагуудын ХШҮ-ний үр дүнг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол мэдээлдэг болсон байна.

 

Аймгуудын Вейбсайтуу-дад зочлох зэрэг оновчтой арга хэлбэрийг хэрэгжүүлсэнээр судалгаа хийгдэж, нэвтрүүлэх туршлагын жагсаалт гарган хэрэгжүүлж эхэлсэн байх

/3-р улирлаас/

Аймгийн ЗДТГ-ын төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний хүрээнд аймгийн удирдлагад танилцуулагдсанаар  тодорхой ажлууд хэрэгжиж эхэлсэнээр  үйл ажиллагаанд шинэлэг арга барил, туршлага нэвтрүүлж эхэлсэн байна.

ХШҮТ-ийн хамт олон

4.6.Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан ҮДГ-нд тусгагдсан болон шинээр тусгагдсан тус тасагт хамаарах нэмэлт арга хэмжээ нэг бүрийг бүртгэл хяналтанд авч, хэрэгжилт үр дүнг хариуцна.

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан ҮДГ-нд тусгагдсан болон шинээр тусгагдсан тус тасагт хамаарах нэмэлт арга хэмжээ нэг бүрийг бүртгэл хяналтанд авагдаж, хэрэгжилт үр дүнг тооцсон байна.

/Тухай бүр/

Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлийн ХШҮТасагт хамаарах заалт нэг бүрийн хэрэгжилт хангагдаж, үр дүн гарсан байна.

ХШҮТ-ийн хамт олон

4.7. Аймгийн ЗДТГ-ын даргаас сар бүрт гаргаж буй ажлын чиглэлийн хэрэгжилтийг хангана.

Аймгийн ЗДТГ-ын даргаас сар бүр чиглэл болгодог үүрэг даалгаврыг ХШҮТ-ийн сар бүрийн төлөвлөгөөнд тусган биелэлт, үр дүнг тооцсон байна. /Сар бүр/

 Үүрэг даалгавар биелэгдэж, байгууллагын үйл ажилагааны үр дүнд ахиц гарсан байна.

ХШҮТ-ийн хамт олон

4.8.Гурван хөтөлбөрийг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх хүрээнд мэргэшил арга зүйн удирдлагаар хангах, явцын хяналт-шинжилгээ хийж, эргэх холбоо үүсгэх

Таван хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад мэргэшил-арга зүйгээр хангаж, явцын хяналт-шинжилгээ хийж, зөвлөмжийн зохистой хувилбарыг дэвшүүлсэн байх                             / Жилд /

Таван хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад Хш хийгдэж, зөвлөмж гаргаж, удирдлага мэдээлэлжсэн байх сацуу иргэд, ИНБ ба Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд эерэг эргэх холбоо бий болсон байна.

Тав. Тасгийн дотоод ажил, үйлчилгээ

5.1.Тасагт ирсэн, гадагш явуулсан хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэд бүртгэлээр  хяналт тавьж, холбогдох мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэх,

 

Бүртгэлээр хяналт тавигдсанаар хугацаатай, хариутай бичгийн шийдвэрлэлт сайжирсан байна.                                           /Жилийн туршид сàð á¿ð \

Албан хэргийн хөтлөлт ,ажилтнуудын хариуцлага сайжирна.

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн Ч.Ганцэцэг

5.2.Тасагт хандсан өргөдөл гомдлол, санал бүртгэх, холбогдох мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэх, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих

/Ñàð á¿ð/

Тавигдсан асуудлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж, хариуг хүргүүлсэн  байна

5.3.Сар бүрийн шуурхай мэдээг 23-ны дотор багтаан гаргаж, ТЗУХ-т өгөх

/Сар бүр/

Хэлтсийн нийт мэргэжилтнүүд мэдээлэл өгөх

5.4.Ìýäýýëëèéí öàã õèéõ

/Тухай бүр/

Тамгын газрын хамт олныг болон  бусад байгууллага, олон нийтэд холбогдох мэдээллээр үйлчилж, бүртгэлжүүлсэн байна.

Ажилтнууд

5.5.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хувьд Үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийг Төсвийн шууд захирагчид болон нэгжийн менежерт  тайлагнана.

 

Төрийн жинхэнэ албан хаагч гэрээнийхээ хэрэгжилтийн явц байдлыг менежертээ улирал тутам албан ёсоор мэдээлсэн байх ба  гэрээнд тусгагдсан стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийг хагас жил тутам, харин  "Илтгэх хуудас"-аар бүтэн жилээр гаргаж, Төсвийн шууд захирагчид  тайлагнасан байна.

 

 Монгол улсын ТАЗ-ийн 2012 оны 134-р тогтоолоор батлагдсан жрумын хэрэгжилт сайжирч, ахиц өөрчлөлт бий болсон байна.

ҮДГ-ний хэрэгжилтийн явц байдлыг талууд харилцан хэлэлцэж, холбогдох арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.

ҮДГ-ээр талуудын харилцан хүлээсэн үүргийн биелэлт дүгнэгдэж, хариуцлага сайжирч, хэрэгжилт үр дүн нь үр өгөөжтэй болсон байна.

ХШҮТасгийн дарга, ажилтнууд

5.6.ХШҮ-ний тасгийн мэргэжилтнүүд үр дүнгийн гэрээгээ дүгнүүлэх шинэчлэн байгуулах

5.7.Аймгийн ЗДТГ-ын дарга болон Хэлтсийн дарга нартай төрийн албан хаагчдын байгуулсан 2015 оны үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас жил тутамд дүгнэсэн байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.

Монгол улсын ТАЗ-ийн 2012 оны 134-р тогтоолоор батлагдсан журмын хүрээнд батлагдсан удирдамжтай үлй ажиллагаа хийгдсэн байна.                 / 7, 1-р сард/

Монгол улсын ТАЗ-ийн 2012 оны 134-р тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилт сайжирч, ахиц өөрчлөлт бий болсон байна.

Хэлтсүүдийн төлөвлөгөө болдон ҮДГ-ээр талуудын харилцан хүлээсэн үүргийн биелэлт дүгнэгдэж, хариуцлага сайжирч, хэрэгжилт үр дүн нь үр өгөөжөө өгсөн байна.

ХШҮТасгийн дарга ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа мэргэжилтэн С.Отгонжаргал, Ч.Ганцэцэг

5.8. Салбарын болон хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын чиглэлээр аймаг, сумын ЗДТГ, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийг сургах, мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэхэд түлхүү анхаарч ажиллана.

Сум, агентлагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх журмыг мөрдөж ажилласааар

 

Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний арга ажиллагааны чиглэлээр агентлаг, сумдын холбогдох ажилтнуудад сургалт зохион байгуулагдсанаар тэдний мэдлэг, мэргэшил, чадавхи дээшилсэн байна.

 

 

 

 

ХШҮТасгийн дарга, ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхтуяа мэргэжилтэн С.Отгонжаргал, Ч.Ганцэцэг

5.9.Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний арга ажиллагааны гарын авлага сурталчилгааны материал бэлдэж төр төсвийн байгууллагуудад тараах

 

 Хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн гарын авлага бэлтгэгдэн хүргэгдсэн байна.  / 6, 10 сард/

Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний ойлголтыг сум агентлагуудад бий болгож, үр дүнгийн шалгуурыг ашигладаг болсон байна.

 

5.10.Зөвлөлтэй болох асуудлын хүрээнд  ажлын хэсэг байгуулах

 Аймгийн Засаг даргын Захирамж гаргуулсан байх.

/2 дугаар сард/

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгэээ хийх ажлын хэсгийг ХШҮ-ний чиглэлээр мэргэшсэн ажилтнууд, мэргэжлийн байгууллагын төлөөллөс бүрдүүлсэн байх

 

ХШҮТасгийн дарга, ажилтнууд

5.11. Хэвлэл мэдээллээр дамжуулан төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах, тэдгээрийн зүгээс иргэд .ИНБ-тай хамтран ажиллах ажиллагааг идэвхижүүлэх

1-2 телевиз, сонин сонгогдон гэрээ байгуулагдсан байна. Телевизийн нэвтрүүлгийн  сувагтай болж, мэдээлэл-сурталчилгааны ажил тогтмолжсон байна. Сар бүр ажилтан тус бүр 2-оос доошгүй удаа эфирт орж сурталчилгаа зохион байгуулж, нэгдсэн бүртгэл хөтлөгдсөн байна.

/Сар бүр/

Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын бодлого, үйл ажиллагаа төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд чиглэсэн байна.  Бодлогын зорилтын болон үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл олон нийтэд мэдээлэгдэж, ойлголт, сэтгэл ханамжид ахиц гарсан байна.

Төрийн байгууллагуудын ХШҮ-ний үр дүнг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол мэдээлдэг болсон байна.

 

 

 

 

ХШҮТасгийн дарга, ажилтнууд

5.12. Оффис ажлын байраа тохижуулах хөдөлгөөн өрнүүлэх

“ Ногоон оффись-таатай орчин” хөдөлгөөн өрнүүлж, өрөө тасалгааг мэдээлэл-үйлчилгээний  танхим хэлбэрт шилжүүлсэн байна.

/2- дугаар сарын 10-наас/

Ажиллах таатай орчинг  бүрдүүлсэн байна.

 

 

 

 

 

ХШҮТасгийн дарга, ажилтнууд

5.13.Мэргэжилтнүүд иж бүрэн судалгаатай болж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж хэвших

Ажилтан бүр ХННЖ-аараа 4-10 жилийн судалгаатай болж, тодорхой Файл үүсгэж төрөлжүүлж, бусдад үзүүлэх үйлчилгээг шуурхай болгох арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна.

/3 дугаар сараас/

Удирдлага болон ажилтнууд мөн хэрэглэгчдид холбогдох мэдээлэлийг шуурхай авах нөхцлийг бий болгож, үр дүн үр нөлөө дээшилсэн байна.

5.14.Мэргэжилтнүүдийн хувцаслалтын асуудлыг шийдвэрлэж, нэрийн хаяг ашиглаж хэвших

ХШҮТ-ийн ажилтнууд “Нэг ажилтан-Нэг санаачилга” арга хэмжээний хүрээнд тодорхой санаачилга гаргаж, үр дүнд хүрсэн байх                                              /3 дугаар сараас/

Аймгийн төр, захиргааны “Манлайлагч байгууллага” болохын хувьд бусдаас ялгарахуйц боловч энгийн  нийцтэй шийдлийг олсон арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байх

 

 

 

 

 

 

 

ХШҮТасгийн дарга, ажилтнууд

5.15.Өөрийн өдөртэй болох асуудлыг шийдвэрлэх

ХШҮТ-ийг албан ёсоор байгуулсан өдрийг тогтоож, уг өдрийг угтсан тайланчлал хийх зэрэг ажлууд зохион байгуулагдсан байна.

ХШҮТ-ийн үйл ажиллагааны талаар тодорхой арга хэмжээ хэрэгжиж, олон нийт мэдээлэлжсэн байна. Ахмад- залуу үеийн залгамж холбоо бий болж, цаашид хийх ажлууд тодорхойлогдсон байна.

5.16. Аймгийн баяр наадам, Чингүнжавын мэндэлсний 305 жилийн ойг зохион байгуулах

Батлагдсан хөтөлбөрийн хүрээнд ХШҮТ-ийн ажилтнуудын идэвхитэй оролцоо хангагдсанаар наадам зохион байгуулалтын өндөр хэмжээнд зохион байгуулагдсан байна.

/7-дугаар сард /

Баяр наадмын үйл ажиллагаа батлагдсан хөтөлбөрөөр зохион байгуулагдаж, оролцогчдын сэтгэл ханамжийн үнэлгээнд эерэг үзүүлэлт буй болсон байх

5.17. ЗДТГ-ын тэргүүний хэлтэс, тасаг, алба, мэргэжилтнүүд шалгаруулах журам шинэчлэн хэрэгжүүлэх

 Журмын төслийг хийж, бодлогын хэлтсүүдийн саналыг тусгасан журам батлуулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна

/.4- дүгээр сард/

Журам эртнээс тодорхой болсоноор хэлтэс, тасаг тэдгээрт харьяалагдах ажилтнуудын хичээх сэтгэлгээ, үүргээ ухамсарласан зорилготой үйл ажиллагаанд дэвшил гарч, үйл ажиллагааны үр дүнд эерэг өөрчлөлт буй болно.

 

Дарга, мэргэжилтнүүд

5.18. Аймаг, сумын ЗДТГ, агентлаг байгууллагад нэвтрүүлж, үр дүнд хүрч буй ”Шинэлэг-онцлох ажил”,” Бүтээлч ажил” , “Шинэ сэдэл,санал, санаачилга”-ыг судлан тодорхойлж, түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх  

ХШҮ хийх бүрт байгууллагуудад хийгдэж буй нэрийн ажлуудын талаархи танилцуулга-мэдээллийг авч, жагсалт гаргасан байна.                                      /1-12 дугаар сард/

Жагсаалтыг удирдлагад танилцуулсанаар холбогдох байгууллагуудад  зөвлөмжтэйгөөр хүргэгдсэн байна. Шинэ сэдэл санаачилгатай ажлуудын талаар олон нийт мэдээлэлжиж,

 

ХШҮТасгийн дарга, ажилтнууд

5.19.Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод хяналтын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх

Байгууллагын дотоодын хяналтын төлөвлөгөөтэй ажиллаж ,хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан байна.

\ 2015 оны жилийн турш \

Аппаратын үйл ажиллагаа хөнгөн шуурхай болж, дээд шатны болон удирдлагын шийдвэр хэрэгжсэн байна.

 

ХШҮТасгийн дарга, ажилтнууд

5.20.Бүх мэргэжилтнүүд өөрсдийн боловсруулсан албан бичгийг эцэслэн шийдвэрлэдэг байх /хяналт тавих хүнд нь өгөх / жаягийг хэрэгжүүлэх

Мэргэжилтэн бүр боловсруулсан албан бичгийн хэрэгжилт үр дүнг тооцдог, хяналт хэрэгждэг болсон байна. Мэргэжилтэн бүр хөрөнгө шаардсан шийдвэр төлөвлөн гаргуулсан бол ажлын 3 хоногт “Ил тодын мэдээлэл”-д шивсэн байна   ./Жилд/

Ажилтнуудын хариуцлага дээшилж, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл үр дүн сайжирна.

Ил тод байдлын үзүүлэлтэд ахиц гарна.

 

 

 

 

ХШҮТасгийн дарга, ажилтнууд

Зургаа. 3 Холбогдох эрх зүйн актууд” болон “Бодлогын баримт бичгүүд”-тэй  болон аймгийн хэмжээний “ Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт”-тэй холбогдолтой  асуудлаарх мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээг үүсгэх”- зорилтын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр арга хэмжээ

6.1. Монгол улсын ЗГ-ын Хэрэг эрхлэх  газрын даргын “Үзүүлэлт батлах тухай” 2014 оны 88-р тушаалыг хэрэгжүүлэх хүрээнд мэдээллийг цуглуулах, тэдгээрийн үнэн бодит байдлыг нягтлан,  биелэлтийг тооцох.

Data бааз үүсгэж, сумд, агентлагуудаас  тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд мэдээлэл цуглуулж нэгтгэсэн байна.  Нэгдсэн мэдээлэл албан тоотоор төвд хүргэгдсэн байх

/ 1-р сарын 20-ны дотор /

 Аймаг, сумын ЗДТГ болон аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хариуцсан чиглэлээрх  асуудлаарх  “Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтүүд бодитой тооцогдсоноор удирдлага, олон нийтэд энэ чиглэлийн мэдээллээр хангагдсан байна.Суурь болон хүрсэн түвшний үзүүлэлтийг зорилтот буюу хүрэх түвшний үзүүлэлттэй харьцуулсан нотолгоонд үндэслэгдсэн судалгаа, мэдээлэл бий болгосоноор бодлого тогтвортой хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ.

 

 

 

 

ХШҮТасгийн мэргэжилтэн С.Отгонжаргал

6.2. Салбар бүр дээрх тоон мэдээллийг нэгтгэх арга хэмжээ авах.

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүдийн зохион байгуулалттай арга хэмжээний үр дүнд Агентлаг, байгууллага, сумдын ЗДТГ-аас мэдээлэл солилцдог механизм бүрдсэн байна. Улирал бүрт

 Мэдээ, тайлангийн үнэмшил, цаг хугацаандаа бодитой тайлагнагдах үйл явцын нэгдмэл байдлыг хангахуйц шийдвэр гарсан байна. Энэ талаарх мэдээлэл, судалгааны чиглэлээр салбар дундын хамтын ажиллагаа сайжирч, нэгдсэн тоон мэдээллийн сантай болно. 

 

 

ХШҮТасгийн дарга, ажилтнууд

Нийт 69 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө.

                   

 

БОЛОВСРУУЛСАН:  АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН  ДАРГА                                                 Ч. УРТНАСАН                                                                              

 

 

 

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОВЧООЛОЛ

 

Бүлэг

Тоо

ХЭЛТЭС,ТАСАГ,АЛБАДЫН НЭР

ТЗУХ

СТСХ

ХБХ

НХХ

ХЗХ

ХШҮТ

ЦШ

НҮА

ХААА

Хэлтэс дундын

Бүх хэлтэс,алба,тасаг

1

Аймгийн ИТХуралд оруулах асуудал

14

2

3

7

 

 

1

 

 

1

 

 

2

Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанд оруулах асуудал

53

1

4

19

18

4

1

3

 

2

1

 

3

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд оруулах асуудал

75

5

5

15

22

4

8

6

1

8

1

 

 

ДҮН

142

8

12

41

40

8

10

9

1

11

2

 

4

Бүтээн байгуулалтын ажлууд

10

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

5

Дотоод ажлууд

84

30

3

5

2

8

5

1

10

1

3

16

 

ДҮН

94

30

3

5

2

8

5

1

20

1

3

16

 

НИЙТ

236

38

15

46

42

16

15

10

21

12

5

16

 

Нийтэлсэн: 2015-09-07 15:23:34
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger