• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДОТООД ХЯНАЛТЫН НЭГЖИЙН 2016 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

БАТЛАВ.

                            ХӨВСГӨЛ  АЙМГИЙН ЗАСАГ

ДАРГА                               А.ЭРДЭНЭБААТАР

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДОТООД ХЯНАЛТЫН НЭГЖИЙН

2016 ОНЫ  АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

 

Дотоод хяналт шалгалтын зорилго нь аймгийн ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ жил, улирал, сарын төлөвлөгөөний зорилт, заалт нь хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, орон нутгийн түвшинд гарсан эрх зүйн акт, шийдвэрүүдэд нийцэж байгаа эсэх түүний хэвийн бөгөөд хугацаандаа биелж байгаа эсэхэд байгууллагын бүх нэгжүүдийн хүрээнд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, шаардлагатай тохиолдолд гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дагавар, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Хяналт-шалгалтыг хийхдээ зөвхөн аймгийн ЗДТГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу үйл ажиллагааг явуулна.

Эрхэм зорилго: Аймгийн ЗДТГ-ын жилийн ажлын төлөвлгөө, дотоод журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж  үр дүн, үр нөлөөг анхааруулан ажиллана.

 

2016.02.15                                                                                                                                                                 Мөрөн хот

Үйл ажиллагааны ерөнхий  чиглэл, дугаар

д/д

 

 

Дотоод хяналт шалгалт хийх чиглэл

 

 

Хугацаа

 

 

Тайлбар

Нэг. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд:  

1.1.

Тус аймгийн ЗДТГ түүний бодлогын хэлтсүүдийн бүртгэл-хяналтанд байгаа Холбогдох эрх зүйн акт\ Ерөнхийлөгчийн зарлиг, УИХ, ЗГ-ын тогтоол, албан даалгавар, төрийн захиргааны төв байгууллага болон аймгийн  ИТХ, Засаг даргын шийдвэр\-ын  биелэлт, үр дүнг тооцож байгаа байдал

I.10, VII.10-ны дотор

 

1.2

1.2.1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

1.2.2. Монгол Улсын болон аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

1.2.3. УИХ, Засгийн газраас баталсан Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт

1.2.4. . Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт

1.2.5. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт

II.15-ны дотор

 

 Хоёр. Байгууллагын чиг үүргээр хүлээх үүргийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд:

2.1

2.1.1.Нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрхийн актын хэрэгжилт болон тухайн байгууллага\  аймгийн ЗДТГ \-ын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэнд тавих хяналт шалгалт

IV.15-ны дотор

 Хууль зүйн хэлтсийн чиглэл хариуцсан ажилтантай  хамтрах

2.1.2.Төрийн албаны стандарт, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид тавих хяналтыг үргэлжлүүлэх

06.25, 12.25

ТАСЗ-тэй хамтрах

2.1.3.Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих хүрээнд  АЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа автотээвэр, эрчим хүч, ажлын байрны аюулгүй байдалд хяналт хийх  /Ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах ажиллагаа/ ,Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал хэлэлцүүлэх

 

О2-03-р сард

 

ТЗУХ-ийн холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтрах

2.1.4. Аймгийн ЗДТГ-ын болон бодлогын хэлтсүүдийн жил, улирал, сарын төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж, анхаарах зөвлөгөө өгөх

 

07 ба 02-р сард

2.1.5. Аймгийн болон ЗДТГ-ын даргаас хэлтэс, тасгийн дарга нар, холбогдох мэргэжилтнүүдэд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэнд хяналт хийх

2.1.6 Мэргэжилтнүүдийн хандлага, хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэл, хамт олонч байх  асуудалд хяналт тавих.

 

Улирал  бүр

 

Гурав. Байгууллагын нээлттэй байдлыг хангах үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хийх хяналт шалгалт

3.1

3.1.1.Байгууллагын ил тод байдлыг хангах шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд дотоод хяналт хийх

Хагас, бүтэн жилд

 

ТАСЗ болон СТСХ, Хууль зүйн хэлтсийн чиглэл  хариуцсан ажилтнуудтай  хамтрах,

   Тухайн дотоод хяналт шалгалтыг хийж, хяналтын тайлан, мэдээ, авах арга хэмжээний саналыг тухай бүрд байгууллагын даргад танилцуулж, арга хэмжээг авхуулна.

 

Мөн хяналтын үр дүн, тайланг аймгийн ЗДТГ-ын хамт олны хуралд мэдээлж байна.

 

Ажлын онцлог шаардлагаас хамааран хугацаа өөрчлөгдөж болно.

Байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл, холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтээр мэдээллийн сан үүсгэж, үйлчилнэ. Зөвлөмж бэлтгэгдэж холбогдох хэлтэс, тасагт хүргэгдэнэ. Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг тухай бүр гаргаж, эргэж тайлагнах үүргийг тухайн нэгж байгууллагын дарга хариуцна.

 

 3.1.2. “Нэг цонхны үйлчилгээ”, “Угтах үйлчилгээ”  хэлтсүүдийн “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээний чанар, зохион байгуулалт;

 

 

Хагас, бүтэн жилд

 

3.1.3. Байгууллагын  а. “Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт  бичиг” /НББББ/-ийн боловсруулалт, мөрдөлт

б. Үндсэн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, тэмдэгжүүлэлт, паспортжуулалтын байдал

в. Цалин түүний холбогдох нэмэгдэл, урамшууллын тооцон олголтын байдалд  дотоод хяналт хийх

г. Санхүү эдийн засгийн хяналт

Бүртгэл санхүүгийн ажлын графикаар СТСХ-ийн ДоА. Ня-бо бүртгэл хариуцсан ажилтан

3.1.4. Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих хүрээнд  АЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа автотээвэр, эрчим хүч, ажлын байрны аюулгүй байдалд хяналт хийх  \Ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах ажиллагаа  \,Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал хэлэлцүүлэх

 

О2-03-р сард

 

3.1.5. Байгууллагын болон нэгжийн даргын тушаал, шийдвэрийн биелэлтэд хянал тавих

Хагас бүтэн жилд

3.1.6. Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр мөрдөгдөх холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартыг боловсронгуй болгох талаар судалгаа, дүгнэлт гаргах

3- р сард

3.1.7. Ямар нэгэн тодорхой баримт, нотолгоо бүхий өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн дагуу шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр дотоод хяналтыг явуулна.

 

Тухай бүр

3.1.8. Дотоод хяналтын нэгжийн жилийн ажлын тайланг гаргаж, байгууллагын дарга болон хамт олонд танилцуулна.

 

12-р сараас дараа оны 02-р сарын 15-ны дотор

 

3.1.9. Байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл, холбогдох эрх зүйн акт, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон  зөрчлийн талаар мэдээллийн сан бүрдүүлж, удирдлага, хамт олныг мэдээллээр хангаж холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.

Улирал бүр

 

 

3.1.10. Монгол улсын ЗГ-ын 2011 оны 311-р тотоолын хэрэгжилтээр тухайн байгууллагын 2015 оны холбогдох  мэдээ тайланг гаргаж, аймгийн МХГ-т хүргүүлнэ

 Дараа оны 02-р сарын 15-ны дотор

Дөрөв. Үйл ажиллагааны үр дагаварын үнэлгээг сайжруулах хүрээнд:

4.1

4.1.1.  Аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс, албадаас хариуцсан салбарынхаа чиглэлээрх агентлаг, байгууллагуудтай эргэх холбоо үүсгэж, Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээний суурь болон зорилтот түвшиний үзүүлэлтийг тогтоон тооцож,  үр дагавар, үр нөлөөг дээшлүүлэх чиглэлд хийсэн ажлын хяналт шалгалт

 

 

4.1.2.  Өөрийн үйл ажиллагааны хүртээмж,чанар, шударга, шуурхай байдлыг эрс сайжруулахад Хэрэглэгч-үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханэмжийн судалгаа, үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлж байгаа санал, санаачилгын хэрэгжилтийн хяналт шалгалт

 

 

     Энэхүү төлөвлөгөө нь аймгийн ЗДТГ-ын  Үйл ажиллагааны 2016 төлөвлөгөөний 2.23 дугаар заалт, ХШҮТасгийн Үйл ажиллагааны мөн оны төлөвлөгөөний 5.20 дугаар заалтуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдсэн бөгөөд хэрэгжилтийг хангах ажиллагаааг аймгийн Засаг даргын баталсан журмын ёсоор ХШҮТасаг түүний ажилтнууд  хариуцна.

    Аймгийн ЗДТГ-ын Дотоод хяналт шалгалтын  улирал, жилийн төлөвлөгөөний биелэлт, оны эцсийн хэрэгжилтийн нэгтгэл  тайланг ХШҮТасгийн Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн чиг үүргээр хариуцна.

Анхаарах: Нягтлан бодох бүртгэл, өмчийн хадгалалт хамгаалалт, менежментийг сайжруулах чиглэлээр бусад /Ховд, Төв, Өмнөговь зэрэг аймгууд ХШҮТ/-даа ажилтантай байна

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ДАРГА                                         Ч.УРТНАСАН

 

ТАНИЛЦСАН:

                        АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                                       Г.ТӨМӨРБААТАР

Нийтэлсэн: 2016-03-25 14:22:00
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger