• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ

Аймгийн Засаг даргын  2017 оны                                                                                                              

10 дугаар сарын  27-ны өдрийн А/709                                                                                                                                                                                                     дүгээр  захирамжийн хавсралт                                                         

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

 НИЙТЛЭГ  ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ

 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энэхүү журмыг аймгийн  орон нутгийн захиргааны байгууллагууд түүний дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /ЗДТГ/, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагууд, сумын Засаг дарга, ЗДТГ, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот болон төсөвт байгууллагууд (цаашид “захиргааны байгууллага” гэх)-ын үйл ажиллагаа, Төрийн шат шатны байгууллагаас батлан гаргасан Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг /цаашид “бодлогын баримт бичиг” гэх/ болон Монгол улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын шийдвэр, Нутгийн удирдлагын байгууллага/ НӨУЁБ, НЗБ/-ын шийдвэр (цаашид “хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр” гэх)-ийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах тайлагнах болон тэдгээрийн хэрэгжилтэд  хяналт шинжилгээ, үр дүнгийн үнэлгээ хийх ажиллагааг зохицуулахад мөрдөнө.

            1.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ /ХШҮ/-ний зорилго нь нутгийн захиргааны байгууллагын  бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилт, хариуцлагыг бэхжүүлснээр Засгийн газар болон орон нутгийн захиргааны байгууллагад итгэх иргэд-хэрэглэгчдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх, төрийн удирдлагын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулахад оршино.

            1.3. Нутгийн Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо, хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах асуудлыг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах, мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар зохион байгуулна.

            1.4. ХШҮ-ний  үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэхдээ эрх зүйн орчин, хэрэглэгдэх нэр томьёо, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зарчим, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтны эрх  үүрэг,  үнэлгээний төрөл арга зүй, аргачлалыг тусгасан Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол болон энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.

            1.5.  Аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсүүд, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлаг, сум багийн Засаг дарга, Засаг даргын ажлын алба,  улсын төсөвт байгууллага болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд нь  энэхүү журмын 1.2 дугаар зүйлд заасан зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 

                        1.5.1. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд болон хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, аймаг сумын удирдлагын шийдвэр, тэдгээрийн дунд болон урт хугацааны зорилт нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр нөлөөг тооцон, дүн мэдээг  тогтоосон хугацаанд холбогдох газарт тайлагнах;

 

                        1.5.2 Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагууд түүний дотор аймгийн Хөгжимт драмын театр, Орон нутгийг судлах музей, Нийтийн номын сан, Ахмад настны асрамж, үйлчилгээний төв, /Цаашид агентлаг гэх/, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд /Цаашид байгууллага гэх/-ын үйл ажиллагаанд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүн, үр нөлөөг үнэлж дүгнэн холбогдох санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх

 

                        1.5.3. Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газраас болон эрх бүхий албан тушаалтнаас зохион байгуулсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлтэд үндэслэн дэвшүүлсэн зорилтуудын хүрсэн түвшин болон төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй, эрсдэл бүхий асуудлын талаар  холбогдох шатны Засаг даргын болон Тамгын газрын бодлогын санал, зөвлөмж боловсруулж, Засаг дарга болон холбогдох байгууллагын удирдлагын гаргах шийдвэрт бодлогын  дэмжлэг үзүүлэх

 

                        1.5.4. Нутгийн захиргааны байгууллагын ХШҮ-ний тогтолцоог бэхжүүлж,  стратеги бодлогыг  тодорхойлон, мэргэшил, арга зүйгээр хангах

 

                        1.5.5. Аймаг, сумдын болон Төрийн захиргааны байгууллагын ХШҮ-ний мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, удирдлага, иргэд-хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангах

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээний хамрах хүрээ

            2.1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хамрах хүрээнд дараах бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа багтана.

            2.1.1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрт дараах баримт бичиг хамаарна:

.                        2.1.1.1.  Аймаг, орон нутгийн захиргааны байгууллагын бүртгэлд хяналтанд байвал зохих  Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн  бүрэлдэхүүнд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын  3.2.1.1-ээс 3.2.1.9-т тусгагдсан эрх зүйн актууд багтана.

                        2.1.1.2.  Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн ажил хэрэгч шийдвэр /тогтоол, тэмдэглэл/

                        2.1.1.3. Аймгийн Засаг даргын ажил хэрэгч шийдвэр  /Захирамж, албан даалгавар, ЗДДЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл/

                        2.1.1.4.Төрийн албаны стандарт /үр дүнгийн гэрээ, хувийн хэрэг, ажлын байрны тодорхойлолт/

            2.1.2. Бодлогын баримт бичигт дараах баримт бичиг хамаарна:

                        2.1.2.1.  Аймаг, орон нутгийн захиргааны байгууллагын бүртгэлд хяналтанд авч, гүйцэтгэл үр дүнг тооцвол зохих  бодлогын баримт бичгийн бүрэлдэхүүнд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын  3.2.2.1-ээс 3.2.2.7-д дурьдагдсан бодлогын баримт бичгүүд багтаан ойлгоно.
 

                        2.1.2.2. Аймгийг хөгжүүлэх хэтийн зорилт /“Хөгжсөн Хөвсгөл-2016-2030”/;

                        2.1.2.3. Засаг дарга /аймаг, сум/-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр;

                        2.1.2.4. Аймаг,сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл;

                        2.1.2.5. Дэд хөтөлбөр;

                        2.1.2.6. Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр

                        2.1.2.7.Сум, байгууллагын урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүд;

            2.1.3. Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд:

                        2.1.3.1.  Агентлагийн жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээг журмын 8-р хавсралт

                        2.1.3.2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бодлогын хэлтсүүдийн тайлант жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээг журмын 9-р хавсралт

                        2.1.3.3. Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээг журмын  10-р хавсралт

                        2.1.3.4. Байгууллага /Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд/-ын жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээг журмын 11-р хавсралтын дагуу тус тус хийнэ.

Гурав. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний удирдлага, зохион байгуулалт

            3.1. Бүх шатны захиргааны байгууллага нь өөрийн хариуцсан асуудлын хүрээнд хуульд заасан чиг үүргийг  хэрэгжүүлсэн байдалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үүрэг бүхий нэгж, ажилтантай байна.

            3.2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж, биелэлтэд нь хяналт тавих, мэдээлэх үүргийг хариуцна.

            3.3. Захиргаа, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан нэгж, мэргэжилтэн бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх бөгөөд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгж, ажилтан тэдгээрт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

            3.4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, шагнал урамшууллын зардлыг тухайн жилийн  орон нутгийн төсөвт тусгуулан шийдвэрлүүлнэ.

            3.5. Төрийн албан хаагч бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, бодитой гаргаж өгөх үүрэгтэй.

            3.6. Төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн албан хаагчид тавих шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан хүнийг бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх албан тушаалд томилно;

                        3.6.1.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр болон тухайн салбарт гурваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх;

                        3.6.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдсан байх;

                        3.6.3. Баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх чадвартай байх.

Дөрөв. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөлт,
төрөл, арга зүй

            4.1.    Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөлт, төрөл:

                        4.1.1 Нутгийн захиргааны байгууллага нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөг жил бүр боловсруулан баталж хэрэгжүүлнэ.

             Уг төлөвлөгөөнд тухайн жилд аймгийн ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, Аудитын газар болон холбогдох дээд шатны байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалт, хяналт-шинжилгээгээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг “Нэмэлт”-ээр тусгаж, биелэлт үр дүнг хагас жил тутамд тооцон ажилласан байна.

                        4.1.2. Тодорхой бодлогын баримт бичгийг боловсруулан батлахдаа зорилт, арга хэмжээ бүрийн суурь үзүүлэлт, хүрэх түвшин, үр дүнг тодорхой тусгаж батална.

                        4.1.3.  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн  20.1-д  заасны   дагуу  бодлогын  баримт  бичгийн  хэрэгжилтэд   хөндлөнгийн үнэлгээ, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх ажлыг тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж, шаардагдах зардлыг байгууллагын төсөвт тусган батлуулсан байна.

                        4.1.4.Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хийгдэх хэрэглэгчийн үнэлгээг Засгийн газраас баталсан журмын дагуу зохион байгуулна.

            4.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй:

                        4.2.1. Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн үнэлгээг  Засгийн газрын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан журмын 6.2.1-т, Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн зүйл, заалтын хэрэгжилтийн үнэлгээг мөн журмын  6.3-т заасан аргачлалаар тус тус   тооцно.

                        4.2.2. Бодлогын зорилт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн ерөнхий дүнг гаргахдаа арга хэмжээ, зүйл, заалт бүрийн хэрэгжилтийн арифметик дунджаар тооцно. Тавьсан зорилтын арга хэмжээ, шийдвэрийн зүйл, заалтын гүйцэтгэлийн үр дүнг хүрэх түвшин буюу тавьсан зорилтод харьцуулж хувиар илэрхийлнэ (1).

            B-Бодлогын зорилт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн ерөнхий дүн;

            X–Арга хэмжээ, зүйл заалтын хүрсэн түвшин;

            Z–Арга хэмжээ, зүйл заалтын зорилтот түвшин;

            n–Арга хэмжээ, зүйл заалтын тоо;

            i–Үзүүлэлтийн дугаар;


            B=1/n ∑_(i=1)^n▒〖(X_i/Z_i )*〗 100%           (1)

                        4.2.3. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, сумын Засаг даргын Тамгын газрын болон орон нутгийн өмчит байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнг гаргахдаа үзүүлэлт бүрийн үнэлгээг 100 хүртэл хувиар илэрхийлэн, нийлбэр үнэлгээний арифметик дунджийг харгалзан жинд шилжүүлнэ. Ерөнхий үнэлгээг тодорхойлохдоо жинд шилжүүлсэн дүнгүүдийн нийлбэрийг 0.05-аар үржүүлж, 0-5 хүртэл оноонд шилжүүлэн дүгнэнэ.

            Е-Ерөнхий үнэлгээ;

            α-Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь;

            β-Байгууллагын чиг үүргийн биелэлтийн хувь;

            γ-Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ;

            n-Бодлогын баримт бичгийн тоо;

            m-Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн тоо;

            k-Байгууллагын нээлттэй байдлын үзүүлэлтийн тоо;
            i–үзүүлэлтийн дугаар;

            E=0.05*[(1/n ∑_(i=1)^n▒(α_i ) )*0.6+(1/m ∑_(i=1)^m▒(β_i ) )*0.2+(1/k ∑_(i=1)^k▒(γ_i )             )*0.2]          (2)

                        4.2.4. Бодлогын зорилт, арга хэмжээ, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хоёр удаагийн тайлангийн хугацаанд дараалан ахиц гараагүй бол удааширсан, гурван удаагийн тайлангийн хугацаанд мөн ахиц гараагүй бол тасарсанд тооцно.

                        4.2.5. Захиргааны байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт /аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт/, байгууллагын ил тод байдлыг хангах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг үнэлэхдээ хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн үнэлгээг тооцдог аргачлалын дагуу үнэлнэ.

Тав. Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийг хүлээн авах,

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

            5.1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үүргийг тухайн орон нутагт аймаг, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, холбогдох дээд шатны байгууллага, харин хэрэгжүүлэх ажилд бодлогын зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, мэдээлэх тайлагнах үүргийг аймаг, сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, агентлаг, байгууллагын дарга нар хариуцна.

 

            5.2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Тэргүүлэгчид, Засаг даргын ажил хэрэгч шийдвэрээс тухайн сум, байгууллагуудын бүртгэл хяналтанд байвал зохих нэгдсэн жагсаалтыг 6, 12 сарын 01-ны дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод сүлжээнд байршуулна.

 

            5.3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бичиг хэргийн эрхлэгч нь хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хүлээн авч бүртгэсэн даруйд ТЗУХ-ийн тухайн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /аймгийн Засаг даргын туслах/-д хүлээлгэн өгч, уг хариуцсан мэргэжилтэн нь аймгийн удирдлага /Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын дарга/-д танилцуулж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст бүртгүүлнэ.

 

            5.4. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, нутгийн захиргааны байгууллагын ажил хэрэгч шийдвэр гарсан даруйд аймгийн удирдлагууд болон Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга нарт танилцуулах ажлыг ажлын 5 хоногт багтаан зохион байгуулна.

 

            5.5. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл ажиллагааг дараах цаглабарын дагуу зохион байгуулна.             

 

Шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах үйл ажиллагаа

 

Хугацаа

Хариуцах албан     тушаалтан

 

Тавигдах шаардлага

Аймаг

Сум

1

Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч хүлээн авч  бүртгэнэ. Холбогдох нэгжийн чиг үүрэг хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

Тухайн өдөртөө багтаж

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Компьютерт болон Бүртгэлийн тусгай дэвтэрт батлагдсан маягт асуулгын дагуу нарийвчлан бүртгэнэ. Холбогдох нэгжийн чиг үүрэг хариуцсан мэргэжилтэнд гарын үсэг зуруулж, хүлээлгэн өгнө.

2

Холбогдох нэгжийн чиг үүрэг хариуцсан мэргэжилтэн нь аймгийн удирдлага /Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын дарга/-д танилцуулна

Тухайн өдөртөө багтаж

ТЗУХ хариуцсан мэргэжилтэн

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Хугацаа алдахгүй байх, Тухайн заалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авах арга хэмжээ нь өгсөн үүргээр тодорхой болсон байх

3

ХШҮДАудитын нэгж, ажилтанд бүртгүүлж, бодлогын хэлтсийн дарга нарт танилцуулна.

2 хоног

ТЗУХ хариуцсан мэргэжилтэн

ЗДТГ-ын дарга,

Бүртгэл-хяналтанд авах заалтын аль хэлтэс, агентлагийн хамаарал, чиглэлийг тодорхойлж бүртгэнэ. Холбогдох хэлтсийн дарга нь хариуцах мэргэжилтэнд авах арга хэмжээг тодорхойлж, үүрэг, чиглэл өгнө.

4

Засаг даргын зөвлөлийн гишүүд болон холбогдох хэлтсийн мэргэжилтэн нарт танилцуулах хуудастайгаар танилцуулагдана.

3 хоногт

ТЗУХ хариуцсан мэргэжилтэн

ЗДТГ-ын дарга

Танилцуулах бүрэлдэхүүн тодорхой байх, -Танилцуулсан хугацаа, гарын үсэгтэй байх,  Санал бичсэн бол хүлээн авч шийдвэрлүүлэх

ХШҮДАХ-ийн холбогдох мэргэжилтний бүртгэл-хяналтанд авагдсан байна.

5

Засаг даргын өгсөн үүргийн дагуу холбогдох хэлтэс, мэргэжилтэнд хувилж олшруулан хүргүүлж, карт нээн хяналт тавина6

7 хоногт

ТЗУХ хариуцсан мэргэжилтэн

ЗДТГ-ын дарга, байгууллагын дарга

Хяналтын карт нээн бүртгэлд авна.

-Бүртгэлд авсан огноо, гарын үсэг

-Биелэлтийг хэзээ, хэрхэн тооцсон тухай дүгнэлтийг картад бичсэн байна.

6

Тогтоол шийдвэрийн хувийн хэрэг нээх,  олшруулж, сум баг байгууллага, агентлаг, төсөвт байгууллагад хүргүүлэх, сурталчлах тайлбарлан таниулах, бодлогын зөвлөгөө дэмжлэгээр хангана.

10 хоногт

Салбар хариуцсан бодлогын мэргэжилтэн

Мэргэжилтэн

Хувийн хэрэг хөтлөгдөнө. Сурталчилгаанд ашигласан материалын бүртгэл, судалгаа

-Шийдвэрийн үр дүнгийн тайлан хаасан тухай тэмдэглэл зэрэг  материал тусгай жагсаалтаар гарсан байна.

7

Хариуцсан байгууллага албан тушаалтан дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулж  хэрэгжүүлнэ.

а/ Орон нутгийн онцлогтой хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлсон бодлого, шийдвэр төлөвлөгөө гарган батлуулж,  хэрэгжүүлнэ.

б/ Хариуцан гүйцэтгэгчийг удирдан чиглүүлнэ.

в/ Биелэлтийн явцтай танилцан, үнэлгээ дүгнэлт өгч  эрчимжүүлэх арга хэмжээ авна.

г/ Хариуцсан бодлогын хэлтэс мэргэжилтэнтэй хамтарч ажиллаж, удирдлага, үйл ажилагааны нэгдмэл байдлыг ханган ажиллана.

Тогтоол  шийдвэр хэрэгжих хугацаанд

Ажил үүргийн чиглэлээр хариуцсан агентлаг, байгууллага тэдгээрийн мэргэжилтэн

 

-Тухайн шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ буюу бодлого чиглэл тодорхой болсон байх

Орон нутгийн онцлогтой эрхийн акт бодлого, хөтөлбөр гаргах тохиолдолд холбогдох хэлэлцүү-лэг хийгдэж, виз авагдсан байна

- ХШҮ хийж, зөвлөмж, чиглэл өгч, хяналтанд авч эгэх холбоо үүсгэх, Хурлаар хэлэлцсэн бол шийдвэр, дүгнэлт гаргах

-Зохион байгуулсан арга хэмжээ бүр баримтжуулагдаж, нотолгоожсон байх

8

Байгууллага  өөрийн  хариуцсан шийдвэрийн  хэрэгжилтэнд дотоодын хяналт тавьж, хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэнэ.

Улирал тутам

Тухайн байгууллагын Дотоод, хяналт-шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтнүүдийн оролцоотой

Сумдын ХШҮ-ний  ажлын хэсэг, төсөвт байгууллагын дарга  эрхлэгч  нар

Шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажиллагаанд ХШҮ, дотоод хяналт шалгалт хийгдсэн байна. 

Гүйцэтгэл, үр дүнгээр тухайн байгууллага, ажилтанд үр дүнгийн үнэлгээ өгөгдсөн байна.

Гүйцэтгэл, үр дүнг хариуцсан нэгжийн удирдлага, мэргэжилтэнд урамшуулал, хариуцлага тооцсон байна

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, шийдвэрийн  хэрэгжилт үр дүн дээшилсэн байна.

9

Шийдвэрийн хэрэгжилтийг хариуцсан байгууллагад  шалгаж эрчимжүүлэх арга хэмжээ авна.

Шийдвэр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 1 сараас биелэгдэх хугацаанд

Салбар хариуцсан бодлогын мэргэжилтэн
ХШҮДАХэлтэс

Сумдын ЗДТГазар

Сумын          ХШҮ-ний баг

Шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгаж, үнэлгээ, дүгнэлт өгсөн байна. Өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.

10

Аймаг, сумын ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс, мэргэжилт-нүүд салбарын чиглэлийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн мэдээллийг хариуцах бөгөөд холбогдох агентлаг, байгууллага, сум, багийн Ажлын албадаас авч нэгтгэн дүгнэж, үнэлгээжүүлэн холбог-дох дээд шатны байгуул-лагадаа тайлагнана. / Ингэхдээ  энэхүү журмын 1-р хавсралтад дурьдагдсан тайлагнах хугацаа, эрэмбийг мөрдөнө/. Үүнд:

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс:

Ø  Сум орон нутгийн хөгжлийн

Ø  Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтын

Ø  Төрийн албаны стандартын

Ø  Хүний нөөцийн

Ø  Гадаад харилцааны

Нийгмийн бодлогын хэлтэс:

Ø  Эрүүл мэндийн

Ø  Хөдөлмөр эрхлэлтийн

Ø  Нийгмийн халамж, хамгаалал, үйлчилгээний

Ø  Боловсролын

Ø  Соёл спортын

Ø  Жендерийн

 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс:

Ø  Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн

Ø  Хөрөнгө оруулалт бүсчилсэн хөгжлийн

Ø  ЖДҮ, Худалдаа үйлчилгээний

Ø  Дэд бүтэц, эрдэс баялаг, Эрчим хүчний

Ø  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

Ø  Зам тээвэр ,барилга хот байгуулалтын

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс:

Ø  Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн 

Ø  Төрийн сангийн

Ø  Татвар, гаалийн

Ø  Өмч хөрөнгийн бүртгэл хяналтын

Ø  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны

Ø  Шилэн дансны хөтлөлтийн

Ø  Статистик-бүртгэлийн

Ø  Нийгмийн даатгалын

Хууль эрх зүйн хэлтэс:

Ø  Цэрэгжсэн байгуулагын

Ø  Хууль, хяналтын /Мэргэжлийн хяналт, Онцгой байдал/

Ø  Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны

Ø  Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах орон нутгийн үйл ажиллагааны

Цэргийн штаб:

Ø  Батлан хамгаалахын

Ø  Цэрэгжсэн байгуулагын

Ø  Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах орон нутгийн үйл ажиллагааны

 

Журмын 1-р хавсрал-тад дурьдагдсан тайлагнах хугацаанд

Салбар хариуцсан бодлогын мэргэжилтэн

Сумдын ЗДТГазар

 

Шийдвэрийн биелэлтийг батлагд-сан стандарт, маяг-тын дагуу заалт нэг бүрээр гаргасан байхын сацуу дүнг нэгтгэн товчоолж, дүгнэсэн байна.

Шийдвэрийн биелэл-тийн тайланг ЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хүрээнд энэхүү журмын дагуу дүгнэсэн байна.“Хэрэгжилт хангалтгүй” болон “Хэрэгжээгүй” шийдвэрийн арга хэмжээний  шалтгаа-ныг тодорхойлж, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойл-сон байна.

Биелэлтийн тайланг Сум, агентлаг, бай-гууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, дарга нь баталгаажуулсан байна.

“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай”  Монгол улсын Их хурлын 2016 оны 12, “Аймгийн ЗДТГ-ын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” Монгол улсын ЗГ-ын 2016 оны 09 -р тогтоолуудын хүрээнд аймгийн Засаг даргын шийдвэр гарч, бодлогын хэлтсүүдийн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах чиглэл тодорхойлогдсон.

10

Салбарын чиглэлээрх дүгнэсэн мэдээллийг  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох бодлогын хэлтэс хариуцаж, аймгийн хэмжээний нэгтгэсэн тайланг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс хариуцан гаргаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст  тайлан хэлбэрээр болон хэрэгжилтийг тусгайлсан маягтаар хүргүүлнэ.

Журмын 1-р хавсрал-тад дурьдагдсан тайлагнах хугацаанд

Бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

 

Дүгнэсэн тайланг энэхүү журмын 6,7-р хавсралтын дагууд тайлагнагдсан байна.

11

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс  ирүүлсэн аймгийн хэмжээний нэгдсэн мэдээлэл, тайланд аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮДАХэлтэс Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж дүгнэнэ.

Хагас бүтэн жилд

ХШҮДАХэлтэс

Сумын ЗДТГ

ХШҮДАХэлтсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ЗГХЭГ-ын Вебсайтад дараа оны 01-р сарын 15-ны дотор шивсэн байна.

12

Бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц үр дүнг хагас бүтэн жилд Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллах, ЗГХЭГ-т тайланг албан ёсоор хүргүүлж, орон нутагт анхаарах зөвлөмжийг хүргүүлэх

Хагас бүтэн жилд

ХШҮДАХэлтэс

ХШҮ-ний баг

Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулагдаж, авах арга хэмжээ тодорхойлогдсон байна. ЗГХЭГ-т тайланг албан ёсоор хүргүүлж, орон нутагт анхаарах зөвлөмж хүргэгдсэн байна.

             

 

            5.6. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хүлээн авсан хэлтэс, агентлаг, төсвийн байгууллага, мэргэжилтэн тухайн бодлого хөтөлбөр, тогтоол шийдвэрийн хувийн хэрэг нээж хөтөлнө. Адил төстэй бодлого хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр, эрх зүйн актыг нэгтгэн нэг хувийн хэрэгт багтааж болно.

 

                        5.6.1. Бодлого хөтөлбөр, эрх зүйн актын хувийн хэрэг дараах бүрдэлтэй байна.

*      Бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хуулбар хувь

*      Тухайн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гарсан дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөлт

*      Тухайн бодлогын баримт бичиг болон тогтоол шийдвэрийн холбогдолтой удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгавар

*      Биелэлт тооцсон материал, тайлан, илтгэх хуудас, хуралд оруулсан асуудал түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хэрэгжилт

*      Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн материал, санал дүгнэлт

*      Хяналтаас хассан болон хяналтанд нэмэж авсан шийдвэр, шийдвэрийн заалтын талаар мэдээлэл

*      Дагалдаж гарсан бусад шийдвэрүүд

                                                                                                          

            5.7. Тухайн сум, орон нутагт хамааралтай бодлого хөтөлбөр, эрх зүйн акт болон бусад шийдвэрийг сумдад хүргэхдээ заавал сумын Засаг даргын Тамгын газраар дамжуулж хүргэнэ.

Зургаа. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд
           хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
, тайлагнах

            6.1. Захиргааны байгууллага нь бодлогын баримт бичигт тодорхойлсон төлөвлөгөөний дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. Бодлогын баримт бичигт үнэлгээ хийхдээ хяналт-шинжилгээний мэдээлэлд үндэслэн урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг хүрсэн түвшинтэй нь харьцуулан үнэлнэ.

            6.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр тухайн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх хугацааны эхний хагаст шалгуур үзүүлэлтийн зорилтот түвшний 30 хүртэл хувийг хангаагүй, жилийн эцсийн үнэлгээгээр санхүүгийн эх үүсвэргүй нь тогтоогдсон, үр дүнгүй, үнэлэх боломжгүй гэж үзсэн зорилт, арга хэмжээг цаашид үргэлжлүүлэх эсэхийг тухайн бодлогын баримт бичгийг баталсан эрх бүхий этгээдээр шийдвэрлүүлнэ.

            6.3. Шаардлагатай тохиолдолд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар  нь бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгаж, тайланг хэлэлцэн түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авна.

            6.4. Энэхүү журмын 2.1.2-т заасан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ,  үнэлгээний  явцын  болон  эцсийн  тайланг  мөн  журмын  2-7  дугаар хавсралтын дагуу гаргаж, журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.

Долоо. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд
      хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

            7.1. Захиргааны байгууллага нь хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хяналтад авч, хэрэгжилтийг салбар, чиглэлээр ангилан тайланг энэхүү журмын 6 дугаар хавсралтын дагуу харин Нутгийн захиргааны байгууллагаас баталсан шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайланг 7 дугаар хавсралтаар тус тус гаргаж, журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд харьяалах дээд шатны байгууллагад хүргүүлнэ. 

            7.2. Улсын төсөвт байгууллага болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах бөгөөд хэрэгжилтэд нь холбогдох нутгийн захиргааны байгууллага хяналт тавьж тайлагнана.

            7.3 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хагас, бүтэн жилээр хяналт-шинжилгээ хийж дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн  хуралдаанд танилцуулан холбогдох тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлнэ.

            7.4. Захиргааны байгууллага бодит шалтгааны улмаас хэрэгжих боломжгүй, цаг хугацааны хувьд ач холбогдолгүй болсон сүүлийн 3 жил тасарсан болон тухайн асуудлаар дахин шийдвэр гарсан хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн заалтыг хүчингүй болгох, хяналтаас хасах тухай саналыг  жилийн эцсийн тайлангийн хамт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлнэ.

            7.5. Шаардлагатай гэж үзвэл дээд шатны байгууллага нь хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгаж, тайлан, мэдээллийг хэлэлцэн тэдгээрийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авна.

            7.6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь шаардлагатай тохиолдолд хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг агуулга, чиглэлээр нь багцлан хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэн холбогдох арга хэмжээ авна.

Найм. Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд
     хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

            8.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, сумдын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Орон нутгийн өмчит байгууллагууд нь тухайн жилийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг энэхүү журмын 8, 9, 10,11 дүгээр хавсралтын дагуу гаргаж, бичмэл тайланг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд хүргүүлнэ.

            8.2. Бичмэл тайланд үйл явдлыг тоочихоос илүүтэй үр дүн, үр дагавар, үр нөлөөг чухалчилсан, баримт нотолгоонд суурилсан холбогдох тоо баримт, график-диаграмм, хүснэгт, санал, дүгнэлтийг тусгасан байхаас гадна шаардлагатай бол зураг, дүрс бичлэг хавсаргаж болох бөгөөд нутгийн захиргааны байгууллагын түвшинд агентлаг байгууллагын дарга, сумын Засаг дарга гарын үсэг зурж,  баталгаажуулсан байна.

            8.3. Агентлаг, байгууллага, сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газар нь энэхүү журмын 2-7  дугаар хавсралтын дагуух тайланг байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн тайлангийн хамт дахин ирүүлэх шаардлагагүй.

            8.4.Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь сумын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг нотолгоонд суурилсан статистикийн мэдээлэлд үндэслэн боловсруулж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж холбогдох агентлаг байгууллагад журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд хүргүүлнэ.

            8.5. Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар нь  эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллага, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тэдгээрээс ирүүлсэн тухайн оны үйл ажиллагааны тайланд үндэслэн хийнэ.

            8.6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь урт болон дунд хугацаанд хэрэгжих бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явц үр дүнд үр нөлөөний үнэлгээг, захиргааны байгууллагын  үйл ажиллагаанд хийх хэрэглэгчийн үнэлгээг ЗГХЭГ-ын даргын баталсан ерөнхий удирдамжийн дагуу хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэнэ.

            8.7. Хэрэглэгчийн үнэлгээг гаргахдаа захиргааны байгууллагаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар хөндлөнгийн байгууллагаар тухайн сумдын насанд хүрсэн иргэдийн 5 хүртэлх хувийг хамруулан явуулсан санал асуулгын дүнг үндэслэн гаргана.

            8.8. Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийх хөндлөнгийн байгууллагыг судалгааны болон хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагын дундаас ажлын туршлага, хүний нөөцийн хүчин чадал зэргийг харгалзан сонгон шалгаруулна. Хөндлөнгийн байгууллагыг сонгох үйл ажиллагааг тухайн үнэлгээ хийлгэх байгууллага зохион байгуулна.

            8.9.Сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний үзүүлэлтэд дараах үнэлгээнүүдийг хамруулна.

                        8.9.1 Төрийн захиргааны үйл ажиллагааны үнэлгээнд: Хариутай бичгийн барагдуулалт, санал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, зохион байгуулалттай ажлын идэвх оролцоо, бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан, төрийн албаны стандартын хэрэгжилт хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс гаргана.

                        8.9.2.Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны үнэлгээнд: Төсөв санхүүгийн ил тод байдал /Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үр дүн, орлогын бүрдүүлэлт, өр авлага, мэдээ тайлангийн үнэмшил, чанар/ хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс гаргана.

                        8.9.3.  Хууль эрх зүйн үнэлгээнд эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, эрх зүйн шийдвэрийн хяналт үнэлгээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил үйлчилгээ, архив албан хэрэг хөтлөлт хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс гаргана.

                        8.9.4. Нийгмийн бодлогын үйлчилгээний үнэлгээнд боловсролын хамран сургалт, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үзүүлэлт, мэргэжлийн багшийн хангалт, соёлын биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалт, түр болон байнгын ажлын байрны тоо, хүүхдэд ээлтэй аймаг-тогтвортой байдлын хэрэгжилт хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс гаргана.

                        8.9.5. Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт гүйцэтгэлийн үнэлгээнд аймгийн зохион байгуулалттай үзэсгэлэн худалдаа, арга хэмжээнд оролцсон байдал, хүн амын ундны усны байдлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, Байгаль орчны чиглэлээр гарсан албан даалгавар, төлөвлөгөө журмын хэрэгжилт, сумдын ерөнхий хөгжлийн төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлсэн байдал, өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл, Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээний ажлын явц үр дүн хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс гаргана.

                        8.9.6. Шилэн данс хөтлөлтийн үнэлгээг Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба гаргаж, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулуулсан байна.

                        8.9.7 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс гаргана.

                        8.9.8. Агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар нь Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийн үнэлгээг энэхүү журмын 12 дугаар хавсралтаар харин байгууллагын  ил тод байдлын үнэлгээг журмын 13 дугаар хавсралтын дагуу 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд хүргүүлнэ.  Үнэлгээг аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс гаргана. 

                        8.9.9. Байгууллага /Орон нутгийн өмчит/ тухайн жилийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг энэхүү журмын 11 дүгээр хавсралтын дагуу 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд хүргүүлнэ. Үнэлгээг  Орон нутгийн өмчийн газар гаргаж, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст хянуулна.

            8.10. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс нь шаардлагатай гэж үзвэл “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” шийдвэрийг гаргуулан агентлаг, байгууллага сумдын Засаг дарга, түүний Тамгын газрын жилийн үйл ажиллагааны нэгдсэн үнэлгээг гаргана. Холбогдох зардлыг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс тусгаж батлуулсан байна.

            8.11. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс нь агентлаг, байгууллага, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнг Засаг даргын зөвлөлийн  хуралдаанаар хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэр гаргуулна.

Ес. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
       мэдээллийн цахим сан

            9.1. Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх, тайлан илгээх, хүлээн авах, мэдээллийн урсгалыг удирдах, хянах, хадгалах, ашиглах, түгээхэд Засгийн газрын болон аймгийн ЗДТГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан (цаашид “цахим сан” гэх)-г холбогдох зааврын дагуу ашиглана.

            9.2. Хэрэгжилтийн тайланг цахим санд оруулахдаа тухайн зорилт, арга хэмжээ, заалтын хүрсэн үр дүнг хоёр мянган тэмдэгтэд багтаах бөгөөд шаардлагатай бол нотлох баримтыг файлаар хавсаргаж болно.

            9.3. Цахим санд мэдээлэл оруулж байгаа байгууллага, албан хаагч мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг бүрэн хариуцна.

            9.4. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь дараах асуудлыг хариуцна:

                        9.4.1. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс болон тухайн асуудал хариуцсан ажилтан цахим санд нэвтэрч, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хяналтад авч, хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд оруулах;

                        9.4.2. Бодлогын баримт бичиг болон хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээ, тайланг Засаг даргын зөвлөл, агентлагийн даргын хурлаар хэлэлцүүлсний дагуу цахим санд оруулан баталгаажуулж, холбогдох байгууллагад албан бичгээр хүргүүлэх;

                        9.4.3. Байгууллагаас өгсөн үнэлгээтэй тухай бүр танилцаж, өгсөн удирдамж, зааврыг мөрдөн ажиллах.

                        9.4.4.Цахим сан нь ил тод байдлыг хангах зорилгоор олон нийтэд зориулагдсан нээлттэй хэсэгтэй байна.

Арав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг хэрэгжүүлэх

            10.1. Нутгийн захиргааны  байгууллага  хяналт-шинжилгээ,  үнэлгээг  газар дээр нь хийх, эрдэмтэн, судлаачдыг үнэлгээ хийхэд татан оролцуулах, хэрэглэгчийн болон хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх, сургалт зохион байгуулах, сургалтын материал, ном, товхимол, гарын авлага хэвлүүлэх зэрэг зардлыг өөрийн байгууллагын төсөвт жил бүр тусган батлуулна.

            10.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний явцын болон эцсийн дүгнэлт, зөвлөмжид үндэслэн   тухайн   бодлогын   баримт   бичгийн   хэрэгжилтийг   эрчимжүүлэх,  нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон шаардлагатай бусад арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хариуцан зохион байгуулна.

            10.3. Захиргааны байгууллага нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийг үндэслэн байгууллагынхаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлант оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд “Нэмэлт арга хэмжээ”-г тусган хэрэгжилтийг тогтоосон хугацаанд тайлагнана.

            10.4.   Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс, аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг жил бүрийн 02 дугаар сарын 05-ныдотор захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үнэлгээ дүгнэлт гарган, дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, сум, агентлагийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлсэн шийдвэр гаргуулна.

            10.5. Жилийн үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээгээр хамгийн өндөр оноо авсан хоёр хэлтэс, гурван агентлаг, нэг байгууллага, таван сумын Засаг даргын Тамгын газрыг шалгаруулж дараах байдлаар урамшуулал олгоно.

                        10.5.1. Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээний дүнгээр тэргүүн байранд шалгарсан сумын Засаг даргын Тамгын газарт “Хүндэт өргөмжлөл”, Шилжин явах цом, туг, 2.5 сая төгрөг, дэд байранд “Хүндэт өргөмжлөл”, 2.0 сая төгрөг, гуравдугаар байранд “Хүндэт өргөмжлөл”, 1.5 сая, дөрөвдүгээр байранд “Хүндэт өргөмжлөл” 1.0 сая, тавдугаар байр “Хүндэт өргөмжлөл” 500.0 мянган төгрөгт дүйцэх шагнал тус тус олгогдоно.

                        10.5.2. Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээний дүнгээр тэргүүн байранд шалгарсан агентлагийг “Хүндэт өргөмжлөл”,  Шилжин явах цом, туг, 1.5 сая төгрөг,  дэд байранд шалгарсан агентлагийг “Хүндэт өргөмжлөл”, 1.0 сая төгрөг, гуравдугаар байранд шалгарсан агентлагийг “Хүндэт өргөмжлөл”, 500.0 мянган төгрөгөөр тус тус шагнана.

                        10.5.3. Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээний дүнгээр тэргүүлсэн байгууллагыг, Хүндэт өргөмжлөл, 500.0 мян төгрөгөөртус тус шагнана.

                        10.5.4. Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээний дүнгээр аймгийн ЗДТГ-ын Тэргүүн байрт шалгарсан хэлтсийг шалгаруулан Хүндэт өргөмжлөл, шилжин явах цом 500.0 мянган төгрөг, дэд байрт шалгарсан хэлтсийг 300.0 мянган төгрөгөөр тус тус шагнаж урамшуулна.

                        10.5.5.  “Жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний  дүнгээр тэргүүн байр эзэлсэн сумын Засаг дарга,  Засаг даргын Тамгын газрын дарга, аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн даргыг нэг сарын үндсэн цалин, дэд байр эзэлсэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, аймгийн  ЗДТГ-ын хэлтэс, агентлагийн даргыг нэг сарын үндсэн цалингийн 80 хувь, гуравдугаар байр эзэлсэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, агентлаг, байгууллагын даргыг нэг сарын үндсэн цалингийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал”-ыг тухайн байгууллагын төсвөөс нь олгоно.

                        10.5.6. Энэхүү журмын 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4-д заасан урамшуулалд шаардагдах хөрөнгийг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргана.

                        10.6. Захиргааны байгууллага хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланд дурдсан зөвлөмж, дүгнэлтийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

                        10.6.1. Үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр шалгарсан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, байгууллагын тэргүүний арга, туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтийн хүртээл болгох

                        10.6.2. Үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, гарсан алдаа, дутагдлыг засах зөвлөмж хүргүүлэх

                        10.7.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний явцын болон эцсийн дүгнэлт, зөвлөмжид үндэслэн   тухайн   бодлогын   баримт   бичгийн   хэрэгжилтийг   эрчимжүүлэх, нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах болон шаардлагатай бусад арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хариуцан зохион байгуулна.

 

Арван нэг. Журам зөрчигдөд хүлээлгэх хариуцлага

 

            11.1. Журамд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар тухайн төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээнд тусгаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

 

            11.2. .Журмыг хэрэгжүүлээгүй, биелүүлээгүй байх нь сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэл болох талаар тухайн байгууллагын дотоод журамд тусган, хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн баталж болно.

            11.3. Дараах зөрчил гаргасан төрийн албан хаагчдад энэхүү журмыг болон Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай болон холбогдох бусад хуулийн зүйл заалтыг зөрчсөн гэж үзэж, дээрх эрх зүйн актуудын хүрээнд сахилгын шийтгэл ногдуулна. 

                        11.3.1 Тогтоосон хугацаанд үнэлгээ хийж ирүүлээгүй, хугацаа хоцроосон, худал, зөрүүтэй мэдээллээр тайлагнах

                        11.3.2. Биелэлтийг тайлагнахдаа тухайн шатны ИТХ, Засаг даргын зөвлөл, агентлаг, байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлээгүй байгууллагын дарга, захирлын гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй

                        11.3.3. Өгсөн зөвлөмжийг биелүүлээгүй, түүний хэрэгжилтийг хангах талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаагүй

            11.4. Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнгээр хоёр удаа хангалтгүй үнэлгээ авсан, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт нь буурсан агентлаг, байгууллагын дарга болон сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргыг Төрийн албаны тухай хуулийн 23.1-д заасны дагуу албан тушаал бууруулах саналыг эрх бүхий албан тушаалтанд уламжлах.

 

 

 

---o0o—

 

 

 

Журмын 1 дүгээр хавсралт 

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН  БОЛОН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ

 ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХУГАЦАА

 

Тайлангийн төрөл

Тайлан гаргах байгууллага

Тайлан хүргүүлэх хугацаа

Тайлан хүлээн авах

Байгууллага

Тайлбар

 

Бодлогын баримт бичиг

 

Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал Тогтвортой хөгжил-2030”

 

 

Холбогдох агентлаг

07.05

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

ХОХБТХэлтэс 8 дугаар сарын 20-ны дотор ЗДЗХ-д танилцуулж Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

 

ХШҮ-2 жил тутам               хөндлөнгийн үнэлгээг 4 жил тутам

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

07.15

ХОХБТХ

ХОХБТХ

07.25

ХШҮДАХ

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого

 

 

Холбогдох агентлаг

08.10

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

ХОХБТХ 10 дугаар сарын 01-ний дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

 

ХШҮ-2 жил тутам               -хөндлөнгийн үнэлгээг 4 жил тутам

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

08.20

ХОХБТХ

ХОХБТХ

09.01

ХШҮДАХ

Төрөөс баримтлах бодлого

Агентлаг

 

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд 02 дугаар сарын 01-ний дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж Төрийн захиргааны төв байгууллагад

 

ХШҮ-2 жил тутам

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.05

Холбогдох бодлогын хэлтэс /нэгтгэн хянах/

Холбогдох бодлогын хэлтэс /нэгтгэн хянах/

01.10

ХШҮДАХ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Сумын Засаг дарга, Захирагч

 

12.20

06.05

Холбогдох агентлаг

ХШҮДАХэлтэс 07 дугаар сарын 01, 01 дүгээр сарын 20-ны дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан ЗГХЭГ хүргүүлнэ.

Холбогдох агентлаг

12.25

06.10

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.05

06.15

ТЗУХ

ТЗУХ

01.20

06.25

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ

02.01

07.10

ЗГХЭГ

Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

Холбогдох агентлаг

12.15

05.15

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд 1 дүгээр сар, 6 дугаар сард Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

12.20

05.20

ХОХБТХ

 

ХОХБТХ

12.25

06.25

ХШҮДАХ

5

Үндэсний хөтөлбөр

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.20

Агентлаг

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд 02 дугаар сарын 10-ны дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, холбогдох яамдад хүргүүлнэ

Агентлаг

12.25

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.10

ХШҮДАХ

Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.10

ХОХБТХ

ХОХБТХэлтэс нь 02 дугаар сарын 01-ний дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан, Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

ХШҮ-2 жил тутам  

ХОХБТХ

01.20

ХШҮДАХ

Аймгийн хэтийн зорилт буюу “Хөгжсөн Хөвсгөл-2030” урт хугацааны бодлогын баримт бичиг

 

Сумын Засаг дарга, Захирагч

01.02

Холбогдох агентлаг

 

ХШҮДАХэлтэс 02 дугаар сарын 20-ны дотор  ИТХ-д  танилцуулан  ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

 

ХШҮ -2 жил тутам

 

Холбогдох агентлаг

 

01.05

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.10

ХОХБТХ

ХОХБТХ

01.15

ТЗУХ

ТЗУХ

01.20

ХШҮДАХ

Аймгийн Засаг даргынүйл ажиллагааны хөтөлбөр болон дэд хөтөлбөр

 

 

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.15

06.05

Холбогдох агентлаг

 

ХШҮДАХэлтэс 02 дугаар сарын 20-ны дотор  ИТХ-д  танилцуулан

 ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

 

Явцыг жил тутам,

ХШҮ- 2 жил тутам

Холбогдох агентлаг

 

12.20

06.10

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

 

12.25

06.20

ТЗУХ

ТЗУХ

01.05

07.01

ХШҮДАХ

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

 

Сумын Засаг дарга, Захирагч

11.10

 

ХОХБТХ

ХОХБТХэлтэс , ХШҮДАХэлтэс 12 сарын 05-ны дотор  ИТХ-д танилцуулан  02 дугаар сарын 20-ны дотор,  ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

Явцыг жил тутам, ХШҮ- 2 жил тутам хийж,

Агентлаг

 

11.15

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

 

11.20

 

ХОХБТХ

ХОХБТХ

12.01

 

ХШҮДАХ

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.20

 

Сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлж шийдвэрийн хамт ТЗУХ-д хүргүүлнэ

ХШҮДАХэлтэс Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд 02 дугаар сарын 01-ны дотор танилцуулна.

ТЗУХ

 

01.10

 

ХШҮДАХ

Сумын

эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.25

 

Сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлж шийдвэрийн хамт ХОХБТХ-д хүргүүлнэ

ХОХБТХэлтэс нь Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд 02 дугаар сарын 01-ны дотор танилцуулна.

ХОХБТХ

01.20

 

ХШҮДАХ

Төсөл

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт

Сумын Засаг дарга, Захирагч

01.10

ТЗУХ

ТЗУХэлтэс нь 02 дугаар сарын 01-ний дотор холбогдох Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

Агентлаг

01.10

ТЗУХ

ТЗУХ

01.20

ХШҮДАХ

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.10

05.25

Холбогдох агентлаг

 

ХШҮДАХэлтэс 07 дугаар сарын 01, 01 дүгээр сарын 15-ны дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж,

ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ

Холбогдох агентлаг

12.15

06.01

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

12.20

06.05

ТЗУХ

ТЗУХ

12.25

06.10

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ

01.15

07.01

ЗГХЭГ

Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн ажил хэрэгч шийдвэр /тогтоол, тэмдэглэл/

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.20

Холбогдох агентлаг

ТЗУХэлтэс 01 дүгээр сарын 20-ны дотор  Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан, ИТХ-д танилцуулна.

Холбогдох агентлаг

12.25

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.05

ТЗУХ

ТЗУХ

1.10

ХШҮДАХ

Аймгийн Засаг даргын ажил хэрэгч шийдвэр /Захирамж, албан даалгавар, хуралдааны тэмдэглэл/

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.20

Холбогдох агентлаг

ТЗУХэлтэс  01 дүгээр сарын 20-ны дотор  Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна.

Холбогдох агентлаг

12.25

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.05

ТЗУХ

ТЗУХ

1.10

ХШҮДАХ

Байгууллагын чиг үүрэг

Салбарын сайдтай аймгийн Засаг даргын байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлт

Агентлаг

06.10

12.01

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Холбогдох хэлтэс нь салбарын сайдтай байгуулсан гэрээний биелэлтийг цаг хугацаанд нь тухайн яамдад хүргүүлнэ.

Холбогдох хэлтэс

06.15

12.05

 

ХШҮДАХ

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн болон төсвийн шууд захирагч нарын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан, илтгэх хуудас

Агентлаг

07.01

12.10

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс нь харьяа агентлаг байгууллагынхаа төсвийн шууд захирагчдын болон өөрийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг ТЗУХ-т ирүүлэн, ХШҮДАХ-т ХШҮ хийн ЗДЗХ-д танилцуулна

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

07.05

12.15

ТЗУХ/ТАСЗ/

ТЗУХ/ТАСЗ/

07.10

12.20

ХШҮДАХ

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийн тайлан

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.10

ТЗУХ /ТАСЗ/

ХШҮДАХэлтэс нь ТЗУХ-ээс ирүүлсэн тайланд ХШҮ хийж, тайлагнана.

Агентлаг

12.10

ТЗУХ /ТАСЗ/

ТЗУХ /ТАСЗ/

12.20, О3.1О

ХШҮДАХ

Байгууллагын нээлттэй байдал

Байгууллагын ил тод байдлын тайлан

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.10

ТЗУХ, СТСХ

ХШҮДАХэлтэс ХШҮ хийж, ЗГХЭГ-т хүргэгдэх тайлангийн бүтцэд оруулж хүргүүлнэ.

Агентлаг

12.10

ТЗУХ, СТСХ

ТЗУХ,СТСХ

12.20, О3.1О

ХШҮДАХ

Авлигын эсрэгүйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Сумын Засаг дарга, Захирагч

11.01

ХЭЗХ

ХЭЗХэлтэс 11 сарын 15-ны дотор АТГ-т хүргүүлнэ

Агентлаг

11.01

ХЭЗХ

ХЭЗХ

11.10

ХШҮДАХ

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Аймаг, сумын Засаг даргын болон ИТХ-ын ажлын алба

 

Улирал бүрийн сүүлийн сарын 20-ны дотор 

ТЗУХэлтэс

 

 

 

 

ТЗУХэлтэс нь улирал бүрийн дараа сарын 01-нийдотор ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

Агентлаг

ТЗУХэлтэс

ТЗУХэлтэс

Улирал бүрийн сүүлийн сарын 20-ны дотор 

ХШҮДАХэлтэс

Байгууллага, нэгжийн сар бүрийн үйл ажиллагааны  шуурхай  мэдээ

Агентлаг, Сумдын ЗДТГ

Сар бүрийн 20-ны дотор

ТЗУХэлтэс

Аймгийн хэмжээнд тайлант сард хийгдсэн Шуурхай мэдээг ТЗУХэлтэс нэгтгэн боловсруулалт хийж, дараа сарын 05-ны дотор ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

Байгууллагын үйл ажиллагаа

 Сум, агентлагийн тухайн жилийн үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Сумын Засаг дарга, Захирагч

01.10

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ 2 дугаар сард Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна.

Холбогдох агентлаг

01.10

ХШҮДАХ

Байгууллагын  тухайн жилийн үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Байгууллага

12.25

ОНӨГ

ОНӨГазар нь дүгнэж ХШҮДАХэлтэст хугацаандаа хүргүүлнэ

ОНӨГ

01.10

ХШҮДАХ

Сум, агентлагийн нэгжийн Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн тухайн жилийн тайлан

/тусгайлсан үзүүлэлтээр/

Сумын Засаг дарга, Захирагч

01.10

ХОХБТХ

ХОХБТХ, ХШҮДАХ нь Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

Холбогдох агентлаг

01.10

ХОХБТХ

ХОХБТХ

01.20

ХШҮДАХ

Аймгийн

ЗДТГ-ын хэлтсийн үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

12.10

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ тайланд ХШҮ хийж шилдэг хэлтэс шалгаруулна.

Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын хэлтсийн үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /ЗГХЭГ-т хамаарах/

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

12.10

ТЗУХ

ХШҮДАХэлтэс нь  аймгийн ЗДТГ-ын Бодлогын хэлтсүүдийн  үнэлгээний дүнг тайлант оны 12 дугаар сарын  25-нд болон дараа оны 3 дугаар сарын 25-ны дотор Засаг  даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж, шийдвэр гаргуулна.

Хуралдааны тэмдэглэлийг бүрдүүлж, аймгийн Засаг даргын гарын үсэгтэйгээр тайланг ЗГХЭГ-т ЗГ-ын 89-р тогтоолоор батлагдсан журамд заасан хугацаанд хүргүүлнэ.

ТЗУХ

12.15, О3.1О

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ

12.25, О3.25

Засаг  даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 2 дугаар хавсралт

 

 

 

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

/ УРТ ХУГАЦААНЫ /

Үндэслэж байгаа

бодлогын баримт

бичиг, зорилт

Зорилт

Үйл

ажиллагаа

Шалгуур

үзүүлэлт

Суурь

үзүүлэлт

Зорилтот

түвшин

Хүрсэн

түвшин

Гүйцэтгэл, хувь

Дэлгэрэнгүй тайлбар (Хэрэгжээгүй шалтгаан)

Он

Түвшин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зорилт 1

Зорилт-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зорилт 1-ийн хэрэгжилт

Дүгнэлт. Хэрэгжсэн хувь

Зорилт 2

Зорилт-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зорилт 1-ийн хэрэгжилт

Дүгнэлт. Хэрэгжсэн хувь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 3 дугаар хавсралт 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОЛОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

 

 

 

 

ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт

Арга хэмжээний

 дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх

арга хэмжээ

Хэрэгжих хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага

Зарцуулсан

хөрөнгийн

хэмжээ, эх үүсвэр

(сая төгрөг)

Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)

 

Хэрэгжилтийн хувь

 

Он

Зорилтот түвшин,

үр дүнгийн

үзүүлэлт

 

Хүрсэн түвшин,

үр дүн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ХӨГЖЛИЙН САЛБАР №1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 4 дүгээр хавсралт

 

УЛСЫН БОЛОН АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Дунд хугацааны бодлогын

баримт бичиг

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Зорилтот түвшин,

үр дүн

Зарцуулсан

хөрөнгө,

эх үүсвэр

Хүрсэн түвшин, хэрэгжилт

Хэрэгжилтийн

хувь

1

2

3

4

5

6

7

8

Зорилт 1.

1.1

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

 

 

 

 

 

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 5 дугаар хавсралт 

 

ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

  ( … оны жилийн эцсийн байдлаар ) 

Хөтөлбөр/төслийн агуулга

Гүйцэтгэл

1.

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго

2.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Улсын төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж

3.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:       

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:     

4.

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 1.

Зорилт 2.

5.

Зардал

Төсөв (нийт шаардагдах зардал)

 

Үүнд:

Төсөв (он)

Гүйцэтгэл

Хувь

Багц 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багц 2 (г.м)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:

Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

2-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.

2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

 

3-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан

7.

Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.

8.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, гүйцэтгэгч талууд хэрхэн хамтарч ажилласан талаар энд бичнэ.

9.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)

Биелэлт дундаж

Зорилтын тоо

Зорилт 1

Зорилт 2

Зорилт 3

... %

 

… %

... %

... %

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ
(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)

Нэгдсэн үнэлгээ

... %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 6 дугаар хавсралт

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Шийдвэрийн дэс дугаар

Зүйл, заалтын дэс дугаар

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар, агуулга

 

 

Хэрэгжилтийн явц

 

 

Үнэлгээ, (хүчингүй болсон, хяналтаас хасуулах тухай санал)

Тасарсан болон удааширч байгаа шалтгаан

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Салбар чиглэл: 1

 

 

 

1.а.Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

1.б.Улсын Их Хурлын тогтоол

 

 

 

 

 

 

1.в.Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны тогтоол

 

 

 

 

 

 

1.г.Ерөнхийлөгчийн зарлиг

 

 

 

 

 

 

1.д.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, тэмдэглэл

 

 

 

 

 

 

1.е.Засгийн газрын тогтоол

 

 

 

 

 

 

1.ё.Ерөнхий сайдын захирамж

 

 

 

 

 

 

1.ж.Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл

 

 

 

 

 

 

1.з.Засгийн газрын албан даалгавар

 

 

 

 

 

 

Хэсгийн дундаж: ….. хувь

 

 

Салбар чиглэл: 2

 

2.а.Монгол Улсын хууль...

 

 

 

 

 

 

Хэсгийн дундаж: ….. хувь

Нийт дундаж: ….. хувь

 

 

 

Журмын 7 дугаар хавсралт

 

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГА /НӨУЁБ, НЗБ/-ЫН АЖИЛ ХЭРЭГЧ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

 

 

Шийдвэрийн огноо дугаар

 

Шийдвэрийн нэр

 

 

Хяналтанд байгаа заалт

Хяналтанд байгаа зүйл заалтыг хэрэгжүүлэх талаар төлөвлөсөн арга хэмжээ

Хэрэгжилтийн явц үр нөлөө

 

Үнэлгээ:

 

Заалтын тоо дугаар

Заалтын утга

 

Өөрийн

Бодлогын хэлтсийн

ХШҮДАХ-ийн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 8 дугаар хавсралт

АГЕНТЛАГИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

 

Үзүүлэлт

Хувь

Жин

Оноо

1

2

3

4

5

 

НЭГ.Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  хэрэгжилт

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Улсынэдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

3.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  хэрэгжилт

 

5.Үндэсний хөтөлбөр /дэд хөтөлбөр, Мастер төлөвлөгөө, стратеги/-ийн хэрэгжилт

 

6. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт/НУБ-ын ажил хэрэгч шийдвэр/

 

7. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

 

ХОЁР Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

1. Салбарын сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний биелэлт

 

 

0.2

2. Аймгийн Засаг даргаас агентлаг байгууллагын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт

 

3.Төрийн захиргааны үйл ажиллагааны үнэлгээ

 

4.Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны үнэлгээ

 

5. Хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн үнэлгээ

 

6. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ

 

7. Нийгмийн үйлчилгээний үнэлгээ

 

ГУРАВ.

Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ

1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ

 

0.2

2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ

 

3. Авлигын эсрэгүйл ажиллагааны үнэлгээ

 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ

 

Ерөнхий үнэлгээ:

 

1.0

Журмын 9 дүгээр хавсралт

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ..... ХЭЛТСИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

(…он)

Үзүүлэлт

Хувь

Жин

Оноо

1

2

3

4

5

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

1. /Хууль тогтоомж,тогтоол шийдвэр/-ийн хэрэгжилт

 

0.6

 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн аймаг, орон нутагт салбарын чиглэлээр хамаарах зорилт, заалтын хэрэгжилт

 

3.Монгол Улсын болон аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

4. Үндэснийхөтөлбөр /дэд хөтөлбөр, Мастер төлөвлөгөө, стратеги/-ийн хэрэгжилт

 

5. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал болон аймгийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн салбарын чиглэлээрх зорилт, заалтын хэрэгжилт

 

6. Төрөөс салбарын чиглэлээр баримтлах бодлогын хэрэгжилт

 

7. Аймаг , сумдын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

 

8. Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн ажил хэрэгч шийдвэрийн хэрэгжилт

 

9. Аймгийн Засаг даргын шийдвэр /Албан даалгавар, захирамж, Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан тэмдэглэл/-ийн хэрэгжилт

 
   

10.Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт /ЗГХЭГ даргаас баталсан, салбарын чиглэлээр/-ийн үнэлгээ

 

Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

1.  Салбарын сайд нараас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан Хамтран ажиллах гэрээний биелэлт \ Хариуцсан салбарын чиглэлээр:\

   

2.Аймгийн Засаг даргаас агентлагийн дарга \. Төсвийн шууд захирагчтай\ нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт /Тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн дундаж үзүүлэлт/

   

3. Төсвийн шууд захирагч\ АЗДТГ-ын дарга\-тай нэгжийн менежерийн  байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт/ Хэлтэс, тасгийн дэвшүүлсэн зорилтууд байгууллага \Аймгийн ЗДТГ \-ын үйл ажиллагааны хэтийн болон тайлант жилийн бодлого төлөвлөгөөтэй уялдсан байдал\ Тухайн хэлтсийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлө-гөөний биелэлт/

   

4. Аймгийн  Засаг дарга,сумдын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлт

 

0.2

   

5. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

 
 

6. Мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулж, дүгнэсэн байдлын үнэлгээ

   

7.Мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулалт, ажил үүргийн уялдаа

   

 8.Мэргэжилтнүүдийн ажлын чиг үүрэгтэй холбогдолтой судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт түүнийг бүтээлчээр ашиглах үйл ажиллагаа /Ширээний ном г.м/

   

9. Хэлтсийн чиг үүргээр шинээр санаачилж хийсэн бүтээлч, онцлох, Брэнд-ажил, үйлчилгээ, хэрэгжүүлж, нэвтрүүлсэн ажлын шинэ туршлага, арга барил

   

10.Архив, албан хэрэг хөтлөлт, хариутай бичгийн барагдуулалт /Тайлан,  мэдээ хугацаандаа ирүүлж байгаа байдлын үнэлгээ/, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт,

   

11.“Нэрлэсэн жил”-ийн үйл ажиллагаанд оролцсон ажлын зохион байгуулалт, оролцоо”

   

12. Зохион байгуулалттай ажлууд /“Мэдээллийн цаг”, “Сургалтын цаг”/ зэрэг цаг үеийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, идэвх, хандлага /Үүрэг даалгаврын биелэлт  хангасан байдал/

   

13. Сум болон харьяа агентлаг, байгууллагад өөрийн хэлтэс, тасгийн чиг үүргийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангаж ажилласан ажлын үр дүн

   

14. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн баяжилт хийж байгаа байдал

   

15. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт /Аймгийн Засаг даргын “Арга барилын шинэчлэл хийх тухай” 2014 оны 05 тоот албан даалгаврын хэрэгжилт/

   

16. Хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн үнэлгээ

   

17.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр эгэх буцах холбоо үүсгэж,  хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн /Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө түүний хэрэгжилт/

   

Нэгжийн нээлттэй байдлын үнэлгээ

1.Байгууллага /нэгж/-ын ил тод байдал /Үйл ажиллагааны болон Хүний нөөцийн/-ын үнэлгээний тайлангийн үнэлгээ /Салбарын дүнгээр/

 

0.2

2. Шилэн дансны хөтлөлт  /өсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, өмч хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт/-ын үнэлгээ/Салбарын дүнгээр/

 

3. Шударга байдлын түвшний үнэлгээАвлигын эсрэг үйл ажиллагааны байгууллагын тайлант оны төлөвлөгөө, түүнд хамаарах зорилт, заалтын биелэлт /Салбарын дүнгээр/

 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан, өмнөх жилийн судалгааны хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

 
   

Ерөнхий үнэлгээ:

 

1.0

 

Е - ерөнхий үнэлгээ;

 - бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь;

β - байгууллагын чиг үүргийн биелэлтийн хувь;

γ - байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ;

 - бодлогын баримт бичгийн тоо;

m - байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтүүдийн тоо;

k - байгууллагын нээлттэй байдлын үзүүлэлтүүдийн тоо;

i – үзүүлэлтийн дугаар;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 9 дүгээр хавсралт

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ..... ХЭЛТСИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

(…он)

Үзүүлэлт

Хувь

Жин

Оноо

1

2

3

4

5

НЭГ.Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

1. Урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт

 

0.6

 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн аймаг, орон нутагт салбарын чиглэлээр хамаарах зорилт, заалтын хэрэгжилт

 

3.Монгол Улсын болон аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

4. Үндэсний хөтөлбөр/дэд хөтөлбөр, Мастер төлөвлөгөө, стратеги/ -ийн хэрэгжилт

 

5. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

 

6. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт/НУБ-ын ажил хэрэгч шийдвэр/

 
 

7. Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн ажил хэрэгч шийдвэрийн хэрэгжилт

   
 

8. Аймгийн Засаг даргын шийдвэр /Албан даалгавар, захирамж, Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан тэмдэглэл/-ийн хэрэгжилт

   
 

9.Эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт /ЗГХЭГ даргаас баталсан, салбарын чиглэлээр/-ийн үнэлгээ

   

ХОЁР.Байгууллага /нэгж/-ын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

1.  Салбарын сайд нараас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан Хамтран ажиллах гэрээний биелэлт /Хариуцсан салбарын чиглэлээр/

 

0.4

2.Аймгийн Засаг даргаас агентлагийн дарга /Төсвийн шууд захирагчтай/ нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт /Тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн дундаж үзүүлэлт/

 

3.Төсвийн шууд захирагч /АЗДТГ-ын дарга-тай нэгжийн менежерийн  байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт/ Хэлтэс, тасгийн дэвшүүлсэн зорилтууд байгууллага /Аймгийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн болон тайлант жилийн бодлого төлөвлөгөөтэй уялдсан байдал/,  /Тухайн хэлтсийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт/

 

4. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

 

5. Мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулж, дүгнэсэн байдлын үнэлгээ

 

6.Мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулалт, ажил үүргийн уялдаа

 

7.Мэргэжилтнүүдийн ажлын чиг үүрэгтэй холбогдолтой судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт түүнийг бүтээлчээр ашиглах үйл ажиллагаа /Ширээний ном г.м,/

 

8. АЗДТГ-ын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

 

 

9. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт

 

 

10.Хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлт, бичиг хэргийн стандартын хэрэгжилт

 

 

11.Зохион байгуулалттай ажлын идэвх, оролцоо

 

 

12.“Нэрлэсэн жил”-ийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт  /Шинээр санаачилж хийсэн бүтээлч,брэнд-ажил үйлчилгээ,  онцлох ажил/

 

 

13. Сум, харьяа агентлаг байгууллагад өөрийн хэлтсийн чиг үүргийн дагуу харилцан хамтран ажилласан байдал

 

 

Ерөнхий үнэлгээ:

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Журмын 10 дугаар хавсралт

СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЖИЛИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН          

      /....ОН/

Үзүүлэлт

Хувь

Жин

Оноо

1

2

3

4

5

НЭГ.Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

1.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

0.6

 

2.Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

3.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

4. Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

5. Үндэсний хөтөлбөр /дэд хөтөлбөр, Мастер төлөвлөгөө, стратеги/ -ийн хэрэгжилт

 

6. Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

7.Сумын эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үнэлгээ

 

8.Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

 

8.Аймгийн ИТХ,ИТХТ ажил хэрэгч шийдвэрийн хэрэгжилт

 

9. Аймгийн Засаг даргын ажил хэрэгч шийдвэрийн хэрэгжилт

 

ХОЁР. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

1.Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт

 

0.2

2. Сумын Засаг даргаас төсвийн шууд захирагч буюу ЗДТГ-ын даргатай байгуулсан ҮДГ-ний биелэлт

 

3. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

 

4.Төрийн захиргааны үйл ажиллагааны үнэлгээ

 

5.Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны үнэлгээ

 

   

6. Хууль эрх зүйн үнэлгээ

 

7.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ

 

8. Нийгмийн үйлчилгээний үнэлгээ

 

ГУРАВ.Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ

1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ

 

0.2

2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ

 

3.Авлигын эсрэгүйл ажиллагааны үнэлгээ

 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан

   

Ерөнхий үнэлгээ

 

1.0

 

Журмын 11 дүгээр хавсралт

 

 

БАЙГУУЛЛАГЫН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

(...он)

 

 

Үзүүлэлт

хувь

жин

оноо

1

2

3

4

5

НЭГ. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны зорилтын биелэлт

1. Борлуулалтын орлого биелэлтийн хувиар

 

0.6

 

2. Борлуулалтын /1төгрөгт ногдох зардал өссөн буурсан/

 

 

3. Нийт зардлын хэмнэлт хэтрэлт /батлагдсан зардлын зүйл заалтаар/

 

 

4. Авлага /бууралт/

 

 

5. Өглөг /богино хугацаат өглөгийн бууралт/

 

 

6. Жилийн цэвэр ашиг, алдагдлын өсөлт бууралт

 

 

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ТУЗ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилт

 

 

ХОЁР. Ил тод байдал мэдээ тайлан ирүүлэлт

1. Засгийн газрын нэгдсэн мэдээллийн системд хуульд заасан хугацаат мэдээллийг оруулсан байдал

 

0.2

 

2. Жилийн бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн мэдээ /дараа сарын 5-ны дотор/

 

 

3. Ил тод байдлын үнэлгээ

 

 

ГУРАВ. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалт

Бизнес төлөвлөгөө, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хуулийн хугацаанд ирүүлсэн байдал

 

0.2

 

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Хуульд заасан хугацаанд ирүүлсэн байдал

 

 

Төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан байдал /урилга, тендерийн баримт бичиг нийтэлсэн байдал/

 

 

Тендерийн үр дүнг нийтэлсэн байдал

 

 

Улирал, жилийн ХАА-ны тайлан ирүүлсэн байдал /4 улирал/

 

 

 

Ерөнхий үнэлгээ

 

1.0

 

 

 

 

Журмын 12 дугаар хавсралт

 

 БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ҮР НӨЛӨӨНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

Эцсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээгээр тодорхойлсон үр нөлөө

А. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн хөгжил,захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлсэн нөлөөлөл

1. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр нөлөө үзүүлсэн зорилтот бүлэг болон бусад бүлэг

Бодлогыг хэрэгжүүлснээр хууль ёсны эрх ашиг, санхүүгийн боломж, өнөөгийн нөхцөл байдалд нь шууд болон шууд бусаар нөлөөлсөн нийгмийн зорилтот бүлгийг тодорхойлно. Зорилтот бүлэг гэж бүлэг хувь хүмүүс, нийгмийн бүлэг, хуулийн этгээд (Засгийн газрын болон орон нутгийн удирдлагын байгууллага, түүний ажилчид) зэрэг тухайн бодлогыг хэрэгжүүлснээр эерэг болон сөрөг нөлөөнд өртсөн бүлгийг хэлнэ.

2. Эдийн засгийн хөгжил болон захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлсэн нөлөө

1. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын шалгуур үзүүлэлтэд үзүүлсэн нөлөөллийг тодорхойлох

2. Захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлсэн нөлөөллийг тооцоолох:

2.1. Захиргааны үйл ажиллагааны нөлөө хэвээр үлдсэн бол бодлогын хэрэгжилт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь зорилтот бүлгийн эрх ашиг, хариуцлагыг хөндөөгүй гэдгийг тодорхойлон бичих;

2.2. Захиргааны үйл ажиллагааны нөлөө буурч байгаа бол бодлогын хэрэгжилт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнээс үр шим хүртэж байгаа нийгмийн бүлэг, байгууллага, аж ахуй, салбарыг тодорхойлон бичих;

2.3. Захиргааны үйл ажиллагааны нөлөө нэмэгдэж байгаа бол бодлогын хэрэгжилт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь нийгмийн ямар бүлэг, байгууллага, аж ахуй, салбарт үзүүлж байгаа ямар гол өөрчлөлтүүд бий болж байгааг тодорхойлон бичих.

3. Бусад мэдээлэл

Энэхүү үр нөлөөний үнэлгээний “А”-гийн 1, 2 дахь хэсэгт дурдаагүй эдийн засгийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөллийн талаар энд бичиж болно.

Б. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн нийгмийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөлөл

1. Хэрэв тухайн бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нийгмийн тодорхой бүлэгт чиглэсэн бол тухайн бүлэгт үзүүлсэн үр нөлөөг тодорхойлно. Үр нөлөөг тодорхойлохдоо тухайн бүлэгт үзүүлсэн нөлөөллийн хэмжээ, нөлөөлсөн магадлал, үр дүнгийн талаар байна. Тухайлбал, орон нутгийн захиргааны байгууллага, Засгийн газар, жижиг, дунд, том бизнес эрхлэгчид, импортлогчид, экспортлогчид, дотоодын зах зээлд бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэгчид, хэрэглэгчид, газар зүйн бүсүүд, нийгмийн бүлгүүд байна.

Нийгэмд үзүүлсэн нөлөөлөл нь түр зуурын байх, эсхүл урт хугацааны байх гэдгийг тодорхойлно.

2. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр ямар нөлөө үзүүлэхийг дараах байдлаар тодорхойлсон байна:

2.1. хүмүүсийн амьдралын хэв маягт үзүүлсэн нөлөөний талаар;

2.2. хүмүүсийн соёлд ямар нөлөө үзүүлсэн  (хамтын итгэл, зан үйл, үнэт зүйл, соёл гэх мэт);

2.3. хүмүүсийн амьдардаг суурин болон нийгмийн бүлэгт ямар нөлөө үзүүлсэн (уялдаа, тогтвортой байдал, шинж чанар, үйлчилгээ, байгууламж);

2.4. хүрээлэн буй орчинд ямар нөлөө үзүүлсэн (хүмүүсийн хэрэглэдэг ус, амьсгалдаг агаарын чанар, хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, олдоц, аюул, эрсдэлийн түвшин, тоос, дуу чимээний хэмжээ, ариун цэврийн байгууламжийн хангамж, байгууламжийн аюулгүй байдал, нөөцөөс хүртэх боломж, нөөцөд хяналт тавих боломж).

3. Бусад мэдээлэл

Энэхүү нөлөөллийн үнэлгээний “Б”-гийн 1, 2 дахь хэсэгт дурдаагүй нийгмийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөллийн талаар энд бичиж болно.

В. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж болон эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлсэн нөлөө

1. Бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад бий болсон хууль, эрх зүйн шинэчлэл

Тухайн бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад өөрчлөлт,  эсхүл нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан, батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм, журмуудыг жагсаан бичнэ.

Г. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр одоогийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын (институцийн) тогтолцоонд үзүүлсэн нөлөө

1.Төрийн удирдлагын үйл ажиллагаа, бүтцэд үзүүлсэн нөлөө

1. Бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хэрэв төрийн удирдлагын үйл ажиллагаа, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан бол энэ хэсэгт өөрчлөлтүүдийг оруулна. (шинээр бий болсон бүтэц, өнөөгийн институцийг татан буулгасан, эсхүл бүтцийг өөрчилсөн байгуулах)

3. Хүний нөөцөд үзүүлсэн нөлөө

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий байгууллагын хүний нөөц, чадавхид гарсан бол өөрчлөлтийг бичнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 13 дугаар хавсралт 

 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Зорилт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Зүрилтот түвшин (Тоо хэмжээ, хувь)

Хүрсэн түвшин (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ)

Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр гүйцэтгэлээр (мян.төг)

 

Тайлбар

 

1. Хүний нөөцийг

чадавхжуулах

1

Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт

Дотоод сургалтын тоо

5-аас дээш

 

 

 

Албан хаагчдын хамрагдсан байдал

80 хувиас дээш

 

 

Гадаад сургалтад албан

хаагчдын хамрагдсан байдал

20 хувиас дээш

 

 

2

Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх

3 болон түүнээс дээш жил ажилласан

мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт

70 хувиас дээш

 

 

 

Хэсгийн дундаж:

 

 

2. Албан хаагчдын

нийгмийн

баталгааг хангах

3

Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан албан

хаагчдын тоо

Гүйцэтгэлээр

 

 

 

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ,

ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах

Гүйцэтгэлээр

 

 

 

4

Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал

Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл

ханамжийн санал асуулга

Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш

 

 

 

Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны

зардлыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлээр

 

 

 

5

Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Жилд 1-ээс доошгүй удаа

 

 

 

Албан хаагчдын хамрагдалт

100 хувь

 

 

 

Хэсгийн дундаж:

 

 

 

                                       Үнэлгээний дундаж хувь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 14 дүгээр хавсралт

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжилт

Хувь

 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал

 

1.      

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

2.      

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

3.      

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

4.      

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

5.      

Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, холбогдох төрийн ба төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд тусгах;

 

 

6.      

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

 

 

7.      

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд тухайн төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлэх;

 

 

8.      

Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацааг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

9.      

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

Хэсгийн дундаж хувь:

 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;

 

1.      

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах;

 

 

2.      

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

3.      

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

4.      

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

 

 

5.      

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

 

 

Хэсгийн дундаж хувь:

 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь:

 

Аймгийн Засаг даргын  2017 оны                                                                                                              

10 дугаар сарын  27-ны өдрийн А/709                                                                                                                                                                                                     дүгээр  захирамжийн хавсралт                                                         

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

 НИЙТЛЭГ  ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ

 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энэхүү журмыг аймгийн  орон нутгийн захиргааны байгууллагууд түүний дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /ЗДТГ/, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагууд, сумын Засаг дарга, ЗДТГ, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот болон төсөвт байгууллагууд (цаашид “захиргааны байгууллага” гэх)-ын үйл ажиллагаа, Төрийн шат шатны байгууллагаас батлан гаргасан Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг /цаашид “бодлогын баримт бичиг” гэх/ болон Монгол улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын шийдвэр, Нутгийн удирдлагын байгууллага/ НӨУЁБ, НЗБ/-ын шийдвэр (цаашид “хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр” гэх)-ийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах тайлагнах болон тэдгээрийн хэрэгжилтэд  хяналт шинжилгээ, үр дүнгийн үнэлгээ хийх ажиллагааг зохицуулахад мөрдөнө.

            1.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ /ХШҮ/-ний зорилго нь нутгийн захиргааны байгууллагын  бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилт, хариуцлагыг бэхжүүлснээр Засгийн газар болон орон нутгийн захиргааны байгууллагад итгэх иргэд-хэрэглэгчдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх, төрийн удирдлагын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулахад оршино.

            1.3. Нутгийн Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо, хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах асуудлыг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах, мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар зохион байгуулна.

            1.4. ХШҮ-ний  үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэхдээ эрх зүйн орчин, хэрэглэгдэх нэр томьёо, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зарчим, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтны эрх  үүрэг,  үнэлгээний төрөл арга зүй, аргачлалыг тусгасан Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол болон энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.

            1.5.  Аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсүүд, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлаг, сум багийн Засаг дарга, Засаг даргын ажлын алба,  улсын төсөвт байгууллага болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд нь  энэхүү журмын 1.2 дугаар зүйлд заасан зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 

                        1.5.1. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд болон хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, аймаг сумын удирдлагын шийдвэр, тэдгээрийн дунд болон урт хугацааны зорилт нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр нөлөөг тооцон, дүн мэдээг  тогтоосон хугацаанд холбогдох газарт тайлагнах;

 

                        1.5.2 Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагууд түүний дотор аймгийн Хөгжимт драмын театр, Орон нутгийг судлах музей, Нийтийн номын сан, Ахмад настны асрамж, үйлчилгээний төв, /Цаашид агентлаг гэх/, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд /Цаашид байгууллага гэх/-ын үйл ажиллагаанд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүн, үр нөлөөг үнэлж дүгнэн холбогдох санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх

 

                        1.5.3. Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газраас болон эрх бүхий албан тушаалтнаас зохион байгуулсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлтэд үндэслэн дэвшүүлсэн зорилтуудын хүрсэн түвшин болон төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй, эрсдэл бүхий асуудлын талаар  холбогдох шатны Засаг даргын болон Тамгын газрын бодлогын санал, зөвлөмж боловсруулж, Засаг дарга болон холбогдох байгууллагын удирдлагын гаргах шийдвэрт бодлогын  дэмжлэг үзүүлэх

 

                        1.5.4. Нутгийн захиргааны байгууллагын ХШҮ-ний тогтолцоог бэхжүүлж,  стратеги бодлогыг  тодорхойлон, мэргэшил, арга зүйгээр хангах

 

                        1.5.5. Аймаг, сумдын болон Төрийн захиргааны байгууллагын ХШҮ-ний мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, удирдлага, иргэд-хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангах

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээний хамрах хүрээ

            2.1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хамрах хүрээнд дараах бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа багтана.

            2.1.1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрт дараах баримт бичиг хамаарна:

.                        2.1.1.1.  Аймаг, орон нутгийн захиргааны байгууллагын бүртгэлд хяналтанд байвал зохих  Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн  бүрэлдэхүүнд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын  3.2.1.1-ээс 3.2.1.9-т тусгагдсан эрх зүйн актууд багтана.

                        2.1.1.2.  Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн ажил хэрэгч шийдвэр /тогтоол, тэмдэглэл/

                        2.1.1.3. Аймгийн Засаг даргын ажил хэрэгч шийдвэр  /Захирамж, албан даалгавар, ЗДДЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл/

                        2.1.1.4.Төрийн албаны стандарт /үр дүнгийн гэрээ, хувийн хэрэг, ажлын байрны тодорхойлолт/

            2.1.2. Бодлогын баримт бичигт дараах баримт бичиг хамаарна:

                        2.1.2.1.  Аймаг, орон нутгийн захиргааны байгууллагын бүртгэлд хяналтанд авч, гүйцэтгэл үр дүнг тооцвол зохих  бодлогын баримт бичгийн бүрэлдэхүүнд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын  3.2.2.1-ээс 3.2.2.7-д дурьдагдсан бодлогын баримт бичгүүд багтаан ойлгоно.
 

                        2.1.2.2. Аймгийг хөгжүүлэх хэтийн зорилт /“Хөгжсөн Хөвсгөл-2016-2030”/;

                        2.1.2.3. Засаг дарга /аймаг, сум/-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр;

                        2.1.2.4. Аймаг,сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл;

                        2.1.2.5. Дэд хөтөлбөр;

                        2.1.2.6. Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр

                        2.1.2.7.Сум, байгууллагын урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүд;

            2.1.3. Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд:

                        2.1.3.1.  Агентлагийн жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээг журмын 8-р хавсралт

                        2.1.3.2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бодлогын хэлтсүүдийн тайлант жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээг журмын 9-р хавсралт

                        2.1.3.3. Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээг журмын  10-р хавсралт

                        2.1.3.4. Байгууллага /Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд/-ын жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээг журмын 11-р хавсралтын дагуу тус тус хийнэ.

Гурав. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний удирдлага, зохион байгуулалт

            3.1. Бүх шатны захиргааны байгууллага нь өөрийн хариуцсан асуудлын хүрээнд хуульд заасан чиг үүргийг  хэрэгжүүлсэн байдалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үүрэг бүхий нэгж, ажилтантай байна.

            3.2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж, биелэлтэд нь хяналт тавих, мэдээлэх үүргийг хариуцна.

            3.3. Захиргаа, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан нэгж, мэргэжилтэн бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх бөгөөд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгж, ажилтан тэдгээрт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

            3.4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, шагнал урамшууллын зардлыг тухайн жилийн  орон нутгийн төсөвт тусгуулан шийдвэрлүүлнэ.

            3.5. Төрийн албан хаагч бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, бодитой гаргаж өгөх үүрэгтэй.

            3.6. Төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн албан хаагчид тавих шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан хүнийг бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх албан тушаалд томилно;

                        3.6.1.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр болон тухайн салбарт гурваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх;

                        3.6.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдсан байх;

                        3.6.3. Баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх чадвартай байх.

Дөрөв. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөлт,
төрөл, арга зүй

            4.1.    Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөлт, төрөл:

                        4.1.1 Нутгийн захиргааны байгууллага нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөг жил бүр боловсруулан баталж хэрэгжүүлнэ.

             Уг төлөвлөгөөнд тухайн жилд аймгийн ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, Аудитын газар болон холбогдох дээд шатны байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалт, хяналт-шинжилгээгээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг “Нэмэлт”-ээр тусгаж, биелэлт үр дүнг хагас жил тутамд тооцон ажилласан байна.

                        4.1.2. Тодорхой бодлогын баримт бичгийг боловсруулан батлахдаа зорилт, арга хэмжээ бүрийн суурь үзүүлэлт, хүрэх түвшин, үр дүнг тодорхой тусгаж батална.

                        4.1.3.  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн  20.1-д  заасны   дагуу  бодлогын  баримт  бичгийн  хэрэгжилтэд   хөндлөнгийн үнэлгээ, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх ажлыг тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж, шаардагдах зардлыг байгууллагын төсөвт тусган батлуулсан байна.

                        4.1.4.Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хийгдэх хэрэглэгчийн үнэлгээг Засгийн газраас баталсан журмын дагуу зохион байгуулна.

            4.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй:

                        4.2.1. Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн үнэлгээг  Засгийн газрын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан журмын 6.2.1-т, Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн зүйл, заалтын хэрэгжилтийн үнэлгээг мөн журмын  6.3-т заасан аргачлалаар тус тус   тооцно.

                        4.2.2. Бодлогын зорилт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн ерөнхий дүнг гаргахдаа арга хэмжээ, зүйл, заалт бүрийн хэрэгжилтийн арифметик дунджаар тооцно. Тавьсан зорилтын арга хэмжээ, шийдвэрийн зүйл, заалтын гүйцэтгэлийн үр дүнг хүрэх түвшин буюу тавьсан зорилтод харьцуулж хувиар илэрхийлнэ (1).

            B-Бодлогын зорилт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн ерөнхий дүн;

            X–Арга хэмжээ, зүйл заалтын хүрсэн түвшин;

            Z–Арга хэмжээ, зүйл заалтын зорилтот түвшин;

            n–Арга хэмжээ, зүйл заалтын тоо;

            i–Үзүүлэлтийн дугаар;


            B=1/n ∑_(i=1)^n▒〖(X_i/Z_i )*〗 100%           (1)

                        4.2.3. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, сумын Засаг даргын Тамгын газрын болон орон нутгийн өмчит байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнг гаргахдаа үзүүлэлт бүрийн үнэлгээг 100 хүртэл хувиар илэрхийлэн, нийлбэр үнэлгээний арифметик дунджийг харгалзан жинд шилжүүлнэ. Ерөнхий үнэлгээг тодорхойлохдоо жинд шилжүүлсэн дүнгүүдийн нийлбэрийг 0.05-аар үржүүлж, 0-5 хүртэл оноонд шилжүүлэн дүгнэнэ.

            Е-Ерөнхий үнэлгээ;

            α-Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь;

            β-Байгууллагын чиг үүргийн биелэлтийн хувь;

            γ-Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ;

            n-Бодлогын баримт бичгийн тоо;

            m-Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн тоо;

            k-Байгууллагын нээлттэй байдлын үзүүлэлтийн тоо;
            i–үзүүлэлтийн дугаар;

            E=0.05*[(1/n ∑_(i=1)^n▒(α_i ) )*0.6+(1/m ∑_(i=1)^m▒(β_i ) )*0.2+(1/k ∑_(i=1)^k▒(γ_i )             )*0.2]          (2)

                        4.2.4. Бодлогын зорилт, арга хэмжээ, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хоёр удаагийн тайлангийн хугацаанд дараалан ахиц гараагүй бол удааширсан, гурван удаагийн тайлангийн хугацаанд мөн ахиц гараагүй бол тасарсанд тооцно.

                        4.2.5. Захиргааны байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт /аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт/, байгууллагын ил тод байдлыг хангах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг үнэлэхдээ хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн үнэлгээг тооцдог аргачлалын дагуу үнэлнэ.

Тав. Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийг хүлээн авах,

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

            5.1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үүргийг тухайн орон нутагт аймаг, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, холбогдох дээд шатны байгууллага, харин хэрэгжүүлэх ажилд бодлогын зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, мэдээлэх тайлагнах үүргийг аймаг, сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, агентлаг, байгууллагын дарга нар хариуцна.

 

            5.2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Тэргүүлэгчид, Засаг даргын ажил хэрэгч шийдвэрээс тухайн сум, байгууллагуудын бүртгэл хяналтанд байвал зохих нэгдсэн жагсаалтыг 6, 12 сарын 01-ны дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод сүлжээнд байршуулна.

 

            5.3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бичиг хэргийн эрхлэгч нь хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хүлээн авч бүртгэсэн даруйд ТЗУХ-ийн тухайн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /аймгийн Засаг даргын туслах/-д хүлээлгэн өгч, уг хариуцсан мэргэжилтэн нь аймгийн удирдлага /Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын дарга/-д танилцуулж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст бүртгүүлнэ.

 

            5.4. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, нутгийн захиргааны байгууллагын ажил хэрэгч шийдвэр гарсан даруйд аймгийн удирдлагууд болон Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга нарт танилцуулах ажлыг ажлын 5 хоногт багтаан зохион байгуулна.

 

            5.5. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл ажиллагааг дараах цаглабарын дагуу зохион байгуулна.             

 

Шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах үйл ажиллагаа

 

Хугацаа

Хариуцах албан     тушаалтан

 

Тавигдах шаардлага

Аймаг

Сум

1

Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч хүлээн авч  бүртгэнэ. Холбогдох нэгжийн чиг үүрэг хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

Тухайн өдөртөө багтаж

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Компьютерт болон Бүртгэлийн тусгай дэвтэрт батлагдсан маягт асуулгын дагуу нарийвчлан бүртгэнэ. Холбогдох нэгжийн чиг үүрэг хариуцсан мэргэжилтэнд гарын үсэг зуруулж, хүлээлгэн өгнө.

2

Холбогдох нэгжийн чиг үүрэг хариуцсан мэргэжилтэн нь аймгийн удирдлага /Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын дарга/-д танилцуулна

Тухайн өдөртөө багтаж

ТЗУХ хариуцсан мэргэжилтэн

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Хугацаа алдахгүй байх, Тухайн заалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авах арга хэмжээ нь өгсөн үүргээр тодорхой болсон байх

3

ХШҮДАудитын нэгж, ажилтанд бүртгүүлж, бодлогын хэлтсийн дарга нарт танилцуулна.

2 хоног

ТЗУХ хариуцсан мэргэжилтэн

ЗДТГ-ын дарга,

Бүртгэл-хяналтанд авах заалтын аль хэлтэс, агентлагийн хамаарал, чиглэлийг тодорхойлж бүртгэнэ. Холбогдох хэлтсийн дарга нь хариуцах мэргэжилтэнд авах арга хэмжээг тодорхойлж, үүрэг, чиглэл өгнө.

4

Засаг даргын зөвлөлийн гишүүд болон холбогдох хэлтсийн мэргэжилтэн нарт танилцуулах хуудастайгаар танилцуулагдана.

3 хоногт

ТЗУХ хариуцсан мэргэжилтэн

ЗДТГ-ын дарга

Танилцуулах бүрэлдэхүүн тодорхой байх, -Танилцуулсан хугацаа, гарын үсэгтэй байх,  Санал бичсэн бол хүлээн авч шийдвэрлүүлэх

ХШҮДАХ-ийн холбогдох мэргэжилтний бүртгэл-хяналтанд авагдсан байна.

5

Засаг даргын өгсөн үүргийн дагуу холбогдох хэлтэс, мэргэжилтэнд хувилж олшруулан хүргүүлж, карт нээн хяналт тавина6

7 хоногт

ТЗУХ хариуцсан мэргэжилтэн

ЗДТГ-ын дарга, байгууллагын дарга

Хяналтын карт нээн бүртгэлд авна.

-Бүртгэлд авсан огноо, гарын үсэг

-Биелэлтийг хэзээ, хэрхэн тооцсон тухай дүгнэлтийг картад бичсэн байна.

6

Тогтоол шийдвэрийн хувийн хэрэг нээх,  олшруулж, сум баг байгууллага, агентлаг, төсөвт байгууллагад хүргүүлэх, сурталчлах тайлбарлан таниулах, бодлогын зөвлөгөө дэмжлэгээр хангана.

10 хоногт

Салбар хариуцсан бодлогын мэргэжилтэн

Мэргэжилтэн

Хувийн хэрэг хөтлөгдөнө. Сурталчилгаанд ашигласан материалын бүртгэл, судалгаа

-Шийдвэрийн үр дүнгийн тайлан хаасан тухай тэмдэглэл зэрэг  материал тусгай жагсаалтаар гарсан байна.

7

Хариуцсан байгууллага албан тушаалтан дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулж  хэрэгжүүлнэ.

а/ Орон нутгийн онцлогтой хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлсон бодлого, шийдвэр төлөвлөгөө гарган батлуулж,  хэрэгжүүлнэ.

б/ Хариуцан гүйцэтгэгчийг удирдан чиглүүлнэ.

в/ Биелэлтийн явцтай танилцан, үнэлгээ дүгнэлт өгч  эрчимжүүлэх арга хэмжээ авна.

г/ Хариуцсан бодлогын хэлтэс мэргэжилтэнтэй хамтарч ажиллаж, удирдлага, үйл ажилагааны нэгдмэл байдлыг ханган ажиллана.

Тогтоол  шийдвэр хэрэгжих хугацаанд

Ажил үүргийн чиглэлээр хариуцсан агентлаг, байгууллага тэдгээрийн мэргэжилтэн

 

-Тухайн шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ буюу бодлого чиглэл тодорхой болсон байх

Орон нутгийн онцлогтой эрхийн акт бодлого, хөтөлбөр гаргах тохиолдолд холбогдох хэлэлцүү-лэг хийгдэж, виз авагдсан байна

- ХШҮ хийж, зөвлөмж, чиглэл өгч, хяналтанд авч эгэх холбоо үүсгэх, Хурлаар хэлэлцсэн бол шийдвэр, дүгнэлт гаргах

-Зохион байгуулсан арга хэмжээ бүр баримтжуулагдаж, нотолгоожсон байх

8

Байгууллага  өөрийн  хариуцсан шийдвэрийн  хэрэгжилтэнд дотоодын хяналт тавьж, хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэнэ.

Улирал тутам

Тухайн байгууллагын Дотоод, хяналт-шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтнүүдийн оролцоотой

Сумдын ХШҮ-ний  ажлын хэсэг, төсөвт байгууллагын дарга  эрхлэгч  нар

Шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажиллагаанд ХШҮ, дотоод хяналт шалгалт хийгдсэн байна. 

Гүйцэтгэл, үр дүнгээр тухайн байгууллага, ажилтанд үр дүнгийн үнэлгээ өгөгдсөн байна.

Гүйцэтгэл, үр дүнг хариуцсан нэгжийн удирдлага, мэргэжилтэнд урамшуулал, хариуцлага тооцсон байна

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, шийдвэрийн  хэрэгжилт үр дүн дээшилсэн байна.

9

Шийдвэрийн хэрэгжилтийг хариуцсан байгууллагад  шалгаж эрчимжүүлэх арга хэмжээ авна.

Шийдвэр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 1 сараас биелэгдэх хугацаанд

Салбар хариуцсан бодлогын мэргэжилтэн
ХШҮДАХэлтэс

Сумдын ЗДТГазар

Сумын          ХШҮ-ний баг

Шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгаж, үнэлгээ, дүгнэлт өгсөн байна. Өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.

10

Аймаг, сумын ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс, мэргэжилт-нүүд салбарын чиглэлийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн мэдээллийг хариуцах бөгөөд холбогдох агентлаг, байгууллага, сум, багийн Ажлын албадаас авч нэгтгэн дүгнэж, үнэлгээжүүлэн холбог-дох дээд шатны байгуул-лагадаа тайлагнана. / Ингэхдээ  энэхүү журмын 1-р хавсралтад дурьдагдсан тайлагнах хугацаа, эрэмбийг мөрдөнө/. Үүнд:

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс:

Ø  Сум орон нутгийн хөгжлийн

Ø  Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтын

Ø  Төрийн албаны стандартын

Ø  Хүний нөөцийн

Ø  Гадаад харилцааны

Нийгмийн бодлогын хэлтэс:

Ø  Эрүүл мэндийн

Ø  Хөдөлмөр эрхлэлтийн

Ø  Нийгмийн халамж, хамгаалал, үйлчилгээний

Ø  Боловсролын

Ø  Соёл спортын

Ø  Жендерийн

 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс:

Ø  Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн

Ø  Хөрөнгө оруулалт бүсчилсэн хөгжлийн

Ø  ЖДҮ, Худалдаа үйлчилгээний

Ø  Дэд бүтэц, эрдэс баялаг, Эрчим хүчний

Ø  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

Ø  Зам тээвэр ,барилга хот байгуулалтын

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс:

Ø  Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн 

Ø  Төрийн сангийн

Ø  Татвар, гаалийн

Ø  Өмч хөрөнгийн бүртгэл хяналтын

Ø  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны

Ø  Шилэн дансны хөтлөлтийн

Ø  Статистик-бүртгэлийн

Ø  Нийгмийн даатгалын

Хууль эрх зүйн хэлтэс:

Ø  Цэрэгжсэн байгуулагын

Ø  Хууль, хяналтын /Мэргэжлийн хяналт, Онцгой байдал/

Ø  Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны

Ø  Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах орон нутгийн үйл ажиллагааны

Цэргийн штаб:

Ø  Батлан хамгаалахын

Ø  Цэрэгжсэн байгуулагын

Ø  Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах орон нутгийн үйл ажиллагааны

 

Журмын 1-р хавсрал-тад дурьдагдсан тайлагнах хугацаанд

Салбар хариуцсан бодлогын мэргэжилтэн

Сумдын ЗДТГазар

 

Шийдвэрийн биелэлтийг батлагд-сан стандарт, маяг-тын дагуу заалт нэг бүрээр гаргасан байхын сацуу дүнг нэгтгэн товчоолж, дүгнэсэн байна.

Шийдвэрийн биелэл-тийн тайланг ЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хүрээнд энэхүү журмын дагуу дүгнэсэн байна.“Хэрэгжилт хангалтгүй” болон “Хэрэгжээгүй” шийдвэрийн арга хэмжээний  шалтгаа-ныг тодорхойлж, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойл-сон байна.

Биелэлтийн тайланг Сум, агентлаг, бай-гууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, дарга нь баталгаажуулсан байна.

“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай”  Монгол улсын Их хурлын 2016 оны 12, “Аймгийн ЗДТГ-ын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” Монгол улсын ЗГ-ын 2016 оны 09 -р тогтоолуудын хүрээнд аймгийн Засаг даргын шийдвэр гарч, бодлогын хэлтсүүдийн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах чиглэл тодорхойлогдсон.

10

Салбарын чиглэлээрх дүгнэсэн мэдээллийг  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох бодлогын хэлтэс хариуцаж, аймгийн хэмжээний нэгтгэсэн тайланг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс хариуцан гаргаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст  тайлан хэлбэрээр болон хэрэгжилтийг тусгайлсан маягтаар хүргүүлнэ.

Журмын 1-р хавсрал-тад дурьдагдсан тайлагнах хугацаанд

Бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

 

Дүгнэсэн тайланг энэхүү журмын 6,7-р хавсралтын дагууд тайлагнагдсан байна.

11

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс  ирүүлсэн аймгийн хэмжээний нэгдсэн мэдээлэл, тайланд аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮДАХэлтэс Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж дүгнэнэ.

Хагас бүтэн жилд

ХШҮДАХэлтэс

Сумын ЗДТГ

ХШҮДАХэлтсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ЗГХЭГ-ын Вебсайтад дараа оны 01-р сарын 15-ны дотор шивсэн байна.

12

Бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц үр дүнг хагас бүтэн жилд Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллах, ЗГХЭГ-т тайланг албан ёсоор хүргүүлж, орон нутагт анхаарах зөвлөмжийг хүргүүлэх

Хагас бүтэн жилд

ХШҮДАХэлтэс

ХШҮ-ний баг

Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулагдаж, авах арга хэмжээ тодорхойлогдсон байна. ЗГХЭГ-т тайланг албан ёсоор хүргүүлж, орон нутагт анхаарах зөвлөмж хүргэгдсэн байна.

             

 

            5.6. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хүлээн авсан хэлтэс, агентлаг, төсвийн байгууллага, мэргэжилтэн тухайн бодлого хөтөлбөр, тогтоол шийдвэрийн хувийн хэрэг нээж хөтөлнө. Адил төстэй бодлого хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр, эрх зүйн актыг нэгтгэн нэг хувийн хэрэгт багтааж болно.

 

                        5.6.1. Бодлого хөтөлбөр, эрх зүйн актын хувийн хэрэг дараах бүрдэлтэй байна.

*      Бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хуулбар хувь

*      Тухайн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гарсан дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөлт

*      Тухайн бодлогын баримт бичиг болон тогтоол шийдвэрийн холбогдолтой удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгавар

*      Биелэлт тооцсон материал, тайлан, илтгэх хуудас, хуралд оруулсан асуудал түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хэрэгжилт

*      Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн материал, санал дүгнэлт

*      Хяналтаас хассан болон хяналтанд нэмэж авсан шийдвэр, шийдвэрийн заалтын талаар мэдээлэл

*      Дагалдаж гарсан бусад шийдвэрүүд

                                                                                                          

            5.7. Тухайн сум, орон нутагт хамааралтай бодлого хөтөлбөр, эрх зүйн акт болон бусад шийдвэрийг сумдад хүргэхдээ заавал сумын Засаг даргын Тамгын газраар дамжуулж хүргэнэ.

Зургаа. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд
           хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
, тайлагнах

            6.1. Захиргааны байгууллага нь бодлогын баримт бичигт тодорхойлсон төлөвлөгөөний дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. Бодлогын баримт бичигт үнэлгээ хийхдээ хяналт-шинжилгээний мэдээлэлд үндэслэн урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг хүрсэн түвшинтэй нь харьцуулан үнэлнэ.

            6.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр тухайн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх хугацааны эхний хагаст шалгуур үзүүлэлтийн зорилтот түвшний 30 хүртэл хувийг хангаагүй, жилийн эцсийн үнэлгээгээр санхүүгийн эх үүсвэргүй нь тогтоогдсон, үр дүнгүй, үнэлэх боломжгүй гэж үзсэн зорилт, арга хэмжээг цаашид үргэлжлүүлэх эсэхийг тухайн бодлогын баримт бичгийг баталсан эрх бүхий этгээдээр шийдвэрлүүлнэ.

            6.3. Шаардлагатай тохиолдолд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар  нь бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгаж, тайланг хэлэлцэн түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авна.

            6.4. Энэхүү журмын 2.1.2-т заасан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ,  үнэлгээний  явцын  болон  эцсийн  тайланг  мөн  журмын  2-7  дугаар хавсралтын дагуу гаргаж, журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.

Долоо. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд
      хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

            7.1. Захиргааны байгууллага нь хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хяналтад авч, хэрэгжилтийг салбар, чиглэлээр ангилан тайланг энэхүү журмын 6 дугаар хавсралтын дагуу харин Нутгийн захиргааны байгууллагаас баталсан шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайланг 7 дугаар хавсралтаар тус тус гаргаж, журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд харьяалах дээд шатны байгууллагад хүргүүлнэ. 

            7.2. Улсын төсөвт байгууллага болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах бөгөөд хэрэгжилтэд нь холбогдох нутгийн захиргааны байгууллага хяналт тавьж тайлагнана.

            7.3 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хагас, бүтэн жилээр хяналт-шинжилгээ хийж дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн  хуралдаанд танилцуулан холбогдох тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлнэ.

            7.4. Захиргааны байгууллага бодит шалтгааны улмаас хэрэгжих боломжгүй, цаг хугацааны хувьд ач холбогдолгүй болсон сүүлийн 3 жил тасарсан болон тухайн асуудлаар дахин шийдвэр гарсан хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн заалтыг хүчингүй болгох, хяналтаас хасах тухай саналыг  жилийн эцсийн тайлангийн хамт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлнэ.

            7.5. Шаардлагатай гэж үзвэл дээд шатны байгууллага нь хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгаж, тайлан, мэдээллийг хэлэлцэн тэдгээрийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авна.

            7.6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь шаардлагатай тохиолдолд хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг агуулга, чиглэлээр нь багцлан хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэн холбогдох арга хэмжээ авна.

Найм. Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд
     хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

            8.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, сумдын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Орон нутгийн өмчит байгууллагууд нь тухайн жилийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг энэхүү журмын 8, 9, 10,11 дүгээр хавсралтын дагуу гаргаж, бичмэл тайланг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд хүргүүлнэ.

            8.2. Бичмэл тайланд үйл явдлыг тоочихоос илүүтэй үр дүн, үр дагавар, үр нөлөөг чухалчилсан, баримт нотолгоонд суурилсан холбогдох тоо баримт, график-диаграмм, хүснэгт, санал, дүгнэлтийг тусгасан байхаас гадна шаардлагатай бол зураг, дүрс бичлэг хавсаргаж болох бөгөөд нутгийн захиргааны байгууллагын түвшинд агентлаг байгууллагын дарга, сумын Засаг дарга гарын үсэг зурж,  баталгаажуулсан байна.

            8.3. Агентлаг, байгууллага, сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газар нь энэхүү журмын 2-7  дугаар хавсралтын дагуух тайланг байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн тайлангийн хамт дахин ирүүлэх шаардлагагүй.

            8.4.Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь сумын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг нотолгоонд суурилсан статистикийн мэдээлэлд үндэслэн боловсруулж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж холбогдох агентлаг байгууллагад журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд хүргүүлнэ.

            8.5. Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар нь  эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллага, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тэдгээрээс ирүүлсэн тухайн оны үйл ажиллагааны тайланд үндэслэн хийнэ.

            8.6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь урт болон дунд хугацаанд хэрэгжих бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явц үр дүнд үр нөлөөний үнэлгээг, захиргааны байгууллагын  үйл ажиллагаанд хийх хэрэглэгчийн үнэлгээг ЗГХЭГ-ын даргын баталсан ерөнхий удирдамжийн дагуу хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэнэ.

            8.7. Хэрэглэгчийн үнэлгээг гаргахдаа захиргааны байгууллагаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар хөндлөнгийн байгууллагаар тухайн сумдын насанд хүрсэн иргэдийн 5 хүртэлх хувийг хамруулан явуулсан санал асуулгын дүнг үндэслэн гаргана.

            8.8. Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийх хөндлөнгийн байгууллагыг судалгааны болон хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагын дундаас ажлын туршлага, хүний нөөцийн хүчин чадал зэргийг харгалзан сонгон шалгаруулна. Хөндлөнгийн байгууллагыг сонгох үйл ажиллагааг тухайн үнэлгээ хийлгэх байгууллага зохион байгуулна.

            8.9.Сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний үзүүлэлтэд дараах үнэлгээнүүдийг хамруулна.

                        8.9.1 Төрийн захиргааны үйл ажиллагааны үнэлгээнд: Хариутай бичгийн барагдуулалт, санал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, зохион байгуулалттай ажлын идэвх оролцоо, бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан, төрийн албаны стандартын хэрэгжилт хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс гаргана.

                        8.9.2.Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны үнэлгээнд: Төсөв санхүүгийн ил тод байдал /Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үр дүн, орлогын бүрдүүлэлт, өр авлага, мэдээ тайлангийн үнэмшил, чанар/ хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс гаргана.

                        8.9.3.  Хууль эрх зүйн үнэлгээнд эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, эрх зүйн шийдвэрийн хяналт үнэлгээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил үйлчилгээ, архив албан хэрэг хөтлөлт хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс гаргана.

                        8.9.4. Нийгмийн бодлогын үйлчилгээний үнэлгээнд боловсролын хамран сургалт, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үзүүлэлт, мэргэжлийн багшийн хангалт, соёлын биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалт, түр болон байнгын ажлын байрны тоо, хүүхдэд ээлтэй аймаг-тогтвортой байдлын хэрэгжилт хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс гаргана.

                        8.9.5. Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт гүйцэтгэлийн үнэлгээнд аймгийн зохион байгуулалттай үзэсгэлэн худалдаа, арга хэмжээнд оролцсон байдал, хүн амын ундны усны байдлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, Байгаль орчны чиглэлээр гарсан албан даалгавар, төлөвлөгөө журмын хэрэгжилт, сумдын ерөнхий хөгжлийн төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлсэн байдал, өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл, Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээний ажлын явц үр дүн хамаарна. Үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс гаргана.

                        8.9.6. Шилэн данс хөтлөлтийн үнэлгээг Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба гаргаж, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулуулсан байна.

                        8.9.7 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс гаргана.

                        8.9.8. Агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар нь Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийн үнэлгээг энэхүү журмын 12 дугаар хавсралтаар харин байгууллагын  ил тод байдлын үнэлгээг журмын 13 дугаар хавсралтын дагуу 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд хүргүүлнэ.  Үнэлгээг аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс гаргана. 

                        8.9.9. Байгууллага /Орон нутгийн өмчит/ тухайн жилийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг энэхүү журмын 11 дүгээр хавсралтын дагуу 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд хүргүүлнэ. Үнэлгээг  Орон нутгийн өмчийн газар гаргаж, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст хянуулна.

            8.10. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс нь шаардлагатай гэж үзвэл “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” шийдвэрийг гаргуулан агентлаг, байгууллага сумдын Засаг дарга, түүний Тамгын газрын жилийн үйл ажиллагааны нэгдсэн үнэлгээг гаргана. Холбогдох зардлыг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс тусгаж батлуулсан байна.

            8.11. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс нь агентлаг, байгууллага, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнг Засаг даргын зөвлөлийн  хуралдаанаар хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэр гаргуулна.

Ес. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
       мэдээллийн цахим сан

            9.1. Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх, тайлан илгээх, хүлээн авах, мэдээллийн урсгалыг удирдах, хянах, хадгалах, ашиглах, түгээхэд Засгийн газрын болон аймгийн ЗДТГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан (цаашид “цахим сан” гэх)-г холбогдох зааврын дагуу ашиглана.

            9.2. Хэрэгжилтийн тайланг цахим санд оруулахдаа тухайн зорилт, арга хэмжээ, заалтын хүрсэн үр дүнг хоёр мянган тэмдэгтэд багтаах бөгөөд шаардлагатай бол нотлох баримтыг файлаар хавсаргаж болно.

            9.3. Цахим санд мэдээлэл оруулж байгаа байгууллага, албан хаагч мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг бүрэн хариуцна.

            9.4. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь дараах асуудлыг хариуцна:

                        9.4.1. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс болон тухайн асуудал хариуцсан ажилтан цахим санд нэвтэрч, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хяналтад авч, хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд оруулах;

                        9.4.2. Бодлогын баримт бичиг болон хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээ, тайланг Засаг даргын зөвлөл, агентлагийн даргын хурлаар хэлэлцүүлсний дагуу цахим санд оруулан баталгаажуулж, холбогдох байгууллагад албан бичгээр хүргүүлэх;

                        9.4.3. Байгууллагаас өгсөн үнэлгээтэй тухай бүр танилцаж, өгсөн удирдамж, зааврыг мөрдөн ажиллах.

                        9.4.4.Цахим сан нь ил тод байдлыг хангах зорилгоор олон нийтэд зориулагдсан нээлттэй хэсэгтэй байна.

Арав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг хэрэгжүүлэх

            10.1. Нутгийн захиргааны  байгууллага  хяналт-шинжилгээ,  үнэлгээг  газар дээр нь хийх, эрдэмтэн, судлаачдыг үнэлгээ хийхэд татан оролцуулах, хэрэглэгчийн болон хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх, сургалт зохион байгуулах, сургалтын материал, ном, товхимол, гарын авлага хэвлүүлэх зэрэг зардлыг өөрийн байгууллагын төсөвт жил бүр тусган батлуулна.

            10.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний явцын болон эцсийн дүгнэлт, зөвлөмжид үндэслэн   тухайн   бодлогын   баримт   бичгийн   хэрэгжилтийг   эрчимжүүлэх,  нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон шаардлагатай бусад арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хариуцан зохион байгуулна.

            10.3. Захиргааны байгууллага нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийг үндэслэн байгууллагынхаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлант оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд “Нэмэлт арга хэмжээ”-г тусган хэрэгжилтийг тогтоосон хугацаанд тайлагнана.

            10.4.   Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс, аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг жил бүрийн 02 дугаар сарын 05-ныдотор захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үнэлгээ дүгнэлт гарган, дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, сум, агентлагийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлсэн шийдвэр гаргуулна.

            10.5. Жилийн үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээгээр хамгийн өндөр оноо авсан хоёр хэлтэс, гурван агентлаг, нэг байгууллага, таван сумын Засаг даргын Тамгын газрыг шалгаруулж дараах байдлаар урамшуулал олгоно.

                        10.5.1. Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээний дүнгээр тэргүүн байранд шалгарсан сумын Засаг даргын Тамгын газарт “Хүндэт өргөмжлөл”, Шилжин явах цом, туг, 2.5 сая төгрөг, дэд байранд “Хүндэт өргөмжлөл”, 2.0 сая төгрөг, гуравдугаар байранд “Хүндэт өргөмжлөл”, 1.5 сая, дөрөвдүгээр байранд “Хүндэт өргөмжлөл” 1.0 сая, тавдугаар байр “Хүндэт өргөмжлөл” 500.0 мянган төгрөгт дүйцэх шагнал тус тус олгогдоно.

                        10.5.2. Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээний дүнгээр тэргүүн байранд шалгарсан агентлагийг “Хүндэт өргөмжлөл”,  Шилжин явах цом, туг, 1.5 сая төгрөг,  дэд байранд шалгарсан агентлагийг “Хүндэт өргөмжлөл”, 1.0 сая төгрөг, гуравдугаар байранд шалгарсан агентлагийг “Хүндэт өргөмжлөл”, 500.0 мянган төгрөгөөр тус тус шагнана.

                        10.5.3. Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээний дүнгээр тэргүүлсэн байгууллагыг, Хүндэт өргөмжлөл, 500.0 мян төгрөгөөртус тус шагнана.

                        10.5.4. Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээний дүнгээр аймгийн ЗДТГ-ын Тэргүүн байрт шалгарсан хэлтсийг шалгаруулан Хүндэт өргөмжлөл, шилжин явах цом 500.0 мянган төгрөг, дэд байрт шалгарсан хэлтсийг 300.0 мянган төгрөгөөр тус тус шагнаж урамшуулна.

                        10.5.5.  “Жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний  дүнгээр тэргүүн байр эзэлсэн сумын Засаг дарга,  Засаг даргын Тамгын газрын дарга, аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн даргыг нэг сарын үндсэн цалин, дэд байр эзэлсэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, аймгийн  ЗДТГ-ын хэлтэс, агентлагийн даргыг нэг сарын үндсэн цалингийн 80 хувь, гуравдугаар байр эзэлсэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, агентлаг, байгууллагын даргыг нэг сарын үндсэн цалингийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал”-ыг тухайн байгууллагын төсвөөс нь олгоно.

                        10.5.6. Энэхүү журмын 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4-д заасан урамшуулалд шаардагдах хөрөнгийг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргана.

                        10.6. Захиргааны байгууллага хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланд дурдсан зөвлөмж, дүгнэлтийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

                        10.6.1. Үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр шалгарсан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, байгууллагын тэргүүний арга, туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтийн хүртээл болгох

                        10.6.2. Үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, гарсан алдаа, дутагдлыг засах зөвлөмж хүргүүлэх

                        10.7.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний явцын болон эцсийн дүгнэлт, зөвлөмжид үндэслэн   тухайн   бодлогын   баримт   бичгийн   хэрэгжилтийг   эрчимжүүлэх, нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах болон шаардлагатай бусад арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хариуцан зохион байгуулна.

 

Арван нэг. Журам зөрчигдөд хүлээлгэх хариуцлага

 

            11.1. Журамд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар тухайн төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээнд тусгаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

 

            11.2. .Журмыг хэрэгжүүлээгүй, биелүүлээгүй байх нь сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэл болох талаар тухайн байгууллагын дотоод журамд тусган, хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн баталж болно.

            11.3. Дараах зөрчил гаргасан төрийн албан хаагчдад энэхүү журмыг болон Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай болон холбогдох бусад хуулийн зүйл заалтыг зөрчсөн гэж үзэж, дээрх эрх зүйн актуудын хүрээнд сахилгын шийтгэл ногдуулна. 

                        11.3.1 Тогтоосон хугацаанд үнэлгээ хийж ирүүлээгүй, хугацаа хоцроосон, худал, зөрүүтэй мэдээллээр тайлагнах

                        11.3.2. Биелэлтийг тайлагнахдаа тухайн шатны ИТХ, Засаг даргын зөвлөл, агентлаг, байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлээгүй байгууллагын дарга, захирлын гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй

                        11.3.3. Өгсөн зөвлөмжийг биелүүлээгүй, түүний хэрэгжилтийг хангах талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаагүй

            11.4. Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнгээр хоёр удаа хангалтгүй үнэлгээ авсан, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт нь буурсан агентлаг, байгууллагын дарга болон сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргыг Төрийн албаны тухай хуулийн 23.1-д заасны дагуу албан тушаал бууруулах саналыг эрх бүхий албан тушаалтанд уламжлах.

 

 

 

---o0o—

 

 

 

Журмын 1 дүгээр хавсралт 

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН  БОЛОН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ

 ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХУГАЦАА

 

Тайлангийн төрөл

Тайлан гаргах байгууллага

Тайлан хүргүүлэх хугацаа

Тайлан хүлээн авах

Байгууллага

Тайлбар

 

Бодлогын баримт бичиг

 

Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал Тогтвортой хөгжил-2030”

 

 

Холбогдох агентлаг

07.05

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

ХОХБТХэлтэс 8 дугаар сарын 20-ны дотор ЗДЗХ-д танилцуулж Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

 

ХШҮ-2 жил тутам               хөндлөнгийн үнэлгээг 4 жил тутам

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

07.15

ХОХБТХ

ХОХБТХ

07.25

ХШҮДАХ

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого

 

 

Холбогдох агентлаг

08.10

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

ХОХБТХ 10 дугаар сарын 01-ний дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

 

ХШҮ-2 жил тутам               -хөндлөнгийн үнэлгээг 4 жил тутам

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

08.20

ХОХБТХ

ХОХБТХ

09.01

ХШҮДАХ

Төрөөс баримтлах бодлого

Агентлаг

 

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд 02 дугаар сарын 01-ний дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж Төрийн захиргааны төв байгууллагад

 

ХШҮ-2 жил тутам

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.05

Холбогдох бодлогын хэлтэс /нэгтгэн хянах/

Холбогдох бодлогын хэлтэс /нэгтгэн хянах/

01.10

ХШҮДАХ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Сумын Засаг дарга, Захирагч

 

12.20

06.05

Холбогдох агентлаг

ХШҮДАХэлтэс 07 дугаар сарын 01, 01 дүгээр сарын 20-ны дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан ЗГХЭГ хүргүүлнэ.

Холбогдох агентлаг

12.25

06.10

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.05

06.15

ТЗУХ

ТЗУХ

01.20

06.25

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ

02.01

07.10

ЗГХЭГ

Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

Холбогдох агентлаг

12.15

05.15

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд 1 дүгээр сар, 6 дугаар сард Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

12.20

05.20

ХОХБТХ

 

ХОХБТХ

12.25

06.25

ХШҮДАХ

5

Үндэсний хөтөлбөр

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.20

Агентлаг

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд 02 дугаар сарын 10-ны дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, холбогдох яамдад хүргүүлнэ

Агентлаг

12.25

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.10

ХШҮДАХ

Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.10

ХОХБТХ

ХОХБТХэлтэс нь 02 дугаар сарын 01-ний дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан, Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

ХШҮ-2 жил тутам  

ХОХБТХ

01.20

ХШҮДАХ

Аймгийн хэтийн зорилт буюу “Хөгжсөн Хөвсгөл-2030” урт хугацааны бодлогын баримт бичиг

 

Сумын Засаг дарга, Захирагч

01.02

Холбогдох агентлаг

 

ХШҮДАХэлтэс 02 дугаар сарын 20-ны дотор  ИТХ-д  танилцуулан  ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

 

ХШҮ -2 жил тутам

 

Холбогдох агентлаг

 

01.05

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.10

ХОХБТХ

ХОХБТХ

01.15

ТЗУХ

ТЗУХ

01.20

ХШҮДАХ

Аймгийн Засаг даргынүйл ажиллагааны хөтөлбөр болон дэд хөтөлбөр

 

 

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.15

06.05

Холбогдох агентлаг

 

ХШҮДАХэлтэс 02 дугаар сарын 20-ны дотор  ИТХ-д  танилцуулан

 ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

 

Явцыг жил тутам,

ХШҮ- 2 жил тутам

Холбогдох агентлаг

 

12.20

06.10

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

 

12.25

06.20

ТЗУХ

ТЗУХ

01.05

07.01

ХШҮДАХ

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

 

Сумын Засаг дарга, Захирагч

11.10

 

ХОХБТХ

ХОХБТХэлтэс , ХШҮДАХэлтэс 12 сарын 05-ны дотор  ИТХ-д танилцуулан  02 дугаар сарын 20-ны дотор,  ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

Явцыг жил тутам, ХШҮ- 2 жил тутам хийж,

Агентлаг

 

11.15

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

 

11.20

 

ХОХБТХ

ХОХБТХ

12.01

 

ХШҮДАХ

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.20

 

Сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлж шийдвэрийн хамт ТЗУХ-д хүргүүлнэ

ХШҮДАХэлтэс Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд 02 дугаар сарын 01-ны дотор танилцуулна.

ТЗУХ

 

01.10

 

ХШҮДАХ

Сумын

эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.25

 

Сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлж шийдвэрийн хамт ХОХБТХ-д хүргүүлнэ

ХОХБТХэлтэс нь Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд 02 дугаар сарын 01-ны дотор танилцуулна.

ХОХБТХ

01.20

 

ХШҮДАХ

Төсөл

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт

Сумын Засаг дарга, Захирагч

01.10

ТЗУХ

ТЗУХэлтэс нь 02 дугаар сарын 01-ний дотор холбогдох Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

Агентлаг

01.10

ТЗУХ

ТЗУХ

01.20

ХШҮДАХ

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.10

05.25

Холбогдох агентлаг

 

ХШҮДАХэлтэс 07 дугаар сарын 01, 01 дүгээр сарын 15-ны дотор Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж,

ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ

Холбогдох агентлаг

12.15

06.01

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

12.20

06.05

ТЗУХ

ТЗУХ

12.25

06.10

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ

01.15

07.01

ЗГХЭГ

Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн ажил хэрэгч шийдвэр /тогтоол, тэмдэглэл/

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.20

Холбогдох агентлаг

ТЗУХэлтэс 01 дүгээр сарын 20-ны дотор  Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан, ИТХ-д танилцуулна.

Холбогдох агентлаг

12.25

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.05

ТЗУХ

ТЗУХ

1.10

ХШҮДАХ

Аймгийн Засаг даргын ажил хэрэгч шийдвэр /Захирамж, албан даалгавар, хуралдааны тэмдэглэл/

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.20

Холбогдох агентлаг

ТЗУХэлтэс  01 дүгээр сарын 20-ны дотор  Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна.

Холбогдох агентлаг

12.25

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

01.05

ТЗУХ

ТЗУХ

1.10

ХШҮДАХ

Байгууллагын чиг үүрэг

Салбарын сайдтай аймгийн Засаг даргын байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлт

Агентлаг

06.10

12.01

 

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Холбогдох хэлтэс нь салбарын сайдтай байгуулсан гэрээний биелэлтийг цаг хугацаанд нь тухайн яамдад хүргүүлнэ.

Холбогдох хэлтэс

06.15

12.05

 

ХШҮДАХ

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн болон төсвийн шууд захирагч нарын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан, илтгэх хуудас

Агентлаг

07.01

12.10

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс нь харьяа агентлаг байгууллагынхаа төсвийн шууд захирагчдын болон өөрийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг ТЗУХ-т ирүүлэн, ХШҮДАХ-т ХШҮ хийн ЗДЗХ-д танилцуулна

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтэс

07.05

12.15

ТЗУХ/ТАСЗ/

ТЗУХ/ТАСЗ/

07.10

12.20

ХШҮДАХ

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийн тайлан

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.10

ТЗУХ /ТАСЗ/

ХШҮДАХэлтэс нь ТЗУХ-ээс ирүүлсэн тайланд ХШҮ хийж, тайлагнана.

Агентлаг

12.10

ТЗУХ /ТАСЗ/

ТЗУХ /ТАСЗ/

12.20, О3.1О

ХШҮДАХ

Байгууллагын нээлттэй байдал

Байгууллагын ил тод байдлын тайлан

Сумын Засаг дарга, Захирагч

12.10

ТЗУХ, СТСХ

ХШҮДАХэлтэс ХШҮ хийж, ЗГХЭГ-т хүргэгдэх тайлангийн бүтцэд оруулж хүргүүлнэ.

Агентлаг

12.10

ТЗУХ, СТСХ

ТЗУХ,СТСХ

12.20, О3.1О

ХШҮДАХ

Авлигын эсрэгүйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Сумын Засаг дарга, Захирагч

11.01

ХЭЗХ

ХЭЗХэлтэс 11 сарын 15-ны дотор АТГ-т хүргүүлнэ

Агентлаг

11.01

ХЭЗХ

ХЭЗХ

11.10

ХШҮДАХ

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Аймаг, сумын Засаг даргын болон ИТХ-ын ажлын алба

 

Улирал бүрийн сүүлийн сарын 20-ны дотор 

ТЗУХэлтэс

 

 

 

 

ТЗУХэлтэс нь улирал бүрийн дараа сарын 01-нийдотор ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

Агентлаг

ТЗУХэлтэс

ТЗУХэлтэс

Улирал бүрийн сүүлийн сарын 20-ны дотор 

ХШҮДАХэлтэс

Байгууллага, нэгжийн сар бүрийн үйл ажиллагааны  шуурхай  мэдээ

Агентлаг, Сумдын ЗДТГ

Сар бүрийн 20-ны дотор

ТЗУХэлтэс

Аймгийн хэмжээнд тайлант сард хийгдсэн Шуурхай мэдээг ТЗУХэлтэс нэгтгэн боловсруулалт хийж, дараа сарын 05-ны дотор ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.

Байгууллагын үйл ажиллагаа

 Сум, агентлагийн тухайн жилийн үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Сумын Засаг дарга, Захирагч

01.10

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ 2 дугаар сард Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна.

Холбогдох агентлаг

01.10

ХШҮДАХ

Байгууллагын  тухайн жилийн үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Байгууллага

12.25

ОНӨГ

ОНӨГазар нь дүгнэж ХШҮДАХэлтэст хугацаандаа хүргүүлнэ

ОНӨГ

01.10

ХШҮДАХ

Сум, агентлагийн нэгжийн Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн тухайн жилийн тайлан

/тусгайлсан үзүүлэлтээр/

Сумын Засаг дарга, Захирагч

01.10

ХОХБТХ

ХОХБТХ, ХШҮДАХ нь Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

Холбогдох агентлаг

01.10

ХОХБТХ

ХОХБТХ

01.20

ХШҮДАХ

Аймгийн

ЗДТГ-ын хэлтсийн үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

12.10

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ тайланд ХШҮ хийж шилдэг хэлтэс шалгаруулна.

Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын хэлтсийн үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /ЗГХЭГ-т хамаарах/

Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүд

12.10

ТЗУХ

ХШҮДАХэлтэс нь  аймгийн ЗДТГ-ын Бодлогын хэлтсүүдийн  үнэлгээний дүнг тайлант оны 12 дугаар сарын  25-нд болон дараа оны 3 дугаар сарын 25-ны дотор Засаг  даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж, шийдвэр гаргуулна.

Хуралдааны тэмдэглэлийг бүрдүүлж, аймгийн Засаг даргын гарын үсэгтэйгээр тайланг ЗГХЭГ-т ЗГ-ын 89-р тогтоолоор батлагдсан журамд заасан хугацаанд хүргүүлнэ.

ТЗУХ

12.15, О3.1О

ХШҮДАХ

ХШҮДАХ

12.25, О3.25

Засаг  даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 2 дугаар хавсралт

 

 

 

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

/ УРТ ХУГАЦААНЫ /

Үндэслэж байгаа

бодлогын баримт

бичиг, зорилт

Зорилт

Үйл

ажиллагаа

Шалгуур

үзүүлэлт

Суурь

үзүүлэлт

Зорилтот

түвшин

Хүрсэн

түвшин

Гүйцэтгэл, хувь

Дэлгэрэнгүй тайлбар (Хэрэгжээгүй шалтгаан)

Он

Түвшин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зорилт 1

Зорилт-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зорилт 1-ийн хэрэгжилт

Дүгнэлт. Хэрэгжсэн хувь

Зорилт 2

Зорилт-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зорилт 1-ийн хэрэгжилт

Дүгнэлт. Хэрэгжсэн хувь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 3 дугаар хавсралт 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОЛОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

 

 

 

 

ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт

Арга хэмжээний

 дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх

арга хэмжээ

Хэрэгжих хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага

Зарцуулсан

хөрөнгийн

хэмжээ, эх үүсвэр

(сая төгрөг)

Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)

 

Хэрэгжилтийн хувь

 

Он

Зорилтот түвшин,

үр дүнгийн

үзүүлэлт

 

Хүрсэн түвшин,

үр дүн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ХӨГЖЛИЙН САЛБАР №1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 4 дүгээр хавсралт

 

УЛСЫН БОЛОН АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Дунд хугацааны бодлогын

баримт бичиг

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Зорилтот түвшин,

үр дүн

Зарцуулсан

хөрөнгө,

эх үүсвэр

Хүрсэн түвшин, хэрэгжилт

Хэрэгжилтийн

хувь

1

2

3

4

5

6

7

8

Зорилт 1.

1.1

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

 

 

 

 

 

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 5 дугаар хавсралт 

 

ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

  ( … оны жилийн эцсийн байдлаар ) 

Хөтөлбөр/төслийн агуулга

Гүйцэтгэл

1.

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго

2.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Улсын төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж

3.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:       

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:     

4.

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 1.

Зорилт 2.

5.

Зардал

Төсөв (нийт шаардагдах зардал)

 

Үүнд:

Төсөв (он)

Гүйцэтгэл

Хувь

Багц 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багц 2 (г.м)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:

Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

2-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.

2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

 

3-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан

7.

Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.

8.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, гүйцэтгэгч талууд хэрхэн хамтарч ажилласан талаар энд бичнэ.

9.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)

Биелэлт дундаж

Зорилтын тоо

Зорилт 1

Зорилт 2

Зорилт 3

... %

 

… %

... %

... %

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ
(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)

Нэгдсэн үнэлгээ

... %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 6 дугаар хавсралт

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Шийдвэрийн дэс дугаар

Зүйл, заалтын дэс дугаар

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар, агуулга

 

 

Хэрэгжилтийн явц

 

 

Үнэлгээ, (хүчингүй болсон, хяналтаас хасуулах тухай санал)

Тасарсан болон удааширч байгаа шалтгаан

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Салбар чиглэл: 1

 

 

 

1.а.Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

1.б.Улсын Их Хурлын тогтоол

 

 

 

 

 

 

1.в.Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны тогтоол

 

 

 

 

 

 

1.г.Ерөнхийлөгчийн зарлиг

 

 

 

 

 

 

1.д.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, тэмдэглэл

 

 

 

 

 

 

1.е.Засгийн газрын тогтоол

 

 

 

 

 

 

1.ё.Ерөнхий сайдын захирамж

 

 

 

 

 

 

1.ж.Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл

 

 

 

 

 

 

1.з.Засгийн газрын албан даалгавар

 

 

 

 

 

 

Хэсгийн дундаж: ….. хувь

 

 

Салбар чиглэл: 2

 

2.а.Монгол Улсын хууль...

 

 

 

 

 

 

Хэсгийн дундаж: ….. хувь

Нийт дундаж: ….. хувь

 

 

 

Журмын 7 дугаар хавсралт

 

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГА /НӨУЁБ, НЗБ/-ЫН АЖИЛ ХЭРЭГЧ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

 

 

Шийдвэрийн огноо дугаар

 

Шийдвэрийн нэр

 

 

Хяналтанд байгаа заалт

Хяналтанд байгаа зүйл заалтыг хэрэгжүүлэх талаар төлөвлөсөн арга хэмжээ

Хэрэгжилтийн явц үр нөлөө

 

Үнэлгээ:

 

Заалтын тоо дугаар

Заалтын утга

 

Өөрийн

Бодлогын хэлтсийн

ХШҮДАХ-ийн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 8 дугаар хавсралт

АГЕНТЛАГИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

 

Үзүүлэлт

Хувь

Жин

Оноо

1

2

3

4

5

 

НЭГ.Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  хэрэгжилт

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Улсынэдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

3.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  хэрэгжилт

 

5.Үндэсний хөтөлбөр /дэд хөтөлбөр, Мастер төлөвлөгөө, стратеги/-ийн хэрэгжилт

 

6. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт/НУБ-ын ажил хэрэгч шийдвэр/

 

7. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

 

ХОЁР Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

1. Салбарын сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний биелэлт

 

 

0.2

2. Аймгийн Засаг даргаас агентлаг байгууллагын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт

 

3.Төрийн захиргааны үйл ажиллагааны үнэлгээ

 

4.Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны үнэлгээ

 

5. Хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн үнэлгээ

 

6. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ

 

7. Нийгмийн үйлчилгээний үнэлгээ

 

ГУРАВ.

Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ

1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ

 

0.2

2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ

 

3. Авлигын эсрэгүйл ажиллагааны үнэлгээ

 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ

 

Ерөнхий үнэлгээ:

 

1.0

Журмын 9 дүгээр хавсралт

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ..... ХЭЛТСИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

(…он)

Үзүүлэлт

Хувь

Жин

Оноо

1

2

3

4

5

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

1. /Хууль тогтоомж,тогтоол шийдвэр/-ийн хэрэгжилт

 

0.6

 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн аймаг, орон нутагт салбарын чиглэлээр хамаарах зорилт, заалтын хэрэгжилт

 

3.Монгол Улсын болон аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

4. Үндэснийхөтөлбөр /дэд хөтөлбөр, Мастер төлөвлөгөө, стратеги/-ийн хэрэгжилт

 

5. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал болон аймгийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн салбарын чиглэлээрх зорилт, заалтын хэрэгжилт

 

6. Төрөөс салбарын чиглэлээр баримтлах бодлогын хэрэгжилт

 

7. Аймаг , сумдын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

 

8. Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн ажил хэрэгч шийдвэрийн хэрэгжилт

 

9. Аймгийн Засаг даргын шийдвэр /Албан даалгавар, захирамж, Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан тэмдэглэл/-ийн хэрэгжилт

 
   

10.Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт /ЗГХЭГ даргаас баталсан, салбарын чиглэлээр/-ийн үнэлгээ

 

Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

1.  Салбарын сайд нараас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан Хамтран ажиллах гэрээний биелэлт \ Хариуцсан салбарын чиглэлээр:\

   

2.Аймгийн Засаг даргаас агентлагийн дарга \. Төсвийн шууд захирагчтай\ нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт /Тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн дундаж үзүүлэлт/

   

3. Төсвийн шууд захирагч\ АЗДТГ-ын дарга\-тай нэгжийн менежерийн  байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт/ Хэлтэс, тасгийн дэвшүүлсэн зорилтууд байгууллага \Аймгийн ЗДТГ \-ын үйл ажиллагааны хэтийн болон тайлант жилийн бодлого төлөвлөгөөтэй уялдсан байдал\ Тухайн хэлтсийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлө-гөөний биелэлт/

   

4. Аймгийн  Засаг дарга,сумдын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлт

 

0.2

   

5. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

 
 

6. Мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулж, дүгнэсэн байдлын үнэлгээ

   

7.Мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулалт, ажил үүргийн уялдаа

   

 8.Мэргэжилтнүүдийн ажлын чиг үүрэгтэй холбогдолтой судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт түүнийг бүтээлчээр ашиглах үйл ажиллагаа /Ширээний ном г.м/

   

9. Хэлтсийн чиг үүргээр шинээр санаачилж хийсэн бүтээлч, онцлох, Брэнд-ажил, үйлчилгээ, хэрэгжүүлж, нэвтрүүлсэн ажлын шинэ туршлага, арга барил

   

10.Архив, албан хэрэг хөтлөлт, хариутай бичгийн барагдуулалт /Тайлан,  мэдээ хугацаандаа ирүүлж байгаа байдлын үнэлгээ/, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт,

   

11.“Нэрлэсэн жил”-ийн үйл ажиллагаанд оролцсон ажлын зохион байгуулалт, оролцоо”

   

12. Зохион байгуулалттай ажлууд /“Мэдээллийн цаг”, “Сургалтын цаг”/ зэрэг цаг үеийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, идэвх, хандлага /Үүрэг даалгаврын биелэлт  хангасан байдал/

   

13. Сум болон харьяа агентлаг, байгууллагад өөрийн хэлтэс, тасгийн чиг үүргийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангаж ажилласан ажлын үр дүн

   

14. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн баяжилт хийж байгаа байдал

   

15. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт /Аймгийн Засаг даргын “Арга барилын шинэчлэл хийх тухай” 2014 оны 05 тоот албан даалгаврын хэрэгжилт/

   

16. Хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн үнэлгээ

   

17.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр эгэх буцах холбоо үүсгэж,  хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн /Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө түүний хэрэгжилт/

   

Нэгжийн нээлттэй байдлын үнэлгээ

1.Байгууллага /нэгж/-ын ил тод байдал /Үйл ажиллагааны болон Хүний нөөцийн/-ын үнэлгээний тайлангийн үнэлгээ /Салбарын дүнгээр/

 

0.2

2. Шилэн дансны хөтлөлт  /өсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, өмч хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт/-ын үнэлгээ/Салбарын дүнгээр/

 

3. Шударга байдлын түвшний үнэлгээАвлигын эсрэг үйл ажиллагааны байгууллагын тайлант оны төлөвлөгөө, түүнд хамаарах зорилт, заалтын биелэлт /Салбарын дүнгээр/

 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан, өмнөх жилийн судалгааны хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

 
   

Ерөнхий үнэлгээ:

 

1.0

 

Е - ерөнхий үнэлгээ;

 - бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь;

β - байгууллагын чиг үүргийн биелэлтийн хувь;

γ - байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ;

 - бодлогын баримт бичгийн тоо;

m - байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтүүдийн тоо;

k - байгууллагын нээлттэй байдлын үзүүлэлтүүдийн тоо;

i – үзүүлэлтийн дугаар;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 9 дүгээр хавсралт

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ..... ХЭЛТСИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

(…он)

Үзүүлэлт

Хувь

Жин

Оноо

1

2

3

4

5

НЭГ.Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

1. Урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт

 

0.6

 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн аймаг, орон нутагт салбарын чиглэлээр хамаарах зорилт, заалтын хэрэгжилт

 

3.Монгол Улсын болон аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

4. Үндэсний хөтөлбөр/дэд хөтөлбөр, Мастер төлөвлөгөө, стратеги/ -ийн хэрэгжилт

 

5. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

 

6. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт/НУБ-ын ажил хэрэгч шийдвэр/

 
 

7. Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн ажил хэрэгч шийдвэрийн хэрэгжилт

   
 

8. Аймгийн Засаг даргын шийдвэр /Албан даалгавар, захирамж, Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан тэмдэглэл/-ийн хэрэгжилт

   
 

9.Эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт /ЗГХЭГ даргаас баталсан, салбарын чиглэлээр/-ийн үнэлгээ

   

ХОЁР.Байгууллага /нэгж/-ын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

1.  Салбарын сайд нараас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан Хамтран ажиллах гэрээний биелэлт /Хариуцсан салбарын чиглэлээр/

 

0.4

2.Аймгийн Засаг даргаас агентлагийн дарга /Төсвийн шууд захирагчтай/ нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт /Тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн дундаж үзүүлэлт/

 

3.Төсвийн шууд захирагч /АЗДТГ-ын дарга-тай нэгжийн менежерийн  байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт/ Хэлтэс, тасгийн дэвшүүлсэн зорилтууд байгууллага /Аймгийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн болон тайлант жилийн бодлого төлөвлөгөөтэй уялдсан байдал/,  /Тухайн хэлтсийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт/

 

4. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

 

5. Мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулж, дүгнэсэн байдлын үнэлгээ

 

6.Мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулалт, ажил үүргийн уялдаа

 

7.Мэргэжилтнүүдийн ажлын чиг үүрэгтэй холбогдолтой судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт түүнийг бүтээлчээр ашиглах үйл ажиллагаа /Ширээний ном г.м,/

 

8. АЗДТГ-ын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

 

 

9. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт

 

 

10.Хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлт, бичиг хэргийн стандартын хэрэгжилт

 

 

11.Зохион байгуулалттай ажлын идэвх, оролцоо

 

 

12.“Нэрлэсэн жил”-ийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт  /Шинээр санаачилж хийсэн бүтээлч,брэнд-ажил үйлчилгээ,  онцлох ажил/

 

 

13. Сум, харьяа агентлаг байгууллагад өөрийн хэлтсийн чиг үүргийн дагуу харилцан хамтран ажилласан байдал

 

 

Ерөнхий үнэлгээ:

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Журмын 10 дугаар хавсралт

СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЖИЛИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН          

      /....ОН/

Үзүүлэлт

Хувь

Жин

Оноо

1

2

3

4

5

НЭГ.Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

1.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

0.6

 

2.Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

3.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

4. Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

 

5. Үндэсний хөтөлбөр /дэд хөтөлбөр, Мастер төлөвлөгөө, стратеги/ -ийн хэрэгжилт

 

6. Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

7.Сумын эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үнэлгээ

 

8.Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

 

8.Аймгийн ИТХ,ИТХТ ажил хэрэгч шийдвэрийн хэрэгжилт

 

9. Аймгийн Засаг даргын ажил хэрэгч шийдвэрийн хэрэгжилт

 

ХОЁР. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

1.Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт

 

0.2

2. Сумын Засаг даргаас төсвийн шууд захирагч буюу ЗДТГ-ын даргатай байгуулсан ҮДГ-ний биелэлт

 

3. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

 

4.Төрийн захиргааны үйл ажиллагааны үнэлгээ

 

5.Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны үнэлгээ

 

   

6. Хууль эрх зүйн үнэлгээ

 

7.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ

 

8. Нийгмийн үйлчилгээний үнэлгээ

 

ГУРАВ.Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ

1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ

 

0.2

2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ

 

3.Авлигын эсрэгүйл ажиллагааны үнэлгээ

 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан

   

Ерөнхий үнэлгээ

 

1.0

 

Журмын 11 дүгээр хавсралт

 

 

БАЙГУУЛЛАГЫН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

(...он)

 

 

Үзүүлэлт

хувь

жин

оноо

1

2

3

4

5

НЭГ. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны зорилтын биелэлт

1. Борлуулалтын орлого биелэлтийн хувиар

 

0.6

 

2. Борлуулалтын /1төгрөгт ногдох зардал өссөн буурсан/

 

 

3. Нийт зардлын хэмнэлт хэтрэлт /батлагдсан зардлын зүйл заалтаар/

 

 

4. Авлага /бууралт/

 

 

5. Өглөг /богино хугацаат өглөгийн бууралт/

 

 

6. Жилийн цэвэр ашиг, алдагдлын өсөлт бууралт

 

 

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ТУЗ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилт

 

 

ХОЁР. Ил тод байдал мэдээ тайлан ирүүлэлт

1. Засгийн газрын нэгдсэн мэдээллийн системд хуульд заасан хугацаат мэдээллийг оруулсан байдал

 

0.2

 

2. Жилийн бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн мэдээ /дараа сарын 5-ны дотор/

 

 

3. Ил тод байдлын үнэлгээ

 

 

ГУРАВ. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалт

Бизнес төлөвлөгөө, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хуулийн хугацаанд ирүүлсэн байдал

 

0.2

 

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Хуульд заасан хугацаанд ирүүлсэн байдал

 

 

Төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан байдал /урилга, тендерийн баримт бичиг нийтэлсэн байдал/

 

 

Тендерийн үр дүнг нийтэлсэн байдал

 

 

Улирал, жилийн ХАА-ны тайлан ирүүлсэн байдал /4 улирал/

 

 

 

Ерөнхий үнэлгээ

 

1.0

 

 

 

 

Журмын 12 дугаар хавсралт

 

 БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ҮР НӨЛӨӨНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН

Эцсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээгээр тодорхойлсон үр нөлөө

А. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн хөгжил,захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлсэн нөлөөлөл

1. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр нөлөө үзүүлсэн зорилтот бүлэг болон бусад бүлэг

Бодлогыг хэрэгжүүлснээр хууль ёсны эрх ашиг, санхүүгийн боломж, өнөөгийн нөхцөл байдалд нь шууд болон шууд бусаар нөлөөлсөн нийгмийн зорилтот бүлгийг тодорхойлно. Зорилтот бүлэг гэж бүлэг хувь хүмүүс, нийгмийн бүлэг, хуулийн этгээд (Засгийн газрын болон орон нутгийн удирдлагын байгууллага, түүний ажилчид) зэрэг тухайн бодлогыг хэрэгжүүлснээр эерэг болон сөрөг нөлөөнд өртсөн бүлгийг хэлнэ.

2. Эдийн засгийн хөгжил болон захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлсэн нөлөө

1. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын шалгуур үзүүлэлтэд үзүүлсэн нөлөөллийг тодорхойлох

2. Захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлсэн нөлөөллийг тооцоолох:

2.1. Захиргааны үйл ажиллагааны нөлөө хэвээр үлдсэн бол бодлогын хэрэгжилт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь зорилтот бүлгийн эрх ашиг, хариуцлагыг хөндөөгүй гэдгийг тодорхойлон бичих;

2.2. Захиргааны үйл ажиллагааны нөлөө буурч байгаа бол бодлогын хэрэгжилт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнээс үр шим хүртэж байгаа нийгмийн бүлэг, байгууллага, аж ахуй, салбарыг тодорхойлон бичих;

2.3. Захиргааны үйл ажиллагааны нөлөө нэмэгдэж байгаа бол бодлогын хэрэгжилт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь нийгмийн ямар бүлэг, байгууллага, аж ахуй, салбарт үзүүлж байгаа ямар гол өөрчлөлтүүд бий болж байгааг тодорхойлон бичих.

3. Бусад мэдээлэл

Энэхүү үр нөлөөний үнэлгээний “А”-гийн 1, 2 дахь хэсэгт дурдаагүй эдийн засгийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөллийн талаар энд бичиж болно.

Б. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн нийгмийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөлөл

1. Хэрэв тухайн бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нийгмийн тодорхой бүлэгт чиглэсэн бол тухайн бүлэгт үзүүлсэн үр нөлөөг тодорхойлно. Үр нөлөөг тодорхойлохдоо тухайн бүлэгт үзүүлсэн нөлөөллийн хэмжээ, нөлөөлсөн магадлал, үр дүнгийн талаар байна. Тухайлбал, орон нутгийн захиргааны байгууллага, Засгийн газар, жижиг, дунд, том бизнес эрхлэгчид, импортлогчид, экспортлогчид, дотоодын зах зээлд бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэгчид, хэрэглэгчид, газар зүйн бүсүүд, нийгмийн бүлгүүд байна.

Нийгэмд үзүүлсэн нөлөөлөл нь түр зуурын байх, эсхүл урт хугацааны байх гэдгийг тодорхойлно.

2. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр ямар нөлөө үзүүлэхийг дараах байдлаар тодорхойлсон байна:

2.1. хүмүүсийн амьдралын хэв маягт үзүүлсэн нөлөөний талаар;

2.2. хүмүүсийн соёлд ямар нөлөө үзүүлсэн  (хамтын итгэл, зан үйл, үнэт зүйл, соёл гэх мэт);

2.3. хүмүүсийн амьдардаг суурин болон нийгмийн бүлэгт ямар нөлөө үзүүлсэн (уялдаа, тогтвортой байдал, шинж чанар, үйлчилгээ, байгууламж);

2.4. хүрээлэн буй орчинд ямар нөлөө үзүүлсэн (хүмүүсийн хэрэглэдэг ус, амьсгалдаг агаарын чанар, хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, олдоц, аюул, эрсдэлийн түвшин, тоос, дуу чимээний хэмжээ, ариун цэврийн байгууламжийн хангамж, байгууламжийн аюулгүй байдал, нөөцөөс хүртэх боломж, нөөцөд хяналт тавих боломж).

3. Бусад мэдээлэл

Энэхүү нөлөөллийн үнэлгээний “Б”-гийн 1, 2 дахь хэсэгт дурдаагүй нийгмийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөллийн талаар энд бичиж болно.

В. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж болон эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлсэн нөлөө

1. Бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад бий болсон хууль, эрх зүйн шинэчлэл

Тухайн бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад өөрчлөлт,  эсхүл нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан, батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм, журмуудыг жагсаан бичнэ.

Г. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр одоогийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын (институцийн) тогтолцоонд үзүүлсэн нөлөө

1.Төрийн удирдлагын үйл ажиллагаа, бүтцэд үзүүлсэн нөлөө

1. Бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хэрэв төрийн удирдлагын үйл ажиллагаа, бүтцэд өөрчлөлт оруулсан бол энэ хэсэгт өөрчлөлтүүдийг оруулна. (шинээр бий болсон бүтэц, өнөөгийн институцийг татан буулгасан, эсхүл бүтцийг өөрчилсөн байгуулах)

3. Хүний нөөцөд үзүүлсэн нөлөө

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий байгууллагын хүний нөөц, чадавхид гарсан бол өөрчлөлтийг бичнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 13 дугаар хавсралт 

 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Зорилт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Зүрилтот түвшин (Тоо хэмжээ, хувь)

Хүрсэн түвшин (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ)

Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр гүйцэтгэлээр (мян.төг)

 

Тайлбар

 

1. Хүний нөөцийг

чадавхжуулах

1

Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт

Дотоод сургалтын тоо

5-аас дээш

 

 

 

Албан хаагчдын хамрагдсан байдал

80 хувиас дээш

 

 

Гадаад сургалтад албан

хаагчдын хамрагдсан байдал

20 хувиас дээш

 

 

2

Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх

3 болон түүнээс дээш жил ажилласан

мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт

70 хувиас дээш

 

 

 

Хэсгийн дундаж:

 

 

2. Албан хаагчдын

нийгмийн

баталгааг хангах

3

Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан албан

хаагчдын тоо

Гүйцэтгэлээр

 

 

 

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ,

ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах

Гүйцэтгэлээр

 

 

 

4

Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал

Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл

ханамжийн санал асуулга

Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш

 

 

 

Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны

зардлыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлээр

 

 

 

5

Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Жилд 1-ээс доошгүй удаа

 

 

 

Албан хаагчдын хамрагдалт

100 хувь

 

 

 

Хэсгийн дундаж:

 

 

 

                                       Үнэлгээний дундаж хувь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журмын 14 дүгээр хавсралт

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжилт

Хувь

 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал

 

1.      

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

2.      

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

3.      

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

4.      

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

5.      

Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, холбогдох төрийн ба төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд тусгах;

 

 

6.      

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

 

 

7.      

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд тухайн төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлэх;

 

 

8.      

Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацааг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

9.      

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

Хэсгийн дундаж хувь:

 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;

 

1.      

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах;

 

 

2.      

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

3.      

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 

 

4.      

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

 

 

5.      

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

 

 

Хэсгийн дундаж хувь:

 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь:

 

 

Нийтэлсэн: 2017-11-17 17:39:23
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger