• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ЗАСАГЛАЛЫН БОЛОН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЧМЭЛ ТАЙЛАН

 

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ЗАСАГЛАЛЫН БОЛОН НИЙГЭМ,

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН  БИЧМЭЛ ТАЙЛАН

 

Тус аймгийн Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2016 оны хүрсэн түвшний үзүүлэлтүүдийг Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам” болон ЗГХЭГ-ын даргын  “Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” 2014 оны 88 дугаар тушаалын 2 дугаар заалтын хүрээнд 1. Засаглалын (Авилга хүнд сурталтай тэмцэх чиглэлээр), 2.Нийгмийн хөгжлийн (Иргэдийн ахуй амьдралын чанар),  , 3. Эдийн засгийн хөгжлийн  (бүтээн байгуулалтын),  гэсэн үндсэн 3 багцад хамаарах дагалдах нийт  56 үзүүлэлтийн суурь түвшин, зорилтот түвшин болон хүрсэн түвшиний өөрчлөлтөөр тооцон гаргалаа.

Нэг. Засаглалын үзүүлэлт

1.1.Орон нутгийн өмчит ААН, байгууллагын ашиг, орлогын зорилтот түвшиний гүйцэтгэл (хувь)

      Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 23 эмийн эргэлтийн сан 7 уурын зуух, 4 ойн аж ахуй, орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой 3 компани 6 үйлдвэрийн газар, 5 өрхийн эмнэлэг нийт 48 аж ахуй 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлээр 1000.3 сая төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж байсан бол 2016 онд алдагдлыг 111.63 хувиар бууруулж 116.3 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан байна.

           Энэхүү үр дүнд хүрэхийн тулд аймгийн Орон нутгийн өмчит “Хөвсгөл Ус-Чандмань” ОНӨҮГ, УСНААК ОНӨҮГ, “Хөвсгөл дулаан” ХХК-иудыг нэгтгэж, “Хөвсгөл Ус суваг” ХХК-г байгуулав. Мөн 2015 онд нийт дүнгээр 339.1 сая төгрөгийн алдагдалтай байсан 7 сумын нэгдсэн халаалтын аж ахуйг шинэчлэн компанийн засаглалыг нэвтрүүлж, 2016 оны эцэст 116.6 сая төгрөгт хүргэж алдагдлыг 134.3 хувиар бууруулжээ. 

       Сумдад  эмийн сангийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 23 ОНӨҮГ-ын хөрөнгийн тооллогыг зохион байгуулж, тайлангийн далд эдийн засгийн эргэлтэд байсан хөрөнгийг тооцоонд тусган 2015 онд 18.17 сая төгрөгийн алдагдалтай байсныг 24.3 сая төгрөгийн ашигтай тайлан нэгтгэж алдагдлыг 233.9 хувиар бууруулав. Хэрэгжилт 100%

 

1.2.Иргэний шилжилт хөдөлгөөний цэвэр коэффицент

         Аймгийн нийт хүн ам 2015 онд 128525 байсан бол 2016 оны эцэст 129957 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад хүн амын тоо 1432 хүнээр өссөн байна.

         Тайлант хугацаанд тус аймгаас Улаанбаатар хот болон бусад аймагт 1891 хүн шилжин явсан нь өмнөх оноос 125 хүнээр буурсан, 689 иргэн шилжин ирсэн нь өмнөх оныхоос 185 хүнээс буурсан үзүүлэлттэй байна. 

      Иргэний шилжилт хөдөлгөөний коффициент 2014 онд -10.4,  2015 онд  -8,97 %-тай байсан бол  2016 онд -9,3 % болж шилжилт хөдөлгөөний коффициент 0,33%-иар өсчээ.     

        Харин 2014 оны суурь үзүүлэлттэй харцуулбал 1.1%-иар буурч, эерэг үзүүлэлт рүү чиглэж байгаа нь тус аймагт дэд бүтэц, аялал жуулчлалын хөгжилд дэвшил гарсантай холбоотой гэж үзэж байна.

           Харин 2016 оны тавьсан зорилтоосоо 0.2%-иар буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь шилжилт хөдөлгөөн харьцангуй тогтворжиж байгааг харуулж байна. Хэрэгжилт 100%

1.3.Засгийн газрын 2013 оны 370 дугаар тогтоолд заасан Нийгмийн түншлэлийн талаар хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэл(хувь)

           Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт гэрээг 2013 оноос эхлэн байгуулж, эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

       Тус хэлэлцээрийг аймгийн Засаг дарга, Ажил олгогч эздийн холбоо,, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны  хооронд байгуулдаг бөгөөд 2013-2014 он, 2015-2016 оноор 2 жилийн хугацаатайгаар байгуулан ажиллаж байна.  2013-2014 оны хэлэлцээр 83,1%-ийн биелэлттэй дүгнэгджээ.

        Аймгийн  2015-2016 оны хэлэлцээр нь нийт 7 зорилт, 31 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр төлөвлөгдөж, 83.8% хэрэгжлээ. Энэ нь 2016 оны эцэст хүрэх зорилто түвшний үзүүлэлтээс 9,2 %-иар доогуур байна.  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын дэргэд хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талын тэгш оролцоотой “Хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар хороо” байнга, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг. 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 24 иргэний 16 өргөдөл ирснийг хугацаанд нь шийдвэрлэж 5  удаагийн хуралдаанаар 16 зөвлөмж гарган холбогдох талуудад хүргүүлж ажилласан. Дээрх өргөдлүүдийн ихэнх нь  ажлаас үндэслэлгүй халагдсан тухай байсан ба  ажилтны саналын харгалзалгүй өөр ажилд шилжүүлсэн тухай – 2, ур чадвар, цалинтай холбоотой -1 өргөдөл ирсэн байна.  Өргөдлийг хэлэлцээд ажилтныг авч ажиллуулах зөвлөмжийг 3 байгууллагад , 3 өргөдөлд байгууллага нь хууль зөрчөөгүй байна гэсэн, 10 өргөдөлд шүүхэд хандах нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг өглөө.  Хэрэгжилт 90%   

      1.4. Худалдан авалтын (ХА) ил тод байдал:  

         1.4.1. Төлөвлөсөн ХА-ын ажиллагааны гүйцэтгэл (бодит гүйцэтгэлийн хувь хэмжээ)

       2016 онд Хөвсгөл аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад 38,5 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 2443 төсөл арга хэмжээг худалдан авч 36,2 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй гэрээ байгуулсан ба үүнээс Орон нутгийн өмчийн газар нь 2016 онд нийт 14,3 тэрбум  төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий нийт 512 худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 100 хувь биелүүлсэн ХАА-ны ил тод байдлын 2016 оны тайланг Сангийн яам, Авилгатай тэмцэх газарт хүргүүлэн дүгнүүлэхэд тус аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь Худалдан авах ажиллагаагаар нийт Төсвийн шууд захиаргчдаас 2 дугаар байр, "Ил тод байдлыг хангасан амжилт"-аараа улсад 1 дүгээр байр эзэлж, салбартаа тэргүүлсэн амжилтыг үзүүллээ.           

         Эцэслэн дүгнэхэд: Тайлант он бол тус аймгийн төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл,  төсвийн зарцуулалттай холбоотой шийдвэрүүд шилэн болж, худалдан авах ажиллагаа 100% цахимд шилжсэн цаг хугацаа байлаа.

      Тендер шалгаруулалтыг  100 хувь цахимжуулсан амжилтаараа улсдаа анхдагч аймаг боллоо.      

1.4.2.Нийт ХА-д төлбөр тооцоог батлагдсан хуваарьт багтаан төлсөн ХА-ын хувь хэмжээ:

          Нийт 36,2 тэрбум төгрөгийн  өртөгтэй гэрээг байгуулж, улсын төсвийн урсгал зардлаарх гэрээний төлбөрийг 100 %, харин орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаарх санхүүжилт 86,5% тай хангаж,   Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн гүйцэтгэл 100 % биелэгдэв.. Санхүүжилт дутуу олгогдсон нь улс орны төсөв, санхүүгийн хүндрэлтэй байдлаас хамаарсан  учир Гүйцэтгэлийн дундаж хувийг 93,2% гэ үзэв.  Хэрэгжилт 99,7%

       1.4.3. Уугуул иргэдийн нөхөрлөл, хоршоо болон оршин суугчдын оролцоотой ХА-ын үйл ажиллагаа\ гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын бодит гүйцэтгэл (тэрбум.төг)

            Аймгийн хэмжээнд 2016 онд 38,5 тэрбум төгрөнийн өртөгтэй 2443 тендер зарлаж, дотоодын давуу эрх тооцон ажилласны үр дүнд 32,1 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 2425 төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчээр Хөвсгөл аймгийн уугуул иргэдийн 451 хоршоо, компанийг гүйцэтгэгчээр шалгаруулж,  32,1 тэрбум төгрөг олгох болсон нь энэхүү ажлын үзүүлэлт "Хангалттай түвшин"-нд хэрэгжсэнийг харуулж байна.   Хэрэгжилт 100%

    1.5.1.Төсвийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байдал:\ 1.5.1. “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн зарцуулалт (хувь) \

         Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор ОНХС-нд 2060.3 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд 2015 оны ажлын дутуу санхүүжилт 823.7 сая төгрөг тусгагдан батлагдснаас 675.7 сая төгрөг олгогдоогүй 2017 оны төсөвт шилжин хэрэгжиж байгаа нь улсын төсвийн хүндрэлээс шалтгаалсан байна.

      Харин орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдвэл зохих ажлууд  бүрэн буюу 100% гүйцэтгэгдсэн хэдий ч Орон нутгийн төсөвт тодотгол хийгдсэний улмаас олголт 86,5% тай байгаа болно. Хэрэгжилт 86,5%

     1.5.2.“Хөдөлмөр эрхлэлт дэмжих сан”-ийн зарцуулалт (хувь)

 

2016 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд  1.423.156.0 мян төгрөг  төсөвлөгдөж, хуваарилагдсан  боловч 450,963,980 мян төгрөг нь улсын төсвийн хүндрэлээс шалтгаалж олгогдоогүй бол 62% нь бүрэн олгогдсон байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хүрээнд хэрэгжсэн 8 дэд хөтөлбөрүүдээс нийт байнгын  1040 шинэ ажлын байр, түр 1085 ажлын байр  бий болсон байна.

  2015 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд хуваарилагдсан төсвийн 98.8% нь олгогдож байсан бол 2016 онд 62% нь олгогджээ. Энэ нь өмнөх оныхоос 36.8%-аар буурсан байна. Хэрэгжилт 62%

 

          1.5.3. “ЖДҮ дэмжих сан”-ийн буцаан төлөлт(хувь)

 

          Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд    2015 онд 700.0 сая төгрөг хуваарилагдаж, ААНБ, иргэний нийт 18 төсөл 373,0 сая төгрөгөөр  дэмжигдэн 60 ажлын байрыг бий болгон үйл ажиллгагаа явуулж байна.

        Өмнө болон тайлант онуудад нийт 3,079,0 сая төгрөгийн эх үүсвэрийг 2011 оноос хойш олгосон бөгөөд эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 1,095,2 сая байгаагаас дүгнэвэл: Зээлийн буцаан төлөлт 66%-тай байгаа нь зорилтот түвшний үзүүлэлтээсээ 16%-иар их буюу зээлийн эргэн төлөлт цаг хугацаандаа төлөгдөж байгааг харуулж байна.

      Хэрэгжилт 132%

 

     1.5.4.“Сум, дүүрэг хөгжүүлэх сан”-ийн буцаан төлөлт(хувь)

 

         Сум хөгжүүлэх сангаас тайлант онд  656 шинэ ажлын байр бий болгож  өмнөх онуудын зээлийн эргэн төлөлтийн 1,432 тэрбум төгрөг буцаан төлөгдсөн байгаа нь нийт олгогдсон зээлийн 23% болж байгаа нь зорилтот буюу хүрэх түвшний 18%-ийг бүрэн хангаж, Хэрэгжилтийг 127,7% биелүүлжээ.      Хэрэгжилт 127,7%

 

      1.6.Аймаг, нийслэлийн удирдлагын бодлого шийдвэрийн үр нөлөө:

      1.6.1.Зохицуулалт хийсэн эрх зүйн акт нь аж ахуй эрхлэхэд үзүүлсэн дэмжлэг (нийт шийдвэрээс хуулийн шаардлагаас давсан нэмэлт төлбөр, шат дамжлага, зөвшөөрөл шаардсан шийдвэрийн эзлэх хувь)

Тайланд онд  аж ахуй эрхлэхэд  дэмжлэг үзүүлэхүйц зохицуулалт хийсэн эрх зүйн акт  Тухайлбал:  Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгохтой холбоотой аймгийн Засаг даргын нийт 15 захирамжийг гарган хэрэгжүүлжээ. Үүнд: Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах тусгай ззөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 6 захирамж, мөн цуцлах тухай 4 захирамжийг гаргажээ. Эрүүл мэндийн салбарт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 5 захирамжийг гарган мөрдүүлж байна.  Харин хуулийн шаардлагаас давсан шийдвэр гаргаагүй байна.      Эрх зүйн актыг гаргахдаа Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн сонсголын тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг мөрдлөг болгон ажиллаж байгаа учир ямар эрх хөндөгдөх асуудал одоогоор гараагүй байна.       Хэрэгжилт 100%

 

       1.6.2. Иргэд, олон нийтийн оролцоотой буюу төсвийн төсөлд иргэдийн өгсөн саналыг тусгасан шийдвэрийн эзлэх хувь (Хүүхэд, эцэг   эхийн саналыг шийдвэртээ тусгасан иргэдийнТөлөөлөгчдийн Хурлын  тогтоол, Засаг даргын шийдвэрийг тусгайлан зааж тооцно)

 

Хүүхэд, эцэг эхийн санал хүсэлтэд үндэслэн аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хэлтсээс санаачлан 2016 он гарсаар Хүүхдийн асуудлаар ИТХТ-ийн 1 тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2 Захирамж гаргуулсан бөгөөд хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр тооцон ажиллаж байна.  

    "Хөгжилд хүүхдийн оролцоо " аймгийн хүүхдийн 7 дугаар чуулганаас гарсан санал санаачилгад тулгуурлан Аймгийн Засаг даргын 2016.01.15-ны өдрийн А\39 дүгээр захирамжаар 2016 оныг "Гэр бүл, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих жил"-ээр зарлуулж, нэрлэсэн жилийн ажлыг саяхан  дүгнээд байна.

2016 оныг “ Гэр бүл-хүүхдийн хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарласнаар  гэр бүлд чиглэсэн “ Гэр улс”- залуу гэр бүлийн аймгийн зөвлөгөөн, “Авъяаслаг гэр бүл”  шалгаруулах аймгийн наадам, “Гэр бүлийн баяр хөөр” сургалтын модуль, “Өв уламжлагч шилдэг гэр бүл”, гэр бүлд зөвлөн туслах үйлчилгээ, “Нэг байгууллага- нэг өрх” хөдөлгөөн, “Гэр бүлийн анд” хэвлэлийн хуудас, зуслангийн гэр бүлийн ээлж , "Эрүүл гэр бүл, эрүүл ирээдүй"  аян зэрэг олон ажлыг зохион байгуулжээ.

  Нэрлэсэн жилийн ажлыг зохион байгуулах үйл ажиллагааны аймгийн төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаа батлуулж, Сар бүрийн 11-ний өдрийг Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд “Хүүхэд, гэр бүлийн өдөр”, сар бүрийн 01-нийг "Хүүхдээ сонсох өдөр " болгон зарлаж, үр дүнг тооцож байгаа нь ирээдүй хойч болсон өсвөр үеийнхэндээ байгууллага, аан,иргэд, олон нийтийн анхаарлыг хандуулсан, хандлага, үйл ажиллагааг нэгэн зүгт чиглүүлэх бодлогын арга хэмжээ болсноороо онцлог юм.

  Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын урьдчилсан жагсаалтыг аймгийн ЗДҮА-ны хөтөлбөр, дунд болон урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан төлөвлөж, нийт 23 сумын хөдөөгийн багуудад ажиллахдаа 7448 иргэнээс биечлэн санал авч, мөн санал авах хуудсыг аймгийн khovsgol.gov.mn сайтад ил тод байрлуулан санал авах үйл ажиллагааг зохион байгуулахад цахим авсан санал асуулгад 30 гаруй мянган иргэн хандалт хийж 15,5 мянган иргэн саналаа өгч нийт 20 гаруй мянган иргэний саналаар 2017 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө эрэмбэлэгджээ. 

Энэхүү жагсаалтыг Хөрөнгө,оруулалт, хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуулснаар  аймгийн ИТХ-ын хуралдааны "Төсөв батлах тухай 2015-12-03 №03 тоот тогтоолоор баталж, 2016 ондоо 2 удаа тодотгол хийгдсэн ч  Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдааны 2014 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдэд ээлтэй аймаг” стратегийг  хэрэгжүүлэхэд аймаг, сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон заалтын хэрэгжилт хангагдахуйц болсон бөгөөд хэрэгжилт ч хэвийн түвшинд байна.      Хэрэгжилт 100%

 

 

     1.6.3.Иргэд, ААН болон харилцагч бусад байгууллагаас гаргасан нийт хүсэлт, гомдлыг хуулийн хугацаанд бодитой шийдвэрлэсэн асуудлын эзлэх хувь

 

 Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд нийт 68865 өргөдөл гомдол санал хүсэлт ирснээс 44,9% буюу 30961 нь сумдын Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох албан тушаалтанд, 51,9%буюу 35781нь Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудад, 0,3% буюу 2123 нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт тус тус иржээ.

 Иргэдээс Нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт Хөвсгөл аймгийн  аймгийн ЗДТГ-ын хувьд 92,6%, сумдын ЗДТГ-ын хувьд 96,9%, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудад 99%-тай аймгийн нийт дүнгээрээ 97,8%-ийн хэрэгжилттэй байна. Аймгийн хэмжээнд уг заалтын зорилтот түвшний  үзүүлэлт болох 89,1%-ийг бүрэн хангажээ.                    Хэрэгжилт 109,7%.

1.7.1. Хариуцсан алба хаагчтай эсэх, төлөвлөгөөт арга хэмжээний биелэлтийн хувь

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 34-р тогтоолоор "Жендерийн эрх тэгш байдлыг  хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний тус аймагт хамаарах заалтын хэрэгжилт 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 89% хэрэгжилттэй байна.                                                                           

    Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  2016-11-21 –ны өдрийн 87 -р тогтоолоор аймгийн жендэрийн салбар хороог шинэчлэн байгуулж, хорооны бүрэлдхүүнийг батлахдаа салбар хорооны нарийн бичгээр аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн хүн ам зүй, хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ажиллаж ажил үүргийг хавсаран гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн .

 Аймгийн Жендэрийн салбар хорооны 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хурлаар  салбар хорооны ажиллах журам батлах тухай асуудлыг хэлэлцэн баталсан бол тус хурлаар 2017 онд  салбар хороо 13 үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөгөөндөө тусгажээ.     

 Жендерийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд жендерийн тэгш байдлын талаар нийт албан хаагчдын ойлголт муу, хандлага сул, бодлогын түвшинд төлөвлөн зохион байгуулалт хийхэд  төсөв санхүүжилт  олгогддогүй нь нэг бэрхшээл юм.          

Жендерийн үндэсний хорооноос аймгийн салбар хорооны гишүүдийг чадавхжуулах, улмаар сум, байгууллага бүрт жендэр хариуцсан ажилтныг сурган ажиллуулахад анхаарлаа хандуулж, жендэрийн сургагч багш бэлтгэх  шаардлагатай байна.       Хэрэгжилт 98,8%.

      1.7.2. Бүх шатны захиргааны удирдах албан тушаал дахь хүйсийн зохистой харьцаа хангагадсан эсэх (хувь)

Бүх шатны  удирдах албан тушаалд 279 албан хаагч ажиллаж байгаагаас 200 нь буюу 71.6% нь эрэгтэйчүүд, 79 нь буюу 28.4%-нь эмэгтэйчүүд  байгаа  нь Жендерийн тэгш байдлыг хангах хуульд заагдсан дээрх ангилалын албан тушаалтнуудын аль нэг хүйсийн төлөөлөл  аймаг, нийслэлд 15 хувиас доошгүй байх шалгуур-жишгийн хүрээнд байгаа юм. Төрийн жинхэнэ албаны түүний дотор удирдах албаны ажилтнуудын тухайд шинээр орон гарсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд сонгон шалгаруулалтаар шийдвэрлэгддэг учраас хүйсийн тэгш байдлын үзүүлэлтээр төлөвлөлт хийхэд хүндрэлтэй байгааг анхаарч үзэх шаардлагатай байна. Хэрэгжилт 100%

.

          1.8.1. Гэмт хэргийн илрүүлэлт (хувь):

        Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 2016 онд нийт 707 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс нийт гэмт хэргийн гаралт  0.06 хувиар буурч, илрүүлэлтийн хувьд нийт гэмт хэргийн 87.5 хувийг илрүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувь 11.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  Хэрэгжилт 125%

 

      1.8.2.Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын барагдуулалт (хувь)

        Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нийт хохирлын 72.7 хувийг барагдуулсан байгаа нь тухайн оны зорилтот түвшний үзүүлэлтийг хангасныг харуулж байна.      Хэрэгжилт 103%

1.9.Бизнесийн үр ашиг: 1.9.1. 5 хоногийн дотор шинээр бүртгэгдсэн ААН  (тоо):

      Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээллээр 2016 онд 5 хоногийн дотор шинээр  бүртгэгдсэн Аж ахуйн нэг \ААН \  174 байгаа нь өнгөрөгч 2015 оноос  18-аар өссөн, зорилтот түвшний үзүүлэлтээ бүрэн хангаж байна.  Хэрэгжилт 105%

1.9.2. Нийт иргэдийн тоонд газар анх удаа хувьчилж авсан иргэдийн эзлэх хувь:

Аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр, анх удаа газраа өмчилж авсан 12216 иргэн байгаа бөгөөд энэ нь нийт иргэдийн тоонд харьцуулахад 9,4%  болж өссөн байна.  Гэхдээ зорилтот түвшний үзүүлэлтийн 72,3%-ийг хангаж байна. Хэрэгжилт 72,3%

 

     ХОЁР. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ (Иргэдийн ахуй амьдралын чанар)

2.1.Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүст үйлчилгээ үзүүлэх төв (тоо)

“Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв”-ийг ДЗМОУБ-ын дэмжлэгтэйгээр 2014 онд нээж, эрх нь зөрчигдсөн хүүхэд, насанд хүрэгчдийг хүлээн авч хууль эрх зүйн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч байна.11 төрлийн үйлчилгээг үзүүлснээр 2014-2016 оны хугацаанд эрсдлийн түвшин өндөртэй 1258 насанд хүрэгч, 169 хүүхэд, 36 гэр бүлийн асуудлыг шийдвэрлэж ажилласан байна. Нийт үйлчилгээний 60% нь гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудал эзэлжээ. 2016 онд тус төвд 89 хүүхэд, 576 насанд хүрэгч, 16 гэр бүл хандсан. Үйлчлүүлэгчдийн 40%-д нь хууль, эрх зүйн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 30%-д нь гэр бүлийн боловсролын сургалт, 20%-д холбон зуучлах, 10%-д нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг гүйцэтгэжээ. Төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй байдлаас хамаарч 23 сум, нэг тосгонд уг төвийг байгуулах боломж бүрдээгүй ч сумдад Иргэний танхимаар дамжуулан  хүүхэд гэр бүлд үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа хэрэгжиж байна.  Хэрэгжилт 30%

2.2. Нийт малчдын өрхөөс эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэг (фермер, нөхөрлөл, бүлэг) нэгж

2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр аймгийн хэмжээнд малтай өрх-19012, малчин өрх-15267-д хүрсэн нь өмнөх оноос малтай өрх 379-өөр, малчин өрх 473-аар нэмэгдсэн. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэг фермерийн өмнөх оноос 1-ээр нэмэгдэж,  21 болсон.  /Үүнээс сүүний чиглэлийн 20, махны чиглэлийн1/, бүлэг, нөхөрлөл – 75 тус тус байна.                   Хэрэгжилт 96%

2.3. Түрээс, халамжийн орон сууцанд хамрагдсан өрх (тоо)

Гэхдээ Ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвд Хөвсгөл аймгийн харьяат 31, бусад аймгийн харьяат 20 хүн нийт 53 хүн асаргаанд байдаг.

  Түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтэй иргэд   одоогоор аймагт  бүртгэгдээгүй байна.      Хэрэгжилт тооцогдохгүй.

 2.4. Шилжин суурьшигчдын бүртгэлийг сайжруулж, нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамруулах (тоо):

      2016 оны жилийн эцсийн Статистик-мэдээллээр Мөрөн суманд оршин суугч 43232 иргэн байгаагийн 4704 хүн нь түр оршин суугч байгаа бөгөөд түүний 68%-ийг нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамруулжээ 

        Энэ хүрээнд Дэлхийн банк, Щвейцарийн хөгжлийн агентлагаас аймагт хэрэгжиж буй " Нийгмийн эгэх хариуцлага" төслийн хүрээнд олон талт ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 2017 оны эхний хагаст нэгдсэн дүн гарах юм.    Хэрэгжилт 68%

2.5. Архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй орчныг бүрдүүлсэн архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагыг дэмжсэн байдал (сая төг.)

      Хөвсгөл аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нэг гол зорилт нь Архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй орчныг бүрдүүлсэн архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагыг дэмжихэд чиглэгдэж ирсэн юм.

2016 онд архины эсрэг үйл ажиллагаанд “Сүүн тахилт” ТББ-тай гэрээ байгуулан сургалт зохион байгуулж, "Архигүй Мөрөн" хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлж 28 өрхийн 56 иргэнийг архины хамаарлаас ангижруулах давтамжтай сургалт сурталчилгаанд хамруулж, 8 иргэнийг архины хамааралгүй болгожээ.

Архины эсрэг сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагааг дэмжиж ОНХС-аас "Иргэний боловсрол" хөтөлбөр, “Өрх гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр”-үүдээс 9.2 сая төгрөгийг үйл ажиллагаанд зарцуулж  ажилласан байна.

  Үүний үр дүнд өмнөх оны тоон үзүүлэлттэй харьцуулбал  эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоо 260, согтуугаар гэмт хэрэг үйлдсэн хүний тоо 47 хүнээр тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.    Хэрэгжилт 184%

2.6.Малын хулгайтай тэмцэх асуудлын хүрээнд байгуулагдсан цахим сүлжээ, лавлах утас  (тоо)

Тус аймгийн сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд  2016 онд  51 лавлах утас ажиллаж байна.

 Бүх сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт цахим сүлжээ өгөгдсөн боловч төлбөрийн асуудал үүссэн. Гэхдээ Шинэ-Идэр, Ханх, Бүрэнтогтох, Түнэл, Алаг-Эрдэнэ зэрэг сумд хөдөөгийн багийнхаа өрхүүдийн утасны нэгдсэн лавлагааг гаргаж, энэ чиглэлийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэхэд саначилгатай ажиллаж байна.   Хэрэгжилт 100%

 

 

Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин, 10 000 хүн амд  ногдох үзүүлэлтийн хүрэх зорилтот түвшинг 9.3-аар тооцоход хүрсэн түвшин нь 9,3 байж зорилтод түвшиндээ хүррсэн үзүүлэлттэй байна. Сүрьеэгийн тархалт нас баралтыг буурууулах зорилгоор эрт илрүүлэлтийг  Цагааннуур, Улаан-Уул, Рэнчинлхүмбэ сумдад хийхээр урьдчилсан байдлаар ХӨСҮТ-ийн сүрьеэгийн тандалт судалгааны албанд  хүргүүлсэн  боловч, төсөв зардлын боломжгүй учраас аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2017 оны үндсэн чиглэлд тусган 2017 онд зохион байгуулахаар шийдүүллээ.

 Сүрьеэгийн өвчлөл дотор эмэнд дасалтай сүрьеэгийн өвчлөл илрүүлэх сорьцыг сүрьеэгийн үндэсний лавлагаа лабораторид хүргүүлэн ажиллаж байна.

2.7.Сүрьеэ өвчний тархалт(хувь)

       Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин, 10 000 хүн амд  ногдох үзүүлэлтийн хүрэх зорилтот түвшинг 9.3-аар тооцоход хүрсэн түвшин нь 9,3 болж, зорилтот түвшиндээ хүрсэн   байна.

     Сүрьеэгийн тархалт нас баралтыг буурууулах зорилгоор эрт илрүүлэлтийг  Цагааннуур, Улаан-Уул, Рэнчинлхүмбэ сумдад хийхээр урьдчилсан байдлаар ХӨСҮТ-ийн сүрьеэгийн тандалт судалгааны албанд  хүргүүлсэн  боловч, төсөв зардлын боломжгүй учраас аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2017 оны үндсэн чиглэлд тусган 2017 онд зохион байгуулахаар шийдвэрлүүллээ.

     Сүрьеэгийн өвчлөл дотор эмэнд дасалтай сүрьеэгийн өвчлөл илрүүлэх сорьцыг сүрьеэгийн үндэсний лавлагаа лабораторид хүргүүлэн ажиллаж байна.  Хэрэгжилт 100%

2.8.Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээ (тоо)

      2016 онд Хүүхэд хамгааллын "Хамтарсан баг" , Хүүхэд харах үйлчилгээгээр дамжуулан хүнд нөхцөлд амьдарч буй хүүхдийн 3,1%-д хамгааллын үйлчилгээ үзүүлсэнбол хүнд нөхцөөлд байгаа хүүхдэд үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний тоон үзүүлэлт нь зорилтот түвшний үзүүлэлтээ хангахуйц  байна .

 

        “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээнд хамруулах”  салбар комиссын үйл ажиллагаа  тогтмолжиж хөгжлийн бэрхшээлтэй сургууль завсардсан хүүхдийг боловсролд хамруулах үүднээс Салбар зөвлөл эцэг эхтэй нь гэрээ байгуулж, сургуульд оруулах эрхзүйн нөхцөлийг нь бүрдүүлж байна.    

            2016 онд салбар зөвлөлд 460 гаруй хүүхэд хандаж, 100 гаруй хүүхдийг боловсролын үйлчилгээнд нөхөн хамруулсан байна.

         Улаан-уул, Баянзүрх, Ренчинлхүмбэ, Мөрөн сумын 2-р сургуульд НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн ангийг 160 сая төгрөгөөр тохижуулж, сурах орчинг бүрдүүлжээ.

 

        "Нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд-Нэг сувилагч тусгай мэргэжилтэн" сарын аян зохион байгуулагдаж, 31 багт 500 орчим сувилагч, тусгай мэргэжилтэн ажиллаж нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 85%-д хүрч үйлчилсэн байна.

         Мөн  “Бэрхшээлгүй амьдралын төлөө”, “Бодлоо баялаг болгоё”  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чуулганыг зохион байгуулж 900 орчим иргэнийг хамруулж, дуу хоолойг нь сонсож, бодлогоо тодорхойлжээ..

        Гэр бүлд чиглэсэн "Амьдралын итгэл үнэмшил олгох, зөв хандлага бий болгох" ,"Өөрийгөө удирдахуйн гайхамшиг" зэрэг сургалтуудыг зохион байгуулж Мөрөн сумын 14 багийн 1400 орчим иргэнийг хамруулсан. Хэрэгжилт 100%

 

      2.9.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд хамрагдалтын хувь

ЕБС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 662 хүүхэд  байгаа бөгөөд энэ нь нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 2.5% болж байна. /Боловсролын салбарын судалгаа/,  Мөрөн сумын “Титэм”,” Ирээдүй”, Ренчинлхүмбэ, Улаан-Уул, Баянзүрх сумын Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хөгжүүлэх танхимыг НҮБ-ын Хүүхдийн санг ийн дэмжлэгтэйгээр шинээр байгуулснаар эдгээр төвүүдэд 70 гаруй хүүхэд хамрагдаж сурах, хөгжих, сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдаж байна.

  Мөн ХБХ-ийн  эцэг, эхийн холбооны "Өвгөд төв"-д 48 хүүхэд  сургалтын болон нөхөн сэргээх үйлчилгээнд хамрагдаж байна. Төвүүдэд  ХБХүүхэд хамрагдсанаар тухайн хүүхдэд  олон эерэг өөрчлөлтүүд гарч байна.  2016-2019 онд JICA-аас Хөвсгөл аймгийг сонгон авч ХБХ-ийг эрүүл мэнд боловсрол, нийгмийн  үйлчилгээн тэгш  хамруулах төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэ төслийн хүрээнд ХБХ-тэй ажиллах багш нарт арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалт, мэдээлэл, туршлага судлах гэх мэт ажлуудыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж эхлээд байна. Японы JICA- байгууллагатай хамтран ХБХ-ийн судалгааг нарийвчлан гаргахаар ажиллаж байна .Энэүхүү заалтын хүрэх зорилтот түвшний зорилтыг 15 гэж үзвэл, түүний 16,6%ийг хангаж байна.  Хэрэгжилт 16,6%

2.10. Дүйцсэн хөтөлбөрт 15 хүртэлх насны хүүхдийн хамрагдалтын эзлэх хувь

Аймгийн  “Насан туршийн боловсрол”-ын бие даасан төвийг Аймгийн Засаг даргын 2014 оны  А/38 тоот захирамжаар батлуулан сургууль завсардсан 6-16 насны сурагчдад  Дүйцсэн хөтөлбөрөөр хичээл орж, суурь болон бүрэн дунд боловсрол олгож мөн Насанд хүрсэн хүмүүст зайны сургалтаар суурь,  бүрэн дунд боловсрол олгох, амьдрах ухааны сургалтаар ногоо тарих, оёдол, эсгий гэх мэт сургалтуудыг тогтмол явуулж байна.   

Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар нь МУИС-ийн судлаач багш нар, бүх сумдын ЗДТГ-тай хамтран сургууль завсардсан хүүхдийн зураглалыг хийлээ.   

Зураглалаар сургууль завсардсан 586 хүүхэд илэрснийг жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусган ажилласнаар сургуулийн гадна байгаа  сургуулийн насны сургууль завсардсан хүүхэд 190 болж буурсан байна.

Бага боловсолд-210, суурь боловсролд-127, бүрэн дунд боловсролд-59 хүүхэд хамрагдсан байна. Эдгээр 190 хүүхэд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байна гэж үзэж байгаа юм. Цаашид ХБХ-ийг эрүүл мэнд боловсрол, нийгмийн үйлчилгээндтэгш хамруулах чиглэлээр Япон улстай хамтран төсөл хэрэгжүүлж ажиллах юм.

Хэрэгжилт 95%

2.11.1. Ажилгүйдлийн түвшин (хувь)

Аймгийн ажилгүйдлийн түвшин 2016 онд 8.4 пункт байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үеийнхээс 3  пунктээр өссөн байна.

       Энэ нь улс орны хувьд учирч байгаа эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор аж ахуй нэгж байгууллагууд ажиллагсдынхаа тоог цөөлж, үүнээс шалтгаалан  ажилгүйчүүдийн тоо ихэссэн дүр зураг ажиглагдаж  байна. Хүрэх зорилтот түвшинтэй жишихэд 76,4%-ийн хэрэгжилттэй байна.

2.11.2. Хөдөлмөрийн зах зээлд байгаа залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин \Хувь \

Тус аймгийн хувьд Хөдөлмөрийн зах зээлд байгаа залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 7,9  пункт байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2,5%-р өссөн байна.     Хэрэгжилт 88%

2.12.1.Амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийн эзлэх хувь

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар доод түвшний өрхүүд 9443 өрх амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрх буюу нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авах зайлшгүй шаардлагатай өрхөөр тодорхойлогдсон. Энэ нь нийт мэдээллийн санд байгаа өрхийн  27,2%-ийг эзэлж байна. Эдгээр өрхөөс 2447 өрхийн 13052 иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээг үзүүлж, амьжиргааг дэмжсэнээр амьжиргаанд зохих өөрчлөлт гарч нийт иргэдийн 27.2%-ийг амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхөөр тодорхойлогдсон байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 6.3 %-р буурсанаараа эерэг үзүүлэлт болж байна.     Хэрэгжилт 100%

 

2.13.1.Шинээр ашиглалтанд орсон сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (тоо)

Хөвсгөл аймгийн боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын дунд хугацааны төлөвлөлтийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын саналд үндэслэн боловсруулан БСШУСЯаманд хүргүүлсэн болно.

Салбарын байгууллагуудын сургалтын тоног төхөөрөмж, дотуур байрны тавилга  хэрэгсэл, зөөлөн эдлэл, сургууль, цэцэрлэгийн тавилга тоног төхөөрөмжүүдийг шат дараалан шинэчлэх, хангах ажлуудыг  БСШУЯамны санхүү хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хэрэгжүүлж байна.

Мөрөн сумын “Титэм” 2-р сургуулийн спорт заал, Мөрөн суманд 100 хүүхдийн шинэ цэцэрлэг, усан бассейн бүхий, 640 хүүхдийн хичээлийн байр, Галт, Арбулаг суманд тус бүр 100 хүүхдийн цэцэрлэг, Хатгал тосгонд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 150 хүүхдийн цэцэрлэг, Алаг-Эрдэнэ суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэг, Бүрэнтогтох суманд 240 хүүхдийн хичээлийн байр, Ханх суманд 150 хүүхдийн дотуур байр баригдан ашиглалтад орлоо.   

Концессын гэрээгээр Жаргалант, Шинэ-Идэр суманд 150 хүүхдийн цэцэрлэг баригдан ашиглалтад оржээ.  Ийнхүү – сургуулийн хичээлийн байр,  6 цэцэрлэг,   1 дотуур байр баригдаж, үүдээ нээж байгаа нь сурагч, багачуудынхаа төлөө хийж байгаа бодит хөрөнгө оруулалт болж, зорилтот түвшний үзүүлэлт бүрэн хангагджээ.

2016 онд 7 цэцэрлэг, 2 сургууль, 1 дотуур байр,  1- спорт заал шинээр  баригдсан,1 цэцэрлэг 90%, 2 дотуур байр 90% гүйцэтгэлтэй байна.  Хэрэгжилт 100%

 

       2.14.1.Үндэсний хөтөлбөрт сургалтад хамрагдсан хүүхдийн тоо (Хөтөлбөр тус бүрээр)

“Авьяас” хөтөлбөрийн тайланг 10 төрлөөр сум, бүс, аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа.  Бүсийн наадмыг 8 бүсээр зохион байгуулж нийт 900 гаруй хүүхдийг хамрууллаа. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд сургууль бүр шинээр 5-аас доошгүй дугуйлан секцийг хичээллүүлж хүүхэд бүрийн авьяасыг нээн, хөгжүүлэх ажилд идэвх зүтгэлтэй, амжилттай оролцож 300 морин хуурч хүүхдийн тоглолтыг аймагт зохион байгуулж, оюуны слорт болон цэнгээнт бүжгийн төрлөөр хүүхдүүд идэвхитэй хичээллэн хөгжиж байна. Мэргэжлийн хичээлийн дугуйлан секцүүдэд 12000 хүүхэд хамрагдаж хөгжлөө.Сургууль бүрт номын клубууд нээгдэж, түүгээр “Номын богц”, “Зохиолчтой уулзах цаг”, “Сурагч-номын санч” “Сурагч – номын эмч” хөдөлгөөн, “Нүүдлийн номын сан”, "Баялаг номын сантай өрх" зэргээр олон үйл ажиллагааг зохион байгуулж багш сурагчид, эцэг эх олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн сурагчдыг сургууль болон гэртээ ном унших боломж нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.                                                                                                                                                        -  Цэцэрлэг болон бага ангийн сурагчид уншсан номын агуулгаар зураг зурж, дунд ангийн сурагчид хэн нэгэнд хандаж захиа бичиж, ахлах ангийн сурагчид өөрийн болон өрөөлийн амьдралаар ухаарч ойлгосон зүйлээрээ сургамжит өгүүллэг зохиож энэ жилийн аймгийн хүүхдийн шилдэг бүтээлд болон улсын хүүхдийн номонд оруулахаар 300 гаруй сурагчид бүтээлээ ирүүлсэн ба шилдэг-15 сурагчдын бүтээлийг “Аймгийн хүүхдийн шилдэг бүтээл” DVD дэлгэцийн бүтээл болгон гаргаж орон нутгийн  сургууль цэцэрлэгт хүргүүлээд байна.       35 сургуулийн багш сурагчид шатраар 29 сургууль, 31 цэцэрлэгийн багш , сурагчид бүжгийн дугуйланд хамрагдаж байна.

 

2.15.1.Эрүүл мэндийн болон шүдний үзлэг үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхэд (тоо)

2016 онд Мөрөн сумын ЕБС-иудад Нэгдсэн эмнэлэг, Хувийн хэвшлийн шүдний эмнэлгүүдтэй хамтран амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулсан. 7 ЕБС нийт 8680 сурагч хамрагдвал зохихоос 7397 сурагч урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж үүнээс эрүүл шүдтэй 3969 байсан ба шүдний эмчилгээнд хамрагдах шаардлагатай 3428 сурагч байсан. Мөн аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн шүдний кабенитад 4500 хүүхэд амны хөндийн урьдчилан сэргийлэхүзлэгт хамрагдсан.Тархалт-72.4%, эрчим-3.7 байна.

         Мөрөн сумын ЕБС-уудын нийт эмчилгээ шаардлагатай 3428 сурагчдын шүдийг эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 332 хүүхдэд сапройд түрхлэг түрхэж, 715 Пломбо тавьж , 580 хүүхдийн шүд авсан ба нийт 2793 хүүхдийн амны хөндийг эрүүлжүүлсэн.   

 

          Мөрөн сумын ЕБС-уудыг Нэгдсэн эмнэлгийн шүдний 4 эмч хариуцан авч 1 дүгээр ангийн 300 хүүхдийг хяналтандаа авч эмчилж байна.

 

          Эрх зүйн хөтөч явуулын арга хэмжээгээр 22 суманд Нэгдсэн эмнэлгийн 2, СДЭ-ийн 2 эмч нийт 4 эмч үзлэг эмчилгээ хийж иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ.

           Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 5 СДЭ өөрийн сумддаа болон зарим тойргийн сумддаа хүрч үйлчлэн нийт ЕБС, СӨББ-ийн 3564 хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан бөгөөд эрүүл шүдтэй 1275, өвчтэй шүдтэй 2289 байсан. 320 хүүхдийн шүд авч, 148 хүүхдийн шүдийг пломбодож, 775 шүдэнд фтортлак, 193 хүүхдэд сафройд түрхэж нийт 1172 хүүхдийн шүдийг эрүүлжүүлсэн

     Нийт 12847 хүүхдийг шүдний үзлэгт хамруулсан байна.

Нарийн мэргэжлийн эмч нар болон ЕБС, СӨББ-ын эмч нар Шүд яагаад өвддөг вэ?,    

       Шүдний хорхой ба цоорол, Шүдээ хэрхэн зөв угаах ба шалгах, Чихэрлэг хоол хүнсний зүйлийг зөв зохистой хэрэглэх нь, Амны хөндийн эрүүл мэнд зэрэг сэдвүүдийн дагуу нийт СӨББ-ын 4094 хүүхэд, ЕБС-уудын нийт 11952 сурагчийг сургалт сурталчилгаанд хамруулсан.                                                                  Хэрэгжилт 60%

 

2.16.1. Хүүхдийн хөгжил, хамгаалалд зориулсан нийт хөрөнгө оруулалт (сая төг.)

“Хүүхдэд ээлтэй аймаг” хөтөлбөр хэрэгжсэнээс хойш аймаг, сумын ОНХС-аас 2013 онд 728 сая, 2014 онд 2,6 тэрбум, 2015 онд 1,2 тэрбум, 2016 онд 1,2 тэрбум  нийт 4 жилд 5,76 тэрбум төгрөгийг хүүхдийн чиглэсэн үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалтанд  зарцуулсан байна. Үүнийг аймгийн  ОНХС-д эзлэх хувиар үзүүлбэл: 2013 онд 8,8%, 2014 онд 18,9%% 2015 онд 22,5%, 2016 онд 31,5 %-ийг зарцуулсан байна. 2015 оны санхүүжилтээс 2016 онд 0,7 хувиар нэмэгдсэн байна.

2016 онд 1,2 тэрбум төгрөгийг хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалтанд  зарцуулсан байна. Энэ нь  ОНХС-ийн 31.5%-ийг  эзэлж байна.  .       

                                                                                                   Хэрэгжилт 100%

 

Гурав. Эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлт  (Бүтээн байгуулалтын чиглэлээр)

3.1. Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн тухайн оны төсвийн багцын зарцуулалтын гүйцэтгэл (хувь)

Аймгийн нэгдсэн төсөв нь  2016 оны 12 дугаар сарын эцсийн гүйцэтгэлээр 87742.8 сая төгрөгт хүрсэн нь 2015 оныхоос 8.8 хувь буюу 7133.9 сая төгрөгөөр өссөн байна.

Тайлант онд аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн төлөвлөлтөөр 91994.9 сая төгрөг байсан бол гүйцэтгэлээр 87742.8 сая төгрөг болж, 95.4 %-тай байна.

Улсын төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэгийг бүрэн авсан хэдий ч зарим сумын орон нутгийн орлого тасарсан тул санхүүжилт дутуу өгөгдсөн. 

   “Монгол улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 47 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх аймгийн Засаг даргын 06 тоот албан даалгаврыг гаргаж нийт төсөв захирагчдад хүргүүлэн хэрэгжилтийг амжилттай зохион байгуулан ажилласнаар 2016 оны жилийн эцэст төсвийн хэтрэлтгүй ажилласан болно.   Хэрэгжилт  95.4 %

      3.2.1. Импорт орлуулсан шүүс /тн /:

 Тус аймагт 2016 онд 22,9 тн  бэлтгэсэн нь мөн өмнөх оноос буюу зорилтот түвшний үзүүлэлтээс  4,8 тн-оор буурсан нь үзүүлэлттэй байна. Энэ нь орон нутагт зарим хэсгээр жимсний гарц тааруу байсантай холбоотой аж.     Хэрэгжилт 83%

       3.2.2.     Нөөшилсөн загас /тн/:

        Тус аймагт   2016     онд  үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах барих загасны тоо хэмжээг БОНХЯ-наас баталж өгөөгүй учир бусад аймгаас нийлүүлэгдсэн загасаар 3,4 тн нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь зорилтот түвшний үзүүлэлтээс өссөн дүнтэй байна.                                                                                       Хэрэгжилт 125,9%

        3.2.3.     Цай /тн/:

        Тус аймгийн хэмжээнд 2016 онд 26,3 тн цай үйлдвэрлэн савлаж, хэрэглэгчдэд нийлүүлжээ. Энэ нь зорилтот хүрэх түвшний үзүүлэлтээс 0,5 тн-оор багассан байна.      

                                                                                                     Хэрэгжилт 98,1%

.3.1.Иргэдэд олгох бичил зээлийн сан болон ЖДҮ хөгжүүлэх зэрэг сангаас зээл авснаарбий болгосон шинэ ажлын байр (тоо)

Төсөл хөтөлбөрүүдээс бий болсон шинэ ажлын байр нь хамгийн их буюу 1040 бөгөөд нийт ажлын байрны 55.4%-ыг эзэлж байна. 2015 онд нийт 2000-с доошгүй ажлын байр бий болгоно гэж төлөвлөсөнөөр  нийт  2746 ажлын байр бий болгож, зорилтот түвшиндээ хүрч чадсан байдаг. Харин  2016 онд 313 ажлын байр шинээр нэмэгдүүлсэн байна.                                                                                          Хэрэгжилт 100%

3.4. ХАА салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх талаарх сангуудын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж (тоо):

3.4.1. Хураан авсан үр тариа (мян.тн)

Хөвсгөл аймгийн хувьд тайлант 2016 онд 14200 гад үр тариа тариалж 24,0 мян.тн ургац авах зорилт тавин ажилласнаас гүйцэтгэл нь 15703 га-гаас 22,3 мян.тн үр тариа хураан авч 92,9 хувьтай байна.                                                     Хэрэгжилт 92,9%

3.4.2. Хураасан малын тэжээл, бусад таримал (мян.тн)

2016 оны зорилтот түвшин О,8 мян тн малын тэжээл хураан авахаар төлөвлөсөн бөгөөд гүйцэтгэлээр аймгийн дүнгээр 1,222 мян тн тэжээл хураан авч төлөвлөгөөгөө 152,7 хувиар биелүүлжээ.                                                                         Хэрэгжилт 152,7%

3.4.3. Хураан авсан хүнсний ногооны зоорьд хадгалах боломж бүрдсэн хувь хэмжээ (мян.тн)

2016 онд аймгийн хэмжээнд 3,350 мян тн төмс, хүнсний ногоо хадгалах хүчин чадалтай  зоорь агуулах иргэд аж ахуйн нэгж, иргэдэд  ашиглагдаж байгаа бөгөөд энэ онд 3,418 мян тн төмс, 2,079 мян  тн хүнсний ногоо , нийтдээ 5,497 мян тн-ыг хураан авсан ба ургацын 60 хувийг  зооринд хадгалах боломжтой байна. Хэрэгжилт 166%/ 60%

5.1. Шинээр байгуулсан болон сэргээн засварласан уст цэг, усан сан, худаг (тоо)

2016 онд шинээр байгуулсан болон сэргээн засварласан уст цэг, усан сан, худаг  нийт 12-ыг бий болгохоор төлөвлөсөн ч улс, орны төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангаас 18 худаг, уст цэгийг шинээр гаргасан нь зорилтот түвшний үззүүлэлт давж биелэгдсэнийг илтгэж байна.                                                                                            Хэрэгжилт 150%

3.6.1. Хамгаалалт барьж тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг шандны эх (тоо)

       "Ус"  үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш улсын төсвийн   48,4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 122 булаг, төсөл арга хэмжээний 128,0 сая төгрөгөөр 68 булаг бүгд 176,4 сая төгрөгөөр 190 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан нь Хөвсгөл аймаг дахь нийт булгийн 17,6 орчим хувь болж байна. 2016 онд 14 булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах зорилт тавьж, нийт 15 булаг шандын эхийг хашсанаарр төлөвлөгөөг 107,1% хангажээ.

3.7.1. Цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийн талбай (га)

         Зорилтот  буюу хүрэх түвшний үзүүлэлтээр тайлант онд 15 га талбайд ногоон байгууламж бий болгохоор төлөвлөгдсөн хэдий ч  төр засгаас дэвшүүлэн тавьсан бодлого, үйл ажиллагааг дэмжсэн иргэд, ААНБ-ын санаачилга, бүтээлч оролцооны үр дүнд  уг зорилт "Хангалттай түвшин"-д давж биелжээ.

        Тухайлбал:  2015 онд 30,3 га-д ногоон байгууламжийг бий болгож чадсан бол тайлант онд 2016 өмнөх оны жилийн эцсийн дүнгээс 10 хувиар өсгөж, 33,3 га-д хүргэх ойрын зорилт тавьж ажилласанаар  2016 оны гүйцэтгэлээр ногоон байгууламжийн хэмжээ 3.2 га буюу 9,6 хувиар өссөн байна.                               Хэрэгжилт 109,6%

3.8.1. Гэрэлтүүлгийн арчилгаанд зарцуулсан санхүүжилт (сая төг)

Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2015 онд эхэлсэн Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам дагуу гэрэлтүүлгийн ажлыг сонгогдсон байршлуудад хийсэн бөгөөд нийт төсөвт өртөг нь 491.0 сая төгрөг, мөн Мөрөн суманд орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, байгууллагын урсгал засварын хөрөнгөөр гэрэлтүүлгийн шинэчлэл өргөтгөлд 130.5 сая төгрөг зарцуулсан байна. Сумдаас Арбулаг, Алаг-Эрдэнэ, Бүрэнтогтох, Цагаан-Уул, Чандмань-Өндөр зэрэг сумууд гэрэлтүүлгийн арчилгаа, өргөтгөл шинэчлэлд 101.1 сая төгрөг зарцуулсан.                             Хэрэгжилт 100%

3.9.1. Нийт хүн амаа сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь

Тайлант онд сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж, төвлөрсөн шугам сүлжээнд 4 өрх, Алаг-Эрдэнэ сумын 100 хүүхдийн дотуур байр, Тосонцэнгэл сумын 100 хүүхдийн дотуур байр. Цагаан-Уул сумын 100 хүүхдийн дотуур байрыг орон нутгийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар ариун цэврийн байгууламжид  холбогдсон бөгөөд нийт хүн амд харьцуулахад буурсан үзүүлэлттэй байна.                                               Хэрэгжилт 50%                                          

3.10.1. Шинээр ашиглалтанд орсон автозам дахь гэр хорооллын замын эзлэх хувь хэмжээ (км)

     Аймгийн төв Мөрөн хотын хэмжээнд  2015 онд 3,4 км, 2016 онд 6,4 км  нийт 9,8 км хатуу хучилттай зам ашиглатанд орсны  1,0 км--ээс бусад нь гэр хороололд хамаарч байна.                                                                                                               

 

                                                                                                                      Хэрэгжилт 100%

 

3.11.1.Гэр хорооллын айл өрхөд нийлүүлсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух(тоо)

     Монгол инженерүүдийн бүтээсэн Дөл, Голомт зуухны гэрээт борлуулагч манай аймагт 2015 оны сүүлээр салбараа нээснээр 2016 онд 60 гаруй зуух борлуулсан байна.  БОАЖЯаманд эрчим хүчний хэмнэлттэй, бүрэн шаталттай зуух хүсч 2016.11.01-ний өдрийн  6/2144 тоот албан бичгээр хүсэлт хүргүүлсэн хэдий ч шийдэгдээгүй.   тайлант 2016 онд 400ш зуух нийлүүлэхээр төлөвлөгдсөн ч хэрэгжилт 15%-тай байна.

 

  3.12.1.Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу гэр хороололд шинээр баригдсан орон  сууц (м.кв)

Тайлант онд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр орон сууц баригдаагүй.

    3.13.1..Орон сууцны хороолол дахь шинээр ашиглалтанд орсон болон өргөтгөсөн инженерийн шугам сүлжээ  (км

        “ Атмор” ХХКомпаний 25 айлын орон сууцны барилга, "Уран мандал" хорооллын 25 айлын орон сууц, "Хөвсгөл геологи" ХХКомпаний 25 айл нийт 75 айлын орон сууцны барилга ашиглалтанд орсон бөгөөд нийт 0.47 км инженерийн шугам сүлжээ ашиглалтанд орсон байна. 0.47 км                                                                     Хэрэгжилт 10% 

3.14.1. Шинээр байгуулагдсан инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон гэр хорооллын өрхийн эзлэх хувь (тоо)

Улсын төсвийн хөрөнгөөр Гэр хорооллын усан хангамжийн сайжруулах ажлын хүрээнд "Монгол Дайвун" ХХК ажил гүйцэтгэж байгаа бөгөөд  2017 ондуг ажлын гүйцэтгэлийг бүрэн хангаж хүлээж авахаар төлөвлөн үлдэгдэл хөрөнгө улсын төсөвт  тусгасан байна. Одоогийн байдлаар тухайн ажил дээр улсын комисс ажиллаагүй, гэр хорооллын айл өрхүүд инженерийн шугам сүлжээг ашиглаж эхлээгүй байна. Тайлант онд энэ үзүүлэлтийг 3%-д хүргэхээр төлөвлөсөн ч  хийгдэж буй ажлын явцад тулгуурлан 30%-тай гэж үзэв.                                                                                      Хэрэгжилт  30%

3.15.1. Шинээр цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан, хүчдэлийг нь сайжруулсан айл өрх (тоо)

          Аймгийн төв Мөрөн сумын хэмжээнд     2016 онд нийт 1080 айл өрхийн хүчдэлийн уналтыг багасгаж, шинээр газар олгосон гэр хорооллын 88 айл, шинээр ашиглалтанд орсон орон сууцны 75 айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангасан.  Харин сумдын хувьд Бүрэнтогтох, Рэнчинлхүмбэ, Улаан-уул, Рашаант, Цагаан-Үүр зэрэг сумд сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр өргөтгөл шинэчлэл хийж, нийт 650 өрхийн цахилгаан эрчим хүчний хүчдэлийг сайжруулсан байна. Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд тайлант онд нийт 1893 айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний хүчдэлийг сайжруулах, хангах үйлчилгээг гүйцэтгэсэн нь зорилтот түвшний үзүүлэлтийн 75,2% болж байна.    

                                                                                                                     Хэрэгжилт 75,2%

      3.16.1.Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ (тоо)

        Улс орон нутгийн төсвийн хүндрэлтэй нөхцлөөс хамаарч тайлант онд тодорхой ажил хийгдээгүй.                                                                                                        Хэрэгжилт 0%

      3.17.1.Үйлдвэрийн аргаар дахин боловсруулсан хог хаягдлын хэмжээ (м/3)

Тус аймгийн хэмжээнд 2012 онд 36 тн, 2015 онд  259 тн,  2016 онд 510 тн хоёрдогч түүхий эдийг тус тус  цуглуулан авсан байна. Тайлант оны  хувьд  2015 онтой харьцуулахад 210 тн-оор нэмэгдсэн байна. 

Хоёрдогч түүхий эд авдаг 4 цэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Хар төмөр, хуванцар сав, аккумлятор, зэс, гууль, хөнгөн цагаан, радиатор, лааз, ширэм зэргийг цуглуулан авч 2016 онд нийт 510 тн хоёрдогч түүхий эдийг Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэлд нийлүүлж байна.                                                                                                       Хэрэгжилт 510%

 

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:       

            АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА                      Ч.УРТНАСАН

                                                            ТАНИЛЦСАН:

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫНДАРГА                                               Х.ГАН-ОЧИР

 

 

Нийтэлсэн: 2016-04-05 14:56:23
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger