• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны

А/... захирамжийн 1 дүгээр хавсралт

 

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ /төсөл/

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

            1.1. Хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр иргэн хуулийн этгээдийн барилга байгууламжийг хот, суурин газрын инженерийн шугам сүлжээ, эх үүсвэрийн техникийн боломж, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбоход техникийн нөхцөл олгох журмын зорилго оршино.

            1.2. Шинээр баригдах болон шинэчлэгдэх, өргөтгөл, засвар үйлчилгээ хийх барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах техникийн нөхцөл олгоход энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.

            1.3. Барилга байгууламжийг дулаан, уур, цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбоожуулалт, радио, дохиоллын эх үүсвэрт холбох тухай эрх бүхий хуулийн этгээдээс гаргах шийдвэрийг “Барилгын техникийн нөхцөл” гэнэ. /Барилгын тухай хуулийн 3.1.7 дахь заалт/

 

Хоёр. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл

 

            2.1. Техникийн нөхцөлийг хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, холбогдох баримт бичгийг үндэслэн одоогийн төслийн хүчин чадалд тооцоо судалгаа хийж инженерийн шугам сүлжээний горим, баланстай уялдуулан олгоно.

            2.2.  Барилга байгууламжийг инженерийн шугам сүлжээний төвлөрсөн системд холбохдоо холбогдох мэргэжлийн бүрэлдэхүүнтэй техникийн нөхцөл олгох комисс /ажлын хэсэг/-ын хурлаар шийдвэрлэж олгоно.

            2.3.  Техникийн нөхцөл олгох комиссын бүрэлдэхүүнийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулна.

            2.4. Ажлын хэсэг нь бодлого хариуцсан хэлтэс агентлаг, инженерийн шугам сүлжээ хариуцсан ашиглагч байгууллага /тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч/-ын төлөөллийг оролцуулсан бүрэлдэхүүнтэй байна.

            2.5. Техникийн нөхцөлийг боловсруулахдаа харъяа шугам сүлжээ болон иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлийн шугам, тоног төхөөрөмжөөр дамжуулан обьектыг холбох тохиолдол бүрт зөвшөөрөл авч баталгаажуулсан байна.

 

Гурав. Техникийн нөхцөл олголт

 

3.1.   Техникийн нөхцлийг уг барилга байгууламжийг шинээр барих, шинэчлэх тухай шийдвэр болон барилгын байршил тогтоосон газар олголтыг үндэслэн олгоно.

3.2.  Техникийн нөхцөл олгогч нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд газар эзэмшүүлэх тухай аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хэд хэдэн обьектод хамтатган олгосон тохиолдолд тэдгээр обьектуудыг бүхэлд нь хамарсан нэгдсэн шугам сүлжээтэй байх боломжийг судлан үзэж техникийн нөхцлийг олгоно.

3.3. Иргэн хуулийн этгээд техникийн нөхцөл олгох хүсэлтийг аймгийн ерөнхий архитекторт гаргана.  

3.4.  Техникийн нөхцөл  хүсэж буй иргэн, хуулийн этгээд нь дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

3.4.1. Албан бичиг (өргөдөл)

3.4.2. Техникийн нөхцөл олгогчоос өгсөн тодруулах хуудасны бүрдэл.

3.4.3. Тухайн нутаг дэвсгэрт зориулж гаргасан Засаг даргын “Барилгын байршил тогтоож, газар ашиглуулах эрх олгох” тухай захирамж, шийдвэр

3.4.4. ГХБХБГ-аас авсан байршилын зураг

3.4.5. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар /ЗТБХБСайдын 2010 оны 121 дүгээр тушаал/

3.4.6. Ачаалал, хэрэглээг тооцсон тоо хэмжээ

3.5. Аймгийн ерөнхий архитектор нь  иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн барилга, обьектын ачаалал, байршил, шугам сүлжээнд холбох хүсэлтийг нэгтгэн сард хоёроос доошгүй удаа /шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр/ ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцүүлэн, шугам сүлжээний ойрын болон хэтийн төлөвлөлтийн нөхцөл байдалтай уялдуулж, төвлөрсөн шугам сүлжээний хангамж бүхий хот, аймгийн төвийн хэтийн төлөв, инженерийн тооцоо судалгааг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

3.6. Инженерийн шугам сүлжээний системийн эх үүсвэр, шугам сүлжээний дамжуулах чадвар хүрэлцэхгүй шугам сүлжээнд холбогдох хэрэглэгчид техникийн нөхцөл олгохоос татгалзана.

3.7.  Техникийн нөхцөл хүссэн захиалагчийн албан бичиг, тодруулах хуудсыг хүлээн авсанаас хойш 14 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. 

3.8. Техникийн нөхцөл олгосноос хойш тухайн шугам сүлжээнд өөрчлөлт /хүчин чадлыг ихэсгэх, багасгах, хэтийн төлвийн схемээр өөрчлөгдөх, татан буугдах гэх мэт/ орвол хангагч байгууллага тухай бүрд нь захиалагч буюу зураг төслийн байгууллагад мэдэгдэж техникийн нөхцлийг тодотгож байна.

3.9. Дараах тохиолдолд техникийн нөхцөл дахин авна. Үүнд:

3.9.1. Түгээх сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх, хэрэглэгчийн холбогдсон чадлыг 30%-аас дээш нэмэгдүүлэх шаардлага гарах бүрт тухайн хэрэглэгч техникийн нөхцөл авна.

3.9.2. Иргэн, хуулийн этгээдийн обьект нь зураг төслийн явцад анхны авсан техникийн нөхцөлд заасан хүчин чадлаас 20 хувиар нэмэгдсэн тохиолдолд техникийн нөхцөлийг дахин авна.

3.9.3. Техникийн нөхцөл хүчин төгөлдөр байх хугацаа 1 жил байх ба хугацаа дууссан техникийн нөхцлөөр зураг төсөл боловсруулах, барилга байгууламж барихыг хориглоно. Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө сунгуулах хүсэлтийг гаргана.  

 

Дөрөв. Техникийн нөхцлийн агуулга

 

4.1. Техникийн нөхцөл олгогч инженерийн шугам сүлжээ хариуцсан байгууллагууд нь дотооддоо техникийн нөхцөл олгох нарийвчилсан журамтай байна.

4.2. Тухайн барилга байгууламжийг барихдаа техник ашиглалтын дүрэм, заавар болон холбогдох бусад дүрэм, заавар, удирдамж, материалын шаардлагыг бүрэн хангаж, орон нутгийн байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирсон, сүүлийн үеийн техникийн дэвшлийн шаардлагыг хангасан тоног төхөөрөмж сонгосон байхаар заана.

4.3. Техникийн нөхцөлд дараах асуудлыг тусгасан байна. Үүнд:

4.3.1. Шугам сүлжээний дээд ачаалал

4.3.2. Холболт хийх цэг

4.3.3. Холболтын схем зураг

4.3.4. Обьектыг шинээр холбосноос болон хэрэглэгч хэрэглээгээ нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан өргөтгөл хийх эсэх

4.3.5. Обьектод  тавигдах тусгай шаардлага

4.3.6. Обьектын ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хангах шаардлага

4.3.7. Орчны тохижилтыг нөхөн сэргээх талаар авах арга хэмжээ

4.3.8. Техникийн нөхцлийн хугацаа

4.4. Техникийн нөхцлийг холбогдох эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

 

Тав. Техникийн нөхцлийн зардал

 

5.1. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн техникийн нөхцөл олгосонтой холбогдон гарах зардлыг захиалагчийн албаны зардлаас санхүүжүүлнэ.

5.2. Бусад эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн техникийн нөхцөлтэй холбогдон гарах зардлыг хүсэлт гаргагч иргэн, хуулийн этгээд өөрөө хариуцна.

 

Зургаа. Бусад зүйл

 

6.1. Техникийн нөхцлийн талаар мэдээллийг холбогдох вэб хуудас самбарт байршуулж, ил тод нээлттэй мэдээлнэ.

6.2. Техникийн нөхцөл олгохтой холбоотой мэдээллийн сан бүрдүүлж, архивын нэгж болгон хадгална.

6.3. Техникийн нөхцөл олгохтой холбогдсон ажлын тайланг жилийн эцэст аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

6.4. Техникийн нөхцлийг дараах нөхцлөөр хүчингүй болгоно. Үүнд:

6.4.1. Техникийн нөхцөл авахын тулд техникийн хэрэглээний өгөгдлүүдээ зориуд буруу тодорхойлсон

6.4.2. Техникийн нөхцлийн хүчинтэй байх хугацаанд холбогдоогүй /1 жил/

6.5. Техникийн нөхцөлтэй холбоотой гарсан маргааныг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

6.6. Хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр шинээр барилга байгууламж барих, өргөтгөл шинэчлэл хийхдээ энэхүү журмын дагуу техникийн нөхцөл аваагүй этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

6.7. Энэхүү журмыг баталсан өдрөөс эхлэн мөрдлөг болгон ажиллана.

 

 

 

___________оОо_________

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны

А/... захирамжийн 2 дугаар хавсралт

 

 

Техникийн нөхцөл олгох комиссын бүрэлдэхүүн

 

Комиссын дарга – Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын

                                                                                                                        хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга : Аймгийн Ерөнхий архитектор

 

Гишүүдэд:     Аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга

                        Аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын

                                                            техникийн нөхцөл хариуцсан мэргэжилтэн

                        Аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын

                                                            газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

                        Ус суваг нийтийн аж ахуйн компанийн ерөнхий инженер

                        Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний ашиглалтын өмнөх

                                                                                    захиргааны ерөнхий инженер

                        “Хөвсгөл Эрчим Хүч” ХХК-ийн ерөнхий инженер

                        “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-ийн Хөвсгөл аймгийн газрын

                                                                                                ерөнхий инженер

 

 

 

 

________оОо_______

Нийтэлсэн: 2015-01-19 12:01:38
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   26
Нийт хандалт:   191415
Таны IP:   44.192.254.246
Facebook messenger