• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН СУМЫН СОД ЭРДЭМ АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН СУМЫН СОД ЭРДЭМ АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Нэг.Нийтлэг зүйл

 

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ыг үндэслэн  Хөвсгөл аймгийн  Мөрөн сумын Сод эрдэм ахлах сургуулийн  албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН

ЗАХИРЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

"А" ТАНИЛЦУУЛГА

1.Байгууллагын нэр:

Ерөнхий боловсролын “Сод эрдэм” ахлах  сургууль

2.Нэгжийн нэр:

 

3.Ажлын байрны нэр:

Сургуулийн захирал

3.1.Албан тушаалын ангилал:

Төрийн үйлчилгээний албан хаагч:

3.2.Албан тушаалын зэрэглэл:

ТҮБД-7

4.Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Аймгийн Засаг дарга

4.1.Албан тушаалын ангилал:

Улс төрийн албан хаагч:

4.2.Албан тушаалын зэрэглэл:

5.Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал:

5.1.Албан тушаалын нэр

5.2.Тухайн албан тушаал эрхлэгчдийн тоо

Сургуулийн бүтэц, орон тоотой уялдан сургуулийн захирал томилдог албан тушаалтан

Нормативаар

       

"Б" ЧИГ ҮҮРЭГ:

1.Ажлын байрны зорилго

Сургуулийн хэв шинжийн онцлогт нийцүүлэн боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх, боловсролын хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэх, боловсрол эзэмших тэгш боломжийг бүрдүүлэх, үр ашгийг  сайжруулах, суралцагчийн сурч, хүмүүжих үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдан чиглүүлж, суралцагчдад дунд боловсролын стандартыг эзэмшүүлэх, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг манлайлах, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх 

2.Ажлын байрны үндсэн зорилт

2.1.Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1. Монгол Улсын Боловсролын  тухай багц хууль болон холбогдох  хууль тогтоомж, тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

2. Сургуулийн хэв шинжийн онцлогт нийцүүлэн боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх

Гүйцэтгэлийг дараах суурь чадвараар үнэлнэ:

·         Боловсролын талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сурталчилах, биелэлтийг дүгнэх, хяналт тавих, тайлагнах

·         Байгууллагын хөгжлийг болон үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдах, зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлагнах

3.Сургуулийн хүний нөөцийн хөгжлийг хангах, эрүүл, бүтээлч хамт олон төлөвшүүлэх

4. Сургуулийн санхүүгийн болон материаллаг нөөцийн хөгжлийг хангах, хүүхдийг эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчинд сурч, хүмүүжих, амьдрах нөхцөл бололцоогоор хангах  

·         Багш, удирдах ажилтны ёс зүйг сахих

·         Тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж, оновчтой, зөв шийдвэр гаргах

·         Хамт олныг манлайлах, багаар ажиллах

·         Багш, ажилчдыг сонгон шалгаруулах, байршуулах, тэдний мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, эрүүл, бүтээлч хамт олныг төлөвшүүлэх

·         Сургуулийн төсвийг оновчтой төлөвлөх, зориулалтын дагуу зарцуулах, хянах, тайлагнах

·         Сургуулийн хэв шинжийн онцлогт нийцүүлэн боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах

·         Боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх, хүүхдийг эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчинд сурч, хүмүүжиж, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

·         Суралцагчдыг хөгжүүлэх, эрүүлжүүлж чийрэгжүүлэх, хүмүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад багш, сурагч, эцэг эх, иргэдэд зөвлөгөө өгөх

3.Ажлын байрны  гол үйл ажиллагаа

3.1.Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:

1.1. Боловсролыг хөгжүүлэх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын  үйл ажиллагааны  хөтөлбөр, тухайн оны Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Сургуулийн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, тайлагнах

1.2. Холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн сургуулийн үйл ажиллагааг зохицуулах шийдвэр, дүрэм, журам боловсруулан баталж, мөрдүүлэх

1.3. Сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах

1.4. Сургалтын үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагч болон зохих байгууллагад шаардлага тавьж шийдвэрлүүлэх

1.5. Дотоод, гадаадын сургууль, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ хэлцэл хийж, хамтран ажиллах

1.6. Боловсролын  үйлчилгээний мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:

2.1. Сургалтын үйл ажиллагаанд дэвшилтэт арга хэлбэрийг турших, нэвтрүүлэх

2.2. Сурагчагчдийн авьяас, чадвараа хөгжүүлэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх

2.3. Сургуулийн хэв шинжийн онцлогт нийцүүлэн боловсролын үйлчилгээний хүртээмж, чанар, нийц, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, энэ талаар санал боловсруулан холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх

2.4. Багш нарын зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн суралцагчийг анги дэвшүүлэх, алгасуулан суралцуулах, улируулах, сургууль төгсгөх, сургуулиас хасах, чөлөөлөх

2.5. Боловсролын сургалтын агуулга, стандарт,  арга зүйн баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, зөвлөн туслах

2.6. Сургалтын үр дүнг аймгийн ЗДТГ, БСГ -т тайлагнах

Ажлын байрны 3 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:

3.1. Сургуулийн хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стратегийг тодорхойлж, хөгжлийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

3.2. Багш, ажилтныг сонгон шалгаруулж ажиллуулах, өөрчлөх, чөлөөлөх

3.3. Сургуулийг багш ажилтнаар хангах, хамт олныг төлөвшүүлэх, тэдний хөдөлмөр, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, мэргэшлийг дээшлүүлэх

3.4. Багш ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх, урамшуулах, дэмжих, хариуцлага тооцох

3.5. Багш суралцагч, ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх

Ажлын байрны 4 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:

4.1. Сургуулийн санхүүгийн болон материаллаг нөөцийг хөгжүүлэх бодлого, стратегийг тодорхойлж, хөгжлийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

4.2. Сургуулийн жил бүрийн төсөв санхүүгийн хэрэгцээ, бүрдүүлэлт, зарцуулалтыг төлөвлөх, төсөв хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр ашиг, үр өгөөжтэй зарцуулах

4.3. Сургуулийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, статистикийн мэдээ, тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргах ажлыг зохион байгуулах

4.4. Сургуулийн хэв шинжийн онцлогт нийцүүлэн бага, дунд боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай сургалтын материаллаг орчин, нөхцлийг бүрдүүлэх,  сайжруулах

4.5. Хүүхдийг эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчинд сурч, хүмүүжих, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, сайжруулах

·         Урт ба дунд хугацаагаар

·         Хичээлийн жил,

·         Улирал,

·         Сар,

·         Долоо хоногоор

·         Урт ба дунд хугацаагаар

·         Хичээлийн жил,

·         Улирал

       

"В" ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

1.1.Ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй байх

Магистр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Багш

Боловсролын буюу менежментийн чиглэлийн мэргэжилтэй байх

Мэргэшил

Боловсролын менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн

Боловсролын менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага

·               Боловсролын салбарт 10 аас доошгүй жил ажилласан. Үүнээс сүүлийн 5-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд тасралтгүй ажилласан

Багшлах, боловсролын удирдлага, хүүхдийн эрхийн чиглэлээр дагнасан болон хослосон дадлага туршлага эзэмшсэн байх

Ур чадвар

·         Багш, удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

·         Асуудал шийдвэрлэх

·         Оновчтой, зөв шийдвэр гаргах

·         Стратегийн болон үйл ажиллагааны хөгжлийн төлөвлөлт хийх

·         Бусдад нөлөөлөх, бусдыг дэмжих, манлайлах

·         Мэдээлэл харилцааны технологи ашиглах

·           Англи, орос болон бусад аль нэг (хэд хэдэн) гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах, боловсруулах, бичгээр болон амаар харилцах

·          Компъютерийн хэрэглээний программуудыг хэрэглэх

·          Мэдээлэл боловсруулах

·          Судалгаа, шинжилгээ хийх

·          Багаар ажиллах

·          Соёлтой харилцах чадвар

1.2.Тусгай шаардлага:

 

·         Сургуулийнхаа хэв шинжийн онцлогийн талаар зохих мэдлэг, дадлага, туршлагатай байх

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1.Ажлын байрны харилцах субъект

1.1.Байгууллагын дотор талд

1.2.Байгууллагын гадна талд

 • Сурагчид
 • Багш нар
 • Хичээлийн технологич буюу сургалтын менежер
 • Ажилтнууд
 • Удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, дэд сайд, газрын дарга, мэргэжилтэн
 • Аймгийн Засаг дарга, АЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн,  Боловсрол, соёлын газрын дарга,  мэргэжилтэн
 • Орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан
 • Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч

2.Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүрэг, үйл ажиллагааг биелүүлээгүй, харицлагагүй хандсан, сургуулийн удирдах зөвлөлөөс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдсан шалгуур, шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын дотоод журам, хөдөлмөрийн хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3.Ажлын байрны нөөц, хэрэгсэл

3.1.Санхүүгийн

 • Жилийн хөдөлмөрийн хөлс (албан тушаалын цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл), Хуулийн дагуу олгогдох тэтгэмж, урамшуулал

3.2.Материалын

 • Албан тасалгаа, тавилга, компьютер болон холбогдох техник хэрэгсэл, ном, гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн
 • Бичгийн хэрэгсэл

3.3.Хүний

 • Өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд томилдог ажилтан, ажилчид

3.4.Бусад

 

4.Ажлын байрны нөхцөл

4.1.Ердийн нөхцөл

 • Ердийн

4.2.Онцгой нөхцөл

 • Шаардлагатай үед нэмэлт ачаалалтай ажиллах
 • Зарим тохиолдолд сургуулийн хэв шинжийн онцлогт нийцсэн онцгой нөхцөл

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын багийн ахлагч:

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн  дарга Ж.Ганболд

---------------------------------------

(Гарын үсэг)

2016   оны  01  дүгээр сарын 04  -ны өдөр

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан:

Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга А.Эрдэнэбаатар

---------------------------------------------

(Гарын үсэг)

2016   оны  01  дүгээр сарын 04  -ны өдөр

                   

------------oOo------------

 

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулна. 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэнийг бүртгэх

 

1. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны Салбар  зөвлөлөөс томилсон  Сонгон шалгаруулах комисс, аймгийн  Боловсрол соёлын газар  2016 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр 10.00-17.00 цагт  хүлээн авч бүртгэнэ.

2. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

1)   Сургууль цэцэрлэгийн шинэчлэлийг хэдий хугацаанд, ямар арга барилаар хийж, хэрхэн үр дүнд хүрэх талаар тодорхой тусгасан хөтөлбөр

2)   Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн хувийн өргөдөл;

3)   Биеийн байцаалт, Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт № 1/;

4)   Боловсролын диплом, наториатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт;

5)   Иргэний үнэмлэх /наториатаар баталгаажуулсан хуулбар;

6)   Ажил байдлын тодорхойлолт;

7)   Ажилласан жилийг тооцох хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, эх хувийн хамт;

8)   Багшлах эрхийн үнэмлэхний канондсон хуулбар.

9)   Төрийн албаны тухай хуулийн 16.2.1-д заасан асуудлаар эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт

10)  Шалгаруулалтад оролцох хүний мэргэжлийн болон удирдах ажил эрхлэх ур чадварын талаарх 2 хүний тодорхойлолт

11)   4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

12)   Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр 10000 төгрөг

 

3.Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

 

 

 

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ: 

 БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗАР

УТАС86383832

 

 

Нийтэлсэн: 2016-01-07 10:30:31
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   7
Нийт хандалт:   191501
Таны IP:   3.230.144.31
Facebook messenger