• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага

Эрүүл мэндийн сайдын

 2013 оны .145.тоот тушаал

 

 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай

зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1.1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.12 дахь хэсэгт заасан эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд (цаашид “Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч” гэх) хүсэлт гаргаж, хуулийн дагуу баримт бичиг бүрдүүлэхэд энэхүү шаардлагыг мөрдлөг болгоно.

 

1.2. Энэхүү шаардлага нь хуулиар тогтоосон тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага (цаашид “Эрх бүхий байгууллага” гэх)-аас томилогдсон ажлын комисс, түүний шинжээчийн баг болон тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдэд хамаарна.

1.3. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага байгуулах (цаашид “Эрүүл мэндийн байгууллага” гэх) хэрэгцээ шаардлага нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход баримтлах тэргүүлэх чиглэлтэй нийцсэн байна.

1.4. Эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын хурлаар хэрэгцээний шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлох,  тусгай зөвшөөрөл олгох гэсэн 2 үе шатаар явагдана.

 

1.4.1.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь эрүүл мэндийн салбарт баримталж буй тэргүүлэх чиглэлтэй нийцсэн төсөл боловсруулж ирүүлнэ.

1.4.2.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага байгуулах төслийн хэрэгцээ шаардлагад дор дурдсан хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзнэ:

а/ Хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээ, шаардлага:

 • Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв   байгууллагаас баримталж буй тэргүүлэх чиглэлтэй нийцэж буй эсэх
 • Төслийг тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ижил төрлийн эрүүл мэндийн байгууллага, түүний ашиглалт (ажлын ачаалал)-тай харьцуулах;
 • Үйлчлэх хүрээний хүн амын тоо;
 • Ядуу эмзэг бүлгийн хүн амд хүрч үйлчлэх байдал.

б/ Санхүү, эдийн засгийн хүчин зүйл:

 • Төслийг хэрэгжүүлэх санхүүжилт;
 • Төслийн өртөг үйлчлүүлэгчээс авах төлбөрийн хэмжээнд нөлөөлөх байдал;
 • Улс, орон нутгийн  эрүүл мэндийн талаарх бодлого, стратегид туссан эсэх.

в/ Тусламж, үйлчилгээнд оруулах хувь нэмэр:

 • Удирдлагын болон мэргэжлийн үйл ажиллагааны шилдэг арга барилыг нэвтрүүлэх;
 • Нотолгоонд суурилсан дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх;
 • Олон улсын стандарт, эмнэл зүйн удирдамж, үйлдвэрлэлийн технологийг нэвтрүүлэх;
 • Хүний нөөцийн мэргэшсэн байдал;
 • Эрүүл мэндийн салбарын өрсөлдөөнд нөлөөлөх байдал.

 

1.4.3.Тусгай зөвшөөрлийн комиссын эхний шатны хурлаар төслийг хэлэлцэн  хэрэгцээ, шаардлага  хангасан байгууллагад шинжээчдийг томилох шийдвэрийг гаргана.

1.5. Энэхүү журмын 1.4.3-т заасан шийдвэрийг эрх бүхий байгууллагаас авсны дараа ажлын байрыг бэлтгэх, тусгай зөвшөөрөл авах баримт бичиг бүрдүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

1.6. Тусгай зөвшөөрлийн комиссын 2 дахь шатны хурлаар бүрдүүлсэн баримт бичиг, эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадлыг тухайн эрхлэх үйл ажиллагааны төрөлд холбогдох Монгол улсын эсвэл олон улсын стандартын шаардлага хангасан барилга байгууламж, ажиллах хүн хүч болон ашиглах техник технологи, тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт, шинжээчдийн дүгнэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл олгох шийдвэрийг гаргана.

 


Хоёр. Төслийн баримт бичигт тавигдах шаардлага.

2.1. Төсөлд тухайн байгууллагыг байгуулах үндэслэл, хэрэгцээ шаардлага, одоо ажиллаж буй байгууллагуудаас  давуу тал, үр ашиг, чанар,  мэргэжлийн чадавхийн  үзүүлэлт,

2.2. Эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадлыг тухайн эрхлэх үйл ажиллагааны төрөлд холбогдох стандартын шаардлага хангасан барилга байгууламжийн  зураг төсөл, ажиллах хүн хүч болон ашиглах техник технологи, тоног төхөөрөмжийг тодорхойлсон танилцуулга,

 

2.3. Байгууллагын үйл ажиллагааг эхлүүлэх, цаашид бүрэн хүчин чадлаараа тогтвортой ажиллах хүртэлх үйлчлүүлэгчдийн тоон төлөв байдал, нэг эрүүл мэндийн ажилтанд ногдох үйлчлүүлэгчид, үйлчилгээний зардал, төлбөрийн хэмжээ, бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэ, төсвийн төсөөлөл зэргийг гурван жилээр тооцсон санхүүгийн тооцооны танилцуулгыг тусгана.

 

Гурав. Эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага

 

3.1.Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19-д заасан баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүсгэн байгуулагчийн талаарх мэдээллийг хүснэгт 1-ийн дагуу гаргана.

 

3.2. Хэд хэдэн хуулийн этгээд, иргэн эрүүл мэндийн байгууллагыг үүсгэн байгуулах тохиолдолд талууд гэрээ байгуулж баталгаажуулсан байна. Гэрээнд үүсгэн байгуулагчийн нийлүүлэх хөрөнгө, эзэмших хувь хэмжээ, эрх, үүрэг, хариуцлага, бусдад эрх шилжүүлэх, үүсгэн байгуулагчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, эрүүл мэндийн байгууллагыг татан буулгах нөхцлийг тусгана.

 

3.3. Эрүүл мэндийн байгууллага нь дүрэмтэй байна. Дүрэмд Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 21.3-т зааснаас гадна байгууллагын нэр, албан ёсны хаяг, үйл ажиллагааны төрлийг тусгана.

 

3.4.Хүний нөөцийн мэдээллийг хүснэгт 2, гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллах тохиолдолд Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.4, 25.5 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх болон хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн талаарх мэдээллийг хүснэгт 3-ын дагуу гаргана.

3.5. Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламж, эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж нь Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19.3.4, 19.3.5-д заасан шаардлагыг хангасан талаарх холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй байна. Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээллийг хүснэгт 4-ийн дагуу гаргана.

3.6.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн үйл ажиллагааны чиглэлээр мөрдөгдөж буй стандартын дагуу ажлын байр, хүн хүчин, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна.

 

 

Дөрөв. Бусад зүйл

4.1. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь энэхүү журмын хоёр, гуравт заасан баримт бичгийг цахим болон цаасан хэлбэрээр ажлын албанд ирүүлнэ.

 

4.2. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичигт эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулан, хуульд заасан баримт бичгийг 2 хувь үйлдэж, эх хувийг Тусгай зөвшөөрлийн комиссын ажлын албанд ирүүлнэ.

4.3.  Эрүүл мэндийн дэмжих үйл ажиллагааг  гэрээгээр гүйцэтгүүлэх бол эмнэлгийн тусгай хог хаягдал, ариутгал, халдваргүйтгэл, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний газартай хийсэн гэрээний эх хувийг хавсаргана.

 

 

 

 

Хүснэгт 1

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 

Овог нэр

Хүйс

Төрсөн он

Иргэншил

Иргэний үнэмлэх, түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичгийн дугаар

Төгссөн сургууль (он , улс, хотын нэр)

Үндсэн мэргэжил

Одоо эрхэлж

буй ажил, албан тушаал

Эрүүл мэндийн байгууллагад хүлээх үүрэг

Харилцах утас, факс, е-мэйл, вэб хуудас

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Эрүүл мэндийн ажилтны овог нэр

Хүйс

Төрсөн он

Төгссөн сургууль1(он, боловсролын зэрэг, цол)

Мэргэжлийн зэрэг

Эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрлийн дугаар

Эрхлэх албан тушаал, ажил2

Үндсэн ажилтан эсэх3

Ажлын туршлага4

Ажилласан жил5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:

 1. Тухайн эрүүл мэндийн ажилтан хэдэн онд, ямар сургуулийг, ямар мэргэжлээр аль улсад төгссөн болохыг боловсролын баримт бичгийг үндэслэн бичиж хавсаргах
 2. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн байгууллагад ямар ажлын байранд ажиллах болохыг тэмдэглэх
 3. Үндсэн ажилтныг “ү”, гэрээт цагийн ажилтныг “г” үсгээр хүснэгтэд тэмдэглэх. давхар ажил эрхлэх нь ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээргүй бол тухайн бусад байгууллагын удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагын бичгээр өгсөн зөвшөөрлийг хавсаргах
 4. Ямар байгууллагад, ямар албан тушаалд ажиллаж байсан болохыг тухайн эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн даатгалын дэвтрийн даатгуулагчийн ажил, албан тушаалын өөрчлөлтийн тухай тэмдэглэлийг үндэслэн сүүлийн 2 Албан тушаалыг бичиж хавсаргах
 5. Эрүүл мэндийн салбарт ажилласан жил гэж ойлгох ба тухайн мэргэжлээр (тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн олгосон ажлын байранд ажиллах мэргэжил) ажилласан жилийг тэмдэглэх

Хүснэгт 3

ГАДААДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэн болон эрүүл мэндийн ажилтны овог нэр

хүйс

Төрсөн он

Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл1

Төгссөн сургууль(он, мэргэжил, боловсролын зэрэг, цол)

Мэргэжлийн зэрэг (зөвлөх, тэргүүлэх, ахлах, арга зүйч)

Эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрлийн дугаар

Ажлын туршлага

Эрхлэх албан тушаал, ажил

 

Үндсэн ажилтан эсэх

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:

 1. Монгол улсад зорчих болон оршин суух талаарх гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох зөвшөөрөл болон хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл, дугаар, хүчинтэй хугацааг тэмдэглэж хавсаргах
 2. Бусад баганад орсон асуудлууд маягт №1-ийн дагуу тэмдэглэх

Хүснэгт 4

 

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ

 

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Үйлдвэрлэгдсэн он

Үйлдвэрлэсэн улс, брендийн нэр

Ашиглалтын он

ISO-ийн шаардлага хангасан

Зориулалт

Чанарын баталгаажилт

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2013/04/24/ Дугаар: 145 Улаанбаатар хот

“Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх
баримт бичигт тавигдах шаардлага”

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор ТУШААХ нь:
1. Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлагыг баталсугай.

2. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай зөвшилцөн эрүүл мэндийн байгууллагад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комисс, ажлын албыг байгуулж, үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга нарт даалгасугай.

3. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 15, 40, 41 дүгээр зүйл, Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны стандартыг 2013 онд боловсруулан батлуулж, холбогдох стандартыг тусгай зөвшөөрлийн шалгуур үзүүлэлт болгон мөрдүүлэхийг Бодлого хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Мөнхбат /-д, орон тооны бус шинжээчдийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Д. Оюунчимэг /-т тус тус үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /Ж.Хатанбаатар/-т даалгасугай.5. Уг тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага, комиссын ажиллах удирдамж, төлбөрийн хэмжээ, зардлын жишиг батлах тухай” 150 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


САЙД Н. УДВАЛ

Нийтэлсэн: 2013-09-27 12:32:12
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   5
Нийт хандалт:   191499
Таны IP:   3.230.144.31
Facebook messenger