• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Хөвсгөл аймгийн төсвийн 2013 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн мэдээний талаар:

Хөвсгөл аймгийн төсвийн 2013 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн мэдээний талаар:

1.    Орлогын талаар

2013 оны эхний хагас жилд аймгийн төсвийн орлогод нийтдээ 43272.3 мянган төгрөгийн орлого орох төлөвлөгөөтэйгээс 42198.5 мянган төгрөгийн орлого орж 97.5 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.

Орлогын задаргааг хүснэгтээр харуулбал:

/мянган төгрөгөөр/

Орлогын нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Улсын төсвөөс авах санхүүгийн  дэмжлэг

10607,0

10607,0

100,0

2

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого

25089,8

24726,2

98,6

3

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг

4186,1

3150,9

75,3

4

Аймгийн төсвийн орлого

3389,6

3714,4

109,6

Нийт орлогын дүн

43272,5

42198,5

97,5

 

Орлогын төлөвлөгөөний тасалдлын гол шалтгаан нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилт буюу орлогын шилжүүлэг 1035.2 мянган төгрөгөөр дутуу ирсэнтэй холбоотой.

Аймгийн төсвийн орлогод 3389.6 мянган төгрөгийн орлого орохоос гүйцэтгэлээр 3714.4 мянган төгрөг орж 109.6 мянган төгрөгөөр давж биелсэн байна.

Аймгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг хүснэгтээр харуулбал:

/мянган төгрөгөөр/

Орлогын нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Татварын орлого

3128,4

3403,5

108,8

2

Татварын бус орлого

232,3

306,5

131,9

3

Хөрөнгийн орлого

28,7

4,4

15,3

Дүн

3389,4

3714,4

109,6

 

Хөрөнгийн орлогын төлөвлөгөө 24.3 мянган төгрөгөөр тасалдсан ба татварын болон татварын бус орлогуудын төлөвлөгөө давж биелсэн байна.

2.    Зарлагын талаар

2013 оны эхний хагас жилд 40722.9 мянган төгрөгийн зардлын төлөвлөгөөтэйгээс 36320.2 мянган төгрөгийн гүйцэтгэл гарч 89.2 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.

Зардлын задаргааг авч үзвэл:

/мянган төгрөгөөр/

Зардлын  нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Урсгал зардал:

37866,1

34189,2

90,3

1,1

Үүнээс: Цалин хөлс

18950,9

18595,2

98,1

1,2

              НДШимтгэл

2084,7

2026,4

97,2

1,3

              Бараа үйлчилгээний бусад

8309,1

6619,5

79,7

1,4

              Татаас шилжүүлэг

8521,4

6948,0

81,5

2

Хөрөнгийн зардал

2856,8

2131,1

74,6

Нийт дүн

40722,9

36320,3

89,2

 

3.    Өр авлагын талаар:

2013 оны эхний хагас жилд аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах төсөвт байгууллагууд 197.2 мянган төгрөгийн авлага, 928.0 мянган төгрөгийн өглөгтэй гарсны 731.4 мянган төгрөг нь цалин, шимтгэлийн өр гарсан ба  нийт өрийн  78.8 хувийг  эзэлж байна.

Цалин, шимтгэлийн өр 731.4 мянган төгрөгнөөс 701.3 мянган төгрөг нь  боловсролын салбарын өр байна.  Цаашид ч боловсролын салбарт үүссэн цалингийн өр нэмэгдэх тооцоолол гарч байна.

 

Дүн /мянган төгрөгөөр/

1

Авлага

197,2

2

Өглөг:

928,0

2,1

Үүнээс Цалин

478,0

2,2

             НДШимтгэл

253,4

2,3

             Бусад зардал

196,6

 

 

 

 

 

2013 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний талаар:

1.    Орлогын талаар

2013 оны эхний 7 сард  аймгийн төсвийн орлогод нийтдээ 47759.9 мянган төгрөгийн орлого орох төлөвлөгөөтэйгээс 46856.5 мянган төгрөгийн орлого орж 98.1 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.

Орлогын задаргааг хүснэгтээр харуулбал:

/мянган төгрөгөөр/

Орлогын нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Улсын төсвөөс авах санхүүгийн  дэмжлэг

12133.4

12133.4

100,0

2

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого

26622.4

26605.3

99.9

3

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг

5029.4

 

3655.0

72.7

4

Аймгийн төсвийн орлого

3974.7

4462.8

112.3

Нийт орлогын дүн

47759.9

46856.5

98.1

 

Аймгийн төсөвт орох орлого 488.1 мянган төгрөг буюу 12.3 хувиар давж биелсэн боловч улсаас орон нутгийн хөгжлийн санд өгөх санхүүжилт буюу орлогын шилжүүлэг  1374.4 мянган төгрөгөөр дутуу ирснээс шалтгаалан нийт орлогын дүн 1.9 хувийн тасалдалтай гарлаа.

Орлогын нэр төрлийн хувьд ус ашигласны төлбөр, агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрүүдээс бусад орлогуудын төлөвлөгөө биелсэн байна.

 

2.    Зарлагын талаар

2013 оны эхний 7 сард  47441.3 мянган төгрөгийн зардлын төлөвлөгөөтэйгээс 39203.4 мянган төгрөгийн гүйцэтгэл гарч 82.6 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.

 

 

 

Зардлын задаргааг авч үзвэл:                                                                                /мянган төгрөгөөр/

Зардлын  нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Урсгал зардал:

42040.5

37962.6

90,3

1,1

Үүнээс: Цалин хөлс

21288.5

20683.7

98,1

1,2

              НДШимтгэл

2342.5

      2234.9

95.4

1,3

              Бараа үйлчилгээний бусад

         8673.2

7098.0

81.8

1,4

              Татаас шилжүүлэг

9736.3

7945.9

81,6

2

Хөрөнгийн зардал

5400,8

1240.8

23.0

Нийт дүн

47441.3

39203.4

82.6

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилт дутуу ирсэн, сумдад орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр зохион байгуулагдах  ажлын явц удаашралтай байгаагаас шалтгаалан хөрөнгийн зардлын гүйцэтгэл 23.0 хувьтай гарсан байна.

3.    Өр авлагын талаар

2013 оны эхний 7 сарын байдлаар аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах байгууллагууд 184.8 мянган төгрөгийн авлага, 426.4 мянган төгрөгийн өглөгтэй гарсан нь өмнөх сартай харьцуулахад авлага 12.4  мянган төгрөгөөр, өглөг 501.6 мянган төгрөгөөр буурсан байна.

Үүний дотор цалин, шимтгэлийн өр 731.4 мянган төгрөгөөс 245.9 мянган төгрөг хүртэл 485.5 мянган төгрөгөөр  буурлаа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний талаар

2013 оны эхний 8 сарын байдлаар аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах төсөвт байгууллагуудад нийтдээ 45259.3 мянган төгрөгийн санхүүжилт олгосныг харуулбал:

Байгууллага

Санхүүжилт

/мянган төгрөг/

Нийтийн ерөнхий үйлчилгээний байгууллагууд / сум, багийн ЗДТГ, сумын ИТХ/

12553.3

Ерөнхий боловсролын сургууль

17423.6

Цэцэрлэг

5595.0

Сум дундын ойн анги

51.3

Соёлын байгууллагууд

1327.2

Сумын хүн эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг

3507.1

Аймгийн төвийн бусад төсөвт байгууллагууд

4801.9

 

Орлогын талаар:

2013 оны эхний 8 сард  аймгийн төсвийн орлогод нийтдээ 52760.9 мянган төгрөгийн орлого орох төлөвлөгөөтэйгээс 51337.6 мянган төгрөгийн орлого орж 97.3 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.  Орлогын тасалдлын шалтгаан нь өмнөх саруудын нэгэн адил аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санхүүжилт 1813.1 мянган төгрөгөөр дутуу ирснээс шалтгаалсан байна.

Зарлагын талаар:

2013 оны эхний 8 сард 51870.7 мянган төгрөгийн  зардлын төлөвлөгөөтэй, гүйцэтгэлээр 43561.0 мянган төгрөгийн зардал гарчээ.

Зардал төлөвлөсөн хэмжээнээс 8309.7 мянган төгрөгөөр хэмнэгдсэн  шалтгааныг авч үзвэл  урсгал зардал  4511.5 мянган төгрөгөөр үүний дотор  бараа үйлчилгээний бусад зардал 1543.1 мянган төгрөгөөр хэмнэгдсэн, халамжийн зардал 1634.6 мянган төгрөгөөр хэмнэгдсэн бол нөгөө талаас орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын явц  35.8 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь зардал хэмнэгдэж байгаа мэтээр харагдуулж байна.

 

 

 

Нийтэлсэн: 2013-09-30 12:23:32
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   5
Нийт хандалт:   191499
Таны IP:   3.230.144.31
Facebook messenger