Байгалийн аялал жуулчлалын бүс
  • Аймгийн төвөөс : 125 km