Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
А/238 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ, ТӨСӨВТ ӨРТӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2022-07-22 Татах
А/85 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-03-18 Татах
А/169 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-05-23 Татах
А/332 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-09-30 Татах
А/301 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ, ОЛГОХ, СУНГАХ ТУХАЙ 2022-09-13 Татах
А/12 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-01-14 Татах
А/362 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-10-20 Татах
А/104 ЗАХИРАМЖИЙН ХОЛБОГДОХ ХЭСГТЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 2022-04-01 Татах
А/418 ЗАХИРАМЖИЙН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2022-11-23 Татах
А/201 ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2022-06-15 Татах
А/51 ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-02-10 Татах
А/344 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-10-06 Татах
А/139 ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2022-04-28 Татах
А/208 СУМДЫН БАЯР НААДМЫН ХУГАЦААГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2022-06-23 Татах
А/60 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-02-21 Татах
А/351 ЗАХИРАМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2022-10-12 Татах
А/242 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-07-25 Татах
А/92 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ, ОЛГОХ СУНГАХ ТУХАЙ 2022-03-22 Татах
А/175 ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-05-26 Татах
А/340 ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ХҮЛЭЭЖ АВАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-10-04 Татах