Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
А/144 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГО ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЙМГИЙН ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-05-05 Татах
А/218 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-06-27 Татах
А/315 ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2022-09-16 Татах
А/44 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-02-07 Татах
А/87 АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-03-21 Татах
А/176 ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ, ОРУУЛЖ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-05-26 Татах
А/281 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-09-05 Татах
А/06 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2022-01-07 Татах
А/125 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-04-22 Татах
А/54 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-02-11 Татах
А/115 ЗАХИРАМЖИЙН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2022-04-12 Татах
А/290 АВТО ЗАМЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-09-07 Татах
А/13 ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-01-14 Татах
А/132 ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-04-27 Татах
А/62 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ, ТӨСӨВТ ӨРТӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2022-02-23 Татах
А/151 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-05-10 Татах
А/226 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-07-05 Татах
А/186 ЗАХИРАМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ, ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 2022-06-03 Татах
А/97 МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-03-31 Татах
А/104 ЗАХИРАМЖИЙН ХОЛБОГДОХ ХЭСГТЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 2022-04-01 Татах