Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
А/86 ХАЙГУУЛИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2022-03-21 Татах
А/117 МАЛ, АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНИЙ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-04-14 Татах
А/23 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ 2022-01-25 Татах
А/147 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-05-06 Татах
А/52 ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-02-11 Татах
А/61 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-02-23 Татах
А/93 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2022-03-23 Татах
А/125 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-04-22 Татах
А/30 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-01-27 Татах
А/154 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-05-10 Татах
А/37 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ 2022-01-28 Татах
А/161 АХМАДЫН АСРАМЖИЙН БАЙНГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРУУЛАХ ТУХАЙ 2022-05-12 Татах
А/68 ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ 2022-03-02 Татах
А/97 МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-03-31 Татах
А/18 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2022-01-21 Татах
А/132 ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-04-27 Татах
А/06 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2022-01-07 Татах
А/139 ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2022-04-28 Татах
А/44 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-02-07 Татах
А/76 ЗАХИРАМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2022-03-11 Татах