ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2022.03.09

ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 Батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, дайчилгааны төлөвлөлт, тогтолцоог боловсронгуй болгох, орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, батлан хамгаалах үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан төрийн албаны нэр хүндийг өргөх.

Цэргийн штабын түүхэн товчоо

Цэргийн штаб нь 1923 онд Цэрэг дайчлан бүртгэх хэлтэс нэртэйгээр анх байгуулагдан түүхийн энэ хугацаанд 8 удаа нэрээ сольж үүргээ гүйцэтгэж ирсэн байна.

Цэргийн хэлтэс, штабын нэрийн тухай:

 • 1923 -1931 он “Цэрэг дайчлан бүртгэх хэлтэс”,
 • 1931-1932 он “Байлдааны бэлтгэл хэлтэс”,
 • 1933-1940 он “Цэрэг дайчлан бэлтгэх хэлтэс”,
 • 1940-1946 он “Дайчлан бүртгэх хэлтэс”,
 • 1946-1950 он “Дайчлан зохион байгуулах хэлтэс”
 • 1951-1973 он “АДХГЗ–ны Цэргийн хэлтэс”,
 • 1991-2004 он “Цэрэг, иргэний хамгаалалтын штаб”,
 • 2004 оноос Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрийн Цэргийн штаб.

 Цэргийн штабт ажиллаж байсан удирдлагууд

 • 1923-1931 онд хошууны эрхэлсэн түшмэл Содонбаа
 • 1931- 1934 онд Шош, Бумандэмбэрэл, Цогт-Очир нар
 • 1934-1938 онд Хурандаа Ядам,
 • 1938-1945 онд Батсүх, Лувсанчоймбол, хошууч Бадамжав, Оюунцэрэн С.Готов, хошууч Лувсандож, Жамъянсүрэн нар
 • 1945-1954 онд Лувсандорж
 • 1954-1961 онд Хурандаа Д.Цэрэнжав
 • 1961-1963 онд хошууч Г.Готов
 • 1963-1974 онд Хурандаа Д.Цэрэнжав
 • 1974-1985 онд хошууч Ч.Сандагдорж
 • 1885-1991 онд Д.Цагаанбаатар,
 • 1991-2004 онд Хурандаа Д.Уламбаяр
 • 2004-2018 онд Хурандаа Д.Бямбацогт
 • 2018- оноос хойш Хурандаа С.Батхуяг

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 48 дугаар тогтоолоор Цэргийн штаб нь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцэд орж батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, орон нутагт сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэд нь хяналт тавих, орон нутгийн удирдлагыг цэргийн мэргэжлийн удирдлагаар хангах, цэрэг татлага, цэрэг техникийн тоо бүртгэлийг эрхлэн явуулах, цэргийн албыг биеэр болон мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр дүйцүүлэн хаах ажлыг зохион байгуулж, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, орон нутгийн томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүний сургалтыг явуулах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

 Монгол улсын Засгийн газрын 2004 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймаг, нийслэл, дүүргийн цэргийн штабын дүрэм”-ийн дагуу Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар батлагдсан орон тоогоор аймгийн Засаг даргын шууд удирдлагын дор үйл ажиллагаагаа явуулна.

 

- Батлан хамгаалах талаарх бодлого, хууль тогтоомжийг биелүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

- Хуульд заагдсан удирдлага, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Цэрэг-техникийн тоо бүртгэл хөтлөх;

- Цэрэг халалт, татлага, дүйцүүлэх албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

- Цэргийн бэлтгэл үүрэгтний дайчилгааны болон дайчилгаатай сургуулийн бэлтгэлийг хангах;

- Нутаг дэвсгэртээ байрлаж байгаа Зэвсэгт хүчний цэргийн анги байгууллагатай хамтран ажиллах;

- Үй олноор хөнөөх зэвсэг болон хөнөөх хэрэгсэл, цэргийн зориулалттай химийн хорт бодисын хөнөөл, хордуулалт, тэдгээрийг ашиглан үйлдэгдэж болзошгүй алан хядах ажиллагаанаас сэргийлэх, иргэдийг хамгаалах, аврах, тэмцэх, хор уршгийг арилгах арга ажиллагаанд бүх нийтийг сургаж бэлтгэх, энэхүү арга ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;

- Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг орон нутагт зохион байгуулах;

- Орон нутгийн хамгаалалтын үйл ажиллагааг аймаг, сумын хэмжээнд зохион байгуулах.

ЭРХ ҮҮРЭГ:

- Хуульд заасан удирдлага, төлөвлөлтийн баримт бичгийн дагуу хүн, техникийг сум багаар хуваарилан оногдуулан данслах, тухай сум, дүүргийн засаг даргаар биелэлтийг гаргуулан авах;

- Холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагад өмчийн харьяалал харгалзахгүйгээр батлан хамгаалах асуудалтай холбогдсон хууль тогтоомжийг биелүүлэх талаар үүрэг, чиглэл өгч, биелэлтийг хангуулах;

- Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай тохиолдолд цэргийн жинхэнэ алба хаагчийн чөлөө, томилолтын хугацааг 7 хүртэл хоногоор сунгах;

- Орон нутагт батлан хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд идэвх зүтгэлтэй оролцсон аж ахуй нэгж, байгууллага, цэргийн үүрэгтэн, иргэдийг шагнаж, урамшуулахаар төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагад тодорхойлох;

- Батлан хамгаалах талаархи бодлого, хууль  тогтоомж, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилж, таниулах ажлыг орон нутагт зохион байгуулах;

 

- Эрх бүхий байгууллагуудын шийдвэр, Засаг даргын захирамжийн дагуу иргэдийг жил бүр цэргийн жинхэнэ албанд татах, халах ажлыг зохион байгуулах;

- Орон нутгийн хамгаалалтын  төлөвлөлт, түүнийг хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд БХЯ, ЗХЖШ, Аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын оролцоотойгоор зохион байуулах, дэмжлэг үзүүлэх;

- Батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт шалгалтыг  нутаг дэвсгэрийн аж, ахуйн нэгж байгууллагад явуулж зөрчил дутагдлыг арилгуулах;

- Тогтоосон журмын дагуу нутаг дэвсгэрт зарлан мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэн бэлэн байдлыг хангах, хүн, техник томилгоожуулан, томилгоот бүрэлдэхүүнтэй сургалт явуулах;

- Аймгийн хэмжээнд цэргийн насны эрэгтэйчүүд, цэргийн байгууллагад бүртгэлтэй мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүдийн тоо бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнийг хөтлөх;

- Цэргийн жинхэнэ албаны хугацаа дуусган бэлтгэлээр халагдаж ирсэн дайчдыг бүртгэлд хамруулах, мэргэжил олгох сургалт, ажлын байранд зуучлах;

- Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах цэргийн үүрэгтний судалгаа гарган гэрээт цэргийн алба хаах хүсэлт гаргасан иргэдийг сонгон шалгаруулж элсүүлэн ажлын байраар хангах;

- 26 дээш насны цэргийн алба биеэр хаагаагүй залуучуудыг бүртгэн шалтгааныг тодруулан, цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах;

- Иргэдээс ирсэн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хуулийн хугацаанд хариу өгөх;

- Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалт, сумдын засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл, цэргийн жинхэнэ албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдын бэлтгэл сургалт, дайчилгааны томилгоот бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулж, тэдний бие даан үүрэг гүйцэтгэх чадвахыг дээшлүүлэхэд мэргэж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх

 

Цэргийн штабын дарга

Хурандаа С.Батхуяг нь 1975 онд Хөвсгөл аймгийн Галт суманд төрсөн.

1983-1993 онд Хөвсгөл аймгийн Галт сумын 10-н жилийн дунд сургууль,

1993-1997 онд Цэргийн их сургуулийн ар тал, эдийн засгийн тэнхимийг ар талын команд, цэргийн эдийн засагч, нягтлан бодогч мэргэжлээр бакалавр,

2005-2007 онд БХИС-ийн Батлан хамгаалах удирдлагын академийг стратеги тактик, команд штаб мэргэжлээр цэргийн шинжлэх ухааны магистр зэрэгтэй,

2011-2012 онд БНХАУ-ын хуурай замын цэргийн академийн дээд дамжааг команд штаб мэргэжлээр тус тус төгссөн. Цэргийн дээд боловсролтой.

1997-1998 онд Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангид хүнсний албаны дарга,

1998-2004 онд Зэвсэгт хүчний 318,  326 дугаар ангиудад хүнс, хувцасны дарга,

2004-2005 онд Зэвсэгт хүчний 311 дүгээр ангид Захирагчийн орлогч, Ар талын дарга

2007-2011 онд Зэвсэгт хүчний 256 дугаар ангид Захирагчийн орлогч, Ар талын дарга,

2012-2013 онд Агаарын цэргийн командлалын Хангалт, үйлчилгээний хэлтсийн материал хэрэгслийн хангалтын ахлах мэргэжилтэн,

2013-2018 онд Агаарын цэргийн командлалын Хангалт, үйлчилгээний хэлтсийн дарга,

2018 оны 9 дүгээр сараас Цэргийн штабын даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Холбоо барих утасны дугаар: 99023104, 70382375

Цахим хаяг: khuvsgul@mod.gov.mn

 

Тоо бүртгэл нөхөн хангалтын офицер

 

Дэд хурандаа Ү.Батбаяр нь 1982 онд Увс аймгийн Өлгий суманд төрсөн.

  1989-1998 онд Увс аймгийн Улаангом сумын 10-н жилийн дунд сургууль,

   2001-2005 онд БХИС-ЦДС-ийг Агаарын цэргийн команд, радиоэлектроникийн инженер мэргэжлээр төгссөн.

2005-2007 онд Зэвсэгт хүчний 325 дугаар  ангийн 328 дүгээр тусгай салбарт салааны захирагч, станцын дарга,

2007-2011 онд Зэвсэгт хүчний 328 дугаар салбарт Захирагчийн орлогч,

2011-2018 онд Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн 321 дүгээр тусгай салбарын захирагч,

2018 оноос аймгийн засаг даргын тамгын газрын цэргийн штабт тоо бүртгэлийн офицероор томилогдон ажиллаж байна.

Холбоо барих утасны дугаар: 88101128

 

Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг үүрэг

 

            - Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, Засаг даргын захирамжийн дагуу иргэдийг жил бүр цэргийн жинхэнэ албанд татах, халах, цэрэг-техникийн шинэчилсэн бүртгэл явуулах ажлыг зохион байгуулах;

- Цэргийн дүйцүүлэх албаны үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах;

- Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдыг сургах, алба хаалгах, тэдэнтэй холбогдсон тооцоо судалгаа гаргах;

- Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаагчдын бүртгэлийг хөтлөн, төлбөр төлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Эрх бүхий удирдах байгууллагаас тогтоосон дайчилгааны даалгаврыг хангах бүх талын тооцоо судалгаа гаргах;

- Цэргийн бэлтгэл үүрэгтний дайчилгааны болон дайчилгаатай сургуульд оролцох тоо бүртгэл хөтлөх;

 

Орон нутгийн хамгаалалт сургалтын офицер

 

Хошууч Т.Анхбаяр нь 1985 онд Завхан аймгийн Идэр суманд төрсөн.

1993-2003 онд Орхон аймгийн 10 жилийн дунд сургууль,

2003-2007 онд БХИС-ийн УТДС-ийн төрийн захиргаа удирдлагын менежер мэргэжлээр бакалавр,

2007-2008 онд БХИС-ийн ЦДС-ийг Ерөнхий цэргийн команд мэргэжлээр

2013 он БХИС-ийн БХУА-ын батальон захирачийн дамжааг тус тус төгссөн.

2008-2011 онд Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангид салааны захирагч,

2011-2017 онд Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангид дайчилгааны офицер,

2017-2020 онд Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангид байлдааны бэлтгэлийн дарга

2020 оны 02 дугаар сараас аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын цэргийн штабт орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицероор томилогдон ажиллаж байна.

Холбоо барих утасны дугаар: 88364474

 

Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг үүрэг

- Батлан хамгаалах салбарын бодлого, хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг бүх нийтэд сурталчлан таниулах, ажлыг  зохион байгуулах, Батлан хамгаалахын сайдын тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;

- Хууль тогтоомжид заасан удирдлага төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийг боловсруулах;

- Орон нутгийн хамгаалалтын удирдлага, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, тодотгол хийх;

- Орон нутгийн хамгаалалтыг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх;

- Онц болон дайны байдлын үед орон нутгийн хамгаалалтыг зохион байгуулах нөхцлийг бүрдүүлэх

- Орон нутгийн хамгаалалтын сургалтыг зохион байгуулж, явуулах;

- Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулах;

- Цэргийн дүйцүүлэх албаны сургалтыг зохион байгуулах

- Иргэдээс ирсэн санал, өргөдөп гомдлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлүүлж, харйуг өгөх;

   - Архивын тухай хууль, албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, албан бичгийн стандартыг мөрдөж албан хэрэг хөтлөлтөд үүссэн баримт бичгийн бүрдүүлэлт эмх цэгцийг хариуцан хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж архивд шилжүүлэх;

 

Дайчилгааны офицер

 

Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг үүрэг

 

- Засаг захиргаа, эдийн засгийг дайны байдалд шилжүүлэх боломж судалгааг гаргах, төлөвлөгөөг боловсруулах, түүнийг бодитоор хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах;

- Стратегийн ач холбогдол бүхий улсын онц чухал объектын судалгааг гаргуулан гарган шаардлагатай үед хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг тодотгож  хэрэгжүүлэх боломжийг тодорхойлох;

- Орон нутгийн цэргийг зохион байгуулах төлөвлөгөө, хавсралт, тооцоо судалгаануудыг үндэслэлтэйгээр боловсруулж, хэрэгжүүлэх боломж  бодит хугацаагаар тооцон үзэж, тогтоосон хугацаанд тодотгох;          

- Нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага, нэгжийн дайчилгааны даалгаврыг биелүүлэх талаар мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах;

- Нутаг дэвсгэртээ байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгжийн цэргийн байгууллагын хэрэгцээнд нийлүүлэхээр гэрээлсэн бүрэлдэхүүний үйлдвэрлэлт, нийлүүлэлтийн талаар тооцоо, судалгаа гаргах бодит боломжийг тогтоох; 

- Оногдуулан данслагдсан цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын чанар байдлын судалгааг гаргаж, дүн шинжилгээ хийх, дутагдалтай буюу нөөц нь хомсдож байгаа цэргийн мэргэжлийн жагсаалт гаргаж БХЯ, ЗХЖШ-т хүргүүлэх;

- Улсын дайчилгааны төлөвлөлт хариуцсан ажилтантай мэдээлэл солилцож, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх.

- Дайчилгааны тухай хууль тогтоомжийг байгууллага, аж ахуйн нэгж, ард иргэдэд сурталчлах, хэрэгжүүлэх арга замыг мэргэжлийн талаас нь удирдан чиглүүлэх, зохион байгуулахад туслах;

- Дайчилгааны сургалт, дадлагын нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах;

- Цэргийн бэлтгэл үүрэгтний дайчилгааны сургалт, цугларалтуудад оролцуулахын тулд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай гэрээ байгуулан дайчлан татах, сургалтын дараа нэг бүрчлэн оногдуулан дансалсан байдалд хяналт тавих;

- Дайчилгаа удирдах бүлгийн гишүүдийг томилгоожуулан, гүйцэтгэх ажил үүрэгт нь сургаж дадлагажуулах;

- Орон нутгийн цэргийн отрядын бүрэлдэхүүнийг томилгоожуулах, байгуулах, нөөцийг тодотгох;

- Орон тоогоор шаардлагатай байгаа машин мотоцикл, техникийн хангалтыг зохион байгуулах тооцоо судалгааг гаргах, ашиглах даалгаваржуулах;