2022.09.16

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС 

Эрхэм  зорилт

 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Улсын 5 жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Чиг үүрэг

 Тус хэлтэс нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал, дэд бүтэц /эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо, шуудан/, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, байгаль хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх/, хүнс, хөдөө аж ахуй малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан/, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд энэ хэлтсийн үйл ажиллагааг илүүтэй чиглүүлж ажиллуулахын хамт санхүү, төрийн сангийн болон нийгмийн бодлогын хэлтсүүдтэй үйл ажиллагааг нь нягт уялдуулж ажиллана.

Бүтэц, орон тоо

                           Хэлтсийн дарга                                          Мэргэжилтэн                                                   Мэргэжилтэн 

               

               Утас:99885508                                                          Утас: 99038770                                        Утас: 99969307

    Мэйл хаяг:b.oyuntuya@khs.gov.mn              Мэйл хаяг: e.batsaikhan@khs.gov.mn                 Мэйл хаяг: kh.buyantogtoh@khs.gov.mn 

 

                    Мэргэжилтэн 

Утас: 89807136

Мэйл хаяг: d.chinzorig@khs.gov.mn