4800

2022.06.06

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Орон нутагт шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг хэрэгжүүлж, нутгийн захиргааны байгууллагаас хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц хууль зүйн баталгаатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

ЧИГ ҮҮРЭГ

 1. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх бодлогыг тодорхойлж, төлөвлөн хэрэгжүүлэх,

2. Аймгийн Засаг даргаас хууль, хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын орон нутаг дахь алба, нэгжийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах,


3. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, оновчтой байдлыг хангуулах,

4. Хууль тогтоомжийн системчлэл, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах

5. Аймгийн Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

                                                

  Утас: 99069741                                                         Утас: 89838949   

Мэйл хаяг: r.mashbat@khs.gov.mn                           Мэйл хаяг:  x.tsend-ayush@khs.gov.mn  

                          

            Утас: 89081617                                  Утас: 94844848 

     Мэйл хаяг: b.otgonchimeg@khs.gov.mn    Мэйл: n.batsumber@khs.gov.mn