ИХ-УУЛ СУМД АЖИЛЛАЛАА
09 2024.04
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс Их-Уул сумд очин зөвлөн туслах, сургалтын ажлыг зохион байгууллаа.
САЙДЫН ГЭРЭЭ ТОДОРХОЙ ҮР ДҮНД ГЭЖ ҮНЭЛЭГДЛЭЭ
05 2024.04
Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдтай байгуулсан 2023 оны гэрээний хэрэгжилт Тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 92.2%-тай үнэлэгдлээ. 
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
01 2024.03
Хөвсгөл аймгийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг нийт 45 шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлохоор төлөвлөсөн бөгөөд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар үнэлгээний дундаж 82%-тай байна.
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.
02 2024.01
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.
29 2023.12
Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны хэрэгжилт
ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ
30 2023.10
Хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын байнгын хорооны тогтоол
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
16 2023.10
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүгнэлт
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай
20 2022.09
Цаг хугацааг тодорхой заасан, богино хугацаанд хэрэгжих хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүд бүрэн хэрэгжсэн байна.