МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.
02 2024.01
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.
29 2023.12
Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны хэрэгжилт
ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ
30 2023.10
Хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын байнгын хорооны тогтоол
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
16 2023.10
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүгнэлт
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай
20 2022.09
Цаг хугацааг тодорхой заасан, богино хугацаанд хэрэгжих хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүд бүрэн хэрэгжсэн байна.