САЙДЫН ГЭРЭЭ ТОДОРХОЙ ҮР ДҮНД ГЭЖ ҮНЭЛЭГДЛЭЭ

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

77

2024.04.05
Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдтай байгуулсан 2023 оны гэрээний хэрэгжилт Тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 92.2%-тай үнэлэгдлээ. 

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамнаас Монгол Улсын Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтэд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, гүйцэтгэлээр нь үр дүнг үнэлэн, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий тайлан ирүүлсэн. 

Тус тайланд Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдтай байгуулсан 2023 оны гэрээний хэрэгжилт Тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 92.2%-тай үнэлэгдсэн байна. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх боломжит хугацаагаар ханган ажилласан, тайлангаа хугацаандаа хүргүүлсэн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн хамт олонд талархал илэрхийлье.