Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
А/73 ШАГНАХ ТУХАЙ 2022-03-10 Татах
А/239 ДЭД ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-07-22 Татах
А/315 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2022-09-16 Татах
А/61 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-02-23 Татах
А/303 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-09-14 Татах
А/22 ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-01-25 Татах
А/106 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-04-01 Татах
А/346 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-10-06 Татах
А/158 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-05-12 Татах
А/93 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2022-03-23 Татах
А/32 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-01-28 Татах
А/203 ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2022-06-15 Татах
А/141 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-05-03 Татах
А/385 ИРГЭНИЙ ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2022-11-08 Татах
А/166 ХУРДАН МОРИНЫ БҮСИЙН УРАЛДААН ТОВЛОН ЗАРЛАХ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-05-13 Татах
А/39 ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-01-28 Татах
А/210 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2022-06-23 Татах
А/392 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ АРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-11-10 Татах
А/275 ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2022-08-22 Татах
А/322 САЛБАР ХОРОО БАЙГУУЛЖ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2022-09-21 Татах