Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
A/300 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-06-10 Татах
A/297 ИРГЭНИЙ ГАЗАР ӨМЧЛӨХ, ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ, ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮД ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-10 Татах
A/291 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-06 Татах
A/292 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-06 Татах
A/293 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАХИРАМЖИД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-06 Татах
A/287 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ, КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-06-05 Татах
A/289 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-06-05 Татах
A/286 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ, КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-06-05 Татах
A/288 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ, КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-06-05 Татах
A/290 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-06-05 Татах
A/284 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ, КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-06-04 Татах
A/282 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-04 Татах
A/283 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-06-04 Татах
A/285 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-04 Татах
A/281 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-06-03 Татах
A/280 АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-31 Татах
A/279 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2024-05-31 Татах
A/278 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-30 Татах
A/277 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-29 Татах
A/272 МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНИЙ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах