Хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл хийлээ.

2022.03.25

Тус сургалтаар “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд Хүнс,

хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 2022 онд дэвшүүлсэн зорилтын талаар

аймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын дарга Я.Эрхэмбаяр мэдээлэл хийлээ. 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль

ба ХАА-н салбарт баримталж байгаа бодлого арга хэмжээний талаар аймгийн

ХОХБТХ-ийн дарга Б.Оюунтуяа мэдээлэл хийлээ.

яналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал ЗДТГ-ын ХШҮ-ний хэлтсийн дарга

Б.Янжиндолгор нар тус тус мэдээлэл хийж хөдөө аж ахуйн тасгийн

мэргэжилтнүүдийн сонирхсон асуултад хариулт өгч үр дүнтэй сургалт өрнөлөө.