5914

2022.09.15

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Тус хэлтсийг Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хийгдэх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бие даасан хэлтэс болгосон.

ЧИГ ҮҮРЭГ

Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ханган ажиллах Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргэгддэг тайлан мэдээг удирдлагад танилцуулан хүргэж, Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Засаг даргын Тамгын газрын даргын өмнө хариуцан ажиллах, Засгийн газраас гаргасан чиг үүргийн хүрээнд орон нутаг хяналтад авах хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, улсын урт дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүд, Аймгийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж зөвлөгөө зөвлөмж, арга зүйгээр ханган гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгуулан нэгжийн даргын өмнө хариуцан ажиллана. 

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО                                                                          

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга

Төрийн бодлого шийдвэр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Орон нутгийн бодлого шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн

Агентлаг, сумдын бодлого шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн гэсэн 4 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

       Утас: 86080695                               Утас:99998354