2022.09.15

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС  

Эрхэм Зорилго

Тус хэлтсийг Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хийгдэх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бие даасан хэлтэс болгосон.

Чиг үүрэг

Хэлтсийг өдөр тутмын үйл ажиллагааг  ханган ажиллах Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргэгддэг тайлан мэдээг удирдлагад танилцуулан хүргэж, Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Засаг даргын Тамгын газрын даргын өмнө  хариуцан ажиллах, Засгийн газраас гаргасан чиг үүргийн хүрээнд орон нутаг хяналтад авах  хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, улсын урт дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүд, Аймгийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж зөвлөгөө зөвлөмж, арга зүйгээр  ханган гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгуулан нэгжийн даргын өмнө хариуцан ажиллах. 

Бүтэц, орон тоо

                                   Хэлтсийн дарга                                     Мэргэжилтэн                                         Мэргэжилтэн 

               

        Утас: 95112427                                                                              Утас: 99998354                                             Утас: 91219887

            Мэйл хаяг: b.ynjindolgor@khs.gov.mn                   Мэйл хаяг: g.gantsetseg@khs.gov.mn                           Мэйл хаяг: b.altanshagai@khs.gov.mn