Сул орон тоо

2022.09.19

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн "Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай" А/50 дугаар тушаалаар тус байгууллагын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсан. Уг тушаалын дагуу Албан тушаалын тодорхойлолтуудыг шинэчилж, батлуулахаар Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн бөгөөд одоогоор батлагдаагүй байна.

Та бүхэн Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт байгаа сул орон тоо, тусгай шалгалтын талаар мэдээллийг https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001049&offset=1&limit=20 холбоосоор орж харна уу.