Төрийн албан хаагчийн сургалт, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

2022.08.11

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/440 дүгээр захирамжийн нэгдүгээр хавсралтаар аймгийн төрийн албан хаагчдын "Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөр"-ийг, хоёрдугаар хавсралтаар "Төрийн албан хаагчдын сургалт дэд хөтөлбөр"-ийг тус тус баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийг шинэчлэн батлахаар Удирдлагын академи, холбогдох төрийн байгууллагуудаас саналыг авч, боловсруулан ажиллаж байна.

https://drive.google.com/file/d/1xVcHNECpIaLuPK3Jt7OiOlA9iiSdKnmi/view?usp=sharing