Алаг-Эрдэнэ сумын нутагт Монголын хамгийн өндөр буган чулуун хөшөө

40

2023.01.03