Хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл хийлээ.

Мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.03.25

Тус сургалтаар “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 2022 онд дэвшүүлсэн зорилтын талаар аймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын дарга Я.Эрхэмбаяр мэдээлэл хийлээ.  Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль ба ХАА-н салбарт баримталж байгаа бодлого арга хэмжээний талаар аймгийн ХОХБТХ-ийн дарга Б.Оюунтуяа болон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал ЗДТГ-ын ХШҮ-ний хэлтсийн дарга Б.Янжиндолгор нар тус тус мэдээлэл хийж хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүдийн сонирхсон асуултад хариулт өгч үр дүнтэй сургалт өрнөлөө.

б