Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомжийн сургалт зохион байгуулав.

Архивын тасаг
2022.03.30

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн Архивын тасгаас 2022 оны 03 сарын 29-ний өдөр Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан албан хаагч нарт Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, Баримт бичгийн стандарт MNS5140-2021 зэрэг сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулав. Уг сургалтад Мөрөн сумын ЗДТГ-ын ажилтан албан хаагч, мөрөн сумын 14 багийн баг зохион байгуулагч, багийн дарга нар хамрагдав.