“Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгаар сургалт зохион байгуулав.

Мэдээ Хууль, эрх зүйн хэлтэс
2022.03.30
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгаар аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллагуудын удирдлага,
хуулийн мэргэжилтэн, хүний нөөц хариуцсан албан хаагчдад сургалтыг 2 ээлжээр зохион байгууллаа.
2 дахь ээлжийн сургалтад 30 орчим байгууллагын 60 гаруй албан
хаагч хамрагдлаа. Үүнд
- Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны зарим зохицуулалт,
-Хөдөлмөрийн гэрээ,
-Ажил амралтын цаг,
-Цалин хөлс олговор,
-Хөдөлмөрийн дотоод журам,
-Хөдөлмөрийн маргаан зохицуулалт зэрэг 11 сэдвийн хүрээнд холбогдох мэдээллийг хүргэн ажиллаа.