Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомжийн сургалт зохион байгуулав.

Мэдээ Архивын тасаг
2022.04.04

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагч нарт Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, Баримт бичгийн стандарт MNS5140-2021 зэрэг баримт бичгүүдийн хүрээнд сургалт зохион байгуулав.