Их-Уул суманд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт зохион байгуулагдав.

Мэдээ Архивын тасаг
2022.04.07

Их-Уул сумын ЗДТГ-ын хүсэлтээр аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, Эрх зүйн хэлстийн Архивын тасгаас  тус сумын төрийн захиргааны албан хаагч болон баримт бичиг боловсруулдаг бусад төрийн байгууллагын албан хаагчдыг хамруулсан сургалтыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Их-Уул суманд зохион байгуулав. Уг сургалт Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, Баримт бичгийн стандарт MNS5140-2021, Архивын баримт үдэж хавтаслах анхан шатны техник ажиллагаа, Төрийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем буюу ERP системийн нэвтрүүлэлт, ашиглалт зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд 1 өдрийн сургалт зохион байгууллаа. Тухайн сургалтад аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн бичиг хэргийн эрхлэгч Т.Болор ERP- системийн нэвтрүүлэлтийн талаар сургалт мэдээлэл орж хамтран ажиллав.