ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭР ТЭНЦЭХГҮЙ ИРГЭДЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ ЯВУУЛЖ, ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБАНААС ЧӨЛӨӨЛӨХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цэргийн штаб

791

2023.04.20
Цэргийн төв эмнэлгийн эмч нарын комисс, АЗДТГ-ын Цэргийн штаб, аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг хамтран цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцэхгүй иргэдэд эрүүл мэндийн үзлэг явуулж, хугацаат цэргийн албанаас чөлөөлөх ажлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.
Цэргийн төв эмнэлгийн эмч нарын комисс, АЗДТГ-ын Цэргийн штаб, аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг хамтран цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцэхгүй иргэдэд эрүүл мэндийн үзлэг явуулж, хугацаат цэргийн албанаас чөлөөлөх ажлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа. Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам”-ын 2.3-т заасан “Цэргийн эмнэлгийн комисс аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагын нарийн мэргэжлийн эмч нарын комиссын дүгнэлтийг үндэслэн энэ журмын 5 дугаарт заасан өвчин, эмгэгийн улмаас эрүүл мэндийн байдлаар цэргийн албанд тэнцэхгүй иргэнийг тайван цагт хугацаат цэргийн албанд татахаас чөлөөлөх шийдвэр гаргана" гэсэн заалтын дагуу Хөвсгөл аймгийн тайван цагт хугацаат цэргийн албанд эрүүл мэндээр тэнцэхгүй иргэдийг Цэргийн эмнэлгийн комиссын үзлэгт хамруулж, иргэдийг газар дээр нь цэргийн албанд татахаас чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.