ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАР КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ ХАНГАЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс

4231

2022.04.15

277790925_936558043585809_5267747318072362288_n

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд боловсрол, нийгмийн

хамгааллын салбар комиссын гишүүдийг чадавхжуулах хангайн

бүсийн сургалт Хөвсгөл аймагт зохион байгуулагдлаа.

278007273_936558183585795_1824121807129245722_n

ХНХЯ-ны Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах

газрын дарга С.Тунгалагтамир Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар

төрөөс баримталж буй бодлого, үйл ажиллагаа, цаашдын

зорилтын талаар мэдээлэл хийлээ.

278077697_936558276919119_4680319827403410647_n

Сургалтад Архангай, Орхон, Өвөрхангай, Булган, Сэлэнгэ аймгийн

ХБХЭМБНХ-ын салбар комиссын гишүүд, Хөгжлийн бэрхшээлтэй

хүний эрхийг хангах салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга,

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга, Эрүүл мэндийн газрын

дарга, Эрүүл мэндийн төв болон Нэгдсэн эмнэлгийн дарга, нэгдсэн

эмнэлгийн төрөлжсөн мэргэжлийн багийн эмч нар зэрэг

200 гаруй албан хаагчид хамрагдлаа.