Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга Ш.Идэрбаясгаланаар ахлуулсан ажлын хэсэгт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс зөвлөн туслах үйлчилгээг 10 суманд үзүүллээ.

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

1975

2021.10.30
Сумдад ажиллаж чиглэл өглөө.

Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга Ш.Идэрбаясгалангаар ахлуулсан ажлын хэсэгт ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн Б.Алтаншагай оролцон 2022 оны 9, 10 дугаар саруудад сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2021-2022 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тайлантай танилцаж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Одоогоор 10 суманд ажиллахдаа тухайн сумын ЗДТГ-ын дарга, хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, бичиг хэргийн ажилтан, тухайн сумын бусад төрийн албан хаагч нарт урт болон богино хугацааны бодлогын баримт бичгийг хэрхэн тайлагнах талаар сургалтад хамруулан мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллаа. Мөн аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй хэрхэн уялдуулж ажиллах талаар зөвлөн тусалж, хөтөрбөрүүдийн хэрэгжилтийг тайлагнахдаа нотлох баримтаар хавсаргаж гаргах материалуудыг зааж танилцуулав.