ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ САРЫН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

Мэдээ Нийгмийн бодлогын хэлтэс
2022.04.15

275298792_354559136546509_1777083063805640402_n

Жендэр, жендэрийн хэвшмэл ойлголт, жендэрт суурилсан

хүчирхийллийн талаарх ойлголт мэдлэгийг олон нийтэд

хүргэх, эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй жендэрийн

асуудлын талаар мэдээлэх, холбогдох төрийн байгууллагуудад

хүргэх, олон нийтийн дуу хоолойг сонсох, тэдний үүрэг

оролцоог нэмэгдүүлэх, ухуулга нөлөөллийн ажлуудыг өрнүүлэх

зорилгоор Жендэрийн үндэсний хорооноос 

“ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ” аяныг зохион байгууллаа.

275797157_925233564718257_2041502655996406482_n

Тус аян 2022.03.01-нээс 04.01-н хүртэл сарын хугацаатай

зохион байгуулагдаж, орон нутгийн түвшинд аяныг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө гарган ажилласан ба, төлөвлөгөөнд тусгагдсан 8-н

 арга хэмжээ дунджаар 82.5 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжлээ.

Жендэрийн үндэсний хороонд хийж гүйцэтгэсэн ажлын

тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлэв.