ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ

Фото мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

1253

2023.10.18

Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь үзүүлэлт

Зорилтот түвшин

Хүрсэн түвшин

Өөрчлөлт

Үнэлгээ

2020

2022

2022

1.     Эдийн засгийн үзүүлэлт

1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

Сая төгрөг

687,137.80

715,000.00

829,734.50

114,734.50

100%

2

Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ

Сая төгрөг

5.26

5.25

8.20

2.95

100%

3

Төсвийн орлого

Сая төгрөг

122,648.70

118,791.60

73,812.60

-44,979.00

62%

4

Төсвийн зардал

Сая төгрөг

117,742.80

114,039.70

59,343.90

-54,695.80

52%

5

Төсвийн хэмнэлт

Сая төгрөг

4,905.90

4,751.90

14,468.70

9,716.80

100%

6

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийн хувь

Хувь

100.0

100.0

100.0

0.00

100%

7

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн эргэн төлөлтийн хувь

Хувь

83.30

85.50

50.60

-34.90

59%

8

Ажилгүйдлийн түвшин

Хувь

8,5

6.50

7.80

1.30

100%

9

Ажиллах хүчний оролцооны хувь

Хувь

70.80

73.50

72.20

-1.30

98%

10

Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь

Хувь

90.00

92.00

94.90

2.90

100%

11

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам /ажиллах хүч/-ын нийгмийн даатгалд эзлэх хувь

Хувь

36.50

8.00

83.10

75.10

100%

12

Шинээр бий болгосон байнгын ажлын байрны тоо

Тоо

856.00

950.00

1,028.00

78.00

100%

13

Хэрэглээний үнийн индекс

Индекс

92,8

101.10

115.20

14.10

100%

14

Малын тоо

Мянган толгой

6,040.00

6,600.00

6,254.50

-345.50

95%

15

Хураан авсан үр тариа

Мянган тонн

22.50

22.80

15.10

-7.70

66%

16

Хураан авсан малын тэжээл бусад

Мянган тонн

2.20

2.40

7.70

5.30

100%

17

Хураан авсан хүнсний ногоо

Мянган тонн

2.26

2.28

5.60

3.32

100%

18

Хүлээн авах гадаад жуулчдын тоо

Тоо

50.00

24,996.00

18,475.00

-6,521.00

74%

19

Идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо

Тоо

1,364.00

1,424.00

1,412.00

-12.00

99%

20

Инжинерийн бүрэн хангамжтай орон сууцаар хангагдсан өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувь

Хувь

4,8

5.20

5.20

0.00

100%

21

Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь

Хувь

59,7

60.10

60.10

0.00

100%

 

Эдийн засгийн үзүүлэлтийн дундаж

 

 

 

 

 

91%

2.     Нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

24

Жендерийн тэгш бус байдлын индекс

индекс

0,816

0.81

1.031

ХБ

ҮБ

25

Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг

тоо

535.00

575.00

817

-242.00

70%

26

Иргэдэд учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлтийн түвшин

Хувь

33.20

54.00

38.7

15.30

72%

27

РМ 2,5 тоосонцорын жилийн дундаж агууламж

М кг/м3

0.00

0.00

0.05

-0.05

ҮБ

28

РМ 10 тоосонцорын жилийн дундаж агууламж

М кг/м3

0.14

0.11

0.07

0.04

100%

29

Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь

Хувь

3,271,068.00

3,271,168.00

3,271,163.00

-5.00

99%

30

Дахин боловсруулсан хог хаягдлын эзлэх хувь

Хувь

2,5

5.00

4.00

-1.00

80%

31

Хот суурин газрын тогтмол цуглуулж шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувь

Хувь

90.00

95.00

92.30

-2.70

97%

32

100,000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин

Промиль

79.50

0.00

130.50

130.50+

0%

33

1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин

Промиль

14.30

0.00

16.10

16.10+

0%

34

10,000 хүн амьд вируст гепатитын өвчлөл

Тоо

0.70

2.47

0.60

-1.87

24%

35

Тухайн жилийн товлолт дархлаажуулалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь

Хувь

99,5

99.70

97.60

-2.10

98%

36

Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлгийн хамралтын хувь

Хувь

83,6

84.50

74.10

-10.40

88%

37

Чихрийн шижин өвчний үеийн эрт илрүүлгийн хамралтын хувь

Хувь

82,2

84.00

85.10

1.10

100%

38

Хорт хавдрын эрт илрүүлгийн хамралтын хувь

Хувь

74,3

76.00

73.30

-2.70

96%

39

Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин

Хувь

78,2

82.0

82.5

0.50+

100%

40

Суурь боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин

Хувь

96,4

97.5

99.6

2.10+

100%

41

Цэцэрлэгийн бүлгийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо

Тоо

36,3

35.0

32.6

-2.40

93%

42

Бага ангийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо

Тоо

30,5

29.0

30

1.00

100%

43

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо

Тоо

502,5

504.0

517

13.00

100%

44

Оюутан цэрэг сургалтад хамрагдах сурагчдын тоо

Тоо

0.0

10.0

0.00

-10.00

ҮБ

45

Төрийн цахим үйлчилгээний тоо

Тоо

54.0

181.0

88.00

-93.00

49%

 

Үзүүлэлтийн дундаж

 

 

 

 

 

79%

 

Нийт дундаж

 

 

 

 

 

86%