Хөвсгөл аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны мэдээ

Мэдээ Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

928

2023.10.18
30 албан шаардлагыг хүргүүлж, биелэлтийг хангах хугацаатай зөвлөмжийг хүргүүлсэн

Манай байгууллага нь 2023 оны гуравдугаар улирлын байдлаар дотоод аудит 6 объектод, санхүүгийн хяналт шалгалт 11 объектод нийт 17 төлөвлөгөөт, хууль хяналтын байгууллага, төсвийн байгууллага, иргэний өргөдлийн хүсэлтээр 4 объектод хяналт шалгалтыг хэрэгжүүллээ. Тайлант онд зөрчлийн 36 акт тогтоосон ба хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан 31812,5 мянган төгрөг, төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан, ашиглаж дутагдуулсан 65046,2 мянган төгрөгийн нийтлэг зөрчил илэрч байна.
Илэрсэн зөрчлийг арилгуулах хугацаатай 102 зөвлөмж хүргүүлэн биелэлтийг
тооцон ажиллаж байна.
Мөн зөрчил арилгуулах тухай 30 албан шаардлагыг хүргүүлж, биелэлтийг
хангах хугацаатай зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
10 сарын байдлаар Төмөрбулаг, Их-Уул сумдын төсөвт байгууллагууд,
Мөрөн сумын Хот тохижилт үйлчилгээний төв, Шинэ мөрөн ХҮТ, Улс орон нутгийн
төсвийн хөрөнгө оруулалт, Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээний
зарцуулалтад хяналт шалгалт хийж байна.
МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны архив,
бичиг хэргийн эрхлэгч Г.Өнөржаргал