АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ СУМДАД АЖИЛЛАЛАА

Мэдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

804

2023.10.24

Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2023 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд Төмөрбулаг, Галт, Шинэ-идэр, Жаргалант, Бүрэнтогтох сумуудад

  • Өвөлжилт хаваржилтийн бэлтгэл ажилтай танилцах
  • Иргэдтэй уулзалт хийж, санал хүсэлтийг сонсох, шийдвэрлэх
  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах
  • Төрийн ажлын зохион байгуулалтыг үзэж, зөвлөн туслах
  • Урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийг төлөвлөх, тайлагнах арга зүйгээр хангах
  • Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайланд хийсэн Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс хүргүүлсэн зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавих,
  • Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хэрхэн тайлагнах зөвлөмжөөр хангах чиглэлээр ажилалаа.

 

Тус ажлын хэсэгт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн агентлаг, сумдын бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Алтаншагай ажиллан сумдад удирдамжид тусгагдсан ажлын хүрээнд урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийг төлөвлөх, тайлагнах арга зүйгээр хангах сургалтыг зохион байгуулж, сургалтаар бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2021 оны 374 дүгээр тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/515 дугаартай захирамжийн аргачлалыг тусгайлан зөвлөмжилж бусад холбогдох хууль тогтоомжийг танилцуулан ажиллалаа. Мөн аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэн бодит тайлагнах, нотлох баримтуудыг хавсрагаж байхыг анхааруулсан ба сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны тайланг 3 бүлгийн 14 зорилтоор аймгийн Засаг даргын А/515 дугаартай захирамжийн аргачлалын дагуу тайлагнаж ирүүлэх боломжийг хангаж сургалт, зөвлөмжүүдийг файл хэлбэрээр ажилласан сум бүрт үлдээж цаашид төрийн албан хаагч бүрт сургалт орох боломжийг ханган ажиллалаа.